Ronin - Y Samurai Japaneaidd Gwarthus

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae’r ronin Japaneaidd yn chwedlonol ac eto maen nhw’n aml yn cael eu camliwio’n eang. Trodd ffigurau hanesyddol rhyfeddol yn gymeriadau mytholegol rhamantus, a chwaraeodd y samurai crwydrol a gwarthus hyn ran fawr yn y gwaith o lunio Japan ganoloesol.

  Pwy yw'r Ronin?

  A Samurai

  Yn llythrennol yn cyfieithu fel “dyn tonnau”, h.y. “crwydrwr” neu “drifftiwr”, roedd y ronin yn gyn samurai a oedd wedi mynd yn ddi-feistr am ryw reswm neu'i gilydd.

  Yn Japaneeg diwylliant, roedd samurai yn cyfateb i'r marchogion Ewropeaidd. Yn greiddiol i rym milwrol yr arglwyddi rhanbarthol amrywiol yn Japan, tyngwyd samurai i'w harglwydd o ddechrau hyd at ddiwedd eu gwasanaeth.

  Yn union fel gyda marchogion Ewropeaidd, y foment y mae daimyo samurai> (aka arglwydd ffiwdal) wedi marw neu eu rhyddhau o'u gwasanaeth, daeth y samurai yn ddi-feistr. Am ran sylweddol o hanes Japan, yn enwedig yn ystod y Cyfnod Sengoku (15fed i 17eg ganrif), nid oedd hyn i gyd mor arwyddocaol. Caniatawyd i'r samurai chwilio am waith yn rhywle arall neu hyd yn oed ddewis proffesiwn gwahanol a dod yn warchodwr, ffermwr, masnachwr, neu unrhyw beth arall.

  Fodd bynnag, yn ystod y Cyfnod Edo (17eg cynnar i diwedd y 19eg ganrif), daeth system ddosbarth Shogunate yn llawer mwy anhyblyg a daeth yr hylifedd rhwng y gwahanol ddosbarthiadau o bobl bron yn anhreiddiadwy. Roedd hyn yn golygu pe bai samurai yn colliei feistr, ni allai fod yn amaethwr nac yn fasnachwr yn unig. Yn ogystal, nid oedd y cod Bushido ar y pryd yn caniatáu i'r samurai – sydd bellach yn ronin – geisio cyflogaeth arglwyddi daimyo eraill.

  Yr unig Y ffordd dderbyniol o weithredu yn ôl Bushido oedd i’r samurai gyflawni seppuku , h.y. aberth defodol. Fe'i gelwir hefyd yn harakiri (torri bol), gwnaed hyn gyda'r byrraf o'r ddau lafn traddodiadol i gyd yn cario samurai - y tanto . Yn ddelfrydol, byddai samurai arall yn sefyll y tu ôl i'r samurai di-feistr gyda'u cleddyf hwy ( tachi neu katana ) i gynorthwyo gyda'r hara-kiri.

  Yn naturiol, mae llawer o samurai di-feistr dewisodd ddianc rhag y dynged hon a daeth yn ronin yn lle hynny. Gyda'u gallu i chwilio am waith samurai pellach neu gyfleoedd gyrfa eraill a ganiateir, daeth y ronin hyn fel arfer yn hurfilwyr, yn warchodwyr corff, yn alltudion, neu'n syml wedi'u grwpio mewn bandiau crwydrol o waharddwyr.

  Pam Daeth Cynifer o Samurai yn Ronin?<5

  Dechreuodd y trobwynt i lawer o samurai di-feistr ar droad yr 17eg ganrif - rhwng y cyfnod Sengoku a chyfnod yr Edo. Yn fwy manwl gywir, digwyddodd hyn oherwydd yr enwog Toyotomi Hideyoshi – yr Unifier Mawr.

  Bu’r samurai a’r daimyo (arglwydd ffiwdal) enwog hwn yn byw rhwng 1537 a 1598 OC. Cododd Toyotomi o deulu gwerinol mewn gwasanaeth i Oda Nobunaga, un o brif daimyo yn ystod hyncyfnod. Roedd Nobunaga ei hun eisoes wedi dechrau ymgyrch enfawr i uno daimyo eraill Japan o dan ei reolaeth pan oedd Toyotomi Hideyoshi yn dal i fod yn was iddo.

  Yn y pen draw, fodd bynnag, cododd Toyotomi trwy rengoedd y samurai a daeth yn olynydd i Nobunaga. Yna parhaodd ei ymgyrch daimyo a llwyddodd i uno Japan gyfan o dan ei reolaeth. Yr ymgyrch goncwest hon a gaeodd gyfnod Sengoku a dechrau cyfnod Edo.

  Er ei fod yn hynod bwysig a gellir dadlau ei fod yn ganolog i hanes Japan, roedd y digwyddiad hwn hefyd yn nodi tro tywyll i lawer o samurai. Oherwydd bod Japan bellach yn unedig, lleihaodd y galw am filwyr newydd gan lawer o daimyos rhanbarthol yn sylweddol.

  Er bod rhyw gan mil o ronin wedi ymuno â samurai Toyotomi Hideyori (mab ac olynydd Toyotomi Hideyoshi) yn y gwarchae Osaka ym 1614, yn fuan wedyn, ni allai samurai di-feistr ddod o hyd i gyflogaeth yn unman.

  Credir yn ystod rheolaeth Tokugawa Iemitsu (1604 i 1651) fod cymaint â hanner miliwn o ronin wedi crwydro'r wlad. Daeth rhai yn ffermwyr mewn ardaloedd diarffordd a phentrefi ond daeth llawer o rai eraill yn waharddwyr.

  A wnaeth Ronin Ddilyn Bushido?

  Bushido Shoshinshu neu'r Cod o y Rhyfelwr oedd cod milwrol, moesol a ffordd o fyw pob samurai. Wedi'i olrhain yn ôl i'r 17eg ganrif fel arfer, roedd Bushido yn cael ei ragflaenu gan godau eraill megis Kyūba no Michi (Ffordd y Bwa a’r Ceffyl) a chodau tebyg eraill.

  Lle bynnag y byddwch yn dewis rhoi dechrau’r cod ymddygiad samurai hwn, y ffactor arwyddocaol oedd ei fod bob amser yn berthnasol i samurai y cyfnod. Fodd bynnag, nid oedd Ronin yn samurai. Roedd samurai di-feistr a wrthododd berfformio seppuku ac a ddaeth yn ronin yn herio Bushido ac nid oedd disgwyl iddynt ei ddilyn ymhellach.

  Mae'n bosibl bod gan ronin unigol eu codau ymddygiad moesol eu hunain neu wedi ceisio dilyn Bushido beth bynnag.<3

  Pryd y Diflannodd y Ronin?

  Rhoddodd y ronin y gorau i fod yn rhan o dirwedd Japan ymhell cyn diwedd y Cyfnod Edo. Erbyn diwedd yr 17eg ganrif, roedd yr angen am samurai a milwyr newydd wedi lleihau i'r fath raddau nes i'r ronin - hynod niferus ar ddechrau'r ganrif - ddiflannu yn y pen draw. Roedd heddwch a sefydlogrwydd Cyfnod Edo yn syml wedi ysgogi nifer cynyddol o ddynion ifanc i chwilio am waith yn rhywle arall a pheidio ag ystyried dod yn ddynion ymladd yn y lle cyntaf hyd yn oed.

  Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod y samurai wedi diflannu yn yr un amser. Parhaodd y cast rhyfelgar hwn nes eu diddymu yn y pen draw yn 1876 – bron i ddwy ganrif ar ôl diwedd de facto y ronin.

  Mae'r rheswm dros y bwlch hwn yn ddeublyg – 1) roedd llai o samurai i droi'n ronin, a 2 ) roedd llai fyth ohonynt yn mynd yn ddi-feistr oherwydd yheddwch a sefydlogrwydd rhwng daimyo Japan. Felly, tra bod samurai yn parhau, diflannodd y ronin braidd yn gyflym.

  Y 47 Ronin

  Mae yna dipyn o ronin enwog mewn hanes ac mewn diwylliant pop. Roedd Kyokutei Bakin , er enghraifft, yn ronin ac yn nofelydd enwog. Ymladdodd Sakamoto Ryōma yn erbyn y Tokugawa Shogunate a hyrwyddo democratiaeth dros frenhiniaeth y Shogunate. Roedd Miyamoto Musashi yn Fwdhydd enwog, ronin, strategydd, athronydd, a hefyd yn awdur. Mae'r rhain a llawer o rai eraill i gyd yn haeddu cael eu crybwyll.

  Fodd bynnag, nid oes yr un mor enwog â'r 47 ronin. Cymerodd y 47 rhyfelwr hyn ran yn yr hyn a elwir yn Ddigwyddiad Akō neu'r Akō Vendetta . Digwyddodd y digwyddiad gwaradwyddus yn y 18fed ganrif, sydd ar ôl diwedd de facto y rhan fwyaf o'r cast ronin. Mewn geiriau eraill, roedd y 47 ronin hyn eisoes yn rhai o'r olaf o'u math i ychwanegu ymhellach at ddrama'r digwyddiad.

  Daeth y 47 samurai hyn yn ronin ar ôl i'w daimyo Asano Naganori fod. gorfodi i berfformio seppuku. Roedd hyn yn angenrheidiol oherwydd ei fod wedi ymosod ar swyddog llys pwerus o'r enw Kira Yoshinaka . Yn lle perfformio seppuku hefyd fel y mae cod Bushido yn ei gyfarwyddo, addawodd y 47 ronin ddial am farwolaeth eu meistr.

  Arhosodd y 47 o ryfelwyr a chynllwynio am tua blwyddyn cyn lansio ymosodiad ar Kira yn y pen draw a'i ladd. Wedi hynny, i gydPerfformiodd 47 seppuku yn ôl Bushido am y llofruddiaeth a gyflawnwyd ganddynt.

  Mae stori'r 47 ronin wedi dod yn chwedlonol ar hyd y canrifoedd ac wedi'i hanfarwoli gan nifer o nofelwyr, dramodwyr a chyfarwyddwyr ffilm, gan gynnwys yn y Gorllewin. Dyma un yn unig o dair stori enwog adauchi vendetta yn Japan ynghyd â'r Igagoe Vendetta a Dial y Brodyr Soga .

  Symbolau a Symbolaeth Ronin

  Mae Ronin yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Yn hanesyddol, roedden nhw'n waharddwyr, yn hurfilwyr, ac yn ysbeilwyr yn amlach na dim arall. Fodd bynnag, daethant yn aml hefyd yn ffermwyr a phobl gyffredin y dref, yn dibynnu ar y cyfnod yr oeddent yn byw ynddo. Daeth rhai hyd yn oed yn enwog fel llenorion, athronwyr, a gweithredwyr dinesig.

  Yn fwy na dim arall, fodd bynnag, gellir disgrifio ronin fel dioddefwyr eu hamgylchiadau a'r system yr oeddent yn byw oddi tani. Er y gellir dweud llawer o bethau gwych am god Bushido gan ei fod yn nodweddiadol yn sôn am anrhydedd, dewrder, dyletswydd, a hunanaberth, roedd serch hynny yn god ymddygiad a oedd yn mynnu bod pobl yn cymryd eu bywydau eu hunain.

  Y y syniad y tu ôl i hyn oedd eu bod wedi methu yn eu dyletswyddau i amddiffyn eu daimyo. Eto i gyd, o safbwynt yr 21ain ganrif, mae'n ymddangos yn hynod greulon gorfodi dewis o'r fath ar berson - naill ai perfformio seppuku a chymryd eu bywyd eu hunain neu fyw fel outcast i ffwrdd ocymdeithas. Yn ffodus, gyda ffyniant, heddwch, a moderneiddio, lleihaodd yr angen am fyddin sefydlog. Gyda hynny, nid oedd y ronin canlyniadol ychwaith yn ddim mwy.

  Pwysigrwydd Ronin mewn Diwylliant Modern

  Mae'r rhan fwyaf o'r delweddau a'r cysylltiadau a wnawn o ronin heddiw wedi'u rhamanteiddio'n ormodol. Mae hynny bron yn gyfan gwbl oherwydd y gwahanol nofelau, dramâu a ffilmiau rydyn ni wedi'u gweld a'u darllen amdanyn nhw dros y blynyddoedd. Mae’r rhain fel arfer yn portreadu’r elfen fwyaf ffafriol o stori ronin – sef alltud sydd wedi’i gamddeall sy’n ceisio gwneud yr hyn sy’n iawn yn wyneb cymdeithas anhyblyg yr oedd ei chyfreithiau weithiau … a ddywedwn ni “is-optimaidd”?

  Waeth beth pa mor gywir yn hanesyddol neu beidio yw straeon o'r fath, serch hynny maent yn chwedlonol ac yn hynod ddiddorol. Mae rhai o'r enghreifftiau mwyaf enwog yn cynnwys ffilmiau jidaigeki Akira Kurosawa fel Saith Samurai , Yojimbo, a Sanjuro .

  Mae yna hefyd ffilm 1962 Masaki Kobayashi Harakiri yn ogystal â chynhyrchiad Japaneaidd-Americanaidd 2013 47 Ronin . Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys gêm fideo enwog 2020 Ghost of Tsushima , cyfres anime 2004 Samurai Champloo , a'r gyfres animeiddiedig chwedlonol Samurai Jack lle mae'r prif gymeriad yn dechnegol a ronin yn hytrach na samurai.

  Amlapio

  Heddiw, defnyddir y term ronin yn Japan i ddisgrifio gweithwyr cyflogedig di-waith neu ysgol uwchraddgraddedigion sydd eto i'w derbyn i'r brifysgol. Mae hyn yn adlewyrchu cyflwr limbo, drifftio, sy'n gysylltiedig â'r ronin hanesyddol.

  Tra bod y dosbarth o ronin heddiw wedi pylu i'r gorffennol, mae eu straeon a chyfiawnder unigryw'r byd y buont yn byw ac yn gwasanaethu ynddo yn parhau i swyno ac ysbrydoli.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.