Sahasrara - Y Seithfed Chakra Cynradd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y Sahasrara yw'r seithfed chakra cynradd sydd wedi'i leoli ar goron y pen, a dywedir ei fod yn arwain at ymwybyddiaeth absoliwt a dwyfol. Mae'n gysylltiedig â fioled. Nid yw'r chakra yn gysylltiedig ag unrhyw elfen benodol, oherwydd ei gysylltiad â'r byd ysbrydol.

  Gellir cyfieithu'r Sahasrara fel mil-petaled , sy'n cyfateb i nifer y petalau o fewn y chakra. Mae'r mil petalau yn symbol o'r gwahanol gamau y mae person yn eu gwneud i gyflawni goleuedigaeth. Fe'i gelwir hefyd yn ganolbwynt miliwn o belydrau oherwydd mae ganddo belydrau lluosog sy'n pelydru â golau llachar. Mewn traddodiadau tantrig, gelwir y Sahasrara hefyd yn Adhomukha , Padma neu Wyoma .

  Cynllun y Sahasrara Chakra

  Mae'r chakra Sahasrara yn cynnwys blodyn lotws gyda mil o betalau amryliw. Yn draddodiadol, trefnir y petalau hyn mewn trefn daclus o ugain lefel, gyda hanner cant o betalau ym mhob haen.

  Mae cylch mewnol y Sahasrara arlliw o aur, ac o fewn y gofod hwn, mae rhanbarth lleuad sy'n cynnwys a. triongl. Mae'r triongl hwn yn pwyntio i fyny neu i lawr. Rhennir y triongl yn sawl lefel o ymwybyddiaeth megis Ama-Kala , Visarga a Nirvana Kala .

  Yng nghanol y chakra Sahasrara mae'r mantra Om . Mae Om yn sain sanctaidd sy'n cael ei llafarganu yn ystod defodau a myfyrdod i ddyrchafuyr unigolyn i wastadedd uwch o ymwybyddiaeth. Mae'r dirgryniad yn y mantra Om hefyd yn paratoi'r ymarferydd ar gyfer ei undeb â'r dwyfoldeb dwyfol. Uwchben mantra Om , mae dot neu bindu sy'n cael ei lywodraethu gan Shiva, dwyfoldeb amddiffyn a chadw.

  Rôl y Sahasrara

  Y Sahasrara yw'r chakra mwyaf cynnil a cain yn y corff. Mae'n gysylltiedig ag ymwybyddiaeth absoliwt a phur. Mae myfyrio ar y chakra Sahasrara yn arwain yr ymarferydd i lefel uwch o ymwybyddiaeth a doethineb.

  Yn y chakra Sahasrara, mae enaid rhywun yn uno ag egni ac ymwybyddiaeth cosmig. Bydd unigolyn sy'n gallu uno'n llwyddiannus â'r dwyfol, yn cael ei ryddhau o gylch ailenedigaeth a marwolaeth. Trwy feistroli'r chakra hwn, gellir rhyddhau rhywun rhag pleserau bydol, a chyrraedd cyflwr o lonyddwch llwyr. Y Sahasrara yw'r man y daw'r holl chakras eraill ohono.

  Sahasrara a Medha Shakthi

  Mae chakra Sahasrara yn cynnwys pŵer pwysig, a elwir yn Medha Shakthi. Mae Medha Shakthi yn ffynhonnell egni gadarn, a ddefnyddir i fynegi teimladau ac emosiynau cryf. Mae emosiynau negyddol fel dicter, casineb a chenfigen yn dinistrio ac yn gwanhau'r Medha Shakthi. Weithiau, gall gor-ymchwydd yn y Medha Shakthi, arwain at anesmwythder a gorgyffroi.

  Ystumiau myfyrio ac yoga, fel stand yr ysgwydd, plyguymlaen, ac osgo Har , sicrhau cydbwysedd yn y Medha Shakthi. Mae ymarferwyr hefyd yn gweddïo, yn adrodd mantras, ac yn llafarganu emynau i reoli'r Medha Shakthi.

  Mae'r Medha Shakthi yn dylanwadu ar y cof, canolbwyntio, bywiogrwydd a deallusrwydd. Mae pobl yn cyfryngu ar y Medha Shakthi i gael mwy o sylw a ffocws. Mae'r Medha Shakthi yn ofyniad pwysig ar gyfer gweithrediad yr ymennydd a'i organau.

  Ysgogi chakra Sahasrara

  Gall y chakra Sahasrara gael ei actifadu trwy ioga a myfyrdod. Mae'n bwysig i'r ymarferydd gael meddyliau cadarnhaol, er mwyn profi ymwybyddiaeth ysbrydol yn llawn. Mae emosiynau o ddiolchgarwch hefyd yn ysgogi'r chakra Sahasrara, a gall yr ymarferydd adrodd yr hyn y mae'n ddiolchgar amdano.

  Mae yna hefyd sawl ystum iogig a all actifadu'r chakra Sahasrara, megis ystum y pen a ystum y goeden. Gall y Sahasrara hefyd gael ei actifadu trwy Kriya yoga a llafarganu mantra Om.

  Ffactorau sy'n Rhwystro'r Sahasrara Chakra

  Bydd y chakra Sahasrara yn dod yn anghydbwysedd os oes gormod o emosiynau heb eu rheoli. Gall emosiynau negyddol a deimlir yn ddwys dreiddio i haenau dyfnach y meddwl ac atal yr ymarferydd rhag cyrraedd cyflwr uwch o ymwybyddiaeth.

  Er mwyn gwireddu potensial llawn y chakra Sahasrara a Medha Shakthi, mae emosiynau a theimladau cryf angencael eu cadw dan reolaeth.

  Cakras Cysylltiedig y Sahasrara >

  Mae sawl chakras yn gysylltiedig â'r Sahasrara. Gadewch i ni edrych yn agosach ar rai ohonyn nhw.

  1- Bindu Visarga

  Mae'r Bindu Visarga wedi ei leoli yng nghefn y pen, ac mae lleuad yn ei symboleiddio . Mae'r Bindu Visarga yn cynnwys y pwynt lle mae'r enaid yn mynd i mewn i'r corff. Y chakra hwn yw creawdwr pob chakras arall, a chredir ei fod yn ffynhonnell neithdar dwyfol, a elwir yn amrita .

  Mae diferyn gwyn y Bindu Visarga yn cynrychioli semen, ac mae saint yn ei ddefnyddio i ddadwneud y gostyngiad coch, sy'n cynrychioli gwaed mislif. Darlunir y Bindu Visarga's fel blodyn petal gwyn ar y talcen.

  2- Nirvana

  Mae'r nirvana chakra wedi'i leoli ar union goron y pen. Mae ganddo 100 o betalau ac mae ei liw gwyn. Mae'r chakra hwn yn gysylltiedig â gwahanol daleithiau myfyriol a myfyriol.

  3- Guru

  Mae'r chakra Guru (a elwir hefyd yn Trikuti) wedi'i leoli uwchben y pen, ac o dan y chakra Sahasrara . Mae'r gair guru wedi'i ysgrifennu ar ei ddeuddeg petal, sy'n golygu athro neu arweinydd ysbrydol. Mae seintiau yn gweld hwn yn chakra pwysig oherwydd mae llawer o draddodiadau iogig yn parchu'r Guru fel y tiwtor doethaf.

  4- Mahanada

  Mae'r chakra Mahanada wedi'i siapio fel aradr a modd Sain Gwych . Mae'r chakra hwn yn cynrychioli'r sain primal y maemae'r holl greadigaeth yn tarddu.

  Chakra Sahasrara mewn Traddodiadau Eraill

  Mae'r chakra Sahasrara wedi bod yn rhan bwysig o nifer o arferion a thraddodiadau eraill. Bydd rhai ohonynt yn cael eu harchwilio isod.

  • Traddodiadau tantrig Bwdhaidd: Mae olwyn y goron neu chakra'r goron yn bwysig iawn mewn traddodiadau tantrig Bwdhaidd. Mae'r diferyn gwyn sy'n bresennol o fewn chakra'r goron, yn helpu'r iogi yn y broses o farwolaeth ac aileni.
  >
 • Ocwltyddion gorllewinol: ocwltyddion gorllewinol, sy'n dilyn traddodiadau Kabbalah , Sylwch fod y Sahasrara yn debyg i'r cysyniad o Kether sy'n cynrychioli ymwybyddiaeth bur.
  • Traddodiadau Sufi: Yn system gred Sufi, mae’r Sahasrara yn gysylltiedig â’r Akhfa , sydd wedi’i leoli ar y goron. Mae'r Akhfa yn datgelu gweledigaethau o Allah a chredir mai dyma'r rhanbarth mwyaf sanctaidd yn y meddwl.

  Yn Gryno

  Y Sahasrara yw'r seithfed chakra cynradd sy'n cynrychioli cyflwr ysbrydol uchaf ymwybyddiaeth ac mae'n hynod bwysig. Rhaid i ymarferwyr feistroli'r holl chakras eraill cyn ceisio myfyrio ar y Sahasrara. Mae'r chakra Sahasrara yn symud y tu hwnt i'r byd materol ac yn cysylltu'r ymarferydd ag ymwybyddiaeth ddwyfol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.