Symbolau Hippie a Beth Maen nhw'n ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Dechreuodd y mudiad Hippie fel mudiad ieuenctid gwrthddiwylliannol yn y 60au. Gan ddechrau yn yr Unol Daleithiau, dechreuodd diwylliant hipi ledaenu'n gyflym ledled y byd. Gwrthododd hipis normau cymdeithasol sefydledig, protestio rhyfel a chanolbwyntio ar heddwch, cytgord, cydbwysedd ac ecogyfeillgarwch. Mae'r cysyniadau hyn i'w gweld yn y symbolau hippie niferus.

  Mae bron pob symbol yn niwylliant hipi yn ymwneud â sicrhau cydbwysedd a heddwch a bod mewn cymundeb â'r ysbryd neu â natur. Mae'r symbolau hyn wedi'u haddasu o wahanol ddiwylliannau hynafol ledled y byd, megis yr hen Aifft, Tsieineaidd, Celtaidd a'r Dwyrain Canol. Mae'r symbolau hyn yn aml yn cael eu gwisgo mewn gemwaith, yn cael eu darlunio mewn gwaith celf neu ddillad neu'n syml yn cael eu cadw'n agos fel amulet.

  Dyma gip sydyn ar rai o'r symbolau mwyaf poblogaidd yn niwylliant hipi a'u harwyddocâd.

  Yin Yang

  Mae cysyniad Yin a Yang yn tarddu o fetaffiseg ac athroniaeth Tsieineaidd hynafol. Mae'r symbol yn gynrychioliadol o'r grymoedd cyflenwol a chyferbyniol cyntefig a geir ym mhopeth yn y bydysawd.

  Mae'r elfen dywyllach, Yin, yn oddefol, yn fenywaidd ac yn ceisio am i lawr, yn cydberthyn â'r nos. Yang, ar y llaw arall, yw'r elfen ddisgleiriach, gweithredol, gwrywaidd, ysgafn ac yn ceisio i fyny, yn cyfateb i'r dydd.

  Mae symbol Ying a Yang yn gwasanaethu fel atgof ysbrydol bod y cydbwysedd rhwng dau rym gwrthwynebol,megis tywyllwch a golau, sy'n darparu'r dull mwyaf defnyddiol a synhwyrol o fyw bywyd llawn ac ystyrlon. Mae hefyd yn nodi na all rhywun fodoli heb ei gyferbyn.

  Y Wyneb Gwenog

  Mae'r wyneb gwenu yn ddelwedd hynod boblogaidd, a grëwyd ym 1963 gan Harvey Ross Ball. Fe'i crëwyd yn wreiddiol ar gyfer y State Mutual Life Assurance Company fel hwb morâl ac fe'i defnyddiwyd ar fotymau, arwyddion a phosteri. Ar y pryd, nid oedd hawlfraint na nod masnach ar y ddelwedd. Yn y 1970au, defnyddiodd y brodyr Murray a Bernard Spain y ddelwedd ac ychwanegu slogan ‘Have a Happy Day’ ati. Roedd ganddynt hawlfraint i'r fersiwn newydd hon ac mewn llai na blwyddyn, gwerthwyd dros 50 miliwn o fotymau gyda'r wyneb gwenu arnynt ynghyd â chynhyrchion di-rif eraill. Mae ystyr wyneb gwenu yn eithaf clir gan ei fod yn cynrychioli un peth: byddwch yn hapus. Mae lliw melyn y ddelwedd yn ychwanegu at y symbolaeth gadarnhaol hon.

  Colomennod

  Mae'r golomen yn un o'r symbolau heddwch mwyaf adnabyddus, yn dyddio'n ôl i amseroedd Beiblaidd, yn enwedig os paru â changen olewydd. Fodd bynnag, paentiad Picasso Dove a boblogodd y symbol yn y cyfnod modern, gan ddod yn symbol poblogaidd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ac a ddewiswyd fel y brif ddelwedd ar gyfer y Gynhadledd Heddwch Ryngwladol Gyntaf ym Mharis, 1949.

  Yr Arwydd Heddwch

  Dyluniwyd yr arwydd heddwch gyntaf yn y 1950au fel logo ar gyfer yr Ymgyrchar gyfer Diarfogi Niwclear. Defnyddiodd Gerald Holtom, y dylunydd, y llythrennau semaffor N (Niwclear) a D (Darfogi) wedi'u hamgáu mewn cylch.

  Mae rhai'n dweud bod y symbol yn edrych fel dyn wedi'i drechu, gyda'i ddwylo'n hongian i lawr, yn eu hannog i alw mae'n symbol negyddol. Fe'i gelwir hefyd yn symbol Satanaidd neu ocwlt, gan ei fod i fod yn cynnwys croes wyneb i waered .

  Fodd bynnag, heddiw mae'r arwydd heddwch yn un o'r symbolau heddwch mwyaf poblogaidd . Mae'n dynodi neges ehangach o 'heddwch' ac fe'i mabwysiadwyd gan y gwrthddiwylliant (diwylliant hipi) ac ymgyrchwyr gwrth-ryfel yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill ledled y byd.

  Hamsa

  Mae'r hamsa yn symbol hynafol sy'n mynd mor bell yn ôl â Carthage a Mesopotamia. Mae'n weddol gyffredin yn y Dwyrain Canol ac fe'i ceir yn aml mewn diwylliant Hebraeg ac Arabeg. Mae’r gair ‘hamsa’ yn Arabeg am ‘pump’ ac yn symbol o bum digid llaw Duw. Mae wedi'i sillafu mewn sawl ffordd: chamsa, hamsa, hamesh a khamsa.

  Mewn llawer o ddiwylliannau a chrefyddau, mae hamsa yn cael ei ystyried yn amulet amddiffynnol ac yn dod â lwc dda. Mae symbolaeth hamsa yn cynnwys llygad yng nghanol y palmwydd. Dywedir mai dyma'r llygad drwg sy'n atal drygioni a gyfeiriwyd at y gwisgwr. Mae'r cysylltiadau hyn yn gwneud y symbol yn ddewis poblogaidd ar gyfer swynoglau a gemwaith ymhlith hipis.

  Y Symbol Om

  Mae gan y symbol Om arwyddocâd cysegredig mewn llawer o grefyddau dwyreiniol,gan gynnwys Bwdhaeth, Hindŵaeth a Jainiaeth. Ystyrir y sain Om yn sillaf gysegredig sy'n cwmpasu popeth yn y bydysawd, tra bod y symbol yn rhoi cynrychiolaeth weledol.

  Yn ôl yr Hindw Mandukya Upanishad, Om yw 'un sillaf dragwyddol o y mae pob peth sydd yn bod ond y dadblygiad. Mae’r presennol, y gorffennol a’r dyfodol i gyd wedi’u cynnwys yn yr un sain ac mae popeth sy’n bodoli y tu hwnt i’r tri math hyn o amser yn cael ei awgrymu ynddo.”

  Defnyddir sain Om yn boblogaidd fel mantra mewn myfyrdod ac ioga i gyrraedd lefelau dyfnach o ganolbwyntio ac ymlacio.

  Ankh

  Mae'r ankh yn symbol hieroglyffig a darddodd o'r Aifft, yn ymddangos ar feddrodau, waliau'r deml ac yn cael ei darlunio yn y dwylaw bron holl dduwiau yr Aipht. Roedd yr Eifftiaid yn aml yn cario'r ankh fel amulet oherwydd credwyd ei fod yn dod â lwc dda a chyfoeth ac yn symbol o adfywio a bywyd tragwyddol. Heddiw, mae'n cael ei ddefnyddio gan lawer o bobl hipi fel arwydd o ddoethineb ysbrydol a bywyd hir.

  Coeden y Bywyd

  Wedi'i ganfod mewn nifer o wahanol grefyddau a diwylliannau ar draws y byd (gan gynnwys Tsieinëeg , diwylliannau Twrcaidd a Llychlynnaidd yn ogystal â Bwdhaeth, Hindŵaeth, Cristnogaeth a Ffydd Islamaidd), mae Coeden y Bywyd yn hynod symbolaidd gyda dehongliadau gwahanol yn seiliedig ar y diwylliant yr edrychir arno. Fodd bynnag, symbolaeth gyffredinol y Goeden Mae bywyd mewn cytgord,rhyng-gysylltiad a thwf.

  Mewn traddodiadau ysbrydol a diwylliannol, ystyrir bod gan symbol Coeden y Bywyd rinweddau sy'n rhoi bywyd ac yn iachau. Mae'n symbol o gysylltiad bywyd a'r elfennau megis tân, dŵr, daear ac aer, sy'n symbol o ddatblygiad personol, harddwch unigol ac unigrywiaeth.

  Yn union fel canghennau'r goeden, sy'n dod yn gryfach ac yn tyfu tuag at y awyr, rydyn ni hefyd yn dod yn gryfach, gan ymdrechu am ddoethineb, mwy o wybodaeth a phrofiadau newydd wrth i ni fynd trwy fywyd. cael ei ystyried yn flodyn a symbol cysegredig gan Fwdhyddion a Hindwiaid. Trwy ddod allan o'r dŵr mwdlyd a blodeuo'n lân a phur, mae'r blodyn yn symbol o'r daith o dywyllwch i oleuni. Mae'r blodyn lotws hefyd yn dynodi pwysigrwydd purdeb a datodiad y meddwl, y corff a'r lleferydd fel pe bai'n arnofio uwchben dyfroedd muriog awydd ac ymlyniad.

  Yn niwylliant hipi, mae'r lotws yn symbol o fyw minimalaidd mewn cytgord â natur, heb gysylltiad â gwrthrychau materol. Mae hefyd yn symbol i ysbrydoli, ysgogi ac atgoffa nad yw unrhyw rwystr mewn bywyd yn amhosib mynd drwyddo.

  Y Troell Fywyd (Triskelion)

  Troelliad bywyd, a elwir hefyd fel y Triskelion neu'r Triskel , yn symbol Celtaidd hynafol. Fe'i defnyddiwyd yn bennaf fel motiff addurniadol, ac roedd yn boblogaidd mewn celf hynafol Celtaidd.

  Cristnogionaddasu'r trisgel i gynrychioli'r Drindod Sanctaidd (y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân). Fe'i defnyddir o hyd gan Gristnogion o dras Celtaidd fel symbol o'u ffydd.

  Yn gyffredinol, mae'r trisgel yn cynrychioli newid, tragwyddoldeb a symudiad di-dor y bydysawd.

  Blodeuyn y Bywyd<6

  Mae blodyn bywyd yn cael ei ystyried yn un o'r symbolau pwysicaf oll, gan y credir ei fod yn cynnwys o fewn yr holl batrymau creu, gan ddarparu strwythur sylfaenol bywyd o ganlyniad. Mae’r patrwm yn syml ac eto’n gymhleth – mae’n gyfres o gylchoedd sy’n gorgyffwrdd yn ymledu i bob cyfeiriad.

  Mae rhai pobl yn credu bod y blodyn yn symbolaidd o’r cysylltiad â’r Bydysawd ar lefel yr enaid. Maent yn ei weld fel porth i fydoedd eraill, dimensiynau ac aliniad egni rhywun â dirgryniadau uchel. Ar gyfer hipis, mae'r symbol hwn yn cynrychioli undod, cysylltiad a hanfodion bywyd.

  Y Pentacle

  Mae'r Pentacle yn seren bum pwynt wedi'i gosod o fewn cylch. Rhoddodd yr athronydd Groeg hynafol Pythagoras y pedair elfen dŵr, daear, tân ac aer i bedwar pwynt isaf y seren a'r ysbryd i'r pwynt ar y brig. Yn ôl Pythagoras, y trefniant hwn yw trefn gywir y byd, gyda'r holl bethau materol yn ddarostyngedig i'r ysbryd.

  Mae'r symbol hwn wedi'i ddefnyddio mewn crefyddau hynafol Japaneaidd a Tsieineaidd hefydfel yn niwylliant Babilonaidd Hynafol a Japaneaidd. Mae'n symbol pagan adnabyddus. I hipis, mae ei wisgo yn ffordd o ddangos parch at y Ddaear.

  Amlapio…

  Mae yna gannoedd o symbolau yn cael eu defnyddio yn niwylliant hipis ac rydyn ni'n eu defnyddio nhw. ve rhestru dim ond ychydig. Mae unrhyw un neu fwy o'r symbolau hyn i'w gweld yng nghartref hipi ac maen nhw hefyd yn cael eu defnyddio ar wahanol fathau o emwaith hippie fel swynoglau a tlws crog. Tra bod rhai yn eu gwisgo am resymau lwc dda, amddiffyniad neu ysbrydol, mae'n well gan eraill eu gwisgo fel tuedd ffasiwn neu ddatganiad yn unig.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.