Dreigiau Tsieineaidd – Pam Maen nhw Mor Bwysig?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae dreigiau ymhlith y symbolau mwyaf poblogaidd yn Tsieina ac yn cael eu hystyried yn eang fel y symbol Tsieineaidd mwyaf adnabyddus y tu allan i'r wlad hefyd. Mae myth y ddraig wedi bod yn rhan o ddiwylliant, mytholeg ac athroniaeth holl deyrnasoedd Tsieina ac mae'n cael ei drysori'n fawr hyd heddiw.

  Mathau o Ddreigiau Tsieineaidd

  Mae llawer o amrywiadau o ddreigiau Tsieineaidd , gyda chosmogonyddion Tsieineaidd hynafol yn diffinio pedwar prif fath:

  • Y Ddraig Nefol (Tianlong): Mae'r rhain yn amddiffyn preswylfeydd nefol y duwiau
  • Earth Dragon (Dilong): Dyma'r gwirodydd dŵr adnabyddus, sy'n rheoli'r dyfrffyrdd
  • Y Ddraig Ysbrydol (Shenlong): Mae gan y bodau hyn bŵer a rheolaeth dros y glaw a'r gwyntoedd
  • Ddraig Trysor Cudd (Fuzanglong) : Roedd y dreigiau hyn yn gwarchod trysor claddedig cudd, yn digwydd yn naturiol ac o waith dyn

  Ymddangosiad Dreigiau Tsieineaidd

  A elwir yn Lóng neu Lung mewn Mandarin, mae dreigiau Tsieineaidd yn edrych yn unigryw iawn o gymharu â'u cymheiriaid Ewropeaidd. Yn hytrach na chael cyrff byrrach a swmpus gydag adenydd anferth, mae gan ddreigiau Tsieineaidd gorff mwy main tebyg i neidr gydag adenydd llai tebyg i ystlumod. Roedd dreigiau'r ysgyfaint yn aml yn cael eu cynrychioli â phedair troedfedd, dwy droedfedd neu ddim troedfedd o gwbl.

  Mae eu pennau braidd yn debyg i rai dreigiau Ewropeaidd gan fod ganddyn nhw flysiau mawr gyda dannedd hir a ffroenau llydan, hefyd fel dau gorn,yn aml yn ymwthio allan o'u talcennau. Gwahaniaeth nodedig arall yw bod dreigiau Tsieineaidd yn tueddu i gael wisgers hefyd.

  Yn wahanol i'w brodyr gorllewinol, mae dreigiau Tsieineaidd yn draddodiadol yn feistri ar ddŵr ac nid tân. Mewn gwirionedd, mae dreigiau Ysgyfaint Tsieineaidd yn cael eu hystyried yn wirodydd dŵr pwerus sy'n rheoli'r glaw, teiffŵn, afonydd a moroedd. Ac, yn debyg i wirodydd dŵr a duwiau yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau eraill, roedd dreigiau Tsieineaidd yn cael eu hystyried yn amddiffynwyr llesol i'r bobl.

  Yn y degawdau a'r canrifoedd diwethaf, mae dreigiau Tsieineaidd hefyd yn cael eu cynrychioli fel rhai sy'n anadlu tân ond mae hynny bron â bod. yn sicr dan ddylanwad dreigiau gorllewinol gan mai gwirodydd dŵr oedd y dreigiau Ysgyfaint Tsieineaidd traddodiadol. Efallai nad dyma’r unig ddylanwad gorllewinol, fodd bynnag, gan fod rhai haneswyr fel John Boardman yn credu y gallai ymddangosiad gweledol y ddraig Tsieineaidd hefyd fod wedi’i ddylanwadu gan y Groegiaid kētŏs, neu Cetus, creadur amytholegol a oedd yn anghenfil môr enfawr tebyg i bysgodyn hefyd.

  Nid dewis steilus yn unig yw’r corff nodweddiadol tebyg i neidr, ond mae i fod i gynrychioli esblygiad y gwareiddiad Tsieineaidd yn ei gyfanrwydd – o neidr ostyngedig a blaen i ddraig nerthol a phwerus.

  Symbolaeth y Ddraig Tsieineaidd

  Yn draddodiadol, mae dreigiau Tsieineaidd yn symbol o bwerau cryf a addawol , rheolaeth dros ddŵr, teiffŵns, glaw a llifogydd. Fel yr ystyrid hwygwirodydd dŵr, roedd eu maes rheolaeth yn cwmpasu popeth sy'n ymwneud â dŵr.

  Fodd bynnag, mae dreigiau Tsieineaidd yn symbol o lawer mwy na glawiad neu deiffwnau yn unig - credwyd eu bod yn dod â lwc dda a llwyddiant i'r rhai a enillodd eu ffafr. Roedd dreigiau'r ysgyfaint hefyd yn symbol o awdurdod cryfder a llwyddiant i'r pwynt o fod yn appellative ar gyfer pobl olynol hyd yn oed. Cyfeiriwyd yn aml at y rhai a wnaeth yn dda mewn bywyd fel dreigiau tra bod y rhai a ddioddefodd fethiant neu a oedd yn tangyflawni yn cael eu galw'n llyngyr. Dihareb Tsieineaidd gyffredin yw Gobeithio y daw mab rhywun yn ddraig.

  Dyma gysyniadau pwysig eraill a arwyddwyd gan y ddraig Tsieineaidd:

  • Yr Ymerawdwr – Mab Nefoedd
  • Grym imperialaidd
  • Cyflawniad, mawredd a llwyddiant
  • Grym, awdurdod a rhagoriaeth
  • Hyder a hyfdra
  • Bendith, daioni a cymwynasgarwch
  • Uchelwyr, urddas a diwinyddiaeth
  • Optimistiaeth, lwc a chyfleoedd
  • Arwriaeth, stamina a dyfalbarhad
  • Ynni a chryfder
  • Cudd-wybodaeth , doethineb a gwybodaeth
  • Ffrwythlondeb gwrywaidd

  Gwreiddiau Mythau'r Ddraig yn Tsieina

  Mae'n debyg mai myth y ddraig Tsieineaidd yw'r myth ddraig hynaf yn y byd gyda dim ond y Myth draig Mesopotamaidd ( Dwyrain Canol ) o bosibl yn cystadlu â hi am y teitl hwnnw. Mae sôn am ddreigiau a symbolaeth ddraig i'w gweld yn ysgrifau a diwylliant Tsieina ers eu sefydlu, rhwng5,000 i 7,000 o flynyddoedd yn ôl.

  Yn rhyfedd ddigon, mae'n debygol y gellir olrhain tarddiad myth y ddraig yn Tsieina i wahanol esgyrn deinosoriaid a ddarganfuwyd yn yr hen amser. Mae rhai o’r cyfeiriadau hynaf at ddarganfyddiadau o’r fath yn cynnwys yr hanesydd Tsieineaidd enwog Chang Qu ( 常璩) o tua 300 CC, a ddogfennodd ddarganfod “esgyrn ddraig” yn Sichuan. Mae’n debygol bod hyd yn oed darganfyddiadau cynharach hefyd.

  Wrth gwrs, mae’r un mor debygol bod dreigiau yn Tsieina wedi’u creu o ddychymyg pobl yn unig heb unrhyw gymorth archeolegol. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r creaduriaid tebyg i neidr yn gysylltiedig â gwreiddiau'r wlad ac â chreadigaeth y ddynoliaeth yn ei chyfanrwydd. Yn y rhan fwyaf o fythau draig Tsieineaidd, mae'r ddraig a'r ffenics yn cynrychioli'r Yin a'r Yang yn ogystal â'r dechreuadau gwrywaidd a benywaidd.

  Mae'r symbolaeth hon fel myth tarddiad dynoliaeth wedi'i drosglwyddo i ddwyrain Asia arall diwylliannau hefyd, diolch i oruchafiaeth wleidyddol Tsieina dros weddill y cyfandir drwy'r milenia. Mae'r rhan fwyaf o fythau draig gwledydd Asiaidd eraill naill ai'n cael eu cymryd yn uniongyrchol o'r myth draig Tsieineaidd wreiddiol neu'n cael eu dylanwadu ganddo a'u cymysgu â'u mythau a'u chwedlau eu hunain.

  Pam Mae'r Ddraig Mor Bwysig i Bobl Tsieineaidd?

  Defnyddiodd ymerawdwyr Tsieineaidd o'r rhan fwyaf o linachau a theyrnasoedd Tsieineaidd ddreigiau i gynrychioli eu pŵer eithaf a dwyfol dros y wlad tra bod eu hymerodres yn amlturio symbolaeth phoenix . Yn naturiol, gwnaeth y ddraig y symbol perffaith i'r ymerawdwr, gan mai dyma'r creadur chwedlonol mwyaf pwerus. Roedd gwisgo Gwisgoedd y Ddraig ( longpao ) yn anrhydedd fawr, a dim ond ychydig ddethol a gafodd yr anrhydedd hwn.

  Yn llinach Yuan, er enghraifft, gwahaniaethwyd rhwng dreigiau â phump. crafangau ar eu traed a rhai gyda dim ond pedwar crafanc. Yn naturiol, roedd yr ymerawdwr yn cael ei gynrychioli gan ddreigiau pum crafanc tra bod y tywysogion ac aelodau brenhinol eraill yn dwyn marciau dreigiau pedwar crafanc.

  Nid oedd symbolaeth y ddraig yn cael ei chadw ar gyfer y llinach reoli yn unig, o leiaf nid yn gyfan gwbl. Tra bod rheolwyr y wlad yn gwisgo gwisgoedd a gemwaith wedi'u haddurno â draig fel arfer, roedd gan bobl baentiadau dreigiau, cerfluniau, swynoglau, ac arteffactau eraill o'r fath. Cymaint oedd symbolaeth y ddraig nes iddi gael ei pharchu ar draws yr ymerodraeth.

  Roedd dreigiau hefyd yn aml yn rhan ganolog o faneri talaith Tsieina:

  • Roedd draig asur yn rhan o'r cyntaf Baner genedlaethol Tsieineaidd yn ystod llinach Qing.
  • Roedd draig hefyd yn rhan o arwyddlun cenedlaethol y Deuddeg Symbol
  • Roedd draig ym mreichiau trefedigaethol Hong Kong
  • Y Roedd gan Weriniaeth Tsieina ddraig ar ei baner genedlaethol rhwng 1913 a 1928.

  Heddiw, nid yw'r ddraig yn rhan o faner talaith nac arwyddluniau Tsieina ond mae'n dal i gael ei gwerthfawrogi fel symbol diwylliannol pwysig.

  Draig TsieineaiddHeddiw

  Mae'r ddraig yn parhau i fod yn symbol pwysig o Tsieina, a gynrychiolir mewn gwyliau, cyfryngau, diwylliant pop, ffasiwn, mewn tatŵs a llawer o ffyrdd eraill. Mae'n parhau i fod yn symbol tra adnabyddadwy o Tsieina ac mae'n cynrychioli'r nodweddion y mae llawer o Tsieineaid yn dymuno eu hefelychu.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.