Ceres – Duwies Amaethyddiaeth Rufeinig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae amaethyddiaeth wedi bod yn rhan sylfaenol o unrhyw gymdeithas erioed, ac yn naturiol, mae duwiau sy’n gysylltiedig â’r cynhaeaf, amaethyddiaeth a ffrwythlondeb yn gyffredin ym mhob gwareiddiad a diwylliant. Roedd gan y Rhufeiniaid nifer o dduwiau a oedd yn gysylltiedig ag amaethyddiaeth, ond o'r rhain, mae'n bosibl mai Ceres oedd yr un a oedd yn cael ei hedmygu a'i pharchu fwyaf. Fel duwies Rufeinig amaethyddiaeth, roedd gan Ceres gysylltiadau â bywyd beunyddiol y bobl Rufeinig. Gadewch i ni edrych yn agosach ar ei myth.

  Pwy Oedd Ceres?

  Ceres/Demeter

  Ceres oedd duwies amaethyddiaeth Rufeinig a ffrwythlondeb, a hi hefyd oedd amddiffynwraig amaethwyr a plebeiaid. Roedd Ceres yn un o dduwiau primordial mytholeg Rufeinig, y Dii Consentes. Yr oedd gan y dduwies nerthol hon hefyd gysylltiadau â mamaeth, cynhaeafau, a grawn.

  Yr oedd ei haddoliad yn bresenol yn mysg yr hen Ladiniaid, Sabeliaid, ac Oscaniaid. Mae rhai ffynonellau yn cynnig ei bod hi hefyd yn bresennol fel duwdod ymhlith yr Etrwsgiaid a'r Umbriaid. Ledled Môr y Canoldir, roedd Ceres yn dduwies addoledig am ei rôl mewn amaethyddiaeth. Ar ôl cyfnod y Rhufeiniaid, daeth i gysylltiad â'r dduwies Roegaidd Demeter .

  Symbolau Ceres

  Yn y rhan fwyaf o ddarluniau, mae Ceres yn ymddangos fel merch ifanc sy'n magu plant. oed. Mae ei phortreadau yn ei dangos yn cario ffon neu deyrnwialen, i symboleiddio ei grym a'i hawdurdod. Mae hi weithiau'n cael ei darlunio yn dal tortsh.

  Rhai symbolau eraillsy'n gysylltiedig â Ceres yn cynnwys grawn, crymanau, ysgub o wenith a cornucopias. Mae'r rhain i gyd yn symbolau sy'n gysylltiedig â ffrwythlondeb, amaethyddiaeth a'r cynhaeaf, gan atgyfnerthu rôl Ceres fel duwies amaethyddiaeth.

  Teulu Ceres

  Merch Saturn ac Ops, y Titaniaid, oedd Ceres. llywodraethu y byd cyn y Cydsyniadau Dii. Yn yr ystyr hwn, roedd hi'n chwaer i Jupiter, Juno, Plwton, Neptuno, a Vesta. Er nad yw Ceres yn adnabyddus am ei charwriaeth na’i phriodas, roedd hi ac Jupiter yn magu Proserpine, a fyddai’n dod yn frenhines yr isfyd yn ddiweddarach. Y dduwies Roegaidd hon oedd Persephone .

  Rôl Ceres mewn Mytholeg Rufeinig

  Ceres oedd prif dduwies amaethyddiaeth a hi oedd yr unig un i fod yn rhan o'r chwedloniaeth Rufeinig. Dii Cynnwys. Mae ei phresenoldeb mewn grŵp mor rhyfeddol o dduwiau yn dangos pa mor arwyddocaol oedd hi yn Rhufain hynafol. Addolodd y Rhufeiniaid Ceres iddi er mwyn rhoi ffafr iddi ar ffurf cynaeafau toreithiog.

  Roedd yn rhaid i Ceres wneud nid yn unig â ffrwythlondeb y cnydau ond hefyd â ffrwythlondeb merched. Yn yr ystyr hwn, hi oedd duwies eithaf bywyd. Yn ôl y mythau, dysgodd Ceres i ddynolryw sut i dyfu, cadw, a chynaeafu grawn.

  Dim ond pan oedd hynny'n gweddu i'w hanghenion a'u diddordebau y bu'r rhan fwyaf o dduwiau Rhufain yn cymryd rhan mewn materion dynol. Mewn cyferbyniad, bu Ceres yn ymwneud â materion dyddiol y Rhufeiniaid trwy amaethyddiaeth a gwarchodaeth.Hi oedd amddiffynfa'r dosbarthiadau is fel caethweision a plebeiaid. Goruchwyliodd hefyd gyfreithiau, hawliau, a Thribwniaid y bobl hyn a chynnig arweiniad iddi.

  Cipio Proserpine

  Ymunodd y Proserpine â pharth Ceres, a chyda'i gilydd, duwiesau benywaidd oeddent. rhinwedd. Gyda'i gilydd, roeddent yn gysylltiedig â phriodas, ffrwythlondeb, mamolaeth, a llawer o nodweddion eraill ym mywyd merched ar y pryd.

  Un o'r mythau pwysicaf yn ymwneud â Ceres oedd cipio Proserpine. Mae'n bosibl bod y stori hon wedi ymfudo o fytholeg Roegaidd, ond roedd ganddi symbolaeth arbennig i'r Rhufeiniaid.

  Mewn rhai cyfrifon, cymerodd Venus dosturi wrth Plwton, a oedd yn byw yn yr isfyd yn unig. I helpu Plwton, gorchmynnodd Venus i Cupid ei saethu â saeth a oedd yn ysgogi cariad, gan achosi iddo syrthio mewn cariad â Proserpine. Yn ôl mythau eraill, gwelodd Plwton Proserpine yn cerdded a phenderfynodd ei herwgipio. Roedd hi mor brydferth fel bod Plwton eisiau iddi fod yn wraig iddo.

  Roedd y Rhufeiniaid yn credu bod pedwar tymor y flwyddyn yn ganlyniad uniongyrchol i herwgydiad Proserpine. Pan sylweddolodd Ceres fod ei merch ar goll, buddsoddodd ei hun i ddod o hyd i Proserpine. Yn ystod y cyfnod hwn, gadawodd Ceres ei rôl fel duwies amaethyddiaeth a ffrwythlondeb heb oruchwyliaeth, a dechreuodd y cnydau farw.

  Roedd Ceres yn chwilio am ei merch ym mhobman, ynghyd â sawl duwies. Mewn llawer o ddarluniau, Ceresyn ymddangos gyda thortsh i symboleiddio ei chwiliad am Proserpine. Waeth pa mor galed yr edrychai Ceres, ni allai ddod o hyd iddi, a dioddefodd y wlad o'r herwydd.

  Gan fod y wlad yn dirywio, anfonodd Jupiter Mercury i ddarbwyllo Plwton i anfon Proserpine yn ôl i wlad y byw. Cytunodd Plwton, ond nid heb yn gyntaf roi bwyd iddi o'r isfyd. Yn ôl y mythau, ni allai'r rhai oedd yn bwyta bwyd o'r isfyd byth ei adael. Mae straeon eraill yn dweud iddi fwyta chwe hadau pomgranad, ffrwyth y meirw, ac ni allai'r rhai a'i bwytaodd fyw ymhlith y byw.

  Ar ôl dod i gyfaddawd, penderfynasant y byddai Proserpine yn rhannu ei hamser rhwng y ddau le . Byddai'n treulio chwe mis yn yr isfyd gyda Phlwton fel ei gŵr a chwe mis ym myd y byw gyda'i mam.

  Credai'r Rhufeiniaid mai dyna oedd yr esboniad am y tymhorau. Yn ystod y misoedd roedd Proserpine yn byw yn yr isfyd, roedd Ceres yn teimlo'n ofidus, a bu farw'r wlad, gan golli ei ffrwythlondeb. Digwyddodd hyn yn yr hydref a'r gaeaf. Pan ddychwelodd Proserpine, llawenhaodd Ceres am ymweliad ei merch, a ffynnodd bywyd. Digwyddodd hyn yn y Gwanwyn a'r Haf.

  Addoliad Ceres

  Prif addoldy Ceres oedd ei theml ar Fryn Aventine. Roedd Ceres yn rhan o'r Aventine Triad, grŵp o dduwiau a oedd yn llywyddu dros ffermio a bywyd plebeiaidd. Am ei rôl mewn amaethyddiaeth,yr oedd y Rhufeiniaid yn addoli Ceres ac yn gweddïo am ei ffafr a'i helaethrwydd am y cynhaeaf.

  Addolid Ceres gydag amryw wyliau ar hyd y flwyddyn, ond yn bennaf yn ystod y gwanwyn a'r haf. Y Cerealia oedd ei phrif ŵyl, a ddathlwyd ar Ebrill 19. Y plebeiaid oedd yn trefnu ac yn cynnal yr ŵyl hon pan ddechreuodd y cnydau dyfu. Yn ystod yr ŵyl, roedd gemau syrcas a rasys yn y Circus Maximus. Yr Ambarvalia, a ddigwyddodd yn ddiweddarach ym mis Mai, oedd ei gŵyl bwysig arall, a oedd hefyd yn gysylltiedig ag amaethyddiaeth.

  Roedd Ceres yn dduwies arwyddocaol i'r Rhufeiniaid am ei rôl yn darparu maeth ac yn amddiffyn y dosbarthiadau is. Dechreuodd addoliad Ceres tra roedd Rhufain yn dioddef newyn ofnadwy. Roedd y Rhufeiniaid yn credu bod Ceres yn dduwies a allai ledu neu atal newyn gyda'i grym a'i ffrwythlondeb. Roedd popeth yn ymwneud â ffyniant y wlad o fewn materion Ceres.

  Ceres Heddiw

  Tra nad yw Ceres yn dduwies Rufeinig hynod boblogaidd heddiw, mae ei henw yn parhau. Enwyd planed gorrach yn Ceres er anrhydedd i'r dduwies, a dyma'r gwrthrych mwyaf sy'n gorwedd rhwng orbitau Mawrth ac Iau.

  Daw'r gair grawnfwyd o'r ymadrodd ystyr o. y dduwies Ceres neu o wenith neu fara.

  Cwestiynau Cyffredin Ynghylch Ceres

  1- Pwy sy'n cyfateb i Geres â Groeg? <8

  Cyfwerth Groegaidd Ceres yw Demeter.

  2- Pwy yw Ceres'rhieni?

  Mae Ceres yn blentyn i Ops a Sadwrn.

  3- Pwy yw cymariaid Ceres?

  Doedd Cere ddim yn gryf perthynol i unrhyw ddyn, ond yr oedd ganddi ferch ag Jupiter.

  4- Pwy yw merch Ceres?

  Prosperina yw plentyn Ceres, i ba un y mae hi yn gysylltiedig iawn.

  5- A oes gan Ceres gyfatebiaethau eraill o fytholegau eraill?

  Oes, mae cywerth Japaneaidd Ceres yn Amaterasu , a hi Cyfwerth Norseg yw Sif .

  6- Beth oedd ystyr y dywediad Rhufeinig Fit for Ceres ?

  Yr oedd y dywediad yn ei olygu fod rhywbeth yn odidog neu ysblenydd ac felly yn deilwng o'r dduwies Ceres. Mae hyn yn dangos i ba raddau roedd Ceres yn cael ei barchu a'i edmygu gan y bobl Rufeinig.

  1. Pwy sy'n cyfateb i Ceres yng Ngwlad Groeg? Cyfwerth Groegaidd Ceres yw Demeter.
  2. Pwy yw rhieni Ceres? Mae Ceres yn blentyn i Ops a Sadwrn.
  3. Pwy yw cymariaid Ceres? Nid oedd gan Cere gysylltiad cryf ag unrhyw ddyn, ond yr oedd ganddi ferch ag Jupiter.
  4. Pwy yw merch Ceres? Plentyn Ceres yw Prosperina, yr oedd hi’n ymlynu’n fawr ag ef.
  5. A oes gan Ceres bethau cyfatebol o chwedlau eraill? Ie, Amaterasu yw cywerth Japaneaidd Ceres, a’i chyfwerth Norseg yw Sif.
  6. Beth oedd ystyr y dywediad Rhufeinig Fit for Ceres ? Roedd y dywediad yn golygu bod rhywbeth yn odidog neu'n ysblennydd afelly yn deilwng o'r dduwies Ceres. Mae hyn yn dangos i ba raddau yr oedd Ceres yn cael ei barchu a'i edmygu gan y bobl Rufeinig.
  Yn Gryno

  Roedd Ceres ymhlith duwiau hanfodol mytholeg Rufeinig a bywyd plebaidd Rhufeinig. Roedd ei rôl fel gwarchodwraig a rhoddwr yn ei gwneud hi'n dduwies addoledig i ddosbarthiadau isaf.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.