Duwiau Anifeiliaid yr Aifft - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yr oedd llawer o dduwiau anifeiliaid yn yr hen Aifft, ac yn aml, yr unig beth oedd ganddynt yn gyffredin oedd eu hymddangosiad. Yr oedd rhai yn amddiffynnol, rhai yn niweidiol, ond y rhan fwyaf o'r ddau ar yr un pryd.

  Yr Hanesydd Groegaidd Herodotus oedd y Gorllewinwr cyntaf i ysgrifennu am dduwiau anifeiliaid yr Aifft:

  Er bod gan yr Aifft Libya ar ei ffiniau, nid yw'n wlad o lawer o anifeiliaid. Y mae pob un o honynt yn gysegredig ; mae rhai o’r rhain yn rhan o aelwydydd dynion a rhai ddim; ond pe bawn yn dyweyd paham y gadewir hwynt yn unig yn gysegredig, dylwn yn y diwedd siarad am faterion dwyfoldeb, y rhai yr wyf yn arbennig o amharod i'w trin; Nid wyf erioed wedi cyffwrdd ar y cyfryw ac eithrio lle mae rheidrwydd wedi fy ngorfodi (II, 65.2).

  Roedd yn ofnus ac yn synnu at eu pantheon brawychus o dduwiau anthropomorffig gyda phennau anifeiliaid ac roedd yn well ganddo beidio â gwneud sylw arno.

  Nawr, rydyn ni'n gwybod yn union pam.

  Yn yr erthygl hon, byddwn ni'n archwilio rhestr o'r duwiau a duwiesau anifeiliaid pwysicaf ym mytholeg hynafol yr Aifft . Mae ein detholiad yn seiliedig ar ba mor berthnasol oeddent i greu a chynnal y byd yr oedd yr Eifftiaid yn byw ynddo.

  Jackal – Anubis

  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd ag Anubis , y duw jacal sy'n pwyso calon yr ymadawedig yn erbyn pluen pan fyddont farw. Os yw'r galon yn drymach na phluen, lwc galed, mae'r perchennog yn marw'n barhaol, ac yn cael ei fwyta ganduw erchyll a adwaenir yn syml fel ‘Y Difawr’ neu ‘Bwytawr Calonnau’.

  Gelwid Anubis fel y Flaenaf o’r Gorllewinwyr oherwydd gosodwyd y rhan fwyaf o fynwentydd yr Eifftiaid ar lan orllewinol y afon Nîl. Hwn, gyda llaw, yw'r cyfeiriad y mae'r haul yn machlud, ac felly'n arwydd o'r fynedfa i'r Isfyd. Mae'n hawdd gweld pam mai ef oedd Duw eithaf y Meirw, a wnaeth hefyd bereinio'r ymadawedig a gofalu amdanynt ar eu taith i'r Isfyd, lle byddent yn byw am byth cyn belled â bod eu corff wedi'i gadw'n gywir.

  Tarw – Apis

  Yr Aifft oedd y bobl gyntaf i ddomestigeiddio buchol. Nid yw’n syndod, felly, fod buchod a theirw ymhlith y duwiau cyntaf yr oeddent yn eu haddoli. Mae cofnodion yn dyddio mor gynnar â'r Brenhinllin 1af (tua 3,000CC) sy'n dogfennu addoli tarw Apis.

  Mae mythau diweddarach yn dweud bod tarw Apis wedi'i eni o fuwch wyryf, a oedd wedi'i thrwytho gan y duw Ptah . Yr oedd Apis yn cael ei gysylltu'n gryf â nerth cenhedlol a nerth gwrywaidd, ac hefyd yn cario mummies ar ei gefn i'r Isfyd.

  Yn ôl Herodotus, roedd tarw Apis bob amser yn ddu, ac yn gwisgo disg haul rhwng ei gyrn. Weithiau byddai'n gwisgo'r uraeus , cobra yn eistedd ar y talcen, a thro arall byddai i'w weld â dwy bluen yn ogystal â disg yr haul.

  Serff – Apophis

  Gelyn tragwyddol i'r duw haul Ra ,Sarff anferth, beryglus oedd Apophis a oedd yn ymgorffori pwerau diddymiad, tywyllwch, ac anfoesgarwch.

  Mae myth Heliopolitan y greadigaeth yn datgan nad oedd dim byd ond môr diddiwedd yn y dechrau. Roedd Apophis yn bodoli ers dechrau amser, a threuliodd dragwyddoldeb yn nofio yn nyfroedd cysefin, anhrefnus y Cefnfor a elwir yn Lleianod . Yna, cododd daear o'r môr, a chrewyd yr Haul a'r Lleuad, ynghyd â bodau dynol ac anifeiliaid.

  Byth ers yr amser hwnnw, a phob dydd, mae'r sarff Apophis yn ymosod ar y cwch haul sy'n croesi'r awyr yn ystod yn ystod y dydd, gan fygwth ei droi drosodd a dod â thywyllwch tragwyddol i wlad yr Aifft. Ac felly, rhaid ymladd a threchu Apophis bob dydd, ymladd a wneir gan y Ra pwerus. Pan laddir Apophis, mae'n allyrru rhuo arswydus sy'n atseinio drwy'r Isfyd.

  Cath – Bastet

  Pwy sydd heb glywed am angerdd yr Eifftiaid am gathod? Yn sicr ddigon, un o'r duwiesau pwysicaf oedd anthropomorff pen cath o'r enw Bastet . Yn llewdod yn wreiddiol, daeth Bastet yn gath rywbryd yn ystod y Deyrnas Ganol (tua 2,000-1,700CC).

  Yn fwy mwyn ei natur, daeth yn gysylltiedig ag amddiffyn yr ymadawedig a'r byw. Roedd hi'n ferch i'r duw haul Ra ac yn ei helpu'n gyson yn ei frwydr yn erbyn Apophis. Roedd hi hefyd yn bwysig yn ystod y ‘Demon Days’, rhyw wythnos ar ddiwedd yy flwyddyn Eifftaidd.

  Yr Aifftiaid oedd y bobl gyntaf i ddyfeisio'r calendr, ac i rannu'r flwyddyn yn 12 mis o 30 diwrnod. Gan fod y flwyddyn seryddol oddeutu 365 diwrnod o hyd, ystyriwyd y pum niwrnod olaf cyn Wepet-Renpet , neu'r Flwyddyn Newydd, yn fygythiol ac yn drychinebus. Bu Bastet yn helpu i frwydro yn erbyn y lluoedd tywyllach yn ystod yr amser hwn o'r flwyddyn.

  Hebog – Horus

  Ymddangosodd y brenhinol Horus mewn sawl ffurf drwy gydol hanes yr Aifft, ond y mwyaf cyffredin oedd fel yr hebog. Roedd ganddo bersonoliaeth gymhleth, a chymerodd ran mewn llawer o fythau, a'r pwysicaf ohonynt oedd yr un a elwid Harddiad Horus a Seth .

  Yn y chwedl hon, rheithgor o dduwiau yn cael ei ymgynnull i asesu pwy fyddai'n etifeddu statws brenhinol Osiris ar ôl ei farwolaeth: ei fab, Horus, neu ei frawd, Seth. Nid oedd y ffaith mai Seth oedd yr un a laddodd a datgymalu Osiris yn y lle cyntaf yn berthnasol yn ystod yr achos llys, ac roedd y ddau dduw yn cystadlu mewn gwahanol gemau. Roedd un o'r gemau hyn yn cynnwys troi eu hunain yn hipopotami a dal eu hanadl o dan y dŵr. Yr un fyddai'n dod i'r wyneb yn ddiweddarach fyddai'n ennill.

  Twyllodd Isis, mam Horus, a gwaywffyn Seth i'w wynebu'n gynt, ond er gwaethaf y tramgwydd hwn, Horus a enillodd yn y diwedd a chafodd ei ystyried fel y ffurf dduwiol ers hynny. y pharaoh.

  Scarab – Khepri

  Duw pryfyn o'r pantheon Eifftaidd, Khepri oedd scarabneu chwilen y dom. Wrth i'r creaduriaid di-asgwrn-cefn hyn rolio peli o feces o amgylch yr anialwch, lle maent yn plannu eu hwyau, a lle yn ddiweddarach wyneb eu hepil, fe'u hystyrid yn ymgorfforiad o aileni a chreu allan o ddim (neu o leiaf, allan o dail).<3

  Dangoswyd Khepri mewn eiconograffeg yn gwthio'r ddisg solar o'i flaen. Fe'i darluniwyd hefyd fel ffigurynnau bach, a ystyrid yn amddiffynnol ac a osodwyd y tu mewn i orchuddion mummies, ac yn ôl pob tebyg yn cael eu gwisgo o amgylch y gwddf gan y byw.

  Lionness – Sekhmet

  Y dialedd Sekhmet oedd duw'r leonin pwysicaf yn yr Aifft. Fel llewod, roedd ganddi bersonoliaeth hollt. Ar y naill law, roedd hi'n amddiffyn ei chybiau, ac ar y llaw arall yn rym dinistriol, brawychus. Roedd hi'n chwaer hŷn i Bastet, ac felly'n ferch i Re. Mae ei henw yn golygu ‘y fenyw bwerus’ ac mae’n gweddu’n dda iddi.

  Yn agos at y brenhinoedd, roedd Sekhmet yn amddiffyn ac yn iacháu’r pharaoh, yn famol bron, ond byddai hefyd yn rhyddhau ei grym dinistriol diddiwedd pan fygythid y brenin. Un tro, pan oedd Ra yn rhy hen i lywio'r cwch haul yn effeithiol ar eu taith ddyddiol, dechreuodd dynolryw gynllwynio i ddymchwel y duw. Ond camodd Sekhmet i'r adwy a lladd y troseddwyr yn ffyrnig. Gelwir y chwedl hon yn Distryw Dynolryw .

  Crocodile – Sobek

  Sobek , duw'r crocodeil, yw un o'r rhai hynaf yn y Eifftaiddpantheon. Fe'i parchwyd o leiaf ers yr Hen Deyrnas (tua 3,000-2800CC), ac mae'n gyfrifol am holl fywyd yr Aifft, fel y creodd y Nîl.

  Yn ôl y myth, chwysu cymaint yn ystod y cyfnod. greadigaeth y byd, fel y darfu i'w chwys ffurfio y Nile. Byth ers hynny, daeth yn gyfrifol am dyfu caeau ar lannau'r afon, ac am godiad yr afon bob blwyddyn. Gyda'i nodweddion crocodeil, efallai ei fod yn edrych yn fygythiol, ond bu'n allweddol wrth sicrhau maeth i'r holl bobl oedd yn byw ger yr afon Nîl.

  Yn Gryno

  Yr anifeiliaid hyn duwiau oedd yn gyfrifol am greu'r byd a phopeth ynddo, ond hefyd am gynnal trefn gosmig a darostwng a chyfyngu anhrefn. Buont gyda phobl ers eu cenhedlu (fel tarw Apis), trwy eu geni (fel Bastet), yn ystod eu bywyd (Sobek), ac ar ôl iddynt farw (fel Anubis ac Apis).

  Yr oedd yr Aifft yn un byd yn llawn pwerau hudol, anifeiliaid, un mewn gwrthgyferbyniad llwyr â'r dirmyg a ddangoswn weithiau tuag at ein partneriaid nad ydynt yn ddynol. Mae gwersi i'w dysgu gan yr hen Eifftiaid, oherwydd efallai y bydd angen inni ailfeddwl am rai o'n hymddygiad cyn cyfarfod ag Anubis er mwyn pwyso ein calonnau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.