Gŵn Priodas Du - Beth mae'n ei olygu?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn y gorffennol, roedd y lliw du yn cael ei weld fel lliw difrifol ac roedd yn gysylltiedig ag argoelion drwg, tywyllwch, a marwolaeth. Ond yn y byd sydd ohoni, mae ofergoelion o'r fath wedi lleihau, gan adael du fel un o'r lliwiau mwyaf poblogaidd ar gyfer dathliadau, dathliadau, a hyd yn oed priodasau. Mae'n ddymunol oherwydd ei olwg ffurfiol, ac mae wedi dod yn ddewis ffasiynol yn lle arlliwiau gwyn, newydd.

  Yn ddiweddar, gwelwyd cynnydd mewn priodasau â thema ddu, a gynau priodas du. Mae priodferched sy'n dewis y ffrogiau inky hyn eisiau torri i ffwrdd o'r normau confensiynol a mynd am olwg gyfoes. Mae gynau du yn anhraddodiadol ac yn cynrychioli cymeriad ac arddull unigryw'r briodferch. Mae'n well gan briodferched sydd eisiau golwg feiddgar, synhwyraidd, soffistigedig a clasurol, gynau priodas du na lliwiau eraill.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio tarddiad y gŵn priodas du, y gwahanol arlliwiau o gynau du , priodasau â thema, ac ychydig o awgrymiadau ymarferol ar gyfer tynnu ffrog briodas ddu.

  Symboledd Gwisg Briodas Ddu

  I ddeall ystyr ffrog briodas ddu, mae angen inni ei chyferbynnu gyda'r wisg wen.

  Mae ffrog wen yn cynrychioli'r gwerthoedd traddodiadol sy'n gysylltiedig â merched. Byddai rhai yn dadlau bod rhai o’r rhain yn hen ffasiwn yn y cyfnod modern. Rhaincynnwys:

  • Purdeb
  • Diniweidrwydd
  • Diweirdeb
  • Gwyryfdod
  • Golau
  • Daioni
  • Hyblygrwydd
  • Ymostyngiad

  Ar y llaw arall, mae gwisg ddu yn cynrychioli cysyniadau gwahanol:

  • Hyder
  • Annibyniaeth
  • Cryfder
  • Dewrder
  • Unigoliaeth
  • Pŵer
  • Synhwyrau modern
  • Defosiwn tan marwolaeth
  • Ceinder
  • Dirgelwch
  • Meddwlgarwch
  • Teyrngarwch

  Nid yw'r naill na'r llall o'r lliwiau hyn yn gywir nac yn anghywir, ond yn gyffredinol , modern, mae merched sydd am ddod oddi ar y llwybr wedi'u curo fel arfer yn dewis gynau priodas heb fod yn wyn. O'r rhain, y dewis mwyaf avant-garde ar gyfer du.

  Gwreiddiau'r Gŵn Priodas Du

  Gellir olrhain tarddiad y gŵn priodas du 3,000 o flynyddoedd yn ôl i Frenhinllin Zhou yn Tsieina . Roedd rheolwyr Zhou nid yn unig yn gosod deddfau ar gyfer llywodraethu ond hefyd yn gosod y normau ar gyfer gwisg. Dim ond rhai dillad y gall unigolion eu gwisgo ar sail eu rhyw a'u statws economaidd-gymdeithasol. Yn ystod eu teyrnasiad, bu'n rhaid i briodferched a priodfab wisgo gwisg ddu pur gyda trim coch. Dilynwyd y golygiadau hyn i Frenhinllin Han, ac yn araf deg y daethant allan yn ystod teyrnasiad y Tangs.

  Gellir olrhain hanes cymharol ddiweddar y wisg briodas ddu yn ôl i Sbaen. Roedd yn arferiad mewn traddodiadau Catholig i briodferch Sbaenaidd wisgo gŵn du wedi'i baru â gorchudd, a elwir yn mantilla. Y wisg ddusymbol o ymroddiad y briodferch i’w gŵr hyd at farwolaeth, a sicrhaodd ei theyrngarwch.

  Yn y cyfnod cyfoes, mae merched sy’n dymuno mynd am olwg anarferol ond cryf yn dymuno gwisgo gynau priodas du. Maent yn cael eu hystyried yn ffasiynol, ac yn symbol o sensuality, ceinder, pŵer, dirgelwch, a deallusrwydd.

  Hanner Can Arlliw o Gynau Priodas Du

  Yn groes i'r hyn a gredwn, nid lliw unigol yw du. Mae yna lawer o wahanol arlliwiau o fewn du, ac maent yn wahanol ar sail pa mor dywyll ydyn nhw. Mae gynau priodas du yn dod mewn amrywiaeth o'r arlliwiau hyn a gallant ddarparu digon o opsiynau ar gyfer priodferched sy'n bigog am y lliw y maent ei eisiau.

  Rhai o'r arlliwiau du mwyaf cyffredin yw:

  Alarch Du

  >
 • Yr Alarch Ddu, fel mae'r enw'n awgrymu yw lliw aderyn yr Alarch Du.
 • Mae'r arlliw hwn ychydig yn ysgafnach na lliw traw-tywyll.
 • Golosg

   Golosg yw lliw pren wedi'i losgi.
  • Mae gan y arlliw du hwn fwy o arlliw llwydaidd.

  Eboni

  0>
 • Eboni yw lliw’r eboni pren, pren caled sy’n cael ei ddefnyddio i wneud dodrefn.
 • Mae’r cysgod hwn yn bendant yn dywyll, ond ddim mor ddu ag awyr ganol nos.
 • Olifydd Du

  >
 • Mae Olewydd Du, fel mae'r enw'n awgrymu, yn adlewyrchu lliw olewydd du.
 • Mae'r arlliw hwn yn eithaf tywyll ac mae ganddo borfforarlliw.
 • Gofod Allanol

   Good Allanol, yn adlewyrchu lliw tywyll dwfn y gofod.
  • Mae'n cael ei ystyried yn un o'r arlliwiau tywyllaf o ddu.
  Licorice Black
  • Licorice black yn adlewyrchu lliw Licorice.
  • Nid yw'n iawn tywyll ac mae ganddo arlliw myglyd.

  Gyniau Du ar gyfer Priodasau â Thema

  Yn ddiweddar, mae priodasau â thema yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Er mai'r stori dylwyth teg, y traeth a'r ardd yw'r rhai mwyaf cyffredin, mae'n well gan rai themâu tywyllach i bersonoli eu priodasau.

  Mae gŵn du yn wisg berffaith ar gyfer thema anghonfensiynol, ond gall hefyd fod gwisgo ar gyfer priodasau traddodiadol gyda thro modern.

  • Thema Calan Gaeaf: Mae priodasau â thema Calan Gaeaf yn aml yn cael eu gosod mewn tai neu faenorau hanesyddol, ac wedi'u haddurno â phwmpenni, canhwyllau, gwe pry cop, brain, a penglogau. Gŵn priodas du yw'r opsiwn perffaith ar gyfer lleoliad o'r fath, i greu naws oriog, iasol. Gall y briodferch hefyd ddewis gemwaith hynafol a gorchudd cawell adar du i edrych yn chwaethus ac yn ffyrnig.
  • Thema Gothig: Yn debyg iawn i thema Calan Gaeaf, priodasau Gothig wedi eu gosod mewn hen eglwysi cadeiriol neu gestyll. Mae'r lleoliad wedi'i addurno â waliau tywyll, bwâu, drychau canoloesol, candelabras, a dodrefn du. Byddai gŵn priodas du, ynghyd â gorchudd les du, a mwclis tagu gleiniog yngwisg addas ar gyfer y lleoliad tywyll hwn.
  • Thema'r Casino: Mae priodasau ar thema'r casino yn fater o safon, tanbaid ac wedi'u haddurno â chandeliers afieithus a thu mewn moethus. Maent yn adlewyrchu ffordd o fyw fodern a chyfoethog. Gŵn du cain sy'n rhoi naws synhwyrus a dirgel fyddai'r gwisg ddelfrydol ar gyfer lleoliad o'r fath. Er mwyn cael yr effaith orau, gellir paru'r gŵn gyda gemwaith arian serennog carreg, tiara, a menig penelin du.

  Ategolion ar gyfer Gynau Priodas Du

  Prydferthwch a cheinder a. ni all gwisg briodas ddu byth fod yn gyflawn heb yr ategolion cywir. Gan fod y gŵn du wedi dod yn ddewis poblogaidd, mae yna ystod eang o ategolion i ddewis ohonynt. Y tric yw ei gadw'n syml ac yn soffistigedig.

  • Veil Bridal Du: Mae Gorchudd Priodas Du yn cyfateb yn berffaith ar gyfer gŵn priodas du. Er bod gorchudd yn sefyll yn draddodiadol fel symbol o wyleidd-dra ac ufudd-dod, bydd gorchudd tywyll ynghyd â gŵn priodas du yn gain a dirgel.
  • Emwaith Du: Mae mwclis coker du wedi'u gwneud â mwclis cain a les cywrain yn cyfateb i gynau priodas du. Maent yn ddewis syml ond beiddgar. Mae clustdlysau rhaeadru sydd â cherrig du yn serennog arnynt yn rhoi golwg steilus, hynafol, ac yn berffaith ar gyfer priodasau thema dywyll a ffurfiol.
  • Black Fascinator: Blackmae swynwyr wedi'u haddurno â les, blodau, neu blu. Maent yn rhoi golwg chwaethus, chic, a gallant drawsnewid edrychiad y gŵn du yn llwyr i lefel hollol newydd.
  • Mwgwd Du: Ar gyfer priodasau â thema dywyll, gall masgiau masquerade du fod yn affeithiwr delfrydol. Rhoddant olwg gudd, cain, a gosgeiddig.

  Yn Gryno

  Mae du wedi dileu ei ystyron hŷn ac wedi dod yn lliw mwyaf poblogaidd a ffasiynol yn ddiweddar. Gan dorri i ffwrdd o gonfensiynau traddodiadol, mae llawer o barau yn dewis priodasau thema dywyll, ac mae priodferched yn addurno gynau priodas du sy'n chwaethus, yn synhwyrus, yn feiddgar ac yn gain.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.