Awen – Gwreiddiau a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r Awen yn symbol pwysig yn y diwylliant Celtaidd, fel symbol o greadigrwydd, dychymyg, a synwyrusrwydd esthetig. Mae Awen yn golygu hanfod neu ysbrydoliaeth farddonol yn yr iaith Geltaidd. Er ei bod yn ymddangos yn syml o ran ymddangosiad, mae gan yr Awen ystyr symbolaidd dwfn.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio gwreiddiau Awen, ei harwyddocâd mewn crefyddau, nodweddion y symbol, ei hystyron symbolaidd, a'i defnydd cyfoes.

  Gwreiddiau’r Awen

  Mae’r Awen fel cysyniad wedi bodoli mewn llên Geltaidd ers canrifoedd, ond mae ei chynrychioliad fel symbol yn llawer mwy diweddar. Mae'r symbol yn eithaf sylfaenol, gyda thri phelydryn yn arwain hyd at dri dot, wedi'i amgylchynu gan dri chylch.

  Gellir olrhain tarddiad Awen yn ôl i'r myth Celtaidd y Dduwies Cedridwen a Gwion Bach . Yn y chwedl hon, mae Cedridwen yn bragu diod hudolus i'w mab ac yn ei ymddiried i Gwion Bach, ei chynorthwyydd. Mae Gwion yn yfed y ddiod yn ddamweiniol, ac yn wynebu digofaint Cedridwen, sy'n ei fwyta fel cosb. Serch hynny, mae Gwion yn cael ei aileni ac yn byw ymlaen i fod yn fardd o fri. Cred y Celtiaid nad yw diod hudolus Cedridwen yn ddim llai na Awen, hylif trawsnewidiol sy'n ysgogi dychymyg a chreadigrwydd yr un sy'n ei fwyta.

  Cadwwyd y syniad o Awen yn fyw i raddau helaeth trwy draddodiadau llafar. Mae'r cysyniad yn ymddangos mewn testunau ysgrifenedig yn unig o'r 9fed ganrif. Y cyntaftestun a ysgrifennwyd erioed i grybwyll Awen yw'r Historia Brittonum , llyfr Lladin a ysgrifennwyd gan Nennius. Mae darganfyddiadau hanesyddol diweddar hefyd wedi dod o hyd i gyfeiriadau at y symbol yn y Pedwar Llyfr Hynafol Cymru .

  Awen a Chrefydd

  9>Mwclis Awen aur solet gan Tlysau Evangelos. Gweler yma.

  Roedd Awen yn gysyniad pwysig yn y credoau Paganaidd cynnar. Yn y gymdeithas Geltaidd, priodolwyd sgiliau artistiaid ac awduron creadigol i Awen, ffigwr tebyg i awen a ymddangosodd mewn breuddwydion. Yr oedd yr artistiaid creadigol a ysbrydolwyd gan Awen yn cael eu hadnabod fel Awenydd , ac yn gweithredu fel pe baent yn feddiannol, yn hudolus, neu mewn trance.

  Hyd yn oed ar ôl dyfodiad Cristnogaeth , daliodd y cysyniad o Awen dir am nifer o flynyddoedd. Trosglwyddwyd Awen o gredoau paganaidd i draddodiadau Barddol Cristnogol yn ystod y cyfnod o drawsnewid crefyddol ym Mhrydain ac Iwerddon.

  Cafodd y syniad o Awen ei adfywio gan y Neo-Dderwyddon, grŵp ysbrydol a ymdrechodd i ddod â'r hen Geltaidd yn ôl. arferion. Mae Neo-Dderwyddon yn cael eu dylanwadu'n ddwfn gan y mudiad Rhamantaidd ac yn ceisio cysylltiad ysbrydol â'r amgylchedd. Maen nhw'n bantheistiaid sy'n credu bod duw yn bresennol ym mhobman ym myd natur. Mae Derwyddon yn credu yng ngallu'r Awen i danio ysbrydoliaeth greadigol a phwerau esthetig ymhlith artistiaid, a galw'r Awen yn ysbryd llifo, oherwydd ei fod yn deffro egni o'ramgylchedd a'i drosglwyddo i'r meddwl, y corff, a'r enaid.

  Perthynai'r bardd Cymraeg, Iolo Morgannwg, i'r Neo-Dderwyddon, ac adfywiodd y cysyniad o Awen. Trawsnewidiodd Awen o fod yn syniad haniaethol, yn gysyniad diriaethol, trwy roi ffurf ddiagramaidd iddi. Dyfeisiwyd yr Awen fel symbol gan Iolo Morgannwg.

  Ystyr Symbolaidd Awen

  Mae’r Awen yn gysyniad hynod symbolaidd, gyda llawer o ddehongliadau yn gysylltiedig ag ef. Un o'i phrif gysylltiadau yw'r rhif 3., sy'n gysegredig mewn diwylliannau Celtaidd. Gall tri phelydr yr Awen fod â gwahanol ystyron a dehongliadau yn dibynnu ar y cyd-destun diwylliannol. Dyma rai o'r ystyron cyffredin:

  1. Tair oes dynolryw – babandod, oedolaeth a henaint
  2. Gwybodaeth, gwirionedd, a phrofiad
  3. Nef, uffern, a daear
  4. Cariad, gwirionedd, a doethineb
  5. Meddwl, corff ac ysbryd
  6. Daear, môr ac awyr

  Rhai dehongliadau poblogaidd eraill o mae'r Awen yn cynnwys:

  • Symbol o Gytgord: Dywedir bod tair llinell Awen yn cynrychioli undod a harmoni rhwng y ddau ryw. Mae'r llinellau ar y chwith a'r dde yn adlewyrchu egni gwrywaidd a benywaidd. Pelydr ecwilibriwm yw'r llinell yn y canol sy'n cydbwyso'r egni ar y ddwy ochr. Oherwydd ei gallu i greu amgylchedd sefydlog a chytûn, gelwir yr Awen yn symbol Celtaidd Yin Yang .
  • Symbol oYsbrydoliaeth: Am filoedd o flynyddoedd, mae’r Awen wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i awduron, beirdd, cerddorion ac artistiaid. Credir bod Awen yn cymryd ffurf o awen ac yn ysgogi creadigrwydd a dychymyg ymhlith artistiaid. Credir bod y tri dot o fewn symbol Awen yn ddiferion o ddiod Cedridwen a gafodd ei fwyta gan Gwion Bach.
  • Symbol Tragwyddoldeb: Mae'r tri chylch o amgylch symbol Awen yn cynrychioli llif tragwyddol o amser. Maent hefyd yn dynodi rhinweddau tragwyddol y pelydrau sydd o fewn y cylch. Mae dilynwyr Neo-Dderwydd hefyd yn credu bod y dolenni yn adlewyrchu tri chylch y greadigaeth.
  • Symbol o Ddaear, Awyr, Môr: Credir bod yr Awen yn symbol o'r ddaear. Mae'r pelydrau o fewn yr Awen yn adlewyrchu tir, awyr a môr, sy'n cynrychioli aer, dŵr, a phridd, yr elfennau pwysicaf ar y ddaear, na fyddai bywyd yn bosibl hebddynt. Mae'r symbol yn cael ei ddefnyddio fel cynrychioliad o'r ddaear a'i bodau byw.
  • Symbol y Meddwl, y Corff, ac Ysbryd: Mae'r pelydrau yng nghanol y cylch yn cynrychioli'r undod rhwng meddwl, corff, ac ysbryd. Mae'r Neo-Dderwyddon a'r Neo-Baganiaid yn credu bod uno'r meddwl, y corff a'r ysbryd yn hanfodol ar gyfer bodolaeth a phrofiadau dynol.
  • Symbol o Dduwdod Driphlyg: Yn ôl y Neo-Dderwyddon, mae'r tri phwynt o fewn symbol Awen yn adlewyrchu y Dduwies Driphlyg . Mae'rmae dwyfoldeb triphlyg yn gyffredin mewn llawer o gredoau neo-baganaidd ac mae pob pelydryn o fewn yr Awen yn adlewyrchu gwahanol nodweddion y dduwies.

  Defnydd Modern o'r Awen

  Mae'r Awen wedi dod yn gynllun poblogaidd ar gyfer tatŵs, ac wedi ennill cydnabyddiaeth gyffredinol mewn gemwaith, a gwaith celf.

  Mae'r Awen yn a ddefnyddir hefyd yn anthem genedlaethol Cymru ac a ddelir fel symbol o anrhydedd gan Weinyddiaeth Cyn-filwyr yr Unol Daleithiau.

  Mabwysiadwyd y symbol gan Neo-Dderwyddon sydd wedi ei gwneud yn boblogaidd a dod ag ef yn ôl i'r chwyddwydr.<5

  Yn Gryno

  Mae'r Awen wedi dod yn symbol byd-enwog ar ôl ei hadfywiad gan y Neo-Dderwyddon. Mae'n parhau i ddylanwadu a bod yn ysbrydoliaeth i artistiaid creadigol amrywiol. Yr Awen yw un o symbolau mwyaf pwerus diwylliant a threftadaeth y Celtiaid.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.