Mathau o Groesau a Beth Maen nhw'n ei Olygu (Esboniad fideo)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae symbolau croes wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd, gan ddynodi gwahanol bethau ar gyfer y diwylliannau y cawsant eu gwerthfawrogi ynddynt. Credir mai'r symbol crefyddol hynaf yw'r groes solar, a ddylanwadodd ar lawer o symbolau croes dilynol.

  Heddiw, y groes yw'r symbol mwyaf adnabyddus o Gristnogaeth ac mae gan lawer o amrywiadau o groesau gysylltiadau Cristnogol. Fodd bynnag, mae llawer o ystyron seciwlar hefyd yn gysylltiedig â mathau o groesau. Wedi dweud hynny, dyma gip ar fathau poblogaidd o groesau a'r hyn maen nhw'n ei symboleiddio.

  Croes Ladin

  Enwau Eraill: Crux Immissa, Crux Ordinaria, Croes Gristnogol , Croes Uchel

  Y Groes Ladin yw symbol Cristnogaeth mwyaf adnabyddadwy ac mae'n cynrychioli'r groes ar yr hwn y bu Iesu farw. Mae gan y math hwn o groes bostyn fertigol gyda thrawst croes ger y brig. Mae'r tair braich uchaf fel arfer yr un hyd, ond weithiau mae'r fraich uchaf yn cael ei darlunio fel un fyrrach. Mae llawer o gredinwyr yn cadw'r groes hon yn agos fel symbol o'u ffydd, yn gyffredinol yn ei gwisgo mewn crogdlysau neu'n ei chario fel swyn. Credir ei fod yn dod â heddwch, cysur a chysur i Gristnogion.

  Croes Jerwsalem

  Enwau Eraill: Croes Pumplyg, Croes a Chroeslets, Croes y Crusaders, Croes Cantoneg

  Mae croes Jerwsalem yn cynnwys croes ganolog gyda breichiau a barrau croes yr un pellter ar ben pob un.braich, gyda phedair croes Groeg llai ym mhob pedrant o'r groes fwy. Mae'r dyluniad yn cynnwys pum croes i gyd. Roedd croes Jerwsalem yn arwyddocaol yn ystod y Croesgadau ac fe'i cariwyd fel croes herodrol. Pan gipiwyd Jerwsalem, y Wlad Sanctaidd, oddi ar y Mwslemiaid, daeth y groes yn symbol ar gyfer talaith y Croesgadwyr. Mae'n symbol o bum clwyf Crist, y pum prif genedl a fu'n rhan o'r Croesgadau ac mae'n ein hatgoffa o gysylltiad Cristnogaeth â Jerwsalem.

  Y Groes Fforchog

  Enwau Eraill: Croes y Lladron, Croes y Lleidr, Croes-Y, Ffwrca, Croes Ypsilon, Crucifixus Dolorosus

  Croes siâp Y, ​​gyda breichiau, yw'r Groes Fforchog yn ymestyn i fyny. Mae rhai yn credu bod lladron yng nghyfnod y Rhufeiniaid wedi’u croeshoelio ar groesau fforchog, ond nid oes tystiolaeth i awgrymu hyn. Hefyd, mae adeiladu croes fforchog yn cymryd mwy o lafur a chost. Mae llawer o haneswyr yn credu bod y groes fforchog yn ychwanegiad diweddar at y pantheon o groesau, a ddaeth i'r amlwg yn y 1300au fel cynnyrch cyfriniaeth. Roedd y groes fforchog yn arbennig o boblogaidd yn ystod yr Oesoedd Canol, pan oedd ffocws cryf ar Ddioddefaint Crist. Heddiw, nid yw'r groes fforchog mor boblogaidd ag y bu ar un adeg ac nid yw i'w gweld yn gyffredin ar eiconograffeg Gristnogol.

  Y Groes Geltaidd

  Y groes Geltaidd yn cynnwys croes o fewn cylch, gyda'r fraich waelod yn ymestyn o dan y cylch. Fe'i darganfyddir yn gyffredin ynmynwentydd a henebion cyhoeddus ac fe'i gwelir fel arwyddlun o etifeddiaethau Gwyddelig, Cymreig ac Albanaidd. Nid yw union darddiad y groes Geltaidd yn hysbys, ond mae tystiolaeth yn awgrymu ei bod yn cael ei defnyddio cyn i Gristnogaeth ddod i'r rhanbarth a bod ganddi gysylltiadau paganaidd. Efallai ei fod wedi'i addasu'n syml gan genhadon i'w cynorthwyo yn eu hymdrechion efengylu. Mae'r groes Geltaidd yn parhau i fod yn amrywiad poblogaidd o groesau Cristnogol.

  Croes yr Haul

  Enwau Eraill: Croes Haul, Olwyn Haul, Croes Olwyn

  Ystyrir bod y groes solar ymhlith y symbolau crefyddol hynaf yn y byd, gyda rhai yn credu mai hi yw yr hynaf. Mae ganddi gysylltiadau â symboleg Indiaidd, Brodorol America, Ewrop, y Dwyrain Canol ac Asiaidd, sy'n dyddio'n ôl i'r cyfnod cynhanesyddol. Mae iddo lawer o ystyron ond fe'i cysylltir yn gyffredin â'r haul ac â hen addoliad haul.

  Mae'r cynllun yn syml, yn cynnwys croes unochrog wedi'i gosod o fewn cylch. Yn hyn o beth, mae'n debyg i'r groes Geltaidd y credir iddi ddeillio o'r groes solar. Y gwahaniaeth yw bod postyn gwaelod hirach gan groesiad Celtaidd. Mae'r swastika hefyd yn amrywiad ar y groes solar.

  Croes Pab

  Enwau Eraill: Staff Pab

  Mae croes y Pab yn cynnwys tri bar llorweddol wedi'u gosod ar bostyn hir, gyda'r barrau'n graddio mewn maint tua'r brig. Y groes yw'r symbol swyddogol ar gyferswydd y Pab ac nis gellir ei chario a'i defnyddio gan y Pab. Mae llawer o gerfluniau o'r Pab yn cynnwys y groes Babaidd, fel symbol o'i awdurdod a'i statws. Mae'r groes hon yn debyg i'r groes batriarchaidd, sydd â dau drawst llorweddol yn unig. Mae'r pelydryn ychwanegol yn dynodi safle eglwysig uwch y Pab o'i gymharu ag archesgob. Dywedir bod y tri bar yn dynodi'r Drindod Sanctaidd, tair rôl y Pab a'r tair rhinwedd ddiwinyddol.

  Y Groes Batriarchaidd

  Enwau Eraill: Crux Gemina, Croes Archesgobol

  Mae'r amrywiad croes hwn yn cynnwys dau far llorweddol a dyma arwyddlun herodrol swyddogol archesgobion yr Eglwys Gatholig Rufeinig. Nid yw union symbolaeth y groes ddau-wahardd yn glir, ond mae rhai yn credu bod yr ail far yn dynodi'r plac a oedd wedi'i hongian uwchben Iesu pan gafodd ei groeshoelio, gan gyhoeddi pwy ydoedd i bawb a wyliodd. Mae eraill yn credu bod y groes batriarchaidd yn cynrychioli marwolaeth ac atgyfodiad Iesu.

  Mae'r groes Batriarchaidd weithiau'n cael ei drysu â Chroes Lorraine, sydd hefyd yn groes dau waharddiad. Fodd bynnag, mae gan y fersiwn wreiddiol o groes Lorraine fraich waelod sydd wedi'i gosod yn llawer is i lawr ar y postyn fertigol na'r groes Batriarchaidd.

  Croes Malta

  Enwau Eraill : Croes Amalfi

  Mae gan groes Malteg bedair pedrochr siâp v sy'n cwrdd yn y canol, i bob pwrpascreu croes gydag 8 pwynt. Mae'r siâp cyffredinol yn edrych yn debyg i bedwar saeth yn cyfarfod yn y canol. Defnydd nodedig cyntaf y symbol oedd yn ystod y Croesgadau ac roedd yn arwyddlun swyddogol Marchogion Ysbyty. Lleolwyd yr olaf ar ynys Malta, a dyna o ble y daw enw'r groes.

  Er bod y symbol yn boblogaidd yn ystod yr Oesoedd Canol, mae tystiolaeth yn awgrymu ei fod yn bodoli mor gynnar â'r 6ed ganrif yn y cyfnod Bysantaidd . Mae'r groes yn cynrychioli'r 8 iaith (rhanbarthau) lle daeth y marchogion. Gall hefyd gynrychioli’r 8 curiad yn y Beibl. Yn fwy diweddar, rhoddwyd ystyr seciwlar i'r groes Malteg, sy'n cynrychioli 8 nodwedd person cymorth cyntaf da.

  Croes Florian

  Wedi'i henwi ar ôl St. Florian, a aned yn 250 O.C. , mae'r groes Florian yn debyg i'r groes Malteg o ran cynllun, ond mae'n gromfach ac yn debycach i flodyn ar y cyfan. Mae ganddo hefyd 8 pwynt, ond mae'r rhain yn edrych yn debycach i ymylon crwm na phwyntiau per se. Mae croes Florian yn arwyddlun cyffredin o adrannau ymladd tân ac yn symbol o ddiffoddwyr tân. Credir bod 8 pwynt y groes yn cynrychioli rhinweddau marchog.

  Croes Uniongred Rwseg

  Enwau Eraill: Croes Uniongred, Croes Rwsiaidd , Croes Slafonig, Croes Suppedaneum

  Mae Croes Uniongred Rwseg yn debyg iawn i'r Groes Batriarchaidd ond mae ganddi drawst croes ychwanegol ger gwaelody groes. Mae’r bar isaf hwn yn cynrychioli troedle y cafodd traed Iesu eu hoelio iddo pan hongian ar y groes, tra bod y bar uchaf yn cynrychioli ei ben. Mae'r trawst canol yn cynrychioli ei ddwylo estynedig. Mae'r amrywiad hwn o'r groes yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin yn eglwys Uniongred Rwseg.

  Croes Groeg

  Enwau Eraill: Crux Immissa Quadrata

  Mae gan y Groes Roegaidd freichiau o hydoedd cyfartal, heb fod fawr hwy na'i lled. Mae'n groes stociog, gryno ac mae'r un dyluniad ag a ddefnyddiwyd yn symbol y Groes Goch . Cyn Cristnogaeth, roedd y Groes Roegaidd yn cael ei defnyddio fel motiff addurniadol, a oedd yn aml yn cael ei chynnwys ar bensaernïaeth, dillad, adeiladau ac ategolion. Roedd gan y symbol ystyr sanctaidd i Pythagoreans, a gymerodd eu haddunedau arno. Fe'i defnyddiwyd hefyd gan Eifftiaid mewn addurniadau. Heddiw, mae'r Groes Roegaidd yn gysylltiedig â'r Eglwys Uniongred Ddwyreiniol ac â Christnogaeth Gynnar.

  Croes Lorraine

  Enwau Eraill: Croes Anjou

  Croes herodrol yw Croes Lorraine sy'n cynnwys dau draws trawst. Mae'n debyg i'r groes Batriarchaidd, ond mae'n nodweddiadol i'w weld gyda'r trawst croes isaf wedi'i osod ymhellach i lawr y postyn fertigol. Mae'r groes yn arwyddlun Lorraine yn nwyrain Ffrainc, a gipiwyd gan yr Almaenwyr ynghyd ag Alsace. Mae Croes Lorraine yn cynrychioli brwydr Ffrainc yn erbyn lluoedd yr Almaen, ac yn fwy cyffredinol, mae'n symbolo wrthwynebiad yn erbyn lluoedd drygionus.

  Croeshoeliad

  > Croes yw croeshoeliada llun Iesu arno. Mae’n well gan lawer o Gatholigion Rhufeinig groeshoelion dros groesau, gan ei fod yn ein hatgoffa o ddioddefaint Iesu ar y groes. Fodd bynnag, mae'n well gan Brotestaniaid groesau, fel arwydd nad yw Iesu bellach yn dioddef a'i fod wedi goresgyn y groes. Mae croeshoelion yn y Gorllewin fel arfer yn cynnwys delwedd 3-dimensiwn o Grist, tra yn Uniongrededd y Dwyrain, mae delwedd Crist wedi'i phaentio ar y groes.

  Croes Tau

  Enwau Eraill: Croes Sant Ffransis, Crux Commissa, Croes Ragweledol, Croes yr Hen Destament, Croes Sant Antwn, Croes Tau Ffransisgaidd

  7>Croes Tau am ei bod yn debyg i'r llythyren Roegaidd tau mewn priflythrennau. Yn y bôn mae'n edrych fel llythyren T, gyda'r breichiau llorweddol ychydig yn fflachio tuag at y pennau. Er bod croes Tau yn gysylltiedig â Christnogaeth, roedd yn bodoli ymhell cyn Cristnogaeth ac roedd yn arwyddocaol i grwpiau paganaidd. Heddiw, mae croes Tau yn cael ei chysylltu'n gyffredin â Sant Ffransis, gan iddo ddewis y groes hon i fod yn arwyddlun iddo, hyd yn oed ei defnyddio fel ei llofnod. Mae croesau Tau yn nodweddiadol wedi'u cerfio allan o bren i gynrychioli ei symbolaeth o ostyngeiddrwydd, duwioldeb, hyblygrwydd a symlrwydd. Mae'n un o'r mathau mwyaf annwyl a mwyaf poblogaidd o groes Gristnogol.

  Croes Wyneb Down

  ArallEnwau: Croes Sant Pedr, Petrine Cross

  Croes Ladin wrthdro yw'r Groes Upside-Down ac fe'i cysylltir â chroeshoeliad Sant Pedr yr Apostol. Yn unol â hynny, gofynnodd Pedr am gael ei groeshoelio wyneb i waered, gan nad oedd yn teimlo’n deilwng o gael ei groeshoelio yn yr un modd â Iesu. Yn y cyfnod modern, weithiau mae croes Petrine yn cael ei hystyried yn symbol gwrth-Gristnogol, sydd wedi llygru symbolaeth y groes i raddau.

  Ankh

  Yn wahanol i lawer o'r croesau ar hwn rhestr, mae yr Ankh yn uniongyrchol gysylltiedig â'r hen Aifft yn hytrach nag â Christnogaeth. Er iddo gael ei ddefnyddio mewn cyd-destunau Cristnogol ac o bosibl ei addasu gan genhadon cynnar i gynorthwyo yn eu hymdrechion efengylu, mae'r Ankh yn parhau i fod yn symbol Eifftaidd yn bennaf.

  Mae'r Ankh yn cynnwys croes gyda dolen ar y brig, yn lle'r un uchaf braich. Roedd yn hieroglyff poblogaidd ac fe'i defnyddiwyd i symboleiddio'r cysyniad o fywyd . Credir hefyd ei fod yn symbol o fywyd tragwyddol, bywyd ar ôl marwolaeth a’r hawl ddwyfol i lywodraethu. Y portread mwyaf cyffredin o'r Ankh yw offrwm o dduwdod Eifftaidd i pharaoh.

  Amlapio

  Mae'r 16 croes-amrywiad uchod ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd, ond nid yw hon yn rhestr gyflawn o bell ffordd. Mae llawer mwy o fathau o groesau, ond mae'r rhan fwyaf yn gysylltiedig â Christnogaeth. Mae symbolaeth groes yn parhau i fod yn arwyddocaol iawn i grwpiau crefyddol a seciwlarac i'w gael ym mhob man.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.