Ystyr Symbolaidd y Lliw Brown

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae brown yn lliw sydd o’n cwmpas ym mhob man, sydd i’w gael yn llythrennol ym mhobman ym myd natur – coed, anifeiliaid, y pridd. Efallai mai dyma pam mae pobl yn cysylltu'r lliw gymaint â diogelwch a diogeledd. Fodd bynnag, er ein bod yn ei gymryd yn ganiataol a heb sylweddoli ei bwysigrwydd, mae'n chwarae rhan fawr yn ein bywydau.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar hanes y lliw brown, beth mae'n ei symboleiddio a sut mae cael ei ddefnyddio drwy gydol hanes.

  Hanes y Lliw Brown

  Mae'n anodd dweud pryd yn union y daeth y lliw brown i fodolaeth ond mae tystiolaeth wedi dangos ei fod wedi bod yn eithaf poblogaidd ac wedi'i ddefnyddio ar gyfer gwaith celf ers y cyfnod cynhanesyddol amseroedd. Y pigment brown cynharaf a ddefnyddiwyd ar gyfer paentiadau oedd ‘umber’, pigment coch-frown neu frown naturiol wedi’i wneud o glai a oedd yn cynnwys haearn a manganîs ocsid. Roedd Umber, sy’n dyddio’n ôl i 40,000 CC, yn llawer tywyllach na pigmentau sienna ac ocr, eraill tebyg o’r ddaear.

  Defnydd yn Ffrainc

  Mae llawer o baentiadau anifeiliaid i’w cael. a welir ar waliau ogof Lascaux, pob un ohonynt yn frown ac yn dyddio'n ôl i tua 17,300 o flynyddoedd. Roedd Brown yn cael ei gasáu gan argraffiadwyr Ffrengig oherwydd roedd yn well ganddyn nhw liwiau mwy disglair a phurach ond yn ddiweddarach fe newidiodd ei statws a daeth yn fwy poblogaidd.

  Defnydd yn yr Aifft

  Defnyddio Brown mewn Paentiadau Eifftaidd

  Defnyddiodd yr Eifftiaid hynafol rif i beintio ffigurau benywaidd ar waliau eu beddrodau. Roedd ganddynttechnegau peintio diddorol a ffyrdd o wneud y paent, megis cymysgu'r lliwiau mewn rhwymwr fel y byddent yn glynu at y plastr neu'r arwyneb oedd yn cael ei beintio. Roedd ganddynt hefyd ffyrdd eraill o wneud y paent, fel cymysgu'r pigment daear gyda glud anifeiliaid neu deintgig llysiau fel y byddai'n ymarferol ac yn gosod yn gyflym i'r wyneb.

  Defnyddio yng Ngwlad Groeg

  Defnyddiodd yr Hen Roegiaid umber a'i ysgafnhau i baentio ar fasys ac amffora Groegaidd (llestri dwy ddolen a ddefnyddiwyd fel jariau storio ac un o'r mathau pwysicaf o lestri mewn crochenwaith Groegaidd). Roeddent yn defnyddio'r lliw lliw haul golau fel cefndir i ffigurau du poen ar, neu i'r gwrthwyneb.

  Gwnaeth yr hen Roegiaid hefyd fath o inc brown-goch o'r enw sepia, yn deillio o sach inc Sepia, y comin môr-gyllyll. Enillodd yr inc boblogrwydd yn gyflym ac fe'i defnyddiwyd gan artistiaid enwog fel Raphael a Leonardo da Vinci yn ystod cyfnod y Dadeni. Mae rhai artistiaid yn dal i'w ddefnyddio heddiw.

  Defnyddio yn Rhufain

  Roedd y Rhufeiniaid Hynafol hefyd yn cynhyrchu ac yn defnyddio sepia yn union fel y Groegiaid. Roedd ganddynt ddillad brown a oedd yn gysylltiedig â barbariaid neu ddosbarthiadau is. Roedd yn well gan y dosbarthiadau uwch anwybyddu'r rhai sy'n gwisgo brown oherwydd ei fod yn gysylltiedig â thlodi.

  Defnydd yn yr Oesoedd Canol a'r Dadeni

  Brown Tywyll Gwisgoedd Ffransisgaidd

  Yn ystod yr Oesoedd Canol, gwisgai mynachod urdd Ffransisaiddgwisgoedd brown a oedd yn symbol o'u tlodi a'u gostyngeiddrwydd. Roedd yn rhaid i bob dosbarth cymdeithasol wisgo lliw oedd yn cael ei ystyried yn addas i'w orsaf a brown oedd lliw'r tlawd.

  Defnyddiai'r Saeson wlân i wneud brethyn cartref bras o'r enw russet, wedi'i liwio â madder a woad i roi arlliw brown iddo. Roedd yn ofynnol iddynt wisgo dillad wedi'u gwneud o'r defnydd hwn ym 1363.

  Yn ystod y cyfnod hwn, prin y defnyddiwyd pigmentau brown tywyll mewn celf. Roedd yn well gan artistiaid liwiau gwahanol, llachar fel glas, coch a gwyrdd yn hytrach na lliwiau diflas neu dywyll. Felly, daeth umber i ben â dod mor boblogaidd ag yr oedd o'r blaen erbyn diwedd y 15fed ganrif.

  Ar ddiwedd y 15fed ganrif gwelwyd mwy o gynnydd yn y defnydd o frown gyda dyfodiad paentiad olew. Roedd pedwar brown gwahanol i ddewis o’u plith:

  • rif crai – clai brown tywyll a gloddiwyd yn Umbria, yr Eidal
  • Raw<8 sienna – yn cael ei gloddio ger Tysgani
  • Rhif wedi’i losgi – gwnaed hyn drwy wresogi clai Umbrian i’r pwynt lle trodd yn dywyllach
  • Sienna llosg – wedi'i wneud yn union fel umber llosg, cafodd y pigment hwn ei liw brown cochlyd tywyll trwy gael ei gynhesu nes iddo newid ei liw.

  Yn ddiweddarach, yng Ngogledd Ewrop, paentiwr o'r enw Defnyddiodd Jan van Eyck frown priddlyd cyfoethog yn ei baentiadau a oedd yn gosod lliwiau llachar yn berffaith.

  Defnyddio yn yr 17eg a'r 18fed Ganrif

  Yn yr 17eg a'r 18fed GanrifYn y 18fed ganrif, daeth brown yn boblogaidd ac yn hollbresennol. Roedd Rembrandt Van Rijn wrth ei fodd yn defnyddio'r lliw i gynhyrchu effeithiau chiaroscuro ac fe ymgorfforodd umber yn ei baentiadau hefyd gan ei fod yn gwneud iddynt sychu'n gyflymach. Ar wahân i umber, dechreuodd Rembrandt hefyd ddefnyddio pigment newydd o'r enw Cologn earth neu Cassel earth. Roedd gan y pigment liw priddlyd naturiol ac roedd wedi'i wneud o dros 90% o ddeunydd organig fel mawn a phridd.

  Brown yn y Cyfnod Modern

  Heddiw, mae'r lliw yn frown i mewn i symbol ar gyfer pethau sy'n rhad, naturiol, syml ac iach. Roedd pobl yn defnyddio bagiau papur brown i gario eu cinio a phapur brown i lapio pecynnau. Ystyrir bod siwgr brown a bara yn iachach ac yn fwy naturiol. Fel gwyrdd , mae brown yn symbol o natur a symlrwydd.

  Beth Mae'r Lliw Brown yn ei Symboleiddio?

  Mae brown yn lliw cynnes sy'n cynrychioli iechyd, iachâd, sylfaen a iachusrwydd. Dywedir ei fod yn un o'r lliwiau lleiaf hoff, mae brown yn bennaf yn gysylltiedig â thlodi, plaender a gwladaidd. Gan mai brown yw lliw'r ddaear, mae'n aml yn gysylltiedig â diogelwch, diogelwch a gwydnwch.

  Mae brown yn naturiol. Pan gyfunir y lliw brown â gwyrdd, mae'n creu palet a ddefnyddir yn aml i bortreadu cysyniadau natur ac ailgylchu. Mae'n lliw sy'n gyfeillgar i'r ddaear ac yn holl-naturiol.

  Mae brown yn symbol o'r ddaear. Brown hefyd yw lliw yDdaear sy'n ei gwneud yn feithringar ac yn gysur i lawer o bobl. Mae'n cynrychioli dibynadwyedd a hygyrchedd. Mae'n lliw ffrwythlondeb.

  Mae Brown yn ddifrifol. Mae Brown yn lliw difrifol i lawr y ddaear sy'n dynodi strwythur, sefydlogrwydd a chefnogaeth. Mae hefyd yn symbol o ddiogelwch materol yn ogystal â chasglu eiddo materol.

  Nid yw brown yn lliw hudolus. Ni fyddwch yn dod o hyd i lawer o enwogion wedi'u gwisgo mewn ffrogiau brown neu lawer o ddatganiadau ffasiwn wedi'i wneud mewn brown.

  Amrywiadau ar y Lliw Brown – Symbolaeth

  • Beige: arlliw golau o frown yw beige ac mae'n symbol o geidwadol, dibynadwyedd ac ymarferoldeb. Mae hefyd yn symbol o sefydlogrwydd a theyrngarwch.
  • Ifori: er y gallech fod wedi meddwl bod ifori yn gwbl wyn, mae'n ffitio i mewn i'r categori brown. Mae ifori yn lliw tawelu, hynod soffistigedig.
  • Brown golau: mae'r arlliw hwn yn cynrychioli'n onest, didwylledd a chyfeillgarwch.
  • Tan: mae'r lliw brown hwn yn symbol o natur a symlrwydd. Dywedir hefyd ei fod yn lliw oesol ac oesol.
  • Brown tywyll: gall brown tywyll fod yn lliw digalon, trist ac eto cryf. Dywed rhai fod y lliw hwn yn faterol tra hefyd yn ddarbodus.

  Agweddau Positif a Negyddol ar y Lliw Brown

  Mae gan frown, fel y rhan fwyaf o liwiau, agweddau cadarnhaol a negyddol a all gael effaith ar boblteimladau ac ymddygiad. Ar yr ochr gadarnhaol, mae gan y lliw brown y gallu i ennyn ymdeimlad o ddibynadwyedd a chryfder mewn person. Mae'n dod â theimladau o gysur, cynhesrwydd a diogelwch i'r meddwl ac fe'i disgrifir fel arfer fel lliw gwylaidd, confensiynol a naturiol, tra hefyd yn hynod soffistigedig.

  Fodd bynnag, mae gan y lliw brown ei negatifau hefyd. Gall gormod ohono greu teimladau o dristwch, arwahanrwydd ac unigrwydd, gan wneud i chi deimlo eich bod mewn anialwch gwag sy'n gwbl amddifad o fywyd. Gall fod yn ddigalon a phan fyddwch wedi'ch amgylchynu gan arlliwiau tywyllach o'r lliw, rydych chi'n debygol o brofi emosiynau cynyddol negyddol. Gall gormod o frown, hyd yn oed mewn gwahanol arlliwiau hefyd achosi diflastod a thywyllwch.

  Felly, dylid bod yn hynod ofalus wrth ddefnyddio brown wrth addurno, gan y dylid ei ddefnyddio'n gynnil. Er bod brown yn feithringar ac yn egnïol, dylid ei gydbwyso'n ofalus â lliwiau eraill er mwyn osgoi effeithiau negyddol megis diffyg cymhelliant a chymhelliant.

  Symboledd Brown mewn Diwylliannau Gwahanol

  Nid yw brown yn lliw arwyddocaol iawn yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau o ran symbolaeth, yn wahanol i liwiau fel coch, glas neu ddu. Dyma sut mae brown wedi cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau.

  • Yn India y lliw brown, yn union fel gwyn, yw lliw galar.
  • Yn niwylliant Tseiniaidd , mae brown yn cynrychioli'r ddaear ac mae cysylltiad cryf rhyngddogyda bod yn ffrwythlon, wedi ei seilio ac yn ddiwyd. Fe'i defnyddiwyd hefyd gan y Brenhinllin Caneuon fel y Lliw Ymerodrol.
  • Mae'r Ewropeaid yn gweld brown fel lliw priddlyd, yn gysylltiedig â diffrwythder neu iechyd.
  • Yn Gogledd America , mae brown yn lliw a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer pecynnu a chynwysyddion bwyd. Sefydlog, iachus a dibynadwy.
  • Yn De America , mae brown yn cael yr union effaith groes i'r hyn y mae'n ei gynrychioli yng Ngogledd America. Yma, anogir pobl sy'n gweithio ym maes gwerthu i beidio â defnyddio brown gan ei fod wedi dangos canlyniadau siomedig.

  Personoliaeth Lliw Brown – Beth Mae'n ei Olygu

  Os gwelwch eich bod 'ail denu at y lliw brown, efallai y bydd gennych personoliaeth lliw brown. Efallai y bydd yn syndod ichi wybod bod gan bawb sy'n caru brown rai nodweddion cymeriad cyffredin.

  • Mae pobl sy'n caru brown yn dueddol o fod yn ddi-ddaear, yn iachus ac yn onest. Mae eu dwy droed wedi'u plannu'n gadarn yn y ddaear.
  • Maen nhw'n ddiffuant, yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt.
  • Maent yn gwneud ffrindiau ffyddlon a ffyddlon sydd hefyd yn hynod ddibynadwy a chefnogol.
  • Mae brown lliw personoliaeth yn gynnes, yn gefnogol ac yn synhwyrus.
  • Mae pobl eraill yn dueddol o fod yn gyfforddus ym mhresenoldeb lliw brown personoliaeth ac efallai y bydd yn haws agor iddynt.
  • >Mae pobl sy'n caru brown yn eithaf myfyriol. Maent yn hoffi treulio amser yn gweithio allan rhai problemauac yna ymgolli'n llwyr yn y broblem nes iddynt ddod o hyd i ateb iddi.
  • Nid ydynt yn hoffi colli rheolaeth dros sefyllfa, ond byddant yn gweithio'n galed iawn i newid unrhyw sefyllfa sy'n ymddangos yn annheg neu'n annheg. anghyfiawn.

  Defnyddio Brown mewn Ffasiwn a Emwaith

  Mae Brown yn lliw clasurol a soffistigedig y mae llawer o ddylunwyr yn ei ymgorffori mewn dillad a gemwaith. Yn y gorffennol, roedd yn cael ei ystyried yn ddiflas ac anffasiynol yn bennaf, ond heddiw, mae brown yn dod yn boblogaidd yn y byd ffasiwn yn raddol.

  Defnyddir Brown yn helaeth hefyd mewn priodasau gwledig a hen ffasiwn, sy'n profi i fod yn un o'r rhai hawsaf. lliwiau priodas i ddelio â nhw. Mae brown yn gweithio'n dda gyda'r rhan fwyaf o arlliwiau croen, ond mae'n tueddu i wneud arlliwiau croen cynnes yn fwy gwastad orau. Mae hyn oherwydd ei fod yn lliw priddlyd sy'n gweithio'n dda gydag isleisiau cynnes y croen.

  O ran gemau brown, dyma rai opsiynau poblogaidd:

  • Diemwntau brown
  • Tourmaline brown
  • Arlliwiau tywyllach o citrine
  • Cwarts mwg
  • Apatite llygad cath
  • Agate dân

  Yn Gryno

  Mae'r lliw brown bellach yn lliw llawer mwy poblogaidd ac uchel ei barch yn wahanol yn y gorffennol. Mae'n lliw sylfaen a sefydlog sy'n darparu ymlacio a chynhesrwydd, ar yr amod nad yw'n cael ei orddefnyddio.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.