Baner America - Hanes a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae baner enwog yr UD yn mynd gan lawer o enwau – The Red, The Stars and Stripes, a’r Star-Spangled Banner yn ddim ond rhai ohonyn nhw. Mae'n un o'r baneri mwyaf nodedig ymhlith yr holl wledydd, ac fe ysbrydolodd anthem genedlaethol yr Unol Daleithiau hyd yn oed. Gyda dros 27 o fersiynau, rhai ohonynt yn llifo am flwyddyn yn unig, mae'r Stars and Stripes yn symboleiddio'n berffaith dwf cyflym cenedl yr Unol Daleithiau drwy gydol hanes.

  Fersiynau Gwahanol o Faner America

  Yr UD faner wedi esblygu'n sylweddol dros y blynyddoedd. Fel un o symbolau cenedlaethol pwysicaf America, mae gwahanol fersiynau ohoni wedi dod yn arteffactau hanesyddol hanfodol, gan atgoffa ei phobl o sut y gwnaeth digwyddiadau allweddol siapio eu cenedl. Dyma gwpl o'i fersiynau mwyaf poblogaidd ac uchel eu parch.

  Baner Swyddogol Gyntaf yr UD

  Cymeradwywyd baner swyddogol gyntaf yr Unol Daleithiau gan y Gyngres Gyfandirol ar Mehefin 14, 1777. Yr oedd y penderfyniad yn gorchymyn y byddai i'r faner dair ar ddeg o streipiau, bob yn ail rhwng coch a gwyn. Datganodd hefyd y byddai gan y faner dair ar ddeg o sêr gwyn yn erbyn cae glas. Tra bod pob streipen yn cynrychioli'r 13 trefedigaeth, roedd y 13 seren yn cynrychioli pob talaith yn yr Unol Daleithiau.

  Ond roedd problemau gyda'r Penderfyniad. Nid oedd yn nodi'n glir sut y dylid trefnu'r sêr, faint o bwyntiau a fyddai ganddynt, ac a ddylai'r faner gael mwy o streipiau coch neu wyn.

  Gwneuthurwyr baneri yn wahanolfersiynau ohono, ond daeth fersiwn Betsy Ross yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd. Roedd yn cynnwys 13 o sêr pum pwynt yn ffurfio cylch gyda'r sêr yn pwyntio tuag allan.

  Baner Betsy Ross

  Tra bod dadleuon parhaus ar union darddiad yr Americanwr faner, mae rhai haneswyr yn credu iddo gael ei ddylunio gyntaf gan Gyngreswr New Jersey, Francis Hopkinson, a'i wnio gan y gwniadwraig o Philadelphia, Betsy Ross, ar ddiwedd y 1770au.

  Fodd bynnag, mae peth amheuaeth mai Betsy Ross wnaeth wneud baner gyntaf yr UD. Honnodd William Canby, wyres Besty Ross, i George Washington gerdded i mewn i'w siop a gofyn iddi wnio'r faner Americanaidd gyntaf.

  Mae Cymdeithas Hanes Pennsylvania yn anghytuno, gan nodi nad oes fawr o dystiolaeth i gefnogi fersiwn Canby o ddigwyddiadau a gan ei ystyried yn fwy o fyth yn hytrach na ffaith hanesyddol.

  Hanes yr Hen Ogoniant

  Fersiwn arall o faner yr Unol Daleithiau sydd wedi dod yn arteffact Rhyfel Cartref pwysig oedd Hen Glory William Driver. Roedd yn fasnachwr môr a benderfynodd fynd ar alldaith yn 1824. Creodd ei fam a rhai o'i edmygwyr faner Americanaidd anferth 10-wrth 17 troedfedd, a hedfanodd yn uchel uwchben ei long o'r enw Charles Doggett. Fe'i defnyddiodd i fynegi cariad at ei wlad, gan ei hedfan yn uchel ac yn falch ar draws De'r Môr Tawel trwy gydol ei yrfa 20 mlynedd fel capten môr.

  Delwedd o'r Old Glory Original.PD.

  Cafodd alldeithiau’r gyrrwr eu torri’n fyr pan aeth ei wraig yn sâl. Yna ailbriododd, cafodd fwy o blant, a symudodd i Nashville, Tennessee, gan ddod â'r Old Glory ymlaen a'i hedfan unwaith eto yn ei gartref newydd.

  Wrth i'r Unol Daleithiau gaffael mwy o diriogaethau a pharhau i dyfu, penderfynodd Driver i wnio sêr ychwanegol ar yr Hen Ogoniant. Gwnïodd hefyd angor bychan ar ei ochr dde isaf fel coffadwriaeth o'i yrfa fel capten.

  Fel yr Unoliaethwr pybyr ydoedd, safodd William Driver ei dir pan oedd milwyr Cydffederasiwn y De. gofyn iddo ildio'r Hen Ogoniant. Aeth mor bell â dweud y byddai'n rhaid iddynt gymryd yr Hen Ogoniant dros ei gorff marw os oeddent am ei gael. Yn y diwedd gofynnodd i rai o'i gymdogion wneud adran gudd yn un o'i gwiltiau lle y bu'n cuddio'r faner.

  Ym 1864, enillodd yr Undeb Frwydr Nashville a rhoi terfyn ar wrthsafiad y De yn Tennessee. O'r diwedd tynnodd William Driver yr Hen Ogoniant allan o'i guddfan a buont yn dathlu trwy ei hedfan yn uchel uwchben prifddinas y dalaith.

  Mae peth dadl ar ble mae'r Hen Ogoniant ar hyn o bryd. Mae ei ferch, Mary Jane Roland, yn honni mai hi etifeddodd y faner a'i rhoi i'r Arlywydd Warren Harding a'i trodd wedyn i Sefydliad Smithsonian. Yn yr un flwyddyn, camodd Harriet Ruth Waters Cooke, un o nithoedd Driver, ymlaen a mynnu bodroedd ganddi'r Hen Ogoniant gwreiddiol gyda hi. Rhoddodd ei fersiwn i Amgueddfa Peabody Essex.

  Dadansoddodd grŵp o arbenigwyr y ddwy faner a dyfarnu mai baner Roland oedd y fersiwn wreiddiol yn ôl pob tebyg oherwydd ei bod yn llawer mwy, a bod ganddi fwy o arwyddion o draul. Fodd bynnag, roeddent hefyd yn ystyried baner Cooke yn arteffact Rhyfel Cartref pwysig, gan ddod i'r casgliad ei bod yn rhaid mai baner eilaidd y Gyrrwr ydoedd. hanes Baner yr UD, mae wedi profi i fod yn gynrychiolaeth wych o hanes cyfoethog yr Unol Daleithiau a brwydr glodwiw ei phobl dros hawliau sifil. Gwnaethpwyd pob fersiwn o'r faner gan feddwl ac ystyriaeth ofalus, gydag elfennau a lliwiau sy'n dal gwir falchder America yn berffaith. mae chwe streipen wen yn cynrychioli'r 13 nythfa wreiddiol. Dyma'r trefedigaethau a wrthryfelodd yn erbyn Brenhiniaeth Prydain ac a aeth ymlaen i ddod yn 13 talaith gyntaf yr Undeb.

  Symboliaeth y Sêr

  I adlewyrchu'r Unol Daleithiau ' twf a datblygiad cyson, ychwanegwyd seren at ei baner bob tro yr ychwanegwyd gwladwriaeth newydd i'r Undeb.

  Oherwydd y newid cyson hwn, mae'r faner wedi cael 27 fersiwn hyd yma, gyda Hawaii fel yr olaf wladwriaeth i ymuno â'r Undeb yn 1960 ac ychwanegwyd y seren olaf at faner yr Unol Daleithiau.

  Tiriogaethau Americanaidd eraillfel Guam, Puerto Rico, Ynysoedd y Wyryf yn UDA, ac eraill, hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer gwladwriaeth ac yn y pen draw yn cael eu hychwanegu at faner yr Unol Daleithiau ar ffurf sêr.

  Symboledd Coch a Glas <8

  Tra bod y sêr a'r streipiau ym baner yr UD yn cynrychioli ei thiriogaethau a'i gwladwriaethau, nid yw'n ymddangos bod gan ei lliwiau unrhyw ystyr penodol pan gafodd ei mabwysiadu gyntaf.

  Charles Thompson, Ysgrifennydd y Gyngres Gyfandirol, newidiodd hyn oll pan roddodd ystyr i bob lliw yn Sêl Fawr yr Unol Daleithiau. Esboniodd fod y lliw coch yn dynodi dewrder a chaledwch, gwyn yn symbol o ddiniweidrwydd a phurdeb, a glas yn cyfleu cyfiawnder, dyfalbarhad, a gwyliadwriaeth.

  Dros amser, daeth ei esboniad yn y pen draw yn gysylltiedig â'r lliwiau ym baner America.

  Y Faner America Heddiw

  Gyda Hawaii yn ymuno â'r Undeb fel y 50fed talaith ar Awst 21, 1959, mae'r fersiwn yma o faner yr Unol Daleithiau wedi hedfan ers dros 50 mlynedd. Dyma'r amser hiraf i unrhyw faner Americanaidd hedfan erioed, gyda 12 o lywyddion yn gwasanaethu oddi tani.

  O 1960 hyd heddiw, mae baner 50 seren yr Unol Daleithiau wedi dod yn stwffwl yn adeiladau'r llywodraeth a digwyddiadau coffaol. Arweiniodd hyn at ddeddfu nifer o reoliadau o dan Ddeddf Baner yr Unol Daleithiau, a luniwyd i gadw statws cysegredig a symbolaeth y faner.

  Mae’r rheolau hyn yn cynnwys ei harddangos o godiad haul hyd fachlud haul, ei chodi’n gyflym aei ostwng yn araf, a pheidio â'i chwifio yn ystod tywydd garw.

  Mae rheol arall yn datgan pan fo'r faner yn cael ei harddangos mewn seremoni neu orymdaith, y dylai pawb heblaw'r rhai sydd mewn iwnifform ei hwynebu a rhoi eu llaw dde drosodd eu calon.

  Yn ogystal, pan fydd yn cael ei harddangos yn wastad yn erbyn ffenestr neu wal, dylai'r faner bob amser gael ei gosod yn unionsyth gyda'r Undeb wedi'i gosod ar yr ochr uchaf ar y chwith.

  Y rheolau hyn i gyd ar waith i roi disgwyliadau clir o ran sut y dylai pobl America dalu teyrnged i faner America.

  Mythau Am Faner yr UD

  Mae hanes hir baner yr UD wedi arwain at esblygiad straeon diddorol ynghlwm wrtho. Dyma rai straeon diddorol sydd wedi aros o gwmpas dros y blynyddoedd:

  • Nid oedd dinasyddion Americanaidd bob amser yn chwifio baner yr UD. Cyn y Rhyfel Cartref, roedd hi'n arferol i longau, caerau ac adeiladau'r llywodraeth ei hedfan. Roedd gweld dinesydd preifat yn chwifio'r faner yn cael ei ystyried yn rhyfedd. Newidiodd yr agwedd hon tuag at faner yr Unol Daleithiau pan ddechreuodd y Rhyfel Cartref, a dechreuodd pobl ei harddangos i fynegi eu cefnogaeth i'r Undeb. Heddiw, fe welwch faner America yn chwifio uwchben llawer o gartrefi yn yr Unol Daleithiau.

  • Nid yw llosgi baner yr Unol Daleithiau bellach yn anghyfreithlon. Yn yr achos Texas v. Johnson ym 1989, pasiodd y Goruchaf Lys ddyfarniad a oedd yn nodi bod desecrating y faner yn fath o ryddid i lefaru a ddiogelir gan y Gwelliant Cyntaf.Yna cyhoeddwyd Gregory Lee Johnson, dinesydd Americanaidd a losgodd baner yr Unol Daleithiau fel arwydd o brotest, yn ddieuog.

   >
  • Yn seiliedig ar God y Faner, ni ddylai baner yr Unol Daleithiau fyth gyffwrdd â'r ddaear. Credai rhai pe bai'r faner yn cyffwrdd â'r ddaear, fod angen ei dinistrio. Ond myth yw hwn, gan mai dim ond pan nad ydynt bellach yn ffit i'w harddangos y mae angen dinistrio baneri. gyn-filwyr, nid yw o reidrwydd yn golygu mai dim ond cyn-filwyr all gael y faner wedi'i lapio o amgylch eu casged. Yn dechnegol, gall unrhyw un orchuddio eu casged gyda baner yr UD cyn belled nad yw'n cael ei ostwng i'r bedd. lliwgar fel hanes y genedl ei hun. Mae'n parhau i danio gwladgarwch pobl America, gan wasanaethu fel symbol o falchder a hunaniaeth genedlaethol. Gan ddarlunio undod ar draws pob un o’r 50 talaith ac arddangos treftadaeth gyfoethog ei phobl, mae baner yr Unol Daleithiau yn parhau i fod yn olygfa i lawer.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.