Beth Yw'r Groes Goptaidd? — Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y groes yw symbol mwyaf cyffredin a hollbresennol Cristnogaeth, gyda llawer o amrywiadau dros amser. Un o'r rhain yw'r groes Goptaidd. Gadewch i ni wybod mwy am sut y dylanwadodd symbol hynafol Eifftaidd ar y groes Goptaidd, ynghyd â'i harwyddocâd heddiw.

  Hanes y Groes Goptaidd

  Mae'r groes Goptaidd yn dod mewn nifer o wahanol ffurfiau, ac mae symbol Cristnogaeth Goptaidd, un o'r enwadau Cristnogol hynaf yn yr Aifft. Mae'r term Copt yn deillio o'r gair Groeg Aigyptos sy'n golygu Aifft . Gwahanwyd yr enwad oddi wrth Gristnogaeth brif ffrwd oherwydd rhai gwahaniaethau diwinyddol, ond cyfrannodd lawer at y ffydd yn gyffredinol.

  • Yr Hen Eifftiaid a'r Ankh
  • <1

   Sylwch ar y symbol ankh yn y naill law neu'r llall o'r ffigwr a ddangosir yn y llun uchod.

   Cyfeirir ato hefyd fel crux ansata , y ankh oedd symbol bywyd yr hen Aifft. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei symbol siâp T gyda dolen ar y brig. Roedd y duwiau Eifftaidd, yn enwedig Sekhmet , yn aml yn cael eu darlunio yn dal y symbol wrth ei ddolen neu ddolen ac yn bwydo'r pharaohs ag ef. Mae'r symbol yn hollbresennol yn yr hen Aifft ac fe'i defnyddiwyd fel amulet, wedi'i wisgo fel gemwaith a hyd yn oed wedi'i ddarlunio ar feddrodau, gyda'r gobaith o roi bywyd tragwyddol i'r ymadawedig yn yr isfyd.

   • Y Coptig croes aCristnogaeth

   Yn ystod canol y ganrif gyntaf, daethpwyd â Christnogaeth i’r Aifft gan Marc yr Efengylwr, awdur Efengyl Marc, ac ymledodd y grefydd yn y pen draw ar hyd a lled y rhanbarth. Arweiniodd at sefydlu'r ysgolion dysg Cristnogol cyntaf yn Alexandria, prifddinas yr Aifft ar y pryd. Mewn gwirionedd, mae llawer o destunau Cristnogol wedi'u darganfod wedi'u hysgrifennu mewn iaith Goptig.

   Fodd bynnag, datblygodd fersiwn yr Aifft o Gristnogaeth o gyfuniad o ddiwylliannau, gan uno cysyniad y groes ag addoliad pharaonig a hanes yr hen Aifft. Erbyn y 451 OG daeth yn annibynnol ar y brif grefydd a chafodd ei hadnabod fel yr Eglwys Uniongred Goptaidd, gyda'i dilynwyr o'r enw Copts neu Goptaidd Gristnogion.

   Fel hanfod bywyd yr Aifft, mabwysiadwyd yr ankh yn ddiweddarach fel yr arwyddlun. o'r groes gan y Copts. Mewn gwirionedd, mae'r symbol yn ei ffurf wreiddiol i'w weld yn gyffredin ar do eglwysi Coptig yn yr Aifft. Weithiau, mae'r groes Goptaidd yn cynnwys ankh gyda symbol croes y tu mewn i'r ddolen, ond mae yna hefyd amrywiadau croes mwy cywrain yn cael eu defnyddio.

   Heb os, esblygiad o ankh hynafol yr Aifft yw'r groes Goptaidd, sy'n gelwir hefyd yn crux ansata , sy'n golygu croes â handlen . Mewn Cristnogaeth Goptaidd, mae cynrychiolaeth yr ankh o fywyd yn cyfateb i'r gred y tu ôl i groeshoelio ac atgyfodiad Crist. Felly, mae'rdefnyddiodd pobl leol y symbol hynafol ar gyfer y grefydd Gristnogol newydd.

   Wrth i Goptiaid fudo o'r Aifft, dylanwadwyd ar eu croesau Coptig gan ddiwylliannau amrywiol. Mae rhai cymunedau Uniongred Coptig yn defnyddio croesau cywrain gyda thri phwynt ym mhob braich, neu hyd yn oed arwyddluniau ceirw. Mae rhai eglwysi Coptig yn Ethiopia yn defnyddio siâp croes clasurol, wedi'i addurno â chylchoedd bach a chroesau, tra bod gan eraill ddyluniadau ffiligri cywrain nad ydynt yn edrych yn debyg i symbol croes.

   Ystyr Symbolaidd y Groes Goptig

   Y Mae gan groes goptig lawer o amrywiadau, ond mae'r symbolaeth waelodol yn debyg i gyd. Dyma rai o'r ystyron:

   • Symbol o Fywyd - Yn union fel yr ankh sy'n symbol o fywyd, mae Cristnogion Coptig yn ystyried y groes fel cynrychiolaeth o fywyd tragwyddol, gan ei alw'n y Croes Oes . Pan fydd y cylch neu'r ddolen wedi'i hymgorffori yn y groes Goptaidd, gall hefyd gynrychioli cariad tragwyddol at eu duw.
   • Diwinyddiaeth ac Atgyfodiad - Ar gyfer Copts, mae'r groes yn cynrychioli Atgyfodiad Crist oddi wrth y meirw a'i atgyfodiad.
    10> Symbol Gwrthsafiad - Pan orchfygwyd yr Aifft gan y Mwslemiaid yn ystod 640 OG, gorfodwyd y Copts i drosi i Islam. Cafodd rhai a wrthwynebodd eu tatŵio â chroes Goptaidd ar eu harddyrnau ac roedd yn rhaid iddynt dalu treth grefyddol. Yn y gorffennol, roedd yn symbol o allgáu o gymdeithas, ond mae bellach yn gysylltiedig â chadarnhaolsymbolaeth.
   >
  • Undod - Gall y symbol hefyd gynrychioli undod a dyfalbarhad ymhlith Copts, fel y mae llawer ohonynt yn ei wynebu trais ac erledigaeth dros eu ffydd.

  Y Groes Goptaidd yn y Cyfnod Modern

  Mae rhai sefydliadau Coptig yn parhau â'r traddodiad o ddefnyddio'r ankh heb addasiadau, gan ei wneud yn un o'u symbolau pwerus. Yn yr Aifft, mae eglwysi wedi'u haddurno â chroesau Coptig, ynghyd â ffresgoau Crist, yr Apostolion a'r Forwyn Fair. Mae Copts Unedig Prydain Fawr yn defnyddio arwyddlun yr ankh fel eu croes, yn ogystal â blodau lotws fel eu symbol crefyddol.

  Yn Amgueddfa Gelf Cleveland, amlygir y groes Goptig mewn eiconograffeg amrywiol a gweithiau celf. Mae yna dapestri o’r 6ed ganrif sy’n cynnwys y symbol ac arno arysgrif ichthus , ynghyd â darluniad o Daniel a’i dri ffrind pan gawsant eu taflu i ffwrnais gan y brenin Nebuchadnesar. Fe'i darlunnir hefyd ar glawr blaen y Codex Glazer, llawysgrif Goptaidd hynafol.

  Mae rhai Cristnogion Coptig yn tatŵio'r groes Goptaidd ar eu harddyrnau i ddangos eu ffydd. Mae'n dipyn o draddodiad yn yr Aifft i gael eu croes cyntaf wedi'i hysgythru yn ystod plentyndod hwyr a blynyddoedd yr arddegau—mae rhai hyd yn oed yn cael eu croes pan fyddant tua 2 flwydd oed.

  Yn Gryno

  Fel y gwelsom, esblygodd y groes Goptig o ankh yr hen Aifft a dylanwadwyd arni gandiwylliannau gwahanol ledled y byd. Y dyddiau hyn, mae'n parhau i fod yn un o'r symbolau mwyaf pwerus sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau, crefydd a hiliau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.