Krampus - Diafol Dychrynllyd y Nadolig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Krampus yn fod mytholegol rhyfedd gyda golwg a symbolaeth braidd yn unigryw. Hanner gafr a hanner cythraul, mae gan y bod brawychus hwn wreiddiau dirgel a all ddod o nifer o wahanol ddiwylliannau a chrefyddau hynafol yng Nghanolbarth Ewrop, gan gynnwys y chwedloniaeth Norseg/Almaeneg hynafol. Heddiw, fodd bynnag, mae ei chwedloniaeth a'i rôl ddiwylliannol yn dra gwahanol. Felly, pwy yn union yw diafol y Nadolig hwn?

  Pwy yw Krampus?

  Nid yw union wreiddiau Krampus yn cael eu deall yn berffaith eto ac efallai na fydd byth. Mae'n sicr yn dod o Ganol Ewrop, yr Almaen heddiw ac Awstria, ac mae'n filoedd o flynyddoedd oed. Hyd y gallwn ddweud, mae wedi bod yn gysylltiedig erioed â dathliadau paganaidd o amgylch Heuldro'r Gaeaf, sef tymor gwyliau'r Nadolig heddiw.

  Wrth i'w addoliad symud o baganiaeth i Gristnogaeth, dechreuodd Krampus fod. gysylltiedig â Noswyl Nadolig ei hun. Heddiw, mae'n cael ei weld fel Santa Klaus ' gyferbyn - tra bod yr hen ŵr barfog yn rhoi anrhegion i'r plant sydd wedi bod yn dda trwy gydol y flwyddyn, mae Krampus yn curo neu weithiau hyd yn oed yn herwgipio plant sydd wedi bod yn camymddwyn.

  Beth Ydy Krampus yn Edrych Fel?

  Cerdyn Cyfarch o'r 1900au gyda'r geiriau 'Cyfarchion o Krampus!'. PD.

  Darlunir y Krampus fel hanner-cythryn gafr gyda chuddfan flewog drwchus, cyrn hir, troellog, carnau ewin, a thafod hir.

  Ond yno nid yw'n ddarlun unigol o Krampus – eiymddangosiad yn amrywio. Mae gwisgoedd Krampus a wisgir yn Krampuslaufs, gorymdaith draddodiadol o Awstria, yn ymgorffori agweddau ar gythreuliaid, geifr, ystlumod, teirw a mwy. Y canlyniad yw cyfuniad brawychus, yn cynnwys carnau, cyrn, cuddfannau, a thafodau lol.

  Mab Hel

  Un o'r credoau mwyaf poblogaidd am darddiad Krampus yw ei fod yn hanu o'r hynafol. Mytholegau Germanaidd a Llychlynnaidd a oedd yn gyffredin yng Nghanolbarth a Gogledd Ewrop cyn-Gristnogol.

  Yn ôl y ddamcaniaeth hon, mae Krampus yn fab neu efallai'n finiwn i y dduwies Hel , rheolwr y wlad. isfyd Llychlynnaidd rhewllyd. Ei hun yn ferch i Loki , mae Hel yn cael ei gweld fel duwies marwolaeth na adawodd fawr ddim o'i theyrnas. Felly, fel ei mab neu finion, Krampus oedd yr un a grwydrodd y wlad a chosbi'r drygionus neu a ddaeth â hwy i deyrnas Hel. yn gydlynol ac yn cael ei dderbyn yn eithaf eang heddiw.

  Addoli Cristnogol Cynnar

  Byth ers i Gristnogaeth ddod yn brif grefydd yn Ewrop, mae'r eglwys wedi ceisio gwahardd addoliad Krampus. Nid oedd awdurdodau Cristnogol ychwaith am i'r cythraul corniog gael ei gysylltu â Heuldro'r Gaeaf a genedigaeth Iesu Grist ac nid oeddent ychwaith am i bobl ddefnyddio Krampus i feithrin moesoldeb mewn plant. Eto i gyd, dyfalbarhaodd myth Krampus yn yr Almaen ac Awstria.

  Nid oeddymhell cyn i addoliad St. Nicolas hefyd ddod i Ganol Ewrop o'r Dwyrain. Roedd y sant Cristnogol hwn hefyd yn gysylltiedig â Heuldro'r Gaeaf, ond y gwahaniaeth oedd ei fod yn gwobrwyo ymddygiad da yn lle cosbi'r drygionus. Roedd hyn yn cydblethu'n naturiol St Nicolas a Krampus yn yr un traddodiad gwyliau.

  I ddechrau, roedd y ddeuawd yn gysylltiedig â Rhagfyr 6 – diwrnod sant San Nicolas. Dywedwyd y byddai'r ddau ar drothwy Rhagfyr 5 yn cyrraedd cartref un ac yn barnu ymddygiad y plant. Pe buasai y plant yn dda, byddai St. Nicolas yn rhoddi danteithion ac anrhegion iddynt. Pe baent wedi bod yn ddrwg, byddai Krampus yn eu curo â ffyn a changhennau.

  Krampus Run

  Traddodiad poblogaidd yn yr Almaen ac Awstria yw'r hyn a elwir yn Krampus run neu Krampuslauf . Yn debyg i draddodiad Slafaidd Kukeri a gwyliau tebyg eraill, roedd y Krampus Run yn cynnwys dynion mewn oed yn gwisgo fel y creadur erchyll cyn y Nadolig ac yn dawnsio drwy'r dref, gan ddychryn gwylwyr a drwgweithredwyr fel ei gilydd.

  Yn naturiol, mae rhai eglwysi Cristnogol yn gwrthwynebu'r Krampus Run, ond mae'n dal i gael ei harfer yn gyson.

  Krampus a Masnacheiddio'r Nadolig

  Yn y pen draw, daeth St. Nicolas yn Siôn Corn ac roedd yn gysylltiedig â'r Nadolig ei hun ac nid â'i ddydd sant ei hun. Felly, dilynodd Krampus yr un peth ar ddiwedd yr 20fed ganrif a daeth yn rhan otraddodiad y Nadolig, er bod ganddo rôl lai poblogaidd.

  Er hynny, cadwyd deinameg y ddeuawd – byddai Siôn Corn a Krampus yn cyrraedd eich cartref ar Noswyl Nadolig i farnu ymddygiad eich plant. Ar sail y dyfarniad hwnnw byddai naill ai Siôn Corn yn gadael anrhegion neu byddai Krampus yn dechrau siglo ei ffon.

  FAQ

  C: Ydy Krampus yn dda neu'n ddrwg?

  A: Mae Krampus yn gythraul ond nid yw'n gwbl ddrwgdybus. Yn lle hynny, mae'n cael ei ystyried yn rym primordial / cosmig o farn a dial. Nid yw Krampus yn dychryn y da, mae'n cosbi'r drygionus.

  C: Ai Krampus yw brawd Siôn Corn?

  A: Mae'n gymar i Siôn Corn a gellir ei weld fel “brawd drwg” o ffigwr mewn mytholeg fodern. Ond yn hanesyddol, nid brawd St. Nicolas mohono. Yn wir, daw'r ddau o fytholegau a rhannau o'r byd cwbl wahanol.

  C: Pam y cafodd Krampus ei wahardd?

  A: Mae'r eglwys Gristnogol wedi treulio canrifoedd yn ceisio i ddileu Krampus o ddiwylliant a thraddodiad Ewropeaidd gyda lefelau amrywiol o lwyddiant neu ddiffyg. Er enghraifft, gwaharddodd y ffasgydd Cristnogol Frynt y Tad (Ffrynt Vaterländische) a'r Plaid Gymdeithasol Gristnogol yn 1932 cyn yr Ail Ryfel Byd Awstria draddodiad Krampus yn gyfan gwbl. Eto i gyd, dychwelodd Krampus unwaith eto yn agos at ddiwedd y ganrif.

  Symbolaeth Krampus

  Mae symbolaeth y Krampus wedi newid dros yganrifoedd, ond mae bob amser yn cael ei ystyried yn gythraul drwg sy'n crwydro'r deyrnas ac yn cosbi'r rhai sy'n ei haeddu. Yn nyddiau'r hen grefyddau Norsaidd/Almaenig, mae'n debyg bod Krampus yn cael ei ystyried yn fab neu'n finiwn i'r dduwies Hel – cythraul a wnaeth ei chynigion yn Midgard tra roedd hi'n rheoli'r Isfyd.

  Ar ôl i Gristnogaeth ysgubo trwy Ewrop , newidiwyd myth Krampus ond arhosodd ei symbolaeth yr un peth. Nawr, mae'n dal i fod yn gythraul sy'n cosbi'r rhai sy'n ei haeddu, ond mae'n cael ei ystyried yn gymar i St. Nicolas / Santa Claus. Yn y ffordd honno, mae “addoliad” Krampus yn llawer mwy ysgafn ac nid yw'n cael ei gymryd fel defod grefyddol ddifrifol. Yn hytrach, arteffact diwylliannol diddorol yn unig ydyw a stori a ddefnyddir i ddychryn plant i ymddwyn.

  Pwysigrwydd Krampus mewn Diwylliant Modern

  Yn ogystal â'i ran weithredol mewn traddodiadau diwylliannol modern megis y Krampus Run, mae'r cythraul corniog hefyd wedi gwneud ei ffordd i mewn i ddiwylliant pop modern. Enghraifft wych yw'r ffilm arswyd gomedi 2015 o'r enw Krampus .

  Mae yna hefyd nofel 2012 Krampus: The Yule Lord gan Gerald Brom, pennod 2012 Carol Krampus o gomedi sefyllfa UDA Y Gynghrair , yn ogystal â gemau fideo lluosog fel Rhwymiad Isaac: Aileni, CarnEvil, ac eraill.

  I Gloi

  Mae Krampus wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd er mewn gwahanol ffurfiau. Mae wedi croesi sawl crefydda diwylliannau, a bu bron iddo gael ei wahardd gan bleidiau Cristnogol asgell dde eithafol yn Awstria a'r Almaen yn ystod rhagarweiniad yr Ail Ryfel Byd. Ac eto mae wedi dychwelyd, ac mae bellach wedi’i ganoli’n gadarn ar wyliau’r Nadolig lle mae’n cael ei ystyried yn ddewis drwg i Siôn Corn – cythraul corniog sy’n cosbi plant sy’n camymddwyn yn hytrach na rhoi anrhegion iddynt.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.