Symbol Enneagram – Ystyr ac Arwyddocâd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Symbol â tharddiad dirgel, credir bod gan yr enneagram ryw gysylltiad â'r wybodaeth haniaethol, gyfriniol ac ysbrydol a adwaenid unwaith gan yr henuriaid. Heddiw, mae’n cael ei ddefnyddio’n eang fel arf ar gyfer trawsnewid personol, gan ei fod yn agor byd cwbl newydd o ddealltwriaeth ynglŷn â pham rydyn ni’n gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Dyma beth i'w wybod am y symbol geometrig naw pwynt .

  Beth Yw Symbol Enneagram?

  Diagram naw pwynt yw'r symbol enneagram, sy'n dangos pa mor wahanol Mae mathau personoliaeth yn ymwneud â'i gilydd. Mae'r term yn tarddu o ddau air Groeg ennea a grama , sy'n golygu naw a rhywbeth sy'n cael ei tynnu neu ysgrifenedig > yn y drefn honno. Mae'n cynnwys cylch a llinellau cysylltu sydd wedi'u gwasgaru'n gyfartal, yn ogystal â thriongl a hecsagon afreolaidd.

  Mae'r llinellau cysylltu yn arwain at naw pwynt, sy'n cynrychioli'r naw personoliaeth. Mae’r naw pwynt wedi’u rhifo’n glocwedd o 1 i 9, ond mae’r niferoedd enneagram yn niwtral, felly nid yw p’un a oes gennych nifer fawr neu fach yn golygu dim. Yn lle hynny, fe'u defnyddir fel marciwr pob personoliaeth, megis 1 ar gyfer y Diwygiwr , 4 ar gyfer yr Unigolwr , a 7 ​​ar gyfer y Brwdfrydedd .

  Mae'r symbol enneagram hefyd yn datgelu eich adenydd —y personoliaethau cysylltiedig y gallwch drosglwyddo iddynt wrth i chi brofi bywyd a bywyd downs - felly gallwch chi gyflawnieich llawn botensial. Er enghraifft, mae'r Heddwchwyr yn hawddgar ac yn deall, ond gallant hefyd fod yn fwy pendant wrth sefyll dros yr hyn y maent yn ei gredu ynddo, yn ogystal â dod yn rhagweithiol wrth ddatrys materion.

  Tra bod yr enneagram yn symbol, byddai'n gywirach meddwl amdano fel system. Y dyddiau hyn, fe’i defnyddir i gynrychioli’r darlun mawr o hunaniaeth gyfan person, gan gynnwys ei natur a’i werthoedd. O'i gymharu ag offer eraill a ddefnyddir gan seicolegwyr a chynghorwyr, nid yw'n cael ei werthfawrogi'n wyddonol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gwneud y symbol yn llai ystyrlon.

  Ystyr a Symbolaeth y Symbol Enneagram

  Mae'r Enneagram yn astudiaeth gymhleth o seicoleg, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio i ddeall pobl trwy wahanol fathau o bersonoliaeth. Mae rhai yn ei gysylltu â thrawsnewidiad, gan ei fod yn agor llwybr i hunan-ddarganfyddiad ac yn meithrin gwell dealltwriaeth sy'n mynd y tu hwnt i ryw, diwylliant a chrefydd.

  Fodd bynnag, mae'r dehongliad ar y symbol enneagram wedi'i ehangu gan feddylwyr mwy modern, gan gysylltu gydag athroniaeth, ysbrydolrwydd a hyd yn oed ocwltiaeth. Mewn cred esoterig, mae ystyr i bob rhan o'r symbol enneagram:

  Y Cylch

  Mae'r siâp ei hun yn cynrychioli cyfanrwydd, undod, a chydgysylltiad pob peth—neu'r Cyfraith Un.

  Y Triongl

  Mae’r siâp yn symbol o natur driadig realiti. Mae hefyd yn gysylltiedig â'r Cyfraith Tri , sy’n datgan y dylai tri grym ymyrryd ym mhob amlygiad: y grymoedd gweithredol, y goddefol, a’r niwtraleiddio.

  Tra bod y rhan fwyaf o ddiwylliannau’n cydnabod y cysyniad o ddeuoliaeth — megis hawl ac yn anghywir, du a gwyn, materol ac ysbrydol - credir bod y Deddf Tri yn agor mwy o bosibiliadau, sydd y tu hwnt i gyfyngiadau deuoliaeth.

  Y Hecsad

  Mae'r hecsâd yn cynrychioli Deddf Saith , sef sail pob symudiad dirgrynol. Yn y symbol enneagram, mae'n ymddangos fel chwe braich gymesur, wedi'u harwain gan saethau.

  Y Naw Pwynt

  Yn y symbol enneagram, mae pob pwynt yn cynrychioli math arbennig o bersonoliaeth. Fodd bynnag, mae agwedd bersonoliaeth y symbol yn gysyniad cymharol newydd.

  Y Naw Math o Bersonoliaeth Enneagram

  Mae'r rhan fwyaf o ymchwilwyr yn tueddu i ganolbwyntio ar yr agwedd seicolegol yn hytrach na chyfriniol ar y symbol enneagram. Mae'r naw pwynt ar y symbol yn cynrychioli'r naw math o bersonoliaeth, pob un â'i set ei hun o gryfderau a gwendidau. Mae pob math o bersonoliaeth yn cael ei adnabod wrth ei rif a'i enw.

  1- Y Diwygiwr

  Mae'n hysbys bod diwygwyr yn rhesymegol, yn gytbwys ac yn berffeithwyr. Mae ganddynt ymdeimlad o uniondeb, ac ofn bod yn llygredig a drwg. Fodd bynnag, gallant hefyd ddod yn rhy feirniadol a rheolaethol. Y bobl enwog sydd wedi'u hadnabod â'r math hwn o bersonoliaeth yw Confucius ,Hillary Clinton, a Martha Stewart, yn ogystal â'r cymeriad ffuglennol Joe Friday o Dragnet .

  2- The Helper

  Mae cynorthwywyr yn gynnes, yn ofalgar , a chariadus, ond maent yn ofni bod yn ddigroeso neu heb eu caru gan eraill. Gallant hefyd ddod yn feddiannol, ystrywgar a balchder pan na chaiff eu hanghenion eu diwallu. Mae rhai Cynorthwywyr enwog yn cynnwys y Dywysoges Diana, y Fam Teresa, Florence Nightingale, a Bill Cosby. Hefyd, mae cymeriadau ffuglennol fel Mary Poppins a'r Cwnselydd Troi o Star Trek yn cael eu hadnabod â'r math hwn o bersonoliaeth. gwyddys ei fod yn canolbwyntio ar nodau, yn hynod uchelgeisiol, ac yn gystadleuol. Gan eu bod yn ofni bod yn anghyflawn ac yn ddiwerth, maent yn tueddu i ddod yn ormod o obsesiwn â'u delwedd. Rhai pobl enwog sy'n ymgorffori'r bersonoliaeth hon yw Tom Cruise, David Bowie, Elvis Presley, Michael Jordan a Tiger Woods. Hefyd, Jay Gatsby o The Great Gatsby yw'r enghraifft lenyddol berffaith o'r bersonoliaeth hon.

  4- Yr Unigolyn

  Mae unigolion yn greadigol, yn unigryw. , a phersonol, ond fe'u gelwir hefyd yn fath sensitif, encilgar. Gan eu bod yn ofni diffyg hunaniaeth unigryw, maent yn tueddu i fod yn hunanymwybodol ac yn oriog. Ymhlith y bobl enwog sy'n adlewyrchu'r math hwn mae Johnny Depp, Vincent Van Gogh, Kurt Cobain, a Judy Garland. Mae nodau ffuglen Hamlet a Blanche DuBois hefyd yn perthyn i'r math hwn.

  5- TheYmchwilydd

  Mae ymchwilwyr yn ddoeth ac yn wybodus, ond efallai eu bod wedi'u gwahanu oddi wrth y byd o'u cwmpas. Maent yn ofni bod yn annigonol ac yn ddiymadferth, felly maent yn ymdrechu i ddod yn gymwys ym mhopeth. Rhai Ymchwilwyr mewn hanes yw Albert Einstein, Thomas Edison, a Bill Gates. Hefyd, mae'r cymeriad ffuglennol Sherlock Holmes yn perthyn i'r math hwn o bersonoliaeth.

  6- Y Teyrngarwr

  Mae teyrngarwyr yn gydweithredol, yn ymroddedig ac yn canolbwyntio ar ddiogelwch. Fodd bynnag, maent yn ofni bod yn analluog i oroesi ar eu pen eu hunain, sy'n eu gwneud yn bryderus ac yn amddiffynnol. Rhai Teyrngarwyr adnabyddus yw Jon Stewart, Andy Rooney, Woody Allen, a'r cymeriadau ffuglennol Ahab yn Moby Dick , a Kate yn The Taming of the Shrew .

  7- Y Brwdfrydedd

  Mae selogion yn adnabyddus am fod yn optimistaidd, yn ddigymell ac yn allblyg. Fodd bynnag, maent yn ofni amddifadedd a phoen, felly maent yn tueddu i ddod yn ddiamynedd a byrbwyll. Mae rhai enwogion sy'n perthyn i'r math hwn yn cynnwys George Clooney, Robin Williams, Richard Branson, Tom Robbins, a John F. Kennedy. Hefyd, mae Isadora Wing o'r Ofn Hedfan yn rhoi cipolwg i ni o'r math hwn.

  8- Yr Heriwr

  Mae'r herwyr yn hyderus, yn annibynnol , a phwerus, ond gallant hefyd fod yn anianol ac yn ormesol. Maent yn ofni cael eu rheoli neu eu niweidio gan eraill. Rhai Herwyr enwog yw Napoleon Bonaparte, HumphreyBogart, Fidel Castro, yn ogystal â chymeriadau ffuglenol Petruchio o The Taming of the Shrew a Zorba the Greek .

  9- The Peacemaker

  Gwyddys bod heddychwyr yn wylaidd, yn ymddiriedus, ac yn amyneddgar, ond tueddant i fynd yn rhy hunanfodlon a difater. Hefyd, maent yn ofni colled a gwahanu oddi wrth eraill. Ymhlith y bobl enwog sy'n Heddwchwyr mae Grace Kelly, Sandra Bullock, a Bill Clinton. Hefyd, mae'r cymeriad ffuglennol Dorothy o The Wizard of Oz yn perthyn i'r math hwn.

  Hanes y Symbol Enneagram

  Credir bod y symbol enneagram yn hynafol, gan ei fod yn cynnwys ffigurau sylfaenol fel cylch a triongl. Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth hanesyddol gadarn ar ei darddiad hynafol. Mae llawer yn credu bod ganddi gysylltiadau â thraddodiadau ffydd gwahanol, megis cyfriniaeth Sufi, Kabbalah Iddewig, a Christnogaeth esoterig gynnar. Mae'n symbol deinamig sydd wedi mynd trwy lawer o newidiadau, a dim ond mor ddiweddar â diwedd yr 20fed ganrif y digwyddodd y mwyaf diweddar.

  • Tarddiad Anhysbys y Symbol

  Mae gwreiddiau lluosog wedi'u hawlio ar gyfer y symbol enneagram, ond nid oes yr un ohonynt wedi'i gadarnhau. Mae rhai yn credu bod Pythagoras wedi defnyddio'r symbol ar ôl dysgu amdano yn Heliopolis, canolfan grefyddol hynafol yn yr Aifft. Yn anffodus, ni oroesodd unrhyw ysgrifen o'r athronydd.

  Yn yr Enneads , testun a ysgrifennwyd ar sail Neoplatoniaeth, hynafolsoniodd yr athronydd Plotinus naw rhinwedd ddwyfol bodau dynol, y mae llawer yn eu cysylltu â naw pwynt y symbol enneagram. Mae eraill yn credu i'r symbol gael ei gyflwyno i Iddewiaeth esoterig trwy'r athronydd Iddewig Philo.

  Yr honiad nesaf yw bod y symbol enneagram wedi'i ddefnyddio gan gyfrinwyr Cristnogol cynnar a elwir yn Dadau'r Anialwch yn y 3edd ganrif. Credir hefyd fod rhai amrywiadau o'r symbol yn ymddangos yn Sufism, cred Islamaidd gyfriniol, er ei fod yn ffynhonnell ddiweddar iawn ar gyfer symbol hynafol.

  Yn anffodus, nid yw'r symbol enneagram yn gallu gwrthsefyll yr honiadau hanesyddol dywededig hyd yn oed heddiw. Mae'n ymddangos mai'r cyfrinydd ac athronydd Greco-Armenaidd G. I. Gurdjieff oedd y person cyntaf i wneud y symbol yn hysbys yn gyhoeddus.

  • G.I. Gurdjieff a'r Enneagram
  2>Fel athro ysbrydolrwydd esoterig, treuliodd George Ivanovich Gurdjieff ei oes yn teithio yn yr Aifft, India, a rhannau eraill o'r Dwyrain Canol, gan ddysgu am wahanol gredoau a thraddodiadau crefyddol . Honnodd ei fod wedi dysgu'r symbol enneagram o frawdoliaeth ocwlt yng Nghanolbarth Asia.

  Gan fod dawnsiau cysegredig yn rhan o'i ddysgeidiaeth, defnyddiodd Gurdjieff y symbol enneagram i ddarlunio graddfa gerddorol arbennig. Tynnodd hyd yn oed y symbol ar lawr, a dawnsiodd ei fyfyrwyr arno. Mae rhai ffynonellau hefyd yn dweud ei fod wedi defnyddio rhai technegau o gyfriniaeth Islamaidd, darllen tarot, ac ocwlt arferion.

  Yn ôl ei fyfyrwyr, ystyriai Gurdjieff y symbol enneagram fel ffynhonnell gwybodaeth am y bydysawd, yn ôl pob tebyg oherwydd y deddfau mathemategol sydd ynddo. Credir bod y symbol yn cynnwys yr hyn a elwir yn Deddf Tri a Cyfraith Saith a ddysgwyd ganddo. Fodd bynnag, ni soniodd am yr agwedd bersonoliaeth yn ei ysgrifau, felly credir bod y cysyniad o darddiad diweddarach.

  • P.D. Ouspensky a Rodney Collin
  Mae myfyriwr G.I. Darparodd Gurdjieff, Ouspensky rai mewnwelediadau am y symbol enneagram trwy ei lyfr In Search of the Miraculous. Yn y diwedd, defnyddiodd Rodney Collin, myfyriwr o Ouspensky y symbol fel diagram i ddarlunio'r mathau o ddynoliaeth yn ei lyfr The Christian Mystery.

  Credwyd bod y syniad hynafol o bersonoliaethau wedi'i ddylanwadu gan blanedau a chyrff nefol, felly defnyddiodd Collins y termau mathau Mercuraidd, mathau Lunar, mathau Saturnin, a mathau Venusian. Mae hyn yn awgrymu mai ef oedd y cyntaf i gysylltu'r symbol enneagram â mathau o bersonoliaeth.

  • Oscar Ichazo a Claudio Naranjo

  Yn 1960, yr athronydd Oscar Mabwysiadodd Ichazo ddysgeidiaeth Gurdjieff ac ychwanegodd wahanol gysyniadau am y symbol enneagram. Gan ei fod yn ocwltydd, credir yn eang mai Metatron oedd yn llywio ei gysyniadau.

  Erbyn y 1970au, cyflwynodd y seicolegydd Claudio Naranjo gysyniad Ichazo i’r bydo seicoleg. Yn ddiweddarach, cyflwynwyd y symbol enneagram a'i gysyniadau cysylltiedig â phersonoliaeth i gymunedau a grwpiau crefyddol ledled yr Unol Daleithiau.

  Y Symbol Enneagram yn y Cyfnod Modern

  Yn 2004, canfuwyd bod yr Enneagram yn yn debyg i ddamcaniaethau personoliaeth derbyniol eraill fel y Pump Mawr a Dangosydd Math Myers-Briggs (MBTI). Yn y pen draw, hyrwyddwyd y symbol enneagram a'i gysyniad, o fusnesau bach yn Ewrop i adrannau llywodraeth yr UD, yn y gobaith o wella arweinyddiaeth, gwaith tîm, a chyfathrebu.

  Mae'r Enneagram yn parhau i gael ei ddefnyddio'n helaeth mewn seicotherapi, cwnsela, magu plant, ac addysg. Mae wedi bod yn ysbrydoliaeth o bynciau amrywiol, o drawsnewid personol i berthnasoedd, gyrfa, twf ysbrydol, a hyd yn oed credoau Oes Newydd. Wedi'r cyfan, mae'n helpu pobl i adnabod eu cryfderau ac annog twf personol.

  Yn Gryno

  Yn y blynyddoedd diwethaf, mae llawer wedi bod yn arbrofi gyda'r symbol enneagram a'i gysyniad ar gyfer datblygiad personol ac ysbrydol. Mae'n tynnu o lawer o ffynonellau o draddodiadau doethineb hynafol i seicoleg fodern ac athroniaeth esoterig. Mae'r Enneagram yn datgelu'r naw personoliaeth wahanol yn y system, y dywedir eu bod yn eich helpu i adnabod eich hun yn well, gwella'ch perthnasoedd, a chyflawni nodau personol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.