Duwiau Aztec a'r Hyn a Symbolwyd ganddynt (Rhestr)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Pobl Mesoamericanaidd oedd yr Asteciaid a oedd yn byw ym Mecsico rhwng 1300 a 1500. Roedd yr ymerodraeth Aztec yn cynnwys gwahanol grwpiau ethnig, diwylliannau, a llwythau, ac roedd wedi'i gwreiddio mewn mytholeg, ysbrydolrwydd ac arferion defodol. Roedd y bobl Aztec yn nodweddiadol yn mynegi eu credoau a'u traddodiadau trwy ffurf symbolau.

  Roedd symbolau yn treiddio i bob agwedd ar fywyd Astecaidd, a gellid dod o hyd iddynt mewn ysgrifen, pensaernïaeth, gwaith celf a dillad. Ond canfuwyd symbolaeth Aztec yn bennaf mewn crefydd, a chynrychiolwyd eu duwiau a'u duwiesau trwy blanhigion, anifeiliaid, ac elfennau naturiol.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio gwahanol dduwiau a duwiesau Aztec, eu cynrychioliadau symbolaidd, a eu hystyr a'u harwyddocâd i'r bobl Aztec.

  Ōmeteōtl

  Symbol o fywyd, creadigaeth, a deuoliaeth.

  Ōmeteōtl yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at y duwiau deuol, Ometecuhtli ac Omecihuatl. I'r Aztecs, roedd Ōmeteōtl yn symbol o fywyd, creadigaeth a deuoliaeth. Roedd Ōmeteōtl yn cynrychioli holl binaries y bydysawd, megis dyn-ddyn, drwg-dda, trefn ddryslyd, cariad-gasineb, a llonyddwch symud, i enwi ond ychydig. Crëwyd bywyd ar y ddaear gan Ōmeteōtl, a anfonodd eneidiau babanod o'r nefoedd i'r ddaear.

  Ym mytholeg Aztec, mae ysgubau o india corn, sef y cnwd pwysicaf yn y gymuned Mesoamericanaidd, yn cyd-fynd â Ōmeteōtl.

  Tezcatlipoca

  Symbol o frwydr, cynnen, golau,ac yn dywyll.

  Tezcatlipoca yw hiliogaeth y creawdwr Duw, Ometéotl. I'r Aztecs, roedd Tezcatlipoca yn symbol o frwydr ac ymryson yn bennaf. Brwydr ffyrnig Tezcatlipoca oedd gyda'i frawd, Quetzalcoatl . Yr oedd y frwydr rhwng y brodyr yn cael ei gwabanol i gael safle y duw haul. Gwrthwynebwyd Tezcatlipoca gan ei frawd, yr hwn a deimlai fod Tezcatlipoca yn fwy cyfaddas fel duw y tywyllwch, nag o dân a goleuni. Yn ystod y frwydr, dinistriodd Tezcatlipoca cynddeiriog, y byd gyda'i holl ffurfiau bywyd.

  Ym mytholeg Aztec, cynrychiolir Tezcatlipoca gan ddrych obsidian a jaguar. Bu'r jaguar, arglwydd yr holl anifeiliaid, yn helpu Tezcatlipoca i ddinistrio'r byd.

  Quetzalcoatl

  Symbol o wynt, ffiniau, gwareiddiadau.

  Quetzalcoatl yw un o'r rhai mwyaf duwiau pwysig credoau Aztec. Mae'n frawd i Tezcatlipoca. Mae ei enw yn golygu “pluog” neu “sarff pluog”. Ar gyfer yr Aztecs, roedd Quetzalcoatl yn symbol o wynt, ffiniau a gwareiddiadau. Roedd gan Quetzalcoatl conch a oedd yn debyg i awel chwyrlïol ac yn symbol o'i bŵer dros y gwynt. Ef oedd y duw cyntaf i greu ffiniau pendant rhwng yr awyr a'r ddaear. Mae hefyd yn cael y clod am greu gwareiddiadau a dinasoedd newydd ar y ddaear. Mae sawl cymuned Mesoamericanaidd yn olrhain eu disgyniad i Quetzalcoatl. Roedd hefyd yn un o'r unig dduwiau a oedd yn gwrthwynebu dynolaberth.

  Ym mytholeg Aztec, cynrychiolir Quetzalcoatl gan amrywiaeth eang o greaduriaid, megis, dreigiau, sarff, brain, a mwncïod pry cop.

  Tlaloc

  >Symbol o ddŵr, glaw, a stormydd.

  Duw Astecaidd o ddŵr, glaw, a stormydd yw Tlaloc. I'r Aztecs, roedd yn symbol o garedigrwydd a chreulondeb. Gallai Tlaloc naill ai fendithio'r ddaear â glaw tyner neu greu llanast trwy cenllysg a stormydd mellt a tharanau. Roedd Tlaloc wedi gwylltio pan gafodd ei wraig ei hudo a'i chymryd i ffwrdd gan Tezcatlipoca. Arweiniodd ei ddicter at sychder ar y ddaear, a phan weddïodd pobl arno am law, fe'u cosbodd trwy roi cawod i'r ddaear â glaw tân.

  Ym mytholeg Aztec, mae Tlaloc yn cael ei gynrychioli gan anifeiliaid y môr, amffibiaid, crehyrod. , a malwod. Mae'n aml yn cynnwys lluosogrwydd, ac yn ôl cosmoleg Aztec, mae pedwar Tlaloc llai yn nodi ffiniau'r bydysawd, ac yn gweithredu fel rheolydd amser.

  Chalchiuhtlicue

  Symbol o ffrwythlondeb, caredigrwydd, amddiffyniad.

  Mae Chalchiuhtlicue, a elwir hefyd yn Matlalcueye, yn dduwies ffrwythlondeb ac amddiffyniad. Mae ei henw yn golygu “ hi sy’n gwisgo sgert jâd ”. Cynorthwyodd Chalchiuhtlicue i dyfu cnydau a phlanhigion, a bu hefyd yn noddwr ac yn amddiffynwr merched a phlant. Mewn diwylliannau Aztec, rhoddwyd dyfroedd sanctaidd Chalchiuhtlicue i fabanod newydd-anedig, ar gyfer bywyd cryf ac iach. Beirniadwyd Chalchiuhtlicue yn ami, a hianghrediniwyd ymarweddiad llesol. Mewn canlyniad i hyn, wylodd Chalchiuhtlicue, a gorlifodd y byd â'i ddagrau.

  Ym mytholeg Aztec, cynrychiolir Chalchiuhtlicue trwy, nentydd, llynnoedd, afonydd, a moroedd.

  Xochiquetzal

  Symbol o harddwch, pleser, amddiffyniad.

  Roedd Xochiquetzal yn dduwies Aztec o harddwch, swyngyfaredd a cnawdolrwydd. Hi oedd y dduwies Aztec a oedd yn hyrwyddo ffrwythlondeb er mwyn pleser rhywiol. Xochiquetzal oedd gwarchodwr puteiniaid, a bu'n goruchwylio crefftau merched megis gwehyddu a brodwaith.

  Ym mytholeg Aztec, roedd Xochiquetzal yn gysylltiedig â blodau, planhigion, adar a gloÿnnod byw hardd.

  Xochipilli

  Symbol o gariad, pleser, a chreadigaeth.

  Xochipilli, a elwid y tywysog blodeuyn, neu y tywysog blodeuyn, oedd efeilliaid i Xochiquetzal. Fel ei chwaer, roedd Xochipilli yn noddwr i buteiniaid gwrywaidd a gwrywgydwyr. Ond yn bwysicach fyth, ef oedd duw peintio, ysgrifennu, chwaraeon a dawns. Yn ôl rhai credoau Aztec, defnyddiwyd Xochipli yn gyfnewidiol â Centéotl, duw ŷd a ffrwythlondeb. I'r Aztecs, roedd Centéotl yn dduw caredig a aeth i'r isfyd i ddod â thatws a chotwm yn ôl i'r bobl ar y ddaear.

  Ym mytholeg Aztec, cynrychiolir Xochipilli â chrogdlws siâp deigryn, a darlunnir Centéotl ag ysgubau oyd.

  Tlazolteotl

  Symbol budreddi, pechod, puredigaeth.

  Tlazolteotl oedd duwies Astecaidd budreddi, pechod, a phuredigaeth. Hi oedd nawddogwyr godinebwyr a chredai ei bod yn annog drygioni, ond gallai hefyd ryddhau ei haddolwyr o bechod. Cospodd hi bechaduriaid, twyllwyr, ac unigolion llygredig moesol, trwy eu gwneud yn sâl ac yn afiach. Dim ond trwy aberthu, neu drwy ymdrochi mewn ager glân, y gellid puro'r unigolion hyn. I'r Aztecs, mae Tlazolteotl yn symbolaidd o faw a phurdeb, ac fe'i haddolir yn ystod gwyliau'r cynhaeaf fel duwies y ddaear.

  Ym mytholeg Aztec, mae Tlazolteotl yn cael ei symboleiddio â lliwiau ocr o amgylch y geg a'r trwyn, fel defnyddiwr o faw a budreddi.

  Huitzilopochtli

  Symbol o aberth dynol, yr haul a rhyfel.

  Duw rhyfel oedd Huitzilopochtli , ac yn fab i 9>Ōmeteōtl, y crëwr . Roedd yn un o'r duwiau pwysicaf a mwyaf pwerus yng nghredoau Aztec. Wedi'i eni ar fynydd Coatepec, roedd y duw rhyfelgar hwn wedi'i addurno â sarff dân bwerus ac fe'i gwelwyd fel yr haul. Cynigiodd yr Aztecs aberthau rheolaidd i Huitzilopochtli, i gadw'r byd yn rhydd o anhrefn ac ansefydlogrwydd. Roedd Huitzilopochtli, fel yr haul, yn erlid ei frodyr a chwiorydd, y sêr, a'i chwaer, y lleuad a gynllwyniodd i ladd eu mam. Yn ôl credoau Aztec, canlyniad y rhaniad rhwng nos a dydd oedd yr ar drywydd hwn.

  Ym mytholeg Aztec,Cynrychiolir Huitzilopochtli fel colibryn neu eryr.

  Mictlantecuhtil

  Symbol marwolaeth a'r isfyd.

  Mictlantecuhtli oedd duw marwolaeth Aztec a yr isfyd. Roedd yn rhaid i bron bob bod marw ddod ar ei draws ar y daith i'r nefoedd neu i uffern. Dim ond yr unigolion a gafodd farwolaeth dreisgar a allai osgoi cwrdd â Mictlantecuhtli a chyrraedd rhannau o'r nefoedd na allai eu cyrraedd. Daeth her fwyaf Mictlantecuhtli ar ffurf Quetzalcoatl , a geisiodd gymryd esgyrn o'r isfyd ac adnewyddu bywyd ar y ddaear.

  Ym mytholeg Aztec, cynrychiolwyd Mictlantecuhtli trwy dylluanod, pryfed cop, ac ystlumod. Mewn darluniau, fe'i darluniwyd fel duw galluog a oedd wedi'i addurno â smotiau gwaed, mwgwd penglog, a mwclis pelen y llygad.

  Mixcoatl

  Symbol o sêr a chytserau.

  Mixcoatl, a elwir hefyd yn sarff y cwmwl, oedd duw'r sêr a'r galaethau. Gallai Mixcoatl newid ei siâp a'i ffurf i fod yn debyg i gymylau symudol. Gelwid ef yn dad cytserau, ac roedd pobl Astec yn ei ddefnyddio'n gyfnewidiol â'r duw Tezcatlipoca.

  Ym mytholeg Aztec, darluniwyd Mixcoatl gyda wyneb du, corff coch a gwyn, a gwallt hir.

  Coatliecue

  Symbol o faeth, benyweidd-dra, creu.

  Coatliecue yw un o dduwiesau mwyaf arwyddocaol yr Astec. Mae rhai Asteciaid yn credu nad yw hi'n ddim llai na'r fenyw sy'n cyfateb i'r fenywduw Ōmeteōtl. Creodd Coatliecue y sêr a'r lleuad a buro'r byd trwy ei hagweddau benywaidd. Credir mai hi yw mam y duw pwerus, Huitzilopochtli. Mae Coatliecue yn un o dduwiesau Aztec mwyaf parchus ac uchel ei pharch.

  Ym mytholeg Aztec, mae Coatliecue yn cael ei chynrychioli fel hen wraig, ac mae hi'n gwisgo sgert wedi'i chydblethu â seirff.

  Xipe Totec

  Symbol o ryfel, afiechyd, ac iachâd.

  Xipe Totec yw duw afiechyd, iachâd ac adnewyddiad. Roedd yn debyg i sarff ac yn taflu ei groen i fwydo'r bobl Aztec. Gwyddys mai Xipe Totec yw dyfeisiwr rhyfel a brwydr. I'r Aztecs, roedd Xipe Totec yn arwyddlun o adnewyddu gan ei fod yn gallu gwella a gwella'r afiach.

  Ym mytholeg Aztec, cynrychiolir Xipe Totec gyda chorff aur, ffon a het.

  Mayahuel

  Symbol o ffrwythlondeb a gormodedd.

  Mae Mayahuel yn dduwies Aztec o maguey (cactws) a phylc (alcohol). Roedd hi'n symbol o bleser a meddwdod. Roedd Mayahuel hefyd yn cael ei hadnabod fel “y fenyw â 400 o fronnau”. Roedd yr ymadrodd hwn yn adlewyrchu ei chysylltiad â phlanhigyn Maguey, gyda'i ddail llaethog niferus.

  Ym mytholeg Aztec, darlunnir Mayahuel fel merch ifanc yn dod allan o'r planhigyn maguey. Yn y delweddau hyn mae ganddi sawl bron ac mae'n dal cwpanau o byls.

  Tonatiuh

  Symbol o ryfelwyr ac aberth.

  Roedd Tonatiuh yn dduw haul ac yn noddwr i ryfelwyr. Rheoloddy dwyrain Yr oedd arno angen gwaed ac aberthau er mwyn amddiffyn a meithrin y bobl. Mynnodd Tonatiuh aberthau defodol i atal drygioni a thywyllwch rhag dod i mewn i'r byd. Daeth ei lu o ryfelwyr â charcharorion rhyfel i'w haberthu.

  Ym mytholeg Aztec, fe'i darlunnir fel disg haul, neu fel dyn â disg haul ar ei gefn.

  Yn Briff

  Chwaraeodd duwiau a duwiesau Astec ran bwysig ym mywydau beunyddiol y bobl. Cawsant eu addoli a'u dychryn, gyda llawer o aberthau dynol wedi'u rhoi i'r duwiau hyn. Heddiw maent yn parhau i fod yn rhan arwyddocaol o dreftadaeth ddiwylliannol y bobl Mesoamericanaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.