Bia - Duwies Grym a Phwer Gwlad Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae mytholeg Groeg yn gyforiog o fân dduwiau a ddylanwadodd ar ddigwyddiadau gyda'u pwerau a'u mythau. Un dduwies o'r fath oedd Bia, personoliad grym. Ynghyd â'i brodyr a chwiorydd, chwaraeodd Bia ran bendant yn ystod y Titanomachy, y frwydr fawr rhwng y Titans a'r Olympiaid . Dyma olwg agosach ar ei myth.

  Pwy Oedd Bia?

  Roedd Bia yn ferch i'r Oceanid Styx a'r Titan Pallas. Hi oedd duwies grym, dicter, ac egni crai, a phersonoli'r nodweddion hyn ar y ddaear. Roedd gan Bia dri brawd neu chwaer: Nike (personoli buddugoliaeth), Kratos (personoli cryfder), a Zelus (personoli ymroddiad a sêl). Fodd bynnag, mae ei brodyr a chwiorydd yn fwy adnabyddus ac mae ganddynt rolau mwy grymus yn y mythau. Mae Bia, ar y llaw arall, yn gymeriad tawel, cefndirol. Er ei bod hi'n bwysig, nid yw ei rôl yn cael ei phwysleisio.

  Roedd y pedwar brawd a chwaer yn gymdeithion i Zeus a rhoesant eu rhagluniaeth a'u ffafr iddo. Nid oes fawr ddim disgrifiadau, os o gwbl, o'i hymddangosiad, ac eto mae ei chryfder corfforol aruthrol yn nodwedd gyffredin a grybwyllir mewn sawl ffynhonnell.

  Rôl Bia yn y Mythau

  Mae Bia yn ymddangos fel cymeriad canolog yn y myth o'r Titanomachy ac yn stori Prometheus . Ar wahân i hyn, mae ei hymddangosiadau ym mytholeg Groeg yn brin.

  • Y Titanomachy

  Y Titanomachy oedd y rhyfel rhwng y Titans a'rOlympiaid am reolaeth dros y bydysawd. Pan dorrodd y frwydr yn rhydd, cynghorodd Oceanus , a oedd yn dad i Styx, ei ferch i gynnig ei phlant i'r Olympiaid ac addo eu hachos. Gwyddai Oceanus y byddai'r Olympiaid yn ennill y rhyfel a byddai cyrio ffafr gyda nhw o'r cychwyn yn cadw Styx a'i phlant ar ochr dde'r rhyfel. Addawodd Styx deyrngarwch, a chymerodd Zeus ei phlant dan ei amddiffyniad. O hynny ymlaen, ni adawodd Bia a’i brodyr a chwiorydd ochr Zeus erioed. Gyda'u doniau a'u pwerau, fe wnaethon nhw helpu'r Olympiaid i drechu'r Titans. Rhoddodd Bia yr egni a'r cryfder angenrheidiol i Zeus i fod yn fuddugol yn y rhyfel hwn.

  • Myth Prometheus
  2>Yn ôl y mythau, roedd Prometheus yn Titan a oedd yn aml yn achosi trafferthion Zeus trwy hyrwyddo dynoliaeth. Pan wnaeth Prometheus ddwyn tân i fodau dynol, yn groes i ddymuniadau Zeus, penderfynodd Zeus gadwyno Prometheus i graig am byth. Anfonodd Zeus Bia a Kratos i berfformio'r weithred hon, ond dim ond Bia oedd yn ddigon cryf i gyfyngu ar y Titan nerthol a'i gadwyno. Yna tynghedwyd Prometheus i aros wedi ei gadwyno wrth y graig, gydag eryr yn bwyta ei iau allan, a fyddai wedyn yn adfywio dim ond i'w fwyta eto drannoeth. Yn y modd hwn, chwaraewyd rhan bwysig gan Bia yng nghadwyno'r Titan a oedd yn cefnogi achos y bodau dynol.

  Arwyddocâd Bia

  Nid oedd Bia yn dduwies fawr ym mytholeg Roeg, ac roedd hi'n wastadllai arwyddocaol na'i brodyr a chwiorydd. Fodd bynnag, roedd ei rôl yn y ddau ddigwyddiad hyn yn angenrheidiol ar gyfer eu datblygiad. Nid yw Bia yn ymddangos mewn mythau eraill ac nid yw'n cael ei enwi fel cydymaith i Zeus mewn straeon eraill. Ac eto, arhosodd wrth ei ochr a chynnig ei phwerau a'i ffafr i'r duw nerthol. Gyda Bia a'i brodyr a chwiorydd, gallai Zeus gyflawni ei holl gampau a theyrnasu dros y byd.

  Yn Gryno

  Er efallai nad yw Bia mor adnabyddus â duwiesau eraill, ei rôl fel personoliad grym ac roedd egni amrwd yn sylfaenol ym mytholeg Groeg. Er bod ei mythau'n brin, mae'r rhai y mae hi'n ymddangos ynddynt yn dangos ei chryfder a'i grym.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.