Naw Teyrnas Llychlynnaidd - A'u Harwyddocâd mewn Mytholeg Norsaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae cosmoleg mythau Nordig yn hynod ddiddorol ac unigryw mewn sawl ffordd ond hefyd braidd yn ddryslyd ar adegau. Rydyn ni i gyd wedi clywed am y naw teyrnas Norsaidd ond mae mynd dros beth yw pob un ohonyn nhw, sut maen nhw wedi'u trefnu ar draws y cosmos, a sut maen nhw'n rhyngweithio â'i gilydd yn stori hollol wahanol.

  Mae hyn yn rhannol ddyledus i'r cysyniadau hynafol a haniaethol niferus o mytholeg Norsaidd ac yn rhannol oherwydd bod y grefydd Norsaidd yn bodoli fel traddodiad llafar am ganrifoedd ac felly wedi newid cryn dipyn dros amser.

  Mae llawer o'r ffynonellau ysgrifenedig yr ydym Mae'r rhan o gosmoleg Nordig a'r naw byd Llychlynnaidd heddiw gan awduron Cristnogol mewn gwirionedd. Gwyddom i ffaith fod yr awduron hyn wedi newid yn sylweddol y traddodiad llafar yr oeddent yn ei gofnodi – cymaint nes iddynt hyd yn oed newid y naw teyrnas Llychlynnaidd.

  Yn yr erthygl gynhwysfawr hon, gadewch inni fynd dros y naw teyrnas Llychlynnaidd, yr hyn y maent ydynt, a beth maent yn ei gynrychioli.

  Beth Yw'r Naw Teyrnas Llychlynnaidd?

  Ffynhonnell

  Yn ôl pobl Nordig Sgandinafia, Gwlad yr Iâ, a rhannau o Ogledd Ewrop, roedd y cosmos cyfan yn cynnwys naw byd neu deyrnas wedi'u trefnu ar neu o gwmpas y byd coeden Yggdrasil . Roedd union ddimensiynau a maint y goeden yn amrywio gan nad oedd gan y bobl Norsaidd syniad o ba mor enfawr oedd y bydysawd. Serch hynny, roedd y naw teyrnas Llychlynnaidd hyn yn gartref i holl fywyd y bydysawd gyda phob unAsgard yn ystod Ragnarok ynghyd â byddinoedd fflamllyd Surtr o Muspelheim ac eneidiau marw o Niflheim/Hel dan arweiniad Loki.

  6. Vanaheim – Teyrnas Duwiau Vanir

  Vanaheim

  Nid Asgard yw’r unig deyrnas ddwyfol ym mytholeg Norsaidd. Mae pantheon llai adnabyddus duwiau Vanir yn byw yn Vanaheim, a'r brif dduwies ffrwythlondeb Freyja yn eu plith.

  Ychydig iawn o fythau cadw sy'n siarad am Vanaheim felly nid oes gennym ni ddisgrifiad pendant o'r deyrnas hon. Ac eto, gallwn gymryd yn ganiataol ei fod yn lle cyfoethog, gwyrdd, a hapus gan fod y duwiau Vanir yn gysylltiedig â heddwch, hud ysgafn, a ffrwythlondeb y ddaear.

  Y rheswm bod gan fytholeg Norsaidd ddau bantheon o dduwiau ac nid yw dwy deyrnas ddwyfol yn gwbl glir, ond mae llawer o ysgolheigion yn cytuno ei bod yn debyg mai'r rheswm am hynny yw bod y ddau wedi'u ffurfio'n wreiddiol fel crefyddau ar wahân. Mae hyn yn aml yn wir gyda chrefyddau hynafol gan fod eu hamrywiadau diweddarach – y rhai rydyn ni’n dueddol o ddysgu amdanyn nhw – yn ganlyniad i gymysgu a stwnsio crefyddau hŷn.

  Yn achos mytholeg Norsaidd, rydyn ni’n gwybod bod y duwiau Aesir dan arweiniad Odin yn Asgard yn cael eu haddoli gan y llwythau Germanaidd yn Ewrop yn ystod oes Rhufain hynafol. Mae’r duwiau Aesir yn cael eu disgrifio fel grŵp tebyg i ryfel ac mae hynny’n gyson â diwylliant y bobl oedd yn eu haddoli.

  Mae’n debyg mai’r duwiau Vanir, ar y llaw arall, oedd yn cael eu haddoli gyntaf gan boblSgandinafia – ac nid oes gennym lawer o gofnodion ysgrifenedig o hanes hynafol y rhan honno o Ewrop. Felly, yr esboniad tybiedig yw bod yr hen bobl Sgandinafaidd yn cael eu haddoli gan bantheon hollol wahanol o dduwiau ffrwythlondeb heddychlon cyn iddynt ddod ar draws llwythau Germanaidd Canolbarth Ewrop.

  Yna gwrthdarodd y ddau ddiwylliant a chrefydd ac yn y diwedd cydblethu a chymysgu yn un cylch mytholegol. Dyna hefyd pam mae gan fytholeg Norsaidd ddwy “nefoedd” - Valhalla Odin a Fólkvangr Freyja. Mae'r gwrthdaro rhwng y ddwy grefydd hŷn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y rhyfel gwirioneddol a ymladdwyd gan y duwiau Aesir a Vanir ym mytholeg Norsaidd>

  Wedi’i galw’n syml iawn yn Rhyfel Æsir–Vanir , mae’r stori hon yn mynd dros frwydr rhwng y ddau lwyth o dduwiau heb unrhyw reswm penodol amdani – yn ôl pob tebyg, yr Aesir, tebyg i ryfel, a ddechreuodd fel y Vanir mae duwiau yn tueddu i dreulio'r rhan fwyaf o'u hamser mewn heddwch yn Vanaheim. Un o brif agweddau'r chwedl, fodd bynnag, yw'r sgyrsiau heddwch sy'n dilyn y rhyfel, cyfnewid gwystlon, a'r heddwch a ddilynodd yn y pen draw. Dyna pam mae rhai duwiau Vanir fel Freyr a Njord yn byw yn Asgard ynghyd â duwiau Aesir Odin.

  Dyna hefyd pam nad oes gennym ni lawer o fythau am Vanaheim – does dim llawer i’w weld yn digwydd yno. Tra bod duwiau Asgard yn ymladd yn barhaus yn erbyn jötnar Jotunheim,mae duwiau'r Vanir yn fodlon i beidio â gwneud dim o bwys â'u hamser.

  7. Alfheim – Teyrnas Y Coblynnod Disglair

  Coblynnod Dawnsio erbyn August Malmstrom (1866). PD.

  Yn uchel yn y nefoedd/coron Yggdrasil, dywedir bod Alfheim yn bodoli yn agos at Asgard. Yn deyrnas o'r corachod llachar ( Ljós láimhseáil ), roedd y wlad hon yn cael ei rheoli gan dduwiau'r Vanir a gan Freyr yn arbennig (brawd Freyr). Eto i gyd, roedd Alfheim yn cael ei ystyried i raddau helaeth yn deyrnas y corachod ac nid y duwiau Vanir gan fod yr olaf yn ymddangos yn eithaf rhyddfrydol gyda'u “rheol”.

  Yn hanesyddol ac yn ddaearyddol, credir bod Alfheim yn lle penodol ar y ffin rhwng Norwy a Sweden – lleoliad rhwng cegau afonydd Glom a Gota, yn ôl llawer o ysgolheigion. Roedd pobl hynafol Sgandinafia yn meddwl am y wlad hon fel Alfheim, gan fod y bobl oedd yn byw yno yn cael eu hystyried yn “ decach” na’r mwyafrif o’r lleill.

  Fel Vanaheim, nid oes fawr ddim arall wedi’i gofnodi am Alfheim yn y darnau a darnau o fytholeg Norsaidd sydd gennym heddiw. Ymddengys ei bod yn wlad o heddwch, harddwch, ffrwythlondeb, a chariad, heb ei chyffwrdd i raddau helaeth gan y rhyfel cyson rhwng Asgard a Jotunheim.

  Mae'n werth nodi hefyd i ysgolheigion Cristnogol y canol oesoedd wahaniaethu rhwng Hel a Niflheim. , fe wnaethon nhw “anfon/cyfuno” y coblynnod tywyll ( Dökk làimhseachadh) o Svartalheim i Alfheim ac yna cyfunoteyrnas Svartalheim gyda thir corach Nidavellir.

  8. Svartalheim – Teyrnas y Coblynnod Tywyll

  Rydym yn gwybod hyd yn oed llai am Svartalheim nag a wyddom am Alfheim a Vanaheim – nid oes unrhyw fythau wedi’u cofnodi am y deyrnas hon fel yr awduron Cristnogol a gofnododd yr ychydig fythau Llychlynnaidd yr ydym Gwyddom heddiw fod Svartalheim wedi chwalu o blaid Hel.

  Gwyddom am gorachod tywyll mytholeg Norsaidd gan fod yna fythau a'u disgrifiai weithiau fel cymheiriaid “drwg” neu ddireidus coblynnod disglair Alfheim.

  Nid yw’n gwbl glir beth oedd arwyddocâd gwahaniaethu rhwng corachod llachar a thywyll, ond mae chwedloniaeth Norsaidd yn llawn deuoliaeth felly nid yw’n syndod. Crybwyllir y coblynnod tywyll mewn ychydig chwedlau megis Hrafnagaldr Óðins a Gylafaginning .

  Mae llawer o ysgolheigion hefyd yn drysu corachod tywyll gyda chorach mythau Llychlynnaidd, ers y ddau eu grwpio gyda'i gilydd unwaith y cafodd Svartalheim ei “ddileu” o'r naw teyrnas. Er enghraifft, mae yna adrannau o'r Rhyddiaith Edda sy'n sôn am “coblynnod duon” ( Svart trin , nid Dökk làimhseachadh ), sy'n ymddangos yn wahanol i'r coblynnod tywyll ac efallai eu bod nhw'n gorachod o dan enw arall.

  Sun bynnag, os dilynwch y farn fwy modern o'r naw teyrnas sy'n cyfrif Hel fel rhywbeth ar wahân i Niflheim yna nid Svartalheim yw ei deyrnas ei hun beth bynnag.

  9. Nidavellir - Teyrnas TheDwarves

  Yn olaf ond nid lleiaf, mae Nidavellir yn rhan o'r naw teyrnas ac mae wedi bod erioed. Yn fan dwfn o dan y ddaear lle mae'r gofaint corrach yn crefftio eitemau hudol di-ri, mae Nidavellir hefyd yn fan y byddai duwiau Aesir a Vanir yn ymweld â hi'n aml.

  Er enghraifft, nidavellir yw'r Mead of Poetry ei wneud a'i ddwyn yn ddiweddarach gan Odin i ysbrydoli beirdd. Yn y deyrnas hon hefyd y gwnaed morthwyl Thor Mjolnir ar ôl iddo gael ei gomisiynu gan neb arall ond Loki, ei ewythr duw twyllodrus. Gwnaeth Loki hyn ar ôl torri gwallt gwraig Thor, y Fonesig Sif.

  Roedd Thor mor gynddeiriog pan glywodd beth roedd Loki wedi ei wneud nes iddo ei anfon i Nidavellir am set newydd o wallt aur hudolus. I wneud yn iawn am ei gamgymeriad, comisiynodd Loki dwarfiaid Nidavellir i grefftio nid yn unig gwallt newydd i Sif ond hefyd morthwyl Thor, gwaywffon Odin Gungnir , y llong Skidblandir , y baedd aur Gullinbursti , a'r fodrwy aur Draupnir . Yn naturiol, crëwyd llawer o eitemau chwedlonol eraill, arfau, a thrysorau ym mytholeg Norseg hefyd gan gorrachod Nidavellir.

  Yn rhyfedd ddigon, oherwydd bod Nidavellir a Svartalheim yn aml yn cael eu huno neu eu drysu gan awduron Cristnogol, yn stori Loki a morthwyl Thor, dywedir mewn gwirionedd fod y dwarves yn Svartalheim. Gan fod Nidavellir i fod i fod yn deyrnas y dwarves, fodd bynnag, mae'n ddiogel tybio bod y gwreiddiolroedd gan chwedlau a basiwyd ar lafar yr enwau cywir ar gyfer y teyrnasoedd cywir.

  A yw'r Naw Teyrnas Llychlynnaidd yn Cael eu Dinistrio yn ystod Ragnarok?

  Brwydr y Duwiau Tynghedu – Friedrich Wilhelm Heine (1882). PD.

  Deellir yn eang mai Ragnarok oedd diwedd y byd ym mytholeg Norsaidd. Yn ystod y frwydr olaf hon bydd byddinoedd Muspelheim, Niflheim/Hel, a Jotunheim yn llwyddo i ddinistrio'r duwiau a'r arwyr oedd yn ymladd wrth eu hochr ac yn mynd ymlaen i ddinistrio Asgard a Midgard gyda'r holl ddynoliaeth ynghyd ag ef.

  Fodd bynnag, beth sy'n digwydd i'r saith deyrnas arall?

  Yn wir, mae pob un o'r naw maes mytholeg Norsaidd yn cael eu dinistrio yn ystod Ragnarok - gan gynnwys y tair y daeth byddinoedd jötnar ohonynt a'r pedair teyrnas “ochr” arall a oedd yn ymwneud yn uniongyrchol â'r gwrthdaro.

  Eto, ni ddigwyddodd y dinistr eang hwn oherwydd bod y rhyfel wedi'i gyflawni ar bob un o'r naw maes ar yr un pryd. Yn lle hynny, dinistriwyd y naw teyrnas gan y pydredd a'r pydredd cyffredinol a gronnwyd yng ngwreiddiau'r goeden byd Yggdrasil dros y canrifoedd. Yn y bôn, roedd gan fytholeg Norsaidd ddealltwriaeth reddfol gymharol gywir o egwyddorion entropi gan eu bod yn credu bod buddugoliaeth anhrefn dros drefn yn anochel.

  Er bod pob un o'r naw teyrnas a choeden y byd Yggdrasil i gyd yn cael eu dinistrio, fodd bynnag , nid yw hynny'n golygu bod pawb yn marw yn ystod Ragnarok neu na fydd y byd yn mynd ymlaen. Amrywo blant Odin a Thor a oroesodd Ragnarok mewn gwirionedd – dyma feibion ​​Thor, Móði a Magni yn cario Mjolnir gyda nhw, a dau fab a duwiau dialedd Odin – Vidar a Vali. Mewn rhai fersiynau o'r myth, mae'r gefeilliaid Höðr a Baldr hefyd yn goroesi Ragnarok.

  Mae'r mythau sy'n sôn am y goroeswyr hyn yn mynd ymlaen i'w disgrifio'n cerdded ar ddaear losg y naw teyrnas, gan sylwi ar adfywiad araf y deyrnas. bywyd planhigion. Mae hyn yn dynodi rhywbeth rydyn ni'n ei wybod o fythau Norsaidd eraill hefyd - bod yna natur gylchol i'r byd-olwg Nordig.

  Yn syml, roedd y bobl Norsaidd yn credu y bydd myth creu'r Llychlynwyr ar ôl Ragnarok yn ailadrodd ei hun ac y bydd y naw teyrnas ffurflen unwaith eto. Fodd bynnag, nid yw'n glir sut y mae'r ychydig oroeswyr hyn yn cymryd rhan ynddo.

  Efallai eu bod yn rhewi yn iâ Niflheim felly yn ddiweddarach gellir datgelu un ohonynt fel ymgnawdoliad newydd Buri?

  I gloi

  Mae’r naw teyrnas Norsaidd ar yr un pryd yn syml yn ogystal â hynod ddiddorol a astrus. Mae rhai yn llawer llai hysbys nag eraill, diolch i brinder cofnodion ysgrifenedig a'r camgymeriadau niferus yn eu plith. Mae hyn bron yn gwneud y naw maes hyd yn oed yn fwy diddorol, gan ei fod yn gadael lle i ddyfalu.

  bod y deyrnas yn gartref i hil benodol o bobl.

  Sut mae'r Naw Teyrnas wedi'u Trefnu yn Y Cosmos / ar Yggdrasil?

  Ffynhonnell

  2>Mewn rhai mythau, lledaenwyd y naw teyrnas ar hyd corony goeden fel ffrwythau ac mewn eraill, fe'u trefnwyd ar draws uchder y goeden un ar ben y llall, gyda'r “da” tiroedd yn nes at y brig a'r teyrnasoedd “drwg” yn nes at y gwaelod. Ymddengys, fodd bynnag, i'r olygfa hon o Yggdrasil a'r naw teyrnas gael ei ffurfio yn ddiweddarach a diolch i ddylanwadau llenorion Cristnogol.

  Yn y naill achos a'r llall, ystyrid y goeden yn gysonyn cosmig - rhywbeth a oedd yn rhagddyddio'r naw teyrnas. a byddai hynny'n bodoli cyhyd ag y byddai'r bydysawd ei hun yn bodoli. Ar un ystyr, y goeden Yggdrasil yw'r bydysawd.

  Nid oedd gan y bobl Nordig ychwaith gysyniad cyson o ba mor fawr oedd y naw teyrnas eu hunain. Roedd rhai mythau yn eu darlunio fel bydoedd cwbl ar wahân tra mewn llawer o fythau eraill yn ogystal ag mewn llawer o achosion trwy gydol hanes, mae'n ymddangos bod y bobl Nordig wedi meddwl y gellid dod o hyd i'r tiroedd eraill ar draws y cefnfor pe baech chi'n hwylio'n ddigon pell.

  Sut Crëwyd y Naw Teyrnas?

  Yn y dechrau, safodd coeden y byd Yggdrasil ar ei phen ei hun yn y gwagle cosmig Ginnunggap . Nid oedd saith o'r naw teyrnas hyd yn oed yn bodoli eto, a'r unig ddau eithriad oedd y maes tân Muspelheim a'r parth iâ Niflheim. Yny tro, roedd hyd yn oed y ddwy yma yn awyrennau elfennol difywyd heb ddim o bwys yn digwydd yn y naill na'r llall.

  Newidiodd hynny i gyd pan ddigwyddodd fflamau Muspelheim i doddi rhai o'r darnau iâ oedd yn dod allan o Niflheim. O'r ychydig ddiferion hyn o ddŵr y daeth y bywoliaeth gyntaf - y jötunn Ymir. Yn bur fuan dechreuodd y cawr nerthol hwn greu bywyd newydd ar ffurf mwy o jötnar (lluosog o jötunn) trwy ei chwys a'i waed. Yn y cyfamser, bu ef ei hun yn nyrsio ar gadair y fuwch gosmig Auðumbla – yr ail greadur i fodolaeth allan o ddŵr tawdd Niflheim.

  Ymir Suckles at Cadair Auðumbla – Nicolai Abildgaard. CCO.

  Tra roedd Ymir yn rhoi bywyd i fwy a mwy o jötnar trwy ei chwys, bu i Auðumbla faethu ei hun trwy lyfu ar ddarn o rew hallt o Niflheim. Wrth iddi lyfu i ffwrdd ar yr halen, yn y diwedd fe ddarganfyddodd y duw Norsaidd cyntaf a gladdwyd ynddo - Buri. O gymysgu gwaed Buri â gwaed epil Ymir daeth y duwiau Nordig eraill gan gynnwys tri ŵyr Buri – Odin, Vili, a Ve.

  Y tri duw hyn yn y diwedd a laddodd Ymir, gwasgarodd ei blant jötnar, a chreu “ y byd” allan o gorff Ymir:

  • Ei gnawd = y wlad
  • Ei esgyrn = y mynyddoedd
  • Ei benglog = yr awyr
  • Ei wallt = y coed
  • Ei chwys a'i waed = afonydd a moroedd
  • Ei ymennyddy cymylau
  • Cafodd ei aeliau eu troi yn Midgard, un o'r naw teyrnas a adawyd i ddynolryw.

  Oddi yno, aeth y tri duw ymlaen i greu'r ddau ddyn cyntaf yn Mytholeg Norsaidd, Gofyn ac Embla.

  Gyda Muspelheim a Niflheim yn rhagflaenu hynny i gyd a Midgard wedi'i chreu o aeliau Ymir, mae'n debyg i'r chwe deyrnas arall gael eu creu o weddill corff Ymir.

  Dyma'r naw maes yn fanwl.

  1. Muspelheim – Teyrnas Tân Arloesol

  Ffynhonnell

  Does dim llawer i’w ddweud am Muspelheim ar wahân i’w rôl ym myth creu mytholeg Norsaidd. Yn wreiddiol yn awyren ddifywyd o fflamau di-ddiwedd, daeth Muspelheim yn gartref i rai o'i blant jötnar ar ôl llofruddiaeth Ymir.

  Wedi eu hail-lunio gan dân Muspelheim, fe droesant yn “fire jötnar” neu “tan cewri”. Profodd un yn eu plith yn gryfaf yn fuan – Surtr , arglwydd Muspelheim a chwipiwr cleddyf tân nerthol a ddisgleiriodd yn ddisgleiriach na'r haul.

  Am y rhan fwyaf o fytholeg Norsaidd, y tân jötnar Ni chwaraeodd Muspelheim fawr o ran yng ngweithredoedd dynion a duwiau – anaml y byddai duwiau Aesir Odin yn mentro i Muspelheim ac nid oedd cewri tân Surtr ychwaith eisiau llawer i'w wneud â'r wyth teyrnas arall.

  Unwaith Ragnarok yn digwydd, fodd bynnag, bydd Surtr yn gorymdeithio ei fyddin allan o'r parth tân a thrwy'r bont enfys, gan ladd y Vanir duw Freyr ar hyd y ffordd aarwain y frwydr dros ddinistr Asgard.

  2. Niflheim – Ar y Ffordd i Niflheim – J. Humphries. Ffynhonnell.

  Ynghyd â Muspelheim, Niflheim yw’r unig fyd arall o’r naw teyrnas sydd wedi bodoli o flaen y duwiau a chyn i Odin gerfio corff Ymir i’r saith deyrnas arall. Fel ei gymar tanllyd, awyren gwbl elfennol oedd Niflheim ar y dechrau – byd o afonydd rhewllyd, rhewlifoedd, a niwloedd rhewllyd.

  Yn wahanol i Muspelheim, fodd bynnag, ni ddaeth Niflheim mewn gwirionedd yn boblog â bodau byw ar ôl y marwolaeth Ymir. Wedi'r cyfan, beth allai hyd yn oed oroesi yno? Yr unig beth byw go iawn i fynd i Niflheim eons yn ddiweddarach oedd y dduwies Hel - merch Loki a rheolwr y meirw. Gwnaeth y dduwies Niflheim yn gartref iddi ac yno croesawodd bob enaid marw nad oedd yn deilwng o fynd i neuaddau aur Odin yn Valhalla (neu i faes nefolaidd Freyja, Fólkvangr - yr ail “fywyd da” llai adnabyddus i arwyr Llychlynnaidd mawr).

  Yn yr ystyr hwnnw, daeth Niflheim yn ei hanfod yn Uffern Norsaidd neu’n “Underworld”. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o fersiynau eraill o uffern, fodd bynnag, nid oedd Niflheim yn lle poenydio a gofid. Yn hytrach, lle o ddim oerni yn unig ydoedd, gan ddangos mai'r hyn yr oedd y bobl Nordig yn ei ofni fwyaf oedd dim a diffyg gweithredu.

  Mae hyn yn codi cwestiwn Hel.

  Nidmae gan y dduwies Hel deyrnas wedi'i henwi ar ei hôl lle casglodd eneidiau marw? Ai dim ond enw arall ar y deyrnas Hel yw Niflheim?

  Yn ei hanfod – ydy.

  Mae'n ymddangos bod y “deyrnas honno o'r enw Hel” yn ychwanegiad a wnaed gan yr ysgolheigion Cristnogol a roddodd y mythau Nordig i mewn. testun yn ystod yr Oesoedd Canol. Yn y bôn, cyfunodd awduron Cristnogol fel Snorri Sturluson (1179 – 1241 CE) ddwy o’r naw teyrnas arall y byddwn yn siarad amdanynt isod (Svartalheim a Nidavellir), a agorodd “slot” i Hel (teyrnas y dduwies Hel) i dod yn un o'r naw teyrnas. Yn y dehongliadau hynny o fytholeg Norsaidd, nid yn Niflheim y mae'r dduwies Hel yn byw ond yn hytrach mae ganddi ei theyrnas uffernol ei hun.

  Duwies Hel (1889) gan Johannes Gehrts . PD.

  A yw hynny'n golygu bod fersiynau diweddarach o Niflheim wedi parhau i'w ddarlunio fel dim ond tir diffaith gwag wedi'i rewi? Ie, 'n bert lawer. Ac eto, hyd yn oed yn yr achosion hynny, byddai’n anghywir bychanu arwyddocâd Niflheim ym mytholeg Norsaidd. Gyda neu heb y dduwies Hel ynddo, roedd Niflheim yn dal i fod yn un o'r ddwy deyrnas i greu bywyd yn y bydysawd.

  Gellir dweud bod y byd rhewllyd hwn hyd yn oed yn fwy arwyddocaol na Muspelheim yn hynny o beth fel y duw Buri wedi ei gartrefu mewn bloc o rew hallt yn Niflheim – y cyfan a wnaeth Muspelheim oedd darparu’r gwres i ddechrau dadmer iâ Niflheim, dim byd mwy.

  3. Midgard - Teyrnas y Ddynoliaeth

  Wedi'i chreu allan o aeliau Ymir,Midgard yw'r deyrnas a roddodd Odin, Vili, a Ve i ddynolryw. Y rheswm iddyn nhw ddefnyddio aeliau'r cawr jötunn Ymir oedd i'w troi'n waliau o amgylch Midgard i'w amddiffyn rhag y jötnar a bwystfilod eraill oedd yn amgylchynu Midgard fel anifeiliaid gwyllt.

  Roedd Odin, Vili, a Ve yn cydnabod mai'r bodau dynol oedden nhw eu hunain creu – Ask ac Embla, y bobl gyntaf yn Midgard – ddim yn ddigon cryf na galluog i amddiffyn eu hunain yn erbyn yr holl ddrygioni yn y naw teyrnas felly roedd angen cryfhau Midgard. Yn ddiweddarach creodd y duwiau hefyd bont enfys Bifrost yn dod i lawr o'u teyrnas eu hunain o Asgard.

  Mae adran yn y Rhyddiaith Edda a ysgrifennwyd gan Snorri Sturluson o'r enw Gylfafinning (The fooling of Gylfe) lle mae'r storïwr High yn disgrifio Midgard fel y cyfryw:

  Mae [y ddaear] yn grwn o amgylch yr ymyl ac o'i hamgylch mae'r môr dwfn. Ar yr arfordiroedd hyn, rhoddodd meibion ​​Bor [Odin, Vili, a Ve] dir i deuluoedd y cewri i fyw arno. Ond ymhellach i mewn i'r tir fe adeiladon nhw wal gaer o amgylch y byd i amddiffyn rhag gelyniaeth y cewri. Fel defnydd i'r wal, defnyddiasant amrannau'r cawr Ymir a'i alw'n gadarnle Midgard.

  Midgard oedd golygfa llawer o'r mythau Nordig wrth i bobl, duwiau, a bwystfilod anturio ar draws y wlad. deyrnas dynolryw, yn brwydro am bŵer a goroesiad. Yn wir, fel y ddau mytholeg Norsaidd a Nordigdim ond ers canrifoedd y cofnodwyd hanes ar lafar, mae'r ddau yn aml yn cydblethu.

  Nid yw llawer o haneswyr ac ysgolheigion hyd heddiw yn sicr pa bobl Nordig hynafol sy'n ffigurau hanesyddol o Sgandinafia, Gwlad yr Iâ, a Gogledd Ewrop, ac sy'n arwyr mytholegol anturio trwy Midgard.

  4. Asgard – Teyrnas y Duwiau Aesir

  Asgard gyda phont yr enfys Bifrost . FAL – 1.3

  Un o’r teyrnasoedd enwocaf yw teyrnas y duwiau Aesir dan arweiniad yr Allfather Odin. Nid yw’n glir pa ran o gorff Ymir a ddaeth yn Asgard nac yn union ble y’i gosodwyd ar Yggdrasil. Dywed rhai mythau ei fod yng ngwreiddiau Yggdrasil, ynghyd â Niflheim a Jotunheim. Dywed mythau eraill fod Asgard reit uwchben Midgard a ganiataodd i dduwiau Aesir greu pont enfys Bifrost i lawr i Midgard, teyrnas y bobl.

  Dywedir bod Asgard ei hun yn cynnwys 12 o deyrnasoedd llai ar wahân – pob un yn yn gartref i un o dduwiau niferus Asgard. Valhalla oedd neuadd aur enwog Odin, er enghraifft, Breidablik oedd cartref aur yr haul Baldur, a Thrudheim oedd cartref y taranau duw Thor .

  Disgrifiwyd pob un o’r tiroedd llai hyn yn aml fel castell neu blasty, yn debyg i blastai penaethiaid a phendefigion Llychlynnaidd. Eto i gyd, tybiwyd bod pob un o'r deuddeg teyrnas hyn yn Asgard yn eithaf mawr. Er enghraifft, y meirw i gydDywedwyd bod arwyr Llychlynnaidd yn mynd i Odin's Valhalla i wledda a hyfforddi i Ragnarok.

  Waeth pa mor fawr oedd Asgard i fod, yr unig lwybrau i deyrnas y duwiau oedd ar y môr neu ar hyd y bont Bifrost. yn ymestyn rhwng Asgard a Midgard.

  5. Jotunheim - Teyrnas y Cewri a Jötnar

  Tra mai Niflheim/Hel yw teyrnas “isfyd” y meirw, Jotunheim yw'r deyrnas yr oedd y bobl Nordig yn ei hofni mewn gwirionedd. Fel y mae'r enw'n awgrymu, dyma'r deyrnas yr aeth y rhan fwyaf o epil jötnar Ymir iddi, ar wahân i'r rhai a ddilynodd Surtr i Muspelheim. Yn debyg i Niflheim, yn yr ystyr ei bod hi'n oer ac yn anghyfannedd, roedd Jotunheim o leiaf yn dal i fyw ynddo.

  Dyna'r unig beth positif y gellir ei ddweud amdano.

  A elwir hefyd yn Utgard, dyma'r deyrnas o anhrefn a hud a lledrith dilychwin ym mytholeg Norsaidd. Wedi'i leoli reit y tu allan/islaw Midgard, Jotunheim yw'r rheswm y bu'n rhaid i'r duwiau amddiffyn teyrnas dynion â mur enfawr.

  Yn ei hanfod, Jotunheim yw gwrththesis Asgard, gan mai dyma'r anhrefn i drefn y deyrnas ddwyfol. . Dyna hefyd ddeuoliaeth sydd wrth wraidd chwedloniaeth Norsaidd, wrth i dduwiau Aesir yn y bôn naddu'r byd trefniadol allan o gorff y lladdedigion jötunn Ymir ac mae epil jötnar Ymir wedi bod yn ceisio plymio'r byd yn ôl i anhrefn byth ers hynny.

  Mae jötnar Jotunheim yn cael eu proffwydo i un diwrnod lwyddo, gan fod disgwyl iddyn nhw hefyd orymdeithio ymlaen

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.