Tegeirianau - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am eu blodau persawrus a lliwgar, mae tegeirianau yn brigo i'r brig yn yr ardd, gan roi cipolwg i chi o baradwys drofannol. Maen nhw'n uchel eu parch ac yn cael eu gwerthfawrogi am eu hymddangosiad egsotig. Dyma gip ar arwyddocâd y blodyn egsotig hwn a'i deulu cymhleth.

  Ynghylch Tegeirianau

  Un o'r teulu mwyaf amrywiol o blanhigion, yr Orchidaceae , a elwir yn gyffredin tegeirianau , yn cynnwys cannoedd o genera a miloedd o rywogaethau blodau. Er eu bod yn flodau trofannol a geir yn gyffredin yn Asia, Canolbarth a De America, mae rhai ohonynt yn cael eu tyfu yn y rhanbarthau gogleddol a deheuol gyda hinsoddau tymherus.

  Daw'r enw Tegeirian o'r Groeg term orchis sy'n golygu caill, oherwydd siâp ei wreiddiau i'r organau cenhedlu gwrywaidd. Yr hyn sy'n eu gwneud yn arbennig yw eu bod yn gyffredin yn blanhigyn epiffytig, sy'n golygu eu bod yn tyfu ar wyneb planhigion, coed neu lwyni eraill. Mae gan y math hwn o degeirian wreiddiau tebyg i winwydden, sy'n gadael iddynt amsugno lleithder o'r niwl a'r glaw. Fodd bynnag, nid yw pob tegeirian yn epiffytig. Er enghraifft, mae'r tegeirianau lithoffyt yn tyfu ar greigiau, tra bod y tegeirianau daearol yn tyfu o'r pridd.

  Disgrifir tegeirianau fel un cymesuredd dwyochrog ac maent yn dod ym mhob lliw a maint y gallwch chi ei ddychmygu. Er bod pastelau a gwyn yn gyffredin, mae gan rai mathau ddyluniadau streipiog tebyg i brintiau teigr neu hyd yn oed buwchsmotiau.

  Ystyr a Symbolaeth y Tegeirianau

  Yn gyffredinol, mae tegeirianau yn cynrychioli cariad, harddwch, soffistigeiddrwydd a moethusrwydd. Yn yr Hen Roeg, roedd cloron y blodyn yn gysylltiedig â gwyryfdod a byddai dynion yn eu bwyta i wella'r siawns o genhedlu bachgen. Fodd bynnag, yn ystod oes Fictoria, daeth y blodyn yn symbol o foethusrwydd a bri, sy'n parhau hyd heddiw.

  Mae'r blodau hyn yn amrywiol iawn, felly nid yw'n syndod bod ganddyn nhw wahanol ystyron a symbolaeth hefyd. Yn iaith blodau, dyma ystyron cyffredin tegeirianau:

  • Hrydferthwch Mireiniedig - Y blodau hyn yw'r ffordd berffaith o ddweud, "Rydych chi'n brydferth." Mewn rhai diwylliannau, mae hefyd yn symbol o swyn aeddfed.
  >
 • Cariad – Mae tegeirianau yn ymgorfforiad o hoffter pur. Credir bod gan y blodyn bŵer affrodisaidd i hybu rhamant. Mae hefyd yn gysylltiedig â ffrwythlondeb , a hyd yn oed yn cael ei ystyried fel y symbol Tsieineaidd i lawer o blant.
  • Doethineb – Mae tegeirianau yn gysylltiedig â bod yn ddeallus, meddylgar ac ystyriol.
  • Cydymdeimlo – Mewn rhai diwylliannau, mae tegeirianau gwyn yn syml yn mynegi cydymdeimlad a choffadwriaeth.

  Fodd bynnag, yr ystyr penodol o degeirianau yn dibynnu ar ei amrywiaeth. Efallai bod miloedd o fathau o degeirianau, ond dyma'r symbolau cyffredin o ran ei genws a'i fath:

  • Dendrobium – Tegeirianaumae'r genws hwn yn gysylltiedig â harddwch , coethi a cariad . Credir hefyd ei fod yn denu cyfeillgarwch a chyfoeth.
  • Orchis mascula – Fe'i gelwir weithiau yn Wraidd Planhigyn Adda ac Efa , mae'r tegeirianau hyn yn symbol o cariad ac fe'u rhoddir yn aml i newydd-briod i ddymuno hapusrwydd iddynt. Mewn rhai diwylliannau, maen nhw'n cael eu cario mewn pocedi, yn y gobaith o ddenu cariad. Cyfeirir ato hefyd fel Llaw Grym neu Llaw Lwcus , a chredir hefyd fod gwrachod yn defnyddio eu gwreiddiau i wneud diodydd serch.
  • 10> Angraecum sesquipedale – Mae’r blodau hyn yn cynrychioli gobaith , cyfarwyddyd , a breindal . Mewn rhai diwylliannau, fe'u gelwir yn Seren Bethlehem , Tegeirian Darwin , neu Tegeirian Nadolig .
  • Cattleya - Mae tegeirianau o'r genws hwn yn symbol o swyn aeddfed , a dyna pam y mae'n cael ei roi'n gyffredin ar Sul y Mamau yn yr Unol Daleithiau
  • Fanilla planifolia - Credir bod y blodau hyn yn cynrychioli purdeb , diniweidrwydd a ceinder . Mewn rhai rhanbarthau, fe'u gelwir yn Madagascar Vanilla neu Bourbon Vanilla . Mae llawer hefyd yn credu y bydd cario'r blymau hyn yn gwella eglurder meddwl rhywun, tra credir bod ei arogl yn achosi chwant. Mae Tegeirian Cacwn yn symbol o waith caled a dyfalbarhad .
  • Anacamptis papilionacea – A elwir yn gyffredin yn Tegeirian Pili-pala , mae’r blodyn hwn yn cynrychioli ysgafnder .

  Fodd bynnag, efallai yr hoffech chi fod yn ofalus gyda'r mathau penodol hyn o degeirianau gan fod ganddyn nhw rai cysylltiadau negyddol:

  • 10> Pryfetach Ophrys – Fe'i gelwir hefyd yn Tegeirian Plu , ac mae'r blodyn yn symbol o gamgymeriad neu gwall . Nid dyma'r math harddaf o degeirianau, gan fod y blodyn yn edrych fel pryfyn brown yn gwledda ar y ddeilen. cysylltir genws yn gyffredin â anwadalwch a harddwch mympwyol . Fodd bynnag, credir eu bod hefyd yn darparu amddiffyniad rhag ysbrydion drwg, hecsau a swynion. Roedd rhai hyd yn oed yn eu defnyddio fel swynoglau yn y gobaith o gadw'r Llygad Drwg i ffwrdd. Gelwir y blodau hyn hefyd yn Sliper Foneddiges , Esgidiau Venus a Glaswellt Adam .
  • Coeloglossum viride – Mae’r tegeirianau hyn yn cynrychioli ffieidd-dra ac fe’u gelwir hyd yn oed yn Tegeirian Llyffant oherwydd siâp ei flodau sy’n ymdebygu i lyffantod bach.

  Defnyddio Blodau Tegeirian Trwy gydol Hanes

  Mae tegeirianau wedi ysbrydoli llawer o ddylunwyr a thai ffasiwn, gan eu gwneud yn uchafbwynt casgliadau amrywiol, persawr a cholur. Mae eu soffistigedigrwydd a'u golwg chwaethus yn eu gwneud yn un o'r blodau mwyaf poblogaidd mewn amrywiaeth o wahanol fathaucyd-destunau.

  Mewn Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mewn rhai rhannau o Ogledd America, mae bylbiau'r planhigyn, yn enwedig y Bletia purpurea , yn cael eu defnyddio fel triniaeth ar gyfer gwenwyno pysgod. Ym Malaysia, mae rhai rhywogaethau o degeirianau yn gwasanaethu fel poultice ar gyfer trin cornwydydd croen, yn ogystal â diod i hybu iechyd rhywun ar ôl genedigaeth. Mewn rhai rhanbarthau, mae'r planhigion hyn yn cael eu defnyddio fel diuretig neu atchwanegiad bwyd.

  In Beauty

  Mae'r blodau arogl melys hyn yn cael eu troi'n bersawrau a cholur gan wahanol frandiau. Er enghraifft, mae brand L'Occitane wedi cynnwys yr arogl yn eu cynhyrchion gofal croen, o hufen dwylo i sebonau a golchdrwythau. Mae gan Guerlain ei orchidarium ei hun hefyd. Gwnaethpwyd eu llinell Orchidée Impériale o echdyniad y blodyn, gan y credir bod y cynhwysyn yn atgyweirio'r croen.

  Mewn Ffasiwn

  Yn ystod y Gwanwyn Sioe haf 2015 ym Mharis, roedd y blodau hyn yn dominyddu'r rhedfa, pan oedd y tŷ ffasiwn Dior yn addurno'r waliau â thegeirianau. Roedd Fendi hefyd yn cynnwys ei gasgliad wedi'i ysbrydoli gan degeirianau, lle'r oedd printiau blodau yn addurno'r bagiau llaw, y ffrogiau a'r siacedi.

  Mewn Gastronomeg

  Mae rhai mathau o degeirianau yn arogli fel siocled, ers hynny. ffa faniladeuwch oddi wrthynt, yn enwedig y Vanilla planifolia . Fel y gwyddoch mae'n debyg, mae'r cynhwysyn hwn yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn diodydd, hufen iâ, nwyddau wedi'u pobi, cwstard a seigiau sawrus.

  Yn Nhwrci, mae cloron Orchis mascula wedi'u malurio ar ffurf powdr a a ddefnyddir wrth goginio. Dyma brif gynhwysyn eu danteithion wedi'u rhewi poblogaidd dondurma , yn ogystal â'r diod salep . Yn Awstralia, mae rhai Cynfrodoriaid yn bwyta cloron tebyg i datws o Gastrodia sesamoides .

  Fel Blodyn Talaith a Thiriogaethol

  Ydych chi'n gwybod mai tegeirianau yw tegeirianau cael ei ystyried fel blodyn dinas Shaoxing yn Tsieina? Mewn rhai rhannau o'r byd, defnyddir mathau penodol o'r blodyn fel arwyddluniau, gan gynnwys y Papilionanthe Miss Joaquim fel blodyn cenedlaethol Singapôr, yn ogystal â'r Prosthechea cochleata o Belize a'r Peristeria elata o Panama.

  Blodeuyn Tegeirianau a Ddefnyddir Heddiw

  Os ydych yn byw mewn rhanbarth trofannol, bydd y blodau hyn yn rhoi arddangosfa ysblennydd yn eich gardd a'ch ffenestri. Mae tegeirianau yn blanhigyn potiau dan do delfrydol, felly beth am lenwi eich cartref gyda nhw? Oherwydd eu coesau crwm, gallant ychwanegu gwead a siâp rhaeadru i unrhyw drefniant. Maen nhw'n dod mewn amrywiaeth o arogleuon sy'n gallu llenwi unrhyw ystafell â phersawr fanila a sinamon.

  Mewn priodasau, mae posy gwyrddlas wedi'i lenwi â thegeirianau gwyn yn edrych yn freuddwydiol a rhamantus. Yn dibynnu ar eich thema priodas, rhaingall blodau ychwanegu cyffyrddiad modern at addurniadau traddodiadol, a hyd yn oed wneud canolbwynt dramatig – meddyliwch am degeirianau lliwgar wedi’u boddi mewn powlenni gwydr a fasys.

  Pryd i Roi Tegeirianau

  Mae tegeirianau eu hunain yn gwneud anrhegion bendigedig, hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn hoff o arddio, oherwydd gallant fod yn hawdd eu tyfu fel planhigion tŷ. Gan fod y blodau hyn yn gysylltiedig â chariad a ffrwythlondeb, maen nhw hefyd yn anrheg priodas berffaith. Maen nhw hyd yn oed yn cael eu hystyried yn flodyn pen-blwydd priodas yn 28 oed.

  Hefyd, mae'r blodau hyn yn ffordd greadigol o ddweud wrth eich teulu, ffrindiau ac anwyliaid eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw. Cofiwch fod eu hystyron symbolaidd yn amrywio'n fawr, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y mathau sy'n mynegi eich teimladau.

  Yn Gryno

  Drwy gydol hanes, mae tegeirianau wedi dod yn arwyddocaol ar draws diwylliannau oherwydd eu cysylltiad gyda harddwch, cariad a doethineb. Gallwch chi greu eich paradwys eich hun yng nghysur eich cartref eich hun gyda'u lliwiau trawiadol a'u mathau egsotig!

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.