Gwenyn - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Wyddech chi mai gwenyn sy’n gyfrifol am draean o’r bwyd rydyn ni’n ei fwyta? Gall gwenyn fod yn bryfed bach gyda bywyd byr, ond mae'r creaduriaid hynod ddiddorol hyn yn drefnus iawn ac yn cael effaith enfawr ar fywoliaeth y blaned. Maent hefyd yn greaduriaid hynod symbolaidd, y cyfeirir atynt yn aml mewn llenyddiaeth a chyfryngau i gynrychioli cysyniadau megis diwydrwydd, cydweithrediad, a chymuned.

  Symboledd Gwenyn

  Oherwydd eu presenoldeb cryf a nodweddion unigryw, mae gwenyn wedi dod yn symbolau pwysig, sy'n cynrychioli cymuned, disgleirdeb, cynhyrchiant, pŵer, ffrwythlondeb a rhywioldeb. ymdeimlad o gymuned. Maent yn byw mewn cytrefi sy'n adeiladu strwythurau a elwir yn gychod gwenyn ac mae ganddynt ddyletswydd benodol ar gyfer pob aelod yn seiliedig ar eu rhyw a'u hoedran. Mae aelodau o'r nythfa sy'n cymryd rhan yn amddiffyn ei gilydd tra bod aelodau segur yn cael eu taflu allan. Mae'r ffordd hon o fyw gwenyn yn ein dysgu pa mor bwysig yw uno fel cymuned a helpu ein gilydd gyda'n rhinweddau unigryw.

 • Disgleirdeb - Gwelir gwenyn yn cynrychioli disgleirdeb oherwydd y rhan fwyaf o'r cyffredin mae gan fathau liw melyn llachar iawn sy'n atgoffa un o'r haul. Mae eu gallu i hedfan, a'u patrwm hardd, a'u lliwiau, i gyd yn portreadu gwenyn fel creaduriaid hapus, positif.
 • Cynhyrchedd - Mae gwenyn yn greaduriaid cynhyrchiol iawn sy'n aroscanolbwyntio ar ba bynnag swydd a neilltuir iddynt. Maen nhw'n atgenhedlu mewn llawer iawn ac yn gwneud digon o fwyd i fwydo pob un ohonyn nhw ac i'w storio ar gyfer amseroedd caled.
 • Power – Mae gwenyn yn bryfed bach ond, yn eu trefniadaeth, maen nhw'n cyflwyno pŵer mawr . Mae eu cyfranogiad mewn croesbeillio wedi sicrhau parhad planhigion ers oesoedd, ac mae hyd yn oed mwy o dystiolaeth o'r pŵer sydd gan wenyn yn y ffordd y maent yn amddiffyn eu hunain a'i gilydd yn ffyrnig. Os ydych chi erioed wedi cael eich pigo gan wenynen, fe wyddoch y gall y wenyn fach honno achosi ofn mawr.
 • Ffrwythlondeb a Rhywioldeb – Gwelir gwenyn fel cynrychioliadau o ffrwythlondeb yn bennaf oherwydd y rôl y maent yn ei chwarae mewn peillio a hefyd oherwydd sut maent yn atgenhedlu mewn masau.
 • Symbolaeth Breuddwyd - Mae gweld gwenyn yn eich breuddwyd yn arwydd o hapusrwydd , pob lwc, digonedd, a phethau da i ddod. Fodd bynnag, mae cael eich pigo neu eich erlid gan wenyn mewn breuddwyd yn arwydd o faterion neu amheuon ynghylch person heb eu datrys.
 • Fel Anifail Ysbrydol – Mae gwir anifail yn dod i gyflwyno gwersi bywyd i chi trwy ei sgiliau. Mae cael gwenynen fel eich anifail ysbryd yn eich atgoffa y dylech chi gael cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith trwy fod yn weithgar a mwynhau bywyd.
 • Fel Anifail Totem - Mae anifail totem yn cael ei ddefnyddio yn seiliedig ar ba anifail rydych chi'n teimlo'n fwyaf cysylltiedig ag ef, yn ogystal â sgiliau a phwerau'r anifail penodol.Mae pobl sydd â gwenyn fel eu hanifail tocyn yn weithgar, yn ymroddedig, yn gadarnhaol, ac yn gyfarwydd â phleserau bywyd.
 • Ystyr Tatŵ Gwenyn

  Celf corff ag ystyr dwfn yw tatŵau . Yn gyffredinol, gellir dewis tatŵs gwenyn i gynrychioli un o'r rhinweddau hyn: ymroddiad, dyletswydd, strwythur, gwaith tîm, teyrngarwch, cariad a theulu. Yn benodol, mae tatŵau gwenyn yn cynnwys gwahanol ystyron yn seiliedig ar yr union ddyluniad a ddewiswyd.

  • Dyluniad Cwch gwenyn - Mae cwch gwenyn yn un o'r strwythurau mwyaf cymhleth ei natur, a dim ond oherwydd a hierarchaeth, gan gynnwys brenhines, gweithwyr, a gwarchodwyr. O'r herwydd mae tatŵ cwch gwenyn yn gynrychiolaeth o gysylltedd a theulu, yn ogystal â threfn gymdeithasol a sefydlogrwydd.
  • Dyluniad Gwenyn Mêl - Mae gwenyn mêl yn gyfranwyr mawr i'r broses peillio ac maent yn hynod amddiffynnol o'u cartref a'u brenhines. Am y rheswm hwn, mae tatŵau gwenyn mêl yn gynrychiolaeth o gadwraeth amgylcheddol, dewrder a theyrngarwch. Maent hefyd yn cynrychioli gwaith caled a dyfalbarhad.
  • Honeycomb Design – Mae gwenyn yn adeiladwyr dawnus. Maen nhw'n gwneud eu crwybrau gyda waliau sydd â siapiau hecsagonol perffaith. O'r herwydd mae dyluniad tatŵ crwybr o'r fath yn gynrychiolaeth o strwythur a chydweithrediad, yn ogystal â chreadigrwydd a dyfeisgarwch.
  • Dylunio Pot Mêl - Mae'r dyluniad hwn yn cynrychioli digonedd, oherwydd mae mêl yn ffynhonnell fwyd ar gyfer a. llawer o anifeiliaida bodau dynol fel ei gilydd.
  • Cynllun Gwenyn Lladd – Mae tatŵ a ddyluniwyd fel gwenynen laddol yn gynrychiolaeth o ffyrnigrwydd a phŵer angheuol.
  • Manchester Bee Design – Defnyddir y dyluniad tatŵ hwn gan bobl dinas Manceinion yn y Deyrnas Unedig i goffau bywydau a gollwyd yn ystod bomio arena Manceinion yn 2017.
  • Queen Bee Design – Tatŵau sy'n edrych fel mae brenhines wenynen yn arwydd o bŵer ac arweinyddiaeth fenywaidd gref.

  Bywyd Gwenyn

  Mae gwenyn yn aelodau o'r Monoffyletig llinach teulu Apoidea . Mae'r pryfed bach hyn sy'n perthyn yn agos i wenyn meirch a morgrug yn adnabyddus yn bennaf am beillio a chynhyrchu mêl. Mewn gwirionedd, mae gwenyn mor bwysig yn y broses beillio fel y dywedir eu bod yn gyfrifol am draean o'r bwyd rydym yn ei fwyta.

  Wedi'i ganfod ym mhob cyfandir ac eithrio Antarctica, mae gwenyn yn galluogi croesbeillio trwy ddenu grawn paill trwy rymoedd electrostatig, gan eu gwastrodi'n frwshys gyda'r gwallt ar eu traed, a'i gludo yn ôl i'w cychod gwenyn a blodau eraill. Mae'r broses hon, fodd bynnag, ymhell o fod yn fwriadol ar ran y wenynen gan ei bod yn digwydd gan eu bod yn bwydo ar baill a neithdar i bwrpas cael protein ac egni yn y drefn honno.

  O ystyried bod yr enwau gwenyn a mêl yn codi llawer ar lafar yn ymwneud â gwahanol agweddau ar ein bywydau, mae'n hawdd meddwl eich bod yn gwybod popeth sydd igwybod amdanyn nhw. Fodd bynnag, os cloddiwch yn ddyfnach, fe welwch rai ffeithiau diddorol iawn am y pryfed hyn. Er enghraifft, a oeddech chi'n gwybod bod mêl yn gynnyrch adfywiad neithdar gan wenyn mêl? Ond na, nid ydym yn ceisio difetha'r aur hylifol hynod fuddiol hwn i chi, oherwydd mae'r neithdar blodyn yn cael ei storio mewn stumog wahanol i'r un a ddefnyddir ar gyfer treulio bwyd.

  Mathau o Wenyn mewn Cymuned Wenyn<5

  Mae tua 20,000 o wahanol fathau o wenyn, pob un â lliw, ffordd o fyw ac enw da gwahanol. O fewn pob cymdeithas wenyn, mae lefelau gwahanol, a'r rhai pwysicaf yw'r rhai a ganlyn. cwch gwenyn, gwenyn frenhines yw'r math mwyaf ac maent yn bodoli ar gyfer paru a dodwy wyau yn unig.

  Mewn gwirionedd, mae'r frenhines wenynen mor frenhinol fel bod angen iddi gael ei bwydo a'i glanhau gan wenyn eraill dim ond er mwyn iddi allu canolbwyntio ar dodwy wyau.

  Yn ddiddorol, gall brenhines wenynen ddodwy hyd at 2000 o wyau'r dydd ac mae'n gallu rheoli rhyw pob wy mae hi'n ei dodwy

  • The Drone Bee

  Mae gwenyn drone i gyd yn wrywaidd, y math ail-fwyaf, ac yn bodoli i baru â’r frenhines yn unig. Maen nhw'n eithaf segur gan nad ydyn nhw'n pigo nac yn cymryd rhan yn y broses o gasglu a gwneud bwyd.

  Er eich bod chi'n meddwl bod gwenyn drone yn ei chael hi'n hawdd, maen nhw mewn gwirionedd yn wynebu tynged ofnadwy oherwydd bod y rhai sy'n cael eu dewis i baru â nhw.y frenhines yn y diwedd yn marw. Yn arswydus iawn, mae eu horganau atgenhedlu yn cael eu tynnu er mwyn eu storio yn y frenhines, ac mae'r rhai nad ydynt yn cael eu dewis i'w hatgynhyrchu yn cael eu taflu allan yn y gaeaf am fethu â chyrraedd safonau'r cwch gwenyn.

  • 8>Gwenynen y Gweithiwr

  Gwenynen weithfaol yw'r math lleiaf, ond nhw yw'r mwyafrif hefyd. Mae'r math hwn yn cynnwys gwenyn benywaidd i gyd ond gwenyn di-haint. Yn union fel y mae’r enw’n ei awgrymu, y gwenyn benywaidd hyn yw unig weithwyr y cwch gwenyn a dyma’r rheswm dros y dywediad, “prysur fel gwenyn”. Rhoddir dyletswyddau i wenyn gweithwyr trwy gydol eu hoes yn seiliedig ar eu hoedran. Mae'r swyddi hyn yn cynnwys:

  1. Cadw tŷ – Disgwylir i wenynen weithiwr ifanc lanhau'r celloedd deor a'u paratoi ar gyfer neithdar neu wy newydd. Yn ddiddorol, mae gwenyn yn freaks taclus ac nid ydynt yn goddef baw yn eu cychod gwenyn.
  2. Ymgymerwyr – Mae gwenyn gweithwyr nid yn unig yn lân ond hefyd yn tynnu cyrff marw ac nythaid afiach i amddiffyn eu cychod rhag bygythiadau posibl .
  3. Capio – Ar ôl plannu larfau mewn celloedd, mae gwenyn gweithwyr yn capio'r celloedd â chwyr i amddiffyn y larfa rhag difrod.
  4. Nyrsio – Mae gwenyn gweithwyr nid yn unig yn amddiffynnol o'u cywion ond hefyd yn eithaf enamor. Maen nhw'n gwirio'r larfa sy'n datblygu dros fil o weithiau'r dydd ac yn eu bwydo tua deng mil o weithiau yn ystod yr wythnos olaf cyn deor.
  5. Dyletswyddau brenhinol – Gwenyn sy'n gweithio yw gwenyncael y dasg o fwydo’r frenhines, ei glanhau, a chael gwared ar ei gwastraff oddi arni.
  6. Casglu neithdar a Gwneud Mêl – Gwenyn gweithwyr hŷn sydd wedi’u rhyddhau i wneud gwaith maes casglu neithdar a mynd ag ef yn ôl i'r cwch gwenyn. Wrth y cwch gwenyn maen nhw'n ei adfywio, ac mae gwenyn gweithwyr iau yn mynd ag ef i'r cwch gwenyn ac yn ei storio mewn celloedd, yn ei wyntyllu'n sych gyda'u hadenydd, ac yn ei selio â chwyr i'w warchod rhag yr atmosffer wrth iddo aeddfedu'n fêl.
  7. Toll Gwarchod – Mae rhai gwenyn gweithwyr yn cael eu postio fel gwarchodwyr wrth fynedfa’r cwch gwenyn er mwyn sicrhau nad oes dim byd nad yw’n perthyn yn mynd i mewn i’r cwch. O bryd i'w gilydd, mae ychydig o wenyn gweithwyr yn hedfan o amgylch y cwch gwenyn mewn ymateb i fygythiad canfyddedig.

  Gwenyn Gwerin o Amgylch

  Mae gwenyn a mêl wedi bod yn rhan o wareiddiad ers canrifoedd, gan ddenu nifer o bobl. mythau a straeon. Mae rhai o'r chwedlau a'r straeon hyn fel a ganlyn.

  • Y Celtiaid – “ Gofyn i’r wenynen wyllt beth oedd y derwydd yn ei wybod” . Daeth y mynegiant hwn i fodolaeth oherwydd y gred Geltaidd bod gwenyn yn cynrychioli gwybodaeth hynafol y derwyddon. Roeddent hefyd yn credu bod gwenyn yn cario negeseuon ar draws tiroedd a bod medd wedi'i wneud â mêl wedi'i eplesu yn dod ag anfarwoldeb.
  • Mae pobl Khoisan Anialwch Kalahari yn cysylltu stori eu creu â'r defosiwn y wenynen. Yn y stori hon, cynigiodd gwenynen helpu mantis i groesi afon dan ddŵr, ond ar ôl hynnygan gael ei threchu hanner ffordd, rhoddodd y mantis ar flodyn arnofiol, syrthiodd wrth ei hymyl, ac yn raddol rhoddodd i fyny i farwolaeth. Yn ddiweddarach, wrth i'r haul ddisgleirio ar y blodyn, darganfuwyd y bod dynol cyntaf yn gorwedd arno, a oedd yn symbol o aberth y wenynen.
  • Yn Groeg mytholeg , cafodd Zeus ei warchod a'i ofalu amdano gan y gwenyn ar ôl i'w fam Rhea ei guddio yn y llwyn i'w amddiffyn rhag ei ​​dad Kronos, teyrn a ysodd ei holl blant. Daeth Zeus yn frenin y duwiau yn ddiweddarach a chyhoeddwyd mêl yn ddiod i'r duwiau ac yn symbol o ddoethineb.
  • Yn ôl mytholeg Rufeinig , cafodd gwenyn eu pigyn o ganlyniad i fargen rhwng y frenhines wenynen ac Jupiter, brenin y duwiau. Yn y stori hon, cynigiodd y frenhines wenynen, wedi blino gweld bodau dynol yn dwyn eu mêl, fêl ffres i Iau yn gyfnewid am un dymuniad y cytunodd iddo. Ar ôl i Jupiter flasu’r mêl, gofynnodd y frenhines wenynen am stinger a allai ladd bodau dynol er mwyn iddi allu amddiffyn ei mêl. Yn wyneb cyfyng-gyngor ei gariad at fodau dynol a’r angen i gyflawni ei addewid, rhoddodd Iau’r stinger y gofynnwyd amdano i’r frenhines wenynen ond ychwanegodd y cymal y byddai’n marw ar ôl pigo unrhyw ddyn.
  • Roedd yr Eifftiaid hynafol yn credu bod gwenyn yn cael eu creu o ddagrau Ra y duw haul . Cyn gynted ag y syrthiodd y dagrau i'r llawr, maent yn trawsnewid yn wenyn a dechreuodd eu gwaith dwyfol o wneud mêl apeillio blodau.

  Amlapio

  Mae'n amhosib dihysbyddu popeth sydd i'w ddweud am wenyn, fodd bynnag mae gwenyn yn fwyaf adnabyddus am eu gwaith caled a'u dyfalbarhad, yn ogystal â'u y gallu i weithio er lles pawb trwy gydweithredu a derbyn. O'r herwydd, mae gwenyn yn symbolau gwych ar gyfer ystod o gysyniadau cadarnhaol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.