Symbolau Canada (Rhestr gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Fel pob cenedl, mae Canada, sydd wedi'i lleoli mewn rhan o Ogledd America, yn adnabod nifer o symbolau pwysig i'w chyflwyno ei hun fel gwlad a chenedl. Mae rhai symbolau yn eithaf unigryw ac adnabyddus tra bod eraill yn llai hollbresennol.

  Er bod cannoedd o symbolau Canada, dyma gip sydyn ar rai o'r arwyddluniau swyddogol ac answyddogol enwocaf o Ganada sy'n dda. - yn hysbys ledled y byd. Dros y blynyddoedd diwethaf, mabwysiadwyd nifer o'r symbolau hyn yn ffurfiol gan Lywodraeth Canada ac fe'u cyhoeddwyd yn symbolau swyddogol Canada.

  • Diwrnod Cenedlaethol Canada: 1 Gorffennaf yw Diwrnod Canada, i ddathlu pen-blwydd Ffederasiwn Canada
  • Anthem Genedlaethol Canada: <7 O' Canada
  • Arian Cenedlaethol Canada: Doler Canada
  • Lliwiau Cenedlaethol Canada: Gwyn a choch fel y nodir ar y faner genedlaethol
  • Planhigyn Cenedlaethol Canada: Coeden fasarn
  • Anifail Cenedlaethol Canada: Afanc
  • Pysgod Cenedlaethol Canada : Poutine
  • Chwaraeon Cenedlaethol Canada: Lacrosse yw camp haf genedlaethol Canada a hoci iâ yw'r gamp gaeaf genedlaethol

  Baner Genedlaethol Canada

  Mae Baner Genedlaethol Canada, a elwir hefyd yn Faner y Maple Leaf, yn cynnwys sgwâr gwyn yng nghanol cae coch gyda deilen fasarn arddulliedig yn ei chanol. Dyma faner bresennol y wlada gymeradwywyd ym 1965 ar ôl misoedd o ddadlau ar y cynllun.

  Mae llawer o symbolaeth yn lliwiau a chynllun baner Canada.

  • Y ddau fand coch ar mae pob ochr i'r sgwâr gwyn yn symbol o ffyniant a gobaith.
  • Defnyddir gwyn i gynrychioli didueddrwydd y genedl yn ogystal â llonyddwch a heddwch.
  • Deilen masarn yng nghanol y sgwâr gwyn un ar ddeg o bwyntiau ac mae'n sefyll dros y dreftadaeth ddiwylliannol a'r adnoddau naturiol a geir o fewn ffiniau Canada.

  Er nad oes unrhyw ddeddfau swyddogol ar ddefnyddio'r faner genedlaethol, cyflwynodd Canadian Heritage set o canllawiau ar sut i'w harddangos, boed hynny ar ei ben ei hun neu ymhlith baneri eraill.

  Arfbais Canada

  Mae gan Ganada un o'r arfbeisiau mwyaf cywrain sy'n cynnwys llawer o elfennau. Dyma beth maen nhw'n ei gynrychioli:

  • Y Darian : Mae hon yn cynrychioli tarddiad y wlad trwy ddarlunio llew brenhinol yr Alban, tri llew Lloegr, telyn Wyddelig Tara a y Fleur-de-Lis o Ffrainc. Mae pob un o'r cenhedloedd hyn yn chwarae rhan bwysig yn nhreftadaeth Canada.
  • Y Cefnogwyr: Mae'r cefnogwyr o boptu'r arfbais, llew ac unicorn yn dal dwy faner, yn cynrychioli'r prif genhedloedd sefydlu a chwaraeodd ran yn sefydlu arferion a chyfreithiau Canada.
  • Arwyddluniau Blodeuol: Mae'r rhain wedi'u lleoli yn y gwaelod acyn gysylltiedig â Brenhiniaeth Canada.
  • Y Goron: Yn eistedd ar frig yr Arfbais, mae'r goron yn dynodi brenhiniaeth fel pennaeth y wladwriaeth.
  • >Y Ddeilen Masarn: Symbol dilys o Ganada, mae y ddeilen fasarn yn cynrychioli goddefgarwch, heddwch ac undod.
  • Y Arfbais: Y llew â choron arno mae ei ben a deilen masarn yn ei bawen dde yn symbol o ddewrder a dewrder sy'n nodi sofraniaeth y wlad.

  Coron Canada

  Coron Frenhinol Canada symbol cenedlaethol o'r wladwriaeth am tua 400 mlynedd, yn cynrychioli'r llywodraeth, deddfwrfeydd, y Senedd, gwasanaethau'r heddlu, y llysoedd a'r lluoedd. Mae Canada, ers y Cydffederasiwn ym 1867 yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria, wedi bod yn frenhiniaeth gyfansoddiadol a gynrychiolir gan y Goron Frenhinol.

  Mae Poutine yn ddysgl o Ganada sy'n cynnwys ceuled caws a sglodion Ffrengig gyda grefi cyw iâr brown, trwchus ar ei ben. Tarddodd y pryd o dalaith Quebec a gwnaeth ei hymddangosiad cyntaf mewn bariau byrbrydau gwledig yn yr ardal. Cafodd ei watwar a'i ganfod yn negyddol am flynyddoedd lawer ond yn raddol daeth yn symbol hanfodol o ddiwylliant Quebecois dros amser. Mewn gwirionedd, mae pobl yn cyfeirio ato fel ‘Quebec in a bowl’.

  Heddiw, nid yw Poutine bellach yn cael ei watwar ac fe’i cyflwynir yn nodweddiadol fel pryd cenedlaethol Canada, sy’n symbol o fwyd a diwylliant y wlad. Mae'nffefryn ymhlith llawer o bobl a gellir ei ganfod hyd yn oed mewn cadwyni bwyd cyflym enwog fel Burger King a McDonalds.

  Yr Afanc

  Roedd yr afanc yn rhan fawr o hunaniaeth Canada ymhell cyn hynny. cafodd y statws swyddogol fel yr arwyddlun cenedlaethol ym 1975. Yn y 1600au a'r 1700au, afancod oedd y prif atyniad a oedd yn gwneud elw yn y wlad ac yn ystod y cyfnod hwn, roedd galw poblogaidd am hetiau ffwr a oedd angen peltiau afancod. Wrth i'r galw am hetiau gynyddu, felly hefyd y galw am belenni a phrofodd y fasnach hon mor broffidiol fel y teimlai'r Canadiaid fod angen talu teyrnged i'r anifail.

  Roedd yr afanc wedi'i gynnwys yng Nghôt Canada Crewyd Arfbais a hyd yn oed darn arian, a elwid yn 'bwch', gyda'i werth yn hafal i'r un o pelt afanc gwrywaidd sengl. Heddiw, mae'r afanc yn un o'r symbolau swyddogol pwysicaf a mwyaf parchus yn y wlad a hebddynt, dywedir na fyddai Canada hyd yn oed yn bodoli.

  Y Tartan Deilen Masarn

  Dyluniwyd gan David Weiser ym 1964 i goffau baner newydd Canada, ac mae Tartan y Maple Leaf bellach yn un o arwyddluniau cenedlaethol swyddogol y wlad fel un o 2011. Mae gan y tartan bedwar lliw arno sy'n symbol o gylchred bywyd y ddeilen masarn wrth iddi fynd drwy'r tymhorau. Mae lliw'r ddeilen yn newid o wyrdd yn y gwanwyn i aur yn gynnar yn yr hydref, i goch ar ddechrau'r gaeaf ac yn olaf i frown ar ôl iddi orffen.syrthio.

  Mae Canada wedi gwisgo Tartan y Maple Leaf yn falch ers degawdau cyn iddo gael ei enwi'n symbol cenedlaethol. Mae'n un o fynegiadau mwyaf gweledol diwylliant a threftadaeth yr Alban ac mae bod yn symbol swyddogol yn amlygu'r cyfraniadau sylweddol a wnaeth yr Albanwyr tuag at sefydlu Canada.

  Y Ddeilen a'r Goeden Fasarn  <12

  Mae dros 100 o wahanol rywogaethau o goed masarn ledled y byd, gyda 10 ohonynt yn frodorol i Ganada. Mae'r ddeilen fasarnen wedi'i chysylltu'n agos iawn â Chanada ac mae'n ymddangos ar y faner genedlaethol, ond ni chafodd y goeden ei hun ei chydnabod yn swyddogol fel arwyddlun coedydd swyddogol y wlad tan 1996. Pobl Canada am ddegawdau a defnyddiwyd ei sudd ar gyfer bwyd yn ogystal ag angenrheidiau eraill. Bob gwanwyn, casglwyd y dail a daeth yn rhan bwysig o amrywiol ryseitiau coginio. Nawr, mae'n symbol o ddygnwch a chryfder ac mae'n elfen hollbwysig o faner Canada. Mae'n un o symbolau cenedlaethol mwyaf adnabyddus Canada ac fe'i ychwanegwyd at arfbais Canada ym 1921.

  Ceffyl Canada

  Yn 1902, cyhoeddwyd y ceffyl o Ganada gan y Senedd fel brîd cenedlaethol Canada, ond dim ond ym mis Mai 2002 y cafodd ei gydnabod fel ceffyl cenedlaethol Canada. Mae tarddiad y ceffyl yn mynd yr holl ffordd yn ôl i 1665 pan anfonodd Brenin Ffrainc lawerceffylau o'i stablau brenhinol i Ffrainc Newydd.

  Cymysg oedd tarddiad y ceffylau Llydewig a Normanaidd, gan gynnwys ceffylau Barb, Arabia ac Andalusaidd a thros gyfnod o ganrif, parhaodd poblogaeth y ceffylau yn Ffrainc Newydd i ddatblygu ar wahân i fridiau ceffylau eraill. Canlyniad hyn oedd brîd newydd – y ceffyl o Ganada, sy’n adnabyddus am ei gryfder a’i ddygnwch, ei ddeallusrwydd, ei dymer dda a’i wydnwch.

  Roedd y ceffyl o Ganada mewn perygl o ddiflannu yn y 19eg ganrif a gwnaed ymdrechion drwy gydol y diwedd y 1800au a'r 20fed ganrif i warchod yr anifail nodedig hwn.

  Y Crwban

  Mae'r crwban yn symbol hynod arwyddocaol yn niwylliant brodorol Canada. Yn ôl rhai straeon o’r Gwledydd Cyntaf (straeon a adroddwyd gan y bobl frodorol yng Nghanada) dywedir mai dyma’r sylfaen yr adeiladwyd y tir arni. Mewn rhai fersiynau o chwedl Plymiwr y Ddaear, dywedir i'r Ddaear gael ei ffurfio ar gefn crwban a chael ei hadnabod fel 'Ynys Crwbanod', yr enw a roddir i Ogledd America heddiw.

  Cysylltir crwbanod â sefydlogrwydd a hirhoedledd yn niwylliant Canada ac maent hefyd yn cael eu hystyried yn greaduriaid hawddgar, doeth ac amyneddgar. Mae tua 12 rhywogaeth wahanol o grwbanod môr ledled Canada sydd ar hyn o bryd dan fygythiad difodiant ac yn cael eu hamddiffyn gan Warchodaeth Natur Canada.

  Y Dylluan Hud

  Y Dylluan Hud. Trwy Oriel Genedlaethol Canada

  Paentiad a grëwyd gan Kenojuak Ashevak, y fenyw Inuit gyntaf i gael ei gwaith celf ar stamp post o Ganada yn y flwyddyn 1960 yw The Hud Owl. adeg pan oedd celf yr Inuit yn dod yn hynod boblogaidd yng Nghanada.

  Mae'r paentiad yn darlunio tylluan arctig arddullaidd gyda phlu hir a chorff smotiog. Mae siâp plu’r dylluan, y manylion ar ei chorff a’r emosiwn yn ei llygaid i gyd yn llawn mynegiant ac yn dal y gwylwyr bob amser. Daeth y paentiad hwn yn boblogaidd ledled y wlad ac mae bellach yn eicon adnabyddus o Ganada sydd wedi’i atgynhyrchu mewn llawer o gyhoeddiadau ac sydd wedi’i gynnwys ar y stamp post chwe chant i goffau 100 mlynedd ers tiriogaethau’r Gogledd-orllewin.

  Hoci Iâ

  Mae gan Ganada ddwy gamp genedlaethol – hoci iâ yn y gaeaf a lacrosse yn yr haf. O'r ddau, fodd bynnag, hoci iâ yw'r gamp y mae Canada yn fwyaf adnabyddus amdani ac yn aml yn cael ei hystyried fel cyfraniad mwyaf Canada i chwaraeon byd-eang. Mae hyn oherwydd bod hoci iâ yn tarddu o Ganada ac mae Canadiaid yn ystyried y gêm fel eu gêm nhw. Hoci iâ yw’r gamp fwyaf llwyddiannus a gaiff ei gwylio, ei chwarae a’i chwarae yng Nghanada o hyd.

  Yn Gryno

  Mae llawer o’r symbolau Canada yr ydym wedi sôn amdanynt yn yr erthygl hon yn enwog ledled y byd ac yn cael eu gweld yn gyffredin mewn gwahanol gyd-destunau. Mae rhai ohonyn nhw, fel y Dylluan Hud, yn cael eu hatgynhyrchu bob dydd mewn cyhoeddiadau, ar stampiau,darnau arian neu yn y byd ffasiwn. Maent yn wirioneddol gynrychioli'r hyn yw bod yn Ganada a, gyda'i gilydd maent yn amlygu diwylliant, treftadaeth, gwerthoedd ac adnoddau pobl Canada.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.