Symbol Lakota - Symbolaeth, Ystyr a Pherthnasedd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Wedi'i gydnabod am ei ffurf awrwydr, neu ddau driongl cysylltiedig - un wedi'i wrthdroi ar ben y llall - mae gan symbol Lakota ystyr mawr i bobl frodorol Gogledd America. Mae pob gwareiddiad wedi creu pictograffau a ffigurau arddull i gynrychioli amrywiol athroniaethau a chredoau. Mae'r un peth gyda'r symbol hwn. Dyma gip mwy manwl ar arwyddocâd y symbol Lakota.

  Hanes Symbol Lakota

  Mae'r term Lakota yn air Teton sy'n golygu ffrindiau neu cynghreiriaid . Mewn gwirionedd, dyma enw llwyth Americanaidd Brodorol a oedd yn byw ar Wastadeddau Mawr Gogledd America cyn iddo gael ei wladychu. Yn y cyfnod modern, mae'r rhanbarth dywededig yn cynnwys rhannau o 10 talaith yn yr Unol Daleithiau, yn ymestyn o Texas i'r Canadian Prairies a Thiriogaethau'r Gogledd-orllewin.

  Y Lakota oedd y llwyth mwyaf pwerus yn hanes America ar un adeg, ond roedd yn dim ond is-grŵp o'r Sioux neu'r Great Sioux Nation, sy'n cynnwys llawer o wahanol lwythau gan gynnwys y Dakota a'r Nakota. Am y rheswm hwn, gelwir pobl Lakota hefyd yn Teton Sioux , lle mae'r term Teton yn deillio o'u gair Titunwan sy'n golygu trigolion paith .

  Gan eu bod yn bobl grwydrol yn symud o un lle i'r llall, hwy a ddefnyddiasant yr haul a'r sêr yn arweiniad. Y symbol mwyaf adnabyddus a ddefnyddiwyd ganddynt oedd y kapemni —awrwydr syml neu ffurf X—er ei fod yny cyfeirir ato'n gyffredin gan lawer fel y symbol Lakota . Mae'r term kapemni yn golygu troelli , sy'n gysylltiedig yn ddwfn â sut mae'r llwyth yn deall y sêr yn yr awyr.

  • Symbol a Chartograffeg Lakota

  Mae cartograffeg yn cyfeirio at yr arfer o wneud mapiau, ac fe greodd pobl Lakota fapiau o’r ddaear a chytserau. Er nad oedd ganddyn nhw system o gridiau a chyfesurynnau, roedden nhw'n defnyddio traddodiad llafar, petroglyff, yn ogystal â'r sêr a gwrthrychau nefol eraill i nodi eu safleoedd cysegredig a'u tiroedd hela.

  Yn fwy na hynny, y Lakota nid symbol yn unig yw symbol, ond mewn gwirionedd map seren. Roeddent yn credu bod siâp y ddaear yn debyg i tipi neu babell siâp côn, tra bod siâp y seren fel côn gwrthdro.

  Tra nad yw'r ffigwr ei hun yn adnabyddadwy fel map seren , dywedir nad yw kapemni yn driongl dau-ddimensiwn fflat, ond dau gôn gyda dau fortecs wedi'u cysylltu â'i gilydd. Iddynt hwy, mae'n fath o borth neu ddrws rhwng y byd corfforol ac ysbrydol. Hefyd, mae symbol Lakota yn cynrychioli'r cysyniad o adlewyrchu awyr y ddaear - mae'r hyn sydd isod yn debyg i'r hyn sydd uwchben.

  Roedden nhw hefyd yn defnyddio symbol Lakota fel rhyw fath o galendr wrth bennu lleoliad yr haul, yn ogystal â yr adegau o'r flwyddyn y dylent fod yn perfformio seremonïau a defodau mewn mannau penodol. Wrth i'r ddaear symud, mae safle'r haul yn yawyr hefyd yn newid. Yn wir, roedd eu pererindod flynyddol hyd yn oed yn dynwared llwybr yr haul ar y ddaear.

  Yn ystod cyhydnos y gwanwyn, mae'r haul yn croesi'r Big Dipper, sy'n ymddangos fel lletwad i'r llygad noeth, gan roi'r arwydd iddynt fod mae'n amser teithio i'w safleoedd. Dywedir hefyd bod eu safleoedd a’u tirweddau wedi’u dylunio i adlewyrchu’r patrwm o sêr neu gytserau uwchben. I bobl Lakota, mae'r safle Black Elk Peak, a ddarganfuwyd yng nghanol Black Hills, De Dakota, hefyd yn galon i'r ddaear.

  Ar wahân i gosmoleg, mae'r sêr hefyd wedi chwarae rhan yn nhraddodiadau, credoau ac athroniaethau pobl Lakota. Mewn gwirionedd, mae canrifoedd o arsylwi ar y nefoedd wedi dylanwadu ar eu diwylliant. Maent yn credu yn ysbrydion yr Haul, y Ddaear, yn ogystal â'r sêr fel bodau goruwchnaturiol yr awyr. Mewn gwirionedd, mae eu hathroniaeth yn canolbwyntio ar y berthynas Haul a Daear, a gynrychiolir hefyd gan y symbol Lakota.

  Am y rheswm hwn, mae'r symbol wedi'i ddarganfod yn gyffredin yn eu celf, o gerfiadau creigiau i leiniau, parfleche dyluniadau, paentiadau tipi ac arwyddluniau. Weithiau, mae hyd yn oed yn cael ei ymgorffori mewn patrymau cymhleth eraill fel delweddau aderyn taranau, yn cynnwys ffigwr aderyn X-corff, yn ogystal ag ar anthropomorffau i gynrychioli eu hathroniaeth a’u crefydd.

  • The LakotaSymbol a'r Tipi

  Mae ideogram triongl y symbol Lakota hefyd yn amlwg yn eu strwythur llety, y tipi, sef pabell siâp côn wedi'i gwneud o grwyn anifeiliaid a phren polion. Dywedir bod yr Americaniaid Brodorol yn credu eu bod yn fap o'u byd, ar wahân i fod yn lloches i'w hamddiffyn rhag y gwynt a'r oerfel.

  Mewn gwirionedd, mae adeiladwaith eu tipi yn debyg i'r côn -siâp Lakota symbol. Gorchuddiwyd y tipis hyn â chuddfan byfflo wedi'i halltu, lle gwelwyd yr anifail fel cynrychioliad yr haul. Felly, roedd byw y tu mewn i'r tipi yn cael ei weld fel byw o fewn yr haul.

  Ystyr a Symbolaeth Symbol Lakota

  Yn aml, y symbolau haniaethol symlaf megis y Lakota neu'r kapemni cynrychioli ystyron cymhleth y mae ychydig o bobl yn eu deall. Dyma rai o'i ystyron symbolaidd:

  • Symbol o Haul a Daear – Mae symbol Lakota wedi cael ei ddefnyddio i gynrychioli perthynas yr Americaniaid Brodorol â'r bydysawd. Mae'r triongl isaf sy'n pwyntio i fyny yn symbol o'r ddaear tra bod y triongl uchaf sy'n pwyntio i lawr yn symbol o'r sêr a'r haul.
  • “Fel uchod, felly isod” – Y <7 Mae symbol>kapemni yn cynrychioli'r cysyniad o adlewyrchu'r ddaear-awyr. Mae’r athroniaeth yn dweud yn syml fod y ddaear yn adlewyrchu’r nefoedd uwchben, ac mae’r hyn sydd yn y sêr hefyd ar y ddaear. Ar gyfer pobl Lakota, uchod cynrychioli byd yr ysbrydion, tra bod isod yn cynrychioli'r Ddaear neu'r byd ffisegol.
  • Cynrychiolaeth o Weddi – Mewn rhai dehongliadau ysgolheigaidd, mae'n yn gysylltiedig â gweddi o'r ddaear yn myned i'r nefoedd. Mae hefyd yn disgrifio'r cysylltiad rhwng yr Haul a'r dawnswyr sy'n cymryd rhan yn seremoni Dawns yr Haul.

  Symbol Lakota yn y Cyfnod Modern

  Y dyddiau hyn, mae pobl Lakota yn parhau â rhai o draddodiadau eu cyndadau. , gan gynnwys defnyddio'r symbol kapemni . Mae rhai ohonynt yn byw o amgylch rhanbarthau Gogledd a De Dakota, Montana a rhai rhannau o Ganada, gan ymdrechu i gadw eu ffordd o fyw.

  Credir hefyd fod mapiau daear a seren yn dal i fodoli, ond maent yn yn cael ei gadw'n gyfrinachol ac anaml y caiff ei ddangos i eraill nad ydynt yn perthyn i'r llwyth. Mae hyn oherwydd bod y mapiau hyn yn nodi rhai o safleoedd mwyaf cysegredig pobl Lakota yn y Bryniau Du.

  Fodd bynnag, ni ddylid drysu rhwng symbol Lakota a'r symbol difodiant poblogaidd —gwydr awr union yr un fath. y tu mewn i gylch - a ddefnyddir gan fudiad amgylcheddol byd-eang, a elwir yn Gwrthryfel Difodiant neu XR , yn eu protestiadau.

  Yn Gryno

  Mae'n hynod ddiddorol sut y llwyddodd pobl Lakota i greu mapiau a defnyddio system symbolaidd gymhleth. Ar un adeg yn cael ei ystyried yn fap seren, mae symbol Lakota ei hun yn gynrychiolaeth o sawl cred ac athroniaeth o lwyth Brodorol America.Does ryfedd ei fod yn parhau i fod yn symbol pwerus, sy'n adlewyrchu eu perthynas â'r bydysawd, ynghyd â'u diwylliant a'u crefydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.