Njord - Llychlynnaidd Duw y Môr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Njord yn un o ychydig o dduwiau a bodau Llychlynnaidd a oedd yn gysylltiedig â'r môr, ac roedd yn dduwdod pwysig, gydag addoliad eang ymhlith y Llychlynwyr. Fodd bynnag, mae'r mythau sydd wedi goroesi am Njord yn brin ac nid yw'n ymddangos mewn llawer o fythau.

  Pwy yw Njord?

  Mae Njord, neu Njörðr, yn dad i ddau o'r duwiau Nordig mwyaf enwog ac annwyl – Freyja a Freyr . Cymar Njord y cafodd ei blant ag ef yw ei chwaer ddienw, Nerthus neu dduwies arall o bosibl.

  Mae Njord yn dduw’r môr, yn morio, yn pysgota, gwyntoedd morol, cyfoeth, a ffrwythlondeb y cnwd sy’n ymddangos yn ddigyswllt. O'r herwydd, roedd yn un o hoff dduwiau'r morwyr a'r Llychlynwyr. Yn wir, galwyd y rhai a ddaeth yn gyfoethog o ysbeilio “mor gyfoethog â Njord.”

  Ond i ddeall Njord a'i hanes yn wirioneddol rhaid inni ddeall pwy yw duwiau'r Vanir.

  Pwy yw'r Duwiau Vanir?

  Roedd Njord yn un o'r duwiau Vanir, grŵp o dduwiau Llychlynnaidd llai adnabyddus a oedd yn byw yn Vanaheim. Am gyfnod hir roedd y duwiau Vanir yn dduwiau Llychlyn yn llwyr, tra roedd y rhan fwyaf o dduwiau Llychlynnaidd a ffigyrau mytholegol yn cael eu haddoli ar draws Gogledd Ewrop, o'r llwythau Germanaidd hynafol i gyrion gogleddol Sgandinafia.

  Mae'n werth nodi hefyd fod y Roedd duwiau Vanir yn llawer mwy heddychlon na'r Æsir tebyg i ryfel. Roedd Njord, Freyr, a Freyja i gyd yn dduwiau ffrwythlondeb a oedd yn cael eu caru gan ffermwyr ac eraillgwerin gyffredin a heddychlon. Er bod Njord yn cael ei addoli gan ysbeilwyr môr a Llychlynwyr, roedd yn dal i gael ei addoli fel duw ffrwythlondeb.

  Mae prif bantheon Vanir yn cynnwys tair duwiau - Njord a'i ddau blentyn, yr efeilliaid Freyr a Freyja. Mae rhai ysgolheigion yn credu bod duwiau Vanir eraill hefyd ond nid oedd adroddiadau ysgrifenedig amdanynt wedi goroesi trwy'r oesoedd.

  Damcaniaeth arall yw mai dim ond enwau eraill ar yr Æsir mwy cyffredin oedd Njord, Freyr, a Freyja duwiau. Mae Njord yn cael ei grybwyll yn aml fel dewis arall o Odin er bod y ddau yn dduwiau o wahanol bethau a damcaniaethir Freyja yn aml fel enw arall ar wraig Odin Frigg oherwydd bod y ddau ohonynt yn fersiynau o yr hen dduwies Germanaidd Frija. Mae gŵr Freyja, Óðr, sydd ar goll yn aml, hefyd yn cael ei ddamcaniaethu i fod yn fersiwn o Odin oherwydd pa mor debyg yw eu henwau.

  Beth bynnag oedd yr achos, ysgrifennodd awduron olaf mythau a chwedlau Llychlynnaidd am y duwiau Vanir ac Æsir fel rhai wedi'u cyfuno, felly mae Njord, Freyr, a Freyja yn ymddangos mewn llawer o fythau ochr yn ochr ag Odin, Frigg, a gweddill y pantheon Æsir.

  A dechreuodd yr uniad hwnnw o'r pantheonau fel y rhan fwyaf o bethau ym mytholeg Norsaidd – gyda rhyfel .

  Njord yn Rhyfel Æsir yn erbyn Vanir

  Dywedir i'r rhyfel mawr rhwng yr Æsir a'r Vanir ddechrau oherwydd i'r Fanir gael llond bol ar droseddau'r Æsir yn eu herbyn. Yn y bôn,blino wnaeth duwiau'r Vanir a oedd fel arall yn heddychlon droi'r boch arall at yr Æsir-wneuthurwyr Germanaidd.

  Parhaodd y rhyfel am amser maith a heb unrhyw enillydd clir yn y golwg, galwodd y ddau bantheon am gadoediad. Anfonodd pob ochr wystlon i drafod y cytundeb heddwch. Anfonodd y Vanir eu “gwŷr rhagorol” mwyaf Njord a Freyr tra anfonodd yr Æsir Hœnir a duw doethineb Mimir .

  Ar ôl i heddwch gael ei froceru (a lladdwyd Mimir gan y Vanir oherwydd amheuaeth twyllo) unodd y ddau bantheon i bob pwrpas. Daeth Njord, Freyr, a Freyja yn dduwiau Æsir anrhydeddus, a symudodd Njord a Freyr i fyw i Asgard gyda Freyr yn cael rheolaeth dros deyrnas elven, Álfheimr. Dywedir yn aml hefyd i Freyja symud i Asgard, fodd bynnag, roedd hi hefyd yn dal i fod yn rheolwr ei thir ei hun - Fólkvangr.

  Priodas Njord a Skadi

  Mae mam plant Njord, Freyja a Freyr, yn amhenodol a chredir ei bod yn chwaer ddienw i Njord. Roedd materion a phriodas yn y teulu yn gyffredin, oherwydd dywedwyd bod hyd yn oed yr efeilliaid Freyr a Freyja yn gariadon ar un adeg - nid yw'n ymddangos bod y duwiau Vanir yn arbennig o wrthwynebus i losgach.

  Unwaith i Njord symud i Asgard a dod yn dduw preswyl y môr yno, cafodd yntau hefyd briodas anhapus. Priododd Njord “yn ddamweiniol” â duwies Norsaidd/cawres y mynyddoedd, gan sgïo, a hela Skadi . Mae'rrhan ddamweiniol yw'r ffaith bod Skadi wedi mynnu bod yn briod â duw'r haul Balder fel iawndal am i'r Æsir ladd ei thad, y cawr Þjazi neu Thiazi. Yn lle Balder, fodd bynnag, pwyntiodd Skadi at Njord yn ddamweiniol a phriododd y ddau â’i gilydd.

  Fel duwiau’r mynyddoedd a’r môr, nid oedd llawer yn gyffredin rhwng Skadi a Njord. Fe wnaethon nhw geisio cyd-fyw yng nghartref mynyddig Skadi ond nid oedd Njord yn hoffi bod yn bell o'r môr. Yna ceisiasant fyw yng nghartref Njord Nóatún , “The Place of Ships” ond nid oedd Skadi yn rhy hoff o’r trefniant. Yn y diwedd, dechreuodd y ddau fyw ar wahân.

  Yn rhyfedd ddigon, mae rhai ffynonellau yn crybwyll Skadi fel mam Freyr a Freyja sy'n mynd yn groes i bob ffynhonnell arall sy'n sôn am yr efeilliaid yn Rhyfel Æsir vs Vanir.

  Yn llyfr Heimskringla saga Ynglinga , dywedir i Skadi adael Njord yn swyddogol a phriodi Odin.

  Symboledd Njord

  Y rhan fwyaf o'r symbolaeth o amgylch Njord yw fel duw y môr a chyfoeth. Er ei fod yn dduw Vanir heddychlon, roedd y Llychlynwyr ysbeilwyr môr yn addoli Njord ac yn galw ei enw yn aml. Nid yw ei gyfranogiad yn Rhyfel Æsir yn erbyn Vanir yn arbennig o symbolaidd ac mae ei briodas â Skadi fel petai ond yn dangos y gwrthgyferbyniad llwyr rhwng mynyddoedd uchel Norwy a'r môr cynddeiriog o'u cwmpas.

  Ffeithiau Am Njord

  1- Beth yw Njordduw?

  Mae Njord yn fwyaf adnabyddus fel duw'r môr a'i gyfoeth.

  2- Beth mae Njord yn ei olygu? 2>Nid yw ystyr Njord yn hysbys. 3- Pwy yw plant Njord?

  Mae plant Njord yn cynnwys Freyr a Freya.

  4- Pwy yw gwraig Njord?

  Priododd Njord Skadi ond gwahanasant gan nad oedd y naill a’r llall yn hoff o amgylchedd y llall.

  Pwysigrwydd Njord mewn Diwylliant Modern

  Yn anffodus, fel y rhan fwyaf o dduwiau Vanir eraill, nid yw Njord yn cael ei grybwyll yn aml mewn diwylliant modern. Câi ei ddarlunio'n aml mewn hen gerddi a phaentiadau ond ni chrybwyllwyd ef mewn unrhyw weithiau llenyddol na ffilm nodedig yn y blynyddoedd diwethaf.

  Casgliad

  Tra bod y ffynonellau sydd wedi goroesi am Njord yn brin, fe mae'n ymddangos ei fod yn dduwdod pwysig ac yn un a oedd yn cael ei addoli'n eang ac yn uchel ei barch ymhlith y Llychlynwyr.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.