Cassandra - Tywysoges Roegaidd, Offeiriades, a Phroffwydes

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Roeg, roedd Cassandra, a adnabyddir hefyd fel Alexandra, yn dywysoges Troy ac yn offeiriades Apollo . Roedd hi'n fenyw hardd a deallus a allai broffwydo a rhagweld y dyfodol. Cafodd Cassandra felltith a achoswyd iddi gan y duw Apollo lle na chredai neb ei geiriau gwir. Mae myth Cassandra wedi cael ei ddefnyddio gan athronwyr cyfoes, seicolegwyr, a gwyddonwyr gwleidyddol i egluro cyflwr gwirioneddau dilys yn cael eu diystyru a'u hanghredinio.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar Cassandra ac archwilio sut mae ei myth wedi newid a thyfu. dros y canrifoedd.

  Gwreiddiau Cassandra

  Ganed Cassandra i'r Brenin Priam a Brenhines Hecuba , llywodraethwyr Troy. Hi oedd y mwyaf prydferth o’r holl dywysogesau Caerdroea’ a’i brodyr oedd Helenus a Hector , arwyr rhyfel Caerdroea enwog. Yr oedd Cassandra a Hector yn un o'r ychydig a ffafrid ac a edmygid gan Dduw Apollo.

  Dymunwyd a chwiliwyd am Cassandra gan lawer o ddynion megis Coroebus , Othronus , ac Eurypylus , ond yr oedd llwybrau tynged yn arwain. hi i'r Brenin Agamemnon , a hi a esgorodd ar ddau o'i feibion. Er bod Cassandra yn ddynes ddewr, ddeallus, a chlyfar, ni chafodd ei galluoedd a'i galluoedd eu gwerthfawrogi mewn gwirionedd gan bobl Troy.

  Cassandra ac Apollo

  Digwyddiad pwysicaf bywyd Cassandra oedd y cyfarfod â'r duw Apollo. Er bod yna sawl unfersiynau o straeon Cassandra, mae gan bob un ohonynt ryw gysylltiad â Duw Apollo.

  Daeth Cassandra yn offeiriades yn nheml Apollo ac addawodd fywyd o burdeb, dwyfoldeb a gwyryfdod.

  Gwelodd Apollo Cassandra yn ei deml a syrthiodd mewn cariad â hi. Oherwydd ei edmygedd a'i hoffter, rhoddodd bwerau proffwydo a rhagfynegi i Cassandra. Er gwaethaf ffafrau Apollo, ni allai Cassandra ad-dalu ei deimladau, a gwrthododd ei ddatblygiadau tuag ati. Cythruddodd hyn Apollo, a melltithiodd ei phwerau, rhag i neb gredu ei phroffwydoliaethau.

  Mewn fersiwn arall o'r stori, mae Cassandra yn addo ffafrau amrywiol i Aeschylus, ond mae'n mynd yn ôl ar ei gair ar ôl iddi gael pwerau gan Apollo. Yna mae Apollo ddig yn rhoi melltith ar ei phwerau am fod yn gelwyddog i Aeschylus. Ar ôl hyn, nid yw ei phobl ei hun yn credu nac yn cydnabod proffwydoliaethau Cassandra.

  Mae fersiynau diweddarach o’r chwedl yn dweud i Casandra syrthio i gysgu yn nheml Apollo a sirff sibrwd neu lyfu ei chlustiau. Clywodd wedyn beth oedd yn digwydd yn y dyfodol a phroffwydodd amdano.

  Melltith Apollo

  Gwynebodd Cassandra lawer o heriau ac anawsterau byth ers iddi gael ei melltithio gan Apollo. Roedd hi nid yn unig yn anghredadwy, ond hefyd yn cael ei galw'n fenyw wallgof a gwallgof. Ni chaniatawyd i Cassandra aros yn y palas brenhinol, a chloodd y brenin Priam hi mewn ystafell lawer ymhellach i ffwrdd. Dysgodd CassandraHelenus y sgiliau proffwydo, a thra bod ei eiriau yn cael eu cymryd i fod y gwir, roedd hi'n cael ei beirniadu'n gyson ac anghrediniwyd hi.

  Cassandra a Rhyfel Caerdroea

  Gallodd Cassandra broffwydo am lawer o ddigwyddiadau cyn ac yn ystod y rhyfel Trojan. Ceisiodd atal Paris rhag mynd i Sparta , ond fe anwybyddodd ef a'i gymdeithion hi. Pan ddaeth Paris yn ôl i Troy gyda Helen , dangosodd Cassandra ei gwrthwynebiad trwy rwygo gorchudd Helen a rhwygo ei gwallt. Er bod Cassandra yn gallu rhagweld dinistr Troy, nid oedd y Trojans yn cydnabod nac yn gwrando arni.

  Rhagwelodd Cassandra farwolaeth llawer o arwyr a milwyr yn ystod rhyfel Caerdroea. Proffwydodd hefyd y byddai Troy yn cael ei ddinistrio gan geffyl pren. Hysbysodd y Trojan am y Groegiaid yn cuddio yn y ceffyl Trojan, ond roedd pawb yn brysur yn yfed, yn gwledda ac yn dathlu, ar ôl y rhyfel deng mlynedd na chymerodd neb sylw ohoni.

  Yna cymerodd Cassandra faterion i'w dwylo ei hun a gosod i ddinistrio'r ceffyl pren gyda fflachlamp a bwyell. Fodd bynnag, ataliwyd ei datblygiadau gan y rhyfelwyr Trojan. Wedi i'r Groegiaid ennill y rhyfel a dinistr y Trojans, Cassandra oedd y cyntaf i edrych ar gorff Hector.

  Mae rhai llenorion a haneswyr yn priodoli'r ymadrodd enwog “Gochelwch rhag Groegiaid yn dwyn rhoddion” i Cassandra.

  Bywyd Cassandra ar ôl Troy

  Y digwyddiad mwyaf trasig yn Cassandra'sdigwyddodd bywyd ar ôl y rhyfel Trojan. Aeth Cassandra i fyw a gwasanaethu yn nheml Athena a dal gafael ar eilun y dduwies er mwyn diogelwch ac amddiffyniad. Fodd bynnag, gwelwyd Cassandra gan Ajax y Lleiaf, a'i herwgydiodd yn rymus a'i threisio.

  Wedi gwylltio gan y weithred gableddus hon, aeth Athena , Poseidon , a Zeus ati i gosbi Ajax. Tra bod Poseidon yn anfon stormydd a gwyntoedd i ddinistrio llynges Groeg, lladdodd Athena Ajax . I wneud iawn am drosedd erchyll Ajax, anfonodd y Locriiaid ddwy forwyn i wasanaethu yn nheml Athena bob blwyddyn.

  Yn y cyfamser, dialodd Cassandra ar y Groegiaid trwy adael cist ar ei ôl a oedd yn achosi gwallgofrwydd ar y rhai a'i hagorodd.

  Caethiwed a Marwolaeth Cassandra

  Ar ôl i Cassandra gael ei chipio a’i threisio gan Ajax, cymerwyd hi’n ordderchwraig gan y Brenin Agamemnon. Rhoddodd Cassandra enedigaeth i ddau o feibion ​​Agamemnon, Teledamus a Pelops.

  Dychwelodd Cassandra a'i meibion ​​i deyrnas Agamemnon ar ôl rhyfel Caerdroea, ond cawsant eu cyfareddu gan dynged ddrwg. Gwraig Agamemnon a'i chariad a lofruddiodd Cassandra ac Agamemnon, ynghyd â'u plant.

  Claddwyd Cassandra naill ai yn Amyclae neu Mycenae, a theithiodd ei hysbryd i'r Elysian Fields, lle y claddwyd y da a'r. ymlonyddodd eneidiau teilwng.

  Cynrychioliadau Diwylliannol o Cassandra

  Y mae llawer o ddramâu, cerddi, a nofelau wedi eu hysgrifennu ar chwedl Cassandra . Cwymp Troy gan Quintus Smyrnaeus yn darlunio dewrder Cassandra wrth fentro i ddinistrio'r ceffyl pren.

  Yn y nofel Cassandra, Tywysoges Troy by Hillary Bailey, Cassandra yn setlo i fywyd heddychlon ar ôl y digwyddiadau erchyll a thrasig a wynebodd.

  Mae’r nofel Fireband gan Marion Zimmer yn edrych ar chwedl Cassandra o safbwynt ffeministaidd, lle mae’n teithio i Asia ac yn dechrau teyrnas sy’n cael ei rheoli gan fenyw. Mae llyfr Christa Wolf Kassandra yn nofel wleidyddol sy'n datgelu Cassandra fel gwraig sy'n gwybod sawl gwir ffaith am y llywodraeth.

  Cyfadeilad Cassandra

  Mae cyfadeilad Cassandra yn cyfeirio at unigolion y mae eu pryderon dilys naill ai'n anghredadwy neu'n annilys. Bathwyd y term gan yr athronydd Ffrengig Gaston Bachelard ym 1949. Fe'i defnyddir yn boblogaidd gan seicolegwyr, athronwyr, amgylcheddwyr, a hyd yn oed corfforaethau.

  Cassandras y gelwir gweithredwyr amgylcheddol unigol yn Cassandras os yw eu rhybuddion a rhagfynegiadau yn cael eu gwatwar. Yn y byd corfforaethol, defnyddir yr enw Cassandra i gyfeirio at y rhai sy'n gallu rhagweld codiadau, cwympiadau a damweiniau yn y farchnad stoc.

  Ffeithiau Cassandra

  1- Pwy yw rhieni Cassandra?

  Rieni Cassandra oedd Priam, Brenin Troy a Hecuba, brenhines Troy.

  2- Pwy yw plant Cassandra?<4

  Teledamus a Pelops.

  3- A yw Cassandra yn caelbriod?

  Cymerwyd Cassandra yn ordderchwraig gan y Brenin Agamemnon o Mycenae.

  4- Pam mae Cassandra wedi ei melltithio?

  Cassandra rhoddwyd y ddawn o broffwydoliaeth iddi ond yna cafodd ei melltithio gan Apollo fel na fyddai hi'n cael ei chredu. Mae fersiynau gwahanol yn nodi pam y cafodd ei melltithio, ond y mwyaf cyffredin yw iddi wrthod cadw at ddiwedd ei chytundeb ar ôl addo rhyw Apollo yn gyfnewid am y rhodd o broffwydoliaeth.

  Yn Gryno

  Mae cymeriad Cassandra wedi swyno ac ysbrydoli awduron a beirdd ers dros filoedd o flynyddoedd. Mae hi wedi dylanwadu'n arbennig ar genres ysgrifennu trasig ac epig. Mae myth Cassandra yn enghraifft wych o sut mae straeon a chwedlau yn tyfu, yn datblygu ac yn newid yn barhaus.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.