Bellerophon – Lladdwr Angenfilod

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Bellerophon, a adnabyddir hefyd fel Bellerophontes, oedd yr arwr Groegaidd mwyaf, cyn cyfnod Hercules a Perseus . Wedi'i alw'n llofrudd angenfilod am ei gamp anhygoel o drechu'r Chimera , cododd Bellerophon i ddod yn frenin. Ond arweiniodd ei falchder a'i haerllugrwydd at ei ddadwneud. Gadewch i ni edrych yn agosach ar stori Bellerophon.

  Pwy Yw Bellerophon?

  Roedd Bellerophon yn fab i Poseidon , duw'r môr, a Eurynome , gwraig Glaucus, brenin Corinth. O oedran cynnar, dangosodd y rhinweddau gwych sy'n ofynnol gan arwr. Yn ôl rhai ffynonellau, llwyddodd i ddofi Pegasus pan oedd y ceffyl asgellog yn yfed o ffynnon; dywed awduron eraill fod Pegasus, mab Poseidon a Medusa , yn anrheg oddi wrth ei dad.

  Byddai ei stori fer yng Nghorinth yn dod i ben ar ôl iddo gael ei adrodd. lladd aelod o'i deulu a'i alltudio i Argus.

  Bellerophon a'r Brenin Proetus

  Cyrhaeddodd yr arwr lys y Brenin Proetus yn Argus i geisio dileu ei bechodau. Fodd bynnag, gwnaeth digwyddiad annisgwyl ef yn westai gwarthus yn nhŷ Proetus. Ceisiodd gwraig Proetus, Stheneboea, hudo Bellerophon, ond gan ei fod yn ŵr anrhydeddus, gwrthododd ymdrechion y frenhines; cynddeiriogodd hyn Stheneboea i'r graddau iddi gyhuddo Bellerophon o geisio ei threisio.

  Credodd y Brenin Proetus ei wraig a chondemniodd ygweithredoedd Bellerophon, gan ei alltudio o Argus heb wneud y sgandal yn gyhoeddus. Anfonodd Proetus yr arwr at dad Stheneboea, y Brenin Iobates yn Lycia. Cariodd Bellerophon gydag ef lythyr oddi wrth y brenin yn egluro beth oedd wedi digwydd yn Argus ac yn gofyn i'r Brenin Iobates ddienyddio'r llanc.

  Tasgau Bellerophon a Brenin Iobates

  Pan dderbyniodd y Brenin Iobates Bellerophon, gwrthododd ddienyddio yr arwr ei hun; yn lle hynny, dechreuodd roi tasgau amhosibl i'r dyn ifanc, gan obeithio y byddai'n marw wrth geisio cyflawni un. Stori enwocaf Bellerophon. Y dasg gyntaf a roddwyd i Bellerophon gan y Brenin Iobates oedd lladd y Chimera a oedd yn anadlu tân: anghenfil croesryw erchyll a oedd wedi bod yn ysbeilio'r wlad ac yn achosi poen a phoen i'w thrigolion.

  Taflodd yr arwr ei hun i'r frwydr heb law petruso, ar gefn Pegasus, a llwyddodd i ladd y bwystfil trwy yrru gwaywffon i'w gorn. Dywed rhai ffynonellau iddo saethu'r bwystfil o bellter diogel, gan fanteisio ar ei sgiliau saethyddiaeth gwych.

  • Llwyth Solymoi

  Ar ôl trechu y Chimera, gorchmynnodd y Brenin Iobates Bellerophon i feddiannu'r llwythau Solymoi, a oedd wedi bod yn elyn llwyth y brenin ers amser maith. Dywedir i Bellerophon ddefnyddio Pegasus i hedfan dros ei elynion a thaflu clogfeini i'w trechu.

  • YAmason

  Pan ddychwelodd Bellerophon yn fuddugoliaethus at y brenin Iobates ar ôl trechu ei elynion, anfonwyd ef at ei orchwyl newydd. Roedd i drechu yr Amazoniaid , y grŵp o ferched rhyfelgar a drigai ger glan y môr du.

  Unwaith eto, gyda chymorth Pegasus, defnyddiodd Bellerophon yr un dull a ddefnyddiodd. yn erbyn y Solymoi a gorchfygu'r Amazoniaid.

  Llwyddodd Bellerophon i gyflawni'r holl dasgau amhosib a roddwyd iddo i'w gwneud, a chynyddodd ei enw da fel arwr mawr.

  • Ymgais Olaf Iobates

  Pan nad oedd Iobates yn gallu neilltuo tasg a fyddai'n lladd Bellerophon, penderfynodd gynllunio cudd-ymosod gyda'i ddynion ei hun i ladd yr arwr. Pan ymosododd y dynion ar yr arwr ifanc, llwyddodd i'w lladd i gyd.

  Ar ôl hyn, sylweddolodd Iobates os na allai ladd Bellerophon, mae'n rhaid ei fod yn fab i dduw. Croesawodd Iobates ef i'w deulu, rhoddodd iddo un o'i ferched i briodi ac arhosodd y ddau mewn heddwch.

  Tynged Stheneboea

  Dywedir i Bellerophon ddychwelyd i Argus yn chwilio am Stheneboea i ddial am ei chyhuddiadau ffug. Mae rhai cyfrifon yn nodi iddo hedfan gyda hi ar gefn Pegasus ac yna ei gwthio oddi ar y ceffyl asgellog, gan achosi ei marwolaeth. Mae rhai ffynonellau eraill, fodd bynnag, mae rhai yn dweud iddi gyflawni hunanladdiad ar ôl darganfod bod y Slayer of Monsters wedi priodi un ohonichwiorydd.

  Cwymp Bellerophon o Gras

  Ar ôl yr holl weithredoedd mawr a wnaeth, roedd Bellerophon wedi ennill gwerthfawrogiad a chydnabyddiaeth gan ddynion a ffafr y duwiau. Etifeddodd yr orsedd a bu'n briod â merch Iobates, Philonoe, a bu iddo ddau fab gyda hwy, Isander a Hippolochus, a merch, Laodomeia. Canwyd ei gampau rhyfeddol o amgylch y byd, ond nid oedd hyn yn ddigon i'r arwr.

  Un diwrnod, penderfynodd hedfan i Mt. Olympus, lle roedd y duwiau'n byw, ar gefn Pegasus. Roedd ei ddicter yn gwylltio Zeus, a anfonodd ebyst i frathu Pegasus, gan achosi i Bellerophon ddisgyn a syrthio i'r llawr. Cyrhaeddodd Pegasus Olympus, lle cafodd wahanol orchwylion ymhlith y duwiau o hynny ymlaen.

  Amrywia'r hanesion ar ôl ei gwymp. Mewn rhai chwedlau, mae'n glanio'n ddiogel yn Cilicia. Mewn eraill, mae'n syrthio ar lwyn ac yn dod i ben yn ddall, ac mae myth arall yn dweud bod y cwymp wedi chwalu'r arwr. Fodd bynnag, mae'r straeon i gyd yn cytuno ar ei dynged olaf: treuliodd ei ddyddiau olaf yn crwydro'r byd ar ei ben ei hun. Ar ôl yr hyn a wnaeth Bellerophon, nid oedd dynion yn ei ganmol mwyach, ac, fel y dywed Homer, roedd yn gas gan bob duw. Mae Bellerophon wedi dod yn symbol o ba mor haerllug a thrachwant yw eich cwymp. Er ei fod wedi cyflawni gweithredoedd mawr ac yn meddu ar yr enw da o fod yn arwr, nid oedd yn fodlon ac yn gwylltio'r duwiau. Mae'n gallucael ei weld fel atgof bod balchder yn mynd cyn y cwymp, sydd yn achos Bellerophon yn wir yn yr ystyr ffigurol a llythrennol.

  Yn nhermau ei symbolau, darlunnir Bellerophon yn nodweddiadol gyda Pegasus a'i waywffon.

  7>

  Arwyddocâd Bellerophon

  Ymddengys Bellerophon yn ffigwr amlwg yn yr ysgrifau Sophocles, Euripides, Homer, a Hesiod. Mewn paentiadau a cherfluniau, fe'i darlunnir yn nodweddiadol naill ai'n ymladd yn erbyn y Chimera neu wedi'i fowntio ar Pegasus.

  Delwedd o Bellerophon wedi'i osod ar Pegasus yw arwyddlun unedau awyr Prydain.

  Ffeithiau Bellerophon<9 1- Pwy oedd rhieni Bellerophon?

  Eurynome oedd ei fam a'i dad naill ai Glaucus neu Poseidon.

  2- Pwy yw gwraig Bellerophon ?

  Yr oedd yn hapus briod â Philonoe.

  3- A oedd gan Bellerophon blant?

  Oedd, bu iddo ddau fab – Isander a Hippolochus, a dwy ferch — Laodameia a Deidameia.

  4- Am ba beth y mae Bellerophon yn adnabyddus? Gosodwyd nifer o dasgau i Bellerophon hefyd, a lladd y Chimera oedd y gamp enwocaf o'r rhain. 5- Sut bu farw Bellerophon?

  Cafodd ei dynnu oddi ar ei droed ei farch, Pegasus, tra'n hedfan yn uchel tuag at gartref y duwiau. Y rheswm am hyn oedd bod y duwiau wedi gwylltio oherwydd ei anallu wrth geisio cyrraedd Mynydd Olympus, a arweiniodd Zeus i anfon pryfed ffon i bigiad.Pegasus.

  Amlapio

  Erys Bellerophon ymhlith y mwyaf o arwyr Gwlad Groeg. Fodd bynnag, mae ei fri wedi'i lygru gan ei falchder a'i gwymp yn y pen draw oddi wrth ras.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.