Symbolaeth ac Ystyr Peony

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Peonies yw symbol hanfodol y gwanwyn, sy'n arwydd o dywydd oer braf sy'n arwain yn fuan at yr haf. Mae'r blodau mawr, pastel fel arfer yn tyfu ar lwyni sylweddol sy'n dod ag arogl persawrus.

  Yn ffefryn gan werthwyr blodau ym mhobman oherwydd ei harddwch addurnedig, mae gan y peony hanes hir, symbolaeth gyfoethog a chysylltiad â chwedloniaeth. Gadewch i ni edrych.

  Beth yw Peonies yn union?

  Mae'r peony yn frodorol i Tsieina, ond mae hefyd yn tyfu ar arfordiroedd Ewropeaidd Môr y Canoldir. Yn fwyaf adnabyddus am fod yn flodau enfawr gyda phetalau a all dyfu hyd at 10 modfedd mewn diamedr, mae peonies yn dod ym mhob lliw, ac eithrio glas.

  Mae tua 25 i 40 o rywogaethau gwahanol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ganllawiau clir rhwng y rhywogaethau, felly mae dadl o hyd ynghylch union nifer y rhywogaethau. Yn fwyaf addas ar gyfer hinsoddau oer, mae angen potasiwm ychwanegol ar peonies ar gyfer cryfder coesyn a gwrthsefyll afiechydon. Mae'n blanhigyn lluosflwydd a all bara hyd at gan mlynedd o'i drin o dan yr amodau gorau.

  Mae Luoyang, dinas yn Tsieina, yn aml yn cael ei galw'n Ddinas Peony. Mae ganddyn nhw Ardd Peony Genedlaethol sydd â mwy na chant o fathau o'r blodyn, ac maen nhw hefyd yn cynnal gŵyl peony flynyddol sy'n boblogaidd iawn gyda thwristiaid. Y peony yw blodyn talaith Indiana.

  Peony – Gwreiddiau Chwedlonol

  Mae yna ddau chwedl boblogaidd sy'n amlinellu'rtarddiad y peony, y ddau o chwedloniaeth Roegaidd.

  Yn un o'r mythau, cafodd y peony ei henw gan Paeon , meddyg y duwiau Groegaidd. Roedd yn brentis i Asclepius sef duw iachâd a meddyginiaeth. Credir bod Paeon wedi darganfod gwraidd a allai helpu i leddfu poen geni. Roedd ei feistr, yn eiddigeddus y byddai Paeon yn cau ei boblogrwydd yn fuan, yn addo ei ladd. Trodd Zeus Paeon yn flodyn peony i'w achub rhag marwolaeth arbennig.

  Mae'r stori arall yn sôn am nymff o'r enw Paeonia, a oedd mor ddeniadol nes i Apollo , mab Zeus, syrthio mewn cariad. efo hi. Roedd hwn yn cythruddo Aphrodite, duwies harddwch a chariad, a ddaeth yn genfigennus. Trodd hi Paeonia yn flodyn.

  Ystyr a Symbolaeth y Peony

  Mae gan y peony hanes cofnodedig sy'n dyddio'n ôl gannoedd o flynyddoedd, felly nid yw'n syndod bod gan ei darddiad a'i chwedloniaeth fyrdd fersiynau. Mae hefyd yn symbol o wahanol bethau ar draws gwahanol ddiwylliannau. Mae'r ystyron mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â'r peony yn cynnwys:

  • Rhamant
  • Priodas hapus
  • Ffortiwn a ffyniant
  • Cyfoeth
  • Caredigrwydd
  • Tosturi
  • Urddas
  • Anrhydedd
  • Cyfiawnder

  Mae'r ystyron hyn yn gwneud y peony yn un o'r blodau mwyaf symbolaidd ar gyfer priodasau. O ganlyniad, maen nhw'n cael eu dewis yn aml ar gyfer tuswau priodas ac addurniadau blodau mewn priodasau a phartïon dyweddio. Yn ogystal âhyn, mae peonies hefyd yn symbol o'r canlynol yn

  • Yn China , mae'r peony yn symbol o gyfoeth, anrhydedd ac uchelwyr.
  • Yn y Gorllewin , rhoddir y peony ar gyfer deuddegfed pen-blwydd priodas oherwydd ei fod yn symbol o berthynas hapus, ffortiwn, ac anrhydedd.
  • Mae'r peony hefyd yn cynrychioli bashfulness oherwydd credwyd y byddai nymffau yn aml yn cuddio eu noethni. ffurflenni trwy guddio i mewn i peonies.

  Pryd Dylwn Roi Peonies i Rywun?

  Mae symbolaeth a harddwch peonies yn eu gwneud yn addas ar gyfer bron unrhyw achlysur, ac oherwydd eu bod yn dod i mewn amrywiaeth eang o liwiau a mathau, mae yna lawer o opsiynau wrth roi rhodd.

  Maen nhw'n ddelfrydol i'w rhoi ar gyfer yr achlysuron canlynol:

  • I longyfarch rhywun ar gyflawniad, a dyfodiad achlysur oedran, graddio neu ddigwyddiad tebyg.
  • I fam newydd fel symbol o ffortiwn a ffyniant.
  • I bartner rhamantus fel symbol o gariad. Yn yr achos hwn, mae'n well dewis peonies coch neu binc tywyll.
  • I rywun sy'n priodi, fel dymuniad am briodas hir a hapus gyda'i gilydd.

  Oergoelion Perthynol i'r Peony

  Mae gan y peony hanes hir a diddorol sy'n dod gyda chwedlau a mythau.

  • Mae rhai yn credu os oes gennych chi lwyn peony yn llawn blodau, fe gewch chi lwc dda. Ond os yw'r goeden yn gwywo a'r blodau'n dechrau pylu neu newid lliw, bydd anlwc neu rai yn ymweld â chianffawd.
  • Yn y canol oesoedd , roedd pobl yn credu pe bai unrhyw un yn cael ei weld gan gnocell y coed yn cloddio gwreiddiau peony, byddai'r aderyn yn pigo eu llygaid allan hefyd.
  • 7>Yn oes Fictoria , roedd yn anlwcus i gloddio peony. Byddai gwneud hynny yn dod â melltith.
  • Yn yr hen amser , ystyrid bod y peony o darddiad dwyfol a thybiwyd ei fod yn cadw ysbrydion drwg draw. Roedd yr hadau hyd yn oed wedi'u gosod fel mwclis i'w hamddiffyn rhag ysbrydion drwg.
  • Dyma'r symbol blodau traddodiadol Tsieina lle chwaraeodd ran bwysig ddwy ganrif yn ôl. Cyfeirir ato’n gariadus fel ‘Brenhines y Blodau’ oherwydd yn ôl y chwedl, roedd yna ymerodres hardd a benderfynodd, ar un bore oer o aeaf, ddefnyddio ei phwerau hudol i orchymyn i bob blodyn flodeuo. Yn ofni ei digofaint, ufuddhaodd yr holl flodau ac eithrio'r peony. Yn ddig, dywedodd y frenhines wrth ei gweision i gael gwared ar yr holl peonies a'u rhoi yn lleoedd oeraf a phellaf yr ymerodraeth. Roedd y peonies wedi dilyn y cwrs naturiol a heb ymgrymu hyd yn oed i rym, gan eu gwneud yn urddasol a chyfiawn.

  Defnyddiau'r Peony

  Nid yn unig y mae'r peony yn edrych yn dda ar tuswau a threfniadau blodau, ond mae ganddo hefyd ddefnyddiau a buddion amrywiol eraill.

  Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Dylai'r wybodaeth hon mewn naffordd gael ei ddefnyddio yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Defnyddir gwraidd y peony, ac yn llai cyffredin yr hedyn a'r blodeuyn, i wneyd moddion. Weithiau fe'i gelwir yn peony gwyn neu'n peony coch, mae'r lliw yn cyfeirio at y gwreiddyn wedi'i brosesu ac nid y blodyn ei hun. Defnyddir peony ar gyfer anhwylderau hunanimiwn, PCOS neu syndrom ofari polycystig, crampiau mislif, iachau croen cracio, a chyflyrau tebyg eraill.

  Beauty

  Yn debyg i gynhwysion botanegol eraill, mae gan peony gwrthocsidiol a gwrthocsidiol sylweddol. - priodweddau llidiol sy'n helpu i amddiffyn y croen rhag straen ocsideiddiol a achosir gan ymbelydredd UV. Mae wedi'i brofi'n wyddonol bod croen sy'n cael ei amddiffyn yn well rhag straenwyr yn llai tebygol o ddatblygu smotiau haul, llinellau mân, a gwead anwastad. Er bod peony o fudd i bob math o groen, mae'n arbennig o ddelfrydol ar gyfer pobl sydd am fywiogi eu gwedd a gwella cadernid.

  Gastronomeg

  Defnyddiwyd hadau'r peony i flasu cigoedd amrwd mewn ceginau canoloesol. . Weithiau byddai'r hadau'n cael eu bwyta'n amrwd i sefydlogi'r anian a chynhesu'r blasbwyntiau. Cawsant eu hychwanegu hefyd mewn gwin poeth a chwrw i atal breuddwydion aflonyddgar.

  Mae petalau'r blodyn wedi'u coginio a'u melysu'n rhannol yn cael eu bwyta yn Tsieina fel pwdin. Gellir bwyta petalau ffres y blodyn hefyd yn amrwd fel rhan o saladau neu fel garnais ar gyfer lemonêd.

  Peony CulturalArwyddocâd

  Fel y soniwyd yn flaenorol, heddiw mae peonies yn dal i gael eu rhoi i gyplau sy'n dathlu 12 mlynedd o briodi.

  Mae hefyd yn ymddangos yn gyson ar duswau priodas a chanolbwyntiau bwrdd ar gyfer derbyniadau priodas. Roedd gan Dduges Sussex, Meghan Markle, sy'n hoff iawn o'r blodyn, duswau a oedd yn cynnwys peonies yn ei phriodas ddisglair â'r Tywysog Harry.

  I'w lapio

  Yn gyfoethog mewn hanes, wedi'i lapio mewn mythau a chwedlau, ac yn cael eu harddangos yn gyson mewn gwleddoedd priodas, mae'r peony yn flodyn y mae pawb yn ei garu. Mae ei amrywiaeth eang o liwiau a meintiau, a symbolaeth ystyrlon, yn ei wneud yn flodyn amlbwrpas, yn berffaith bron bob achlysur.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.