Symbolau a Symbolau Dŵr - Canllaw

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae symbolau dŵr mor hynafol â dynolryw ac wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd. Mae ganddynt gysylltiad dwfn â phob diwylliant, nid yn unig fel symbol o oroesiad, ond fel elfen gyfriniol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer bywyd. Symbolau dŵr yw'r brif elfen mewn llawer o ddefodau ysbrydol ac maent yn adlewyrchu adnewyddiad, puro ac iachâd. Fodd bynnag, dim ond crynodeb yw hwn. Gadewch i ni edrych yn agosach ar symbolaeth a symbolau dŵr.

  Ystyr Symbolaidd Dŵr

  Mae gan ddŵr gynrychioliadau penodol mewn diwylliannau a chrefyddau amrywiol. Ond y mae ynddo hefyd arwyddion cyffredinol sydd yn gyffredin i bawb. Gadewch i ni edrych yn fyr ar rai o ystyron cyffredin dŵr.

  • Symbol o Fywyd: Mae llawer o bobl ledled y byd yn credu bod dŵr yn symbol o fywyd oherwydd ei fod yn gysylltiedig yn agos â genedigaeth ac adnewyddiad. Mae'n symbol o enedigaeth gorfforol ac ysbrydol. Dim ond ar ôl i ddŵr y fam dorri y gellir geni babi, ac yn yr un modd, dim ond ar ôl i unigolion lanhau eu hunain y mae adfywiad ysbrydol yn bosibl.
  • Symbol o Newid: Mae dŵr yn cael ei ddarlunio'n gyffredin fel symbol o newid oherwydd ei lif a symudiad. Nid yw byth wedi'i gyfyngu i un lleoliad, ac mae'n newid ei ffurf i ddod yn afon, rhaeadr, môr neu gefnfor. Mae’r symudiad cyson hwn o ddŵr yn cael ei ddefnyddio’n aml gan seintiau a phobl sanctaidd i ysbrydoli dynolryw i addasu i newidiadau yn hytrach na’u hofni.
  • Symbol yr Anymwybod: Mae llawer o seicolegwyr a seiciatryddion wedi defnyddio'r symbol dŵr i gynrychioli'r meddwl anymwybodol. Mae y cefnfor mor eang a dwfn a'r meddwl anymwybodol, ac nis gellir yn hawdd ddirnad ei waelod. Mae'r cefnfor hefyd yn llawer mwy na'r tir ymwybodol, sy'n hawdd ei weld a'i ddeall.
  • Symbol o Benyweidd-dra: Mae cyrff dŵr fel y cefnfor wedi'u cysylltu â benyweidd-dra a bod yn fenywaidd. Maent yn symbol o amrwdrwydd, dirgelwch, ehangder ac afresymoldeb.
  • Symbol Puredigaeth a Maddeuant: Defnyddir dŵr i lanhau eich hun, sy'n ei wneud yn symbol o buro. Ar lefel ysbrydol, mae'r cysylltiad hwn yn ei wneud yn symbol o faddeuant, yn enwedig mewn Cristnogaeth, wrth i bechodau person gael eu golchi i ffwrdd gan fedydd dŵr.
  • Symbol Hyblygrwydd: Mae dŵr yn symud yn rhwydd, gan addasu ei ffurf i weddu i'w hamgylchedd. Yn y modd hwn, defnyddir dŵr yn aml fel symbol o hyblygrwydd.

  Symbolau Dŵr Cyffredin

  Mae dŵr yn cael ei gynrychioli a'i ddarlunio trwy symbolau a delweddau. Bydd rhai o'r rhai cyffredin yn cael eu harchwilio yn y rhestr isod.

  • Llinellau Curvy: Cynrychiolir dŵr yn aml gan ddwy linell gromiog a sgwig. Defnyddiodd yr Americanwyr Brodorol hwn i symboleiddio dŵr symudol.
  • Triongl Inverted: Defnyddiwyd y triongl gwrthdro gan athronwyr ac alcemyddion Groegaidd cynnar felsymbol o'r elfen ddŵr.
  • Llinellau Fertigol: Yn Tsieina hynafol, roedd dŵr yn cael ei symboleiddio gan linellau fertigol wedi'u hamgylchynu gan ddotiau ar y naill ochr a'r llall.
  • Llinellau Donnog/Troellau: Defnyddiodd llawer o gymunedau llwythol megis y Navahos a Hopi luniau tonnog a throellog i ddarlunio dŵr.
  • Crancod, Sgorpion, a Physgod: Y symbolau Astrolegol sy'n gysylltiedig â Chanser, Scorpio, a Pisces yw Cranc, Sgorpion, a Physgod. Mae'r Cranc yn cynrychioli'r agweddau adfywiol ac adfywiol ar ddŵr tra bod Scorpio yn symbol o'r nodweddion llonydd a dirgel. Ar y llaw arall, mae Pisces yn adlewyrchu doethineb, gwybodaeth ac anfeidredd.

  Symboledd Dŵr mewn Diwylliannau Hynafol

  Mae dŵr wedi bod yn rhan annatod o bob diwylliant hynafol, a does ryfedd, gan mai dyna hanfod bywyd ei hun. Fodd bynnag, ar wahân i'w ddefnydd ymarferol, mae dŵr hefyd wedi dal ystyr cyfriniol, symbolaidd i bron bob diwylliant.

  Americaniaid Brodorol

  Roedd gan lwythau Brodorol America wahanol ystyron a dehongliadau o ddŵr, ond roedden nhw i gyd yn cytuno ei fod yn rhywbeth i'w anrhydeddu, ei barchu a'i drysori.

  Yn myth creu pobl Lakota , roedd dŵr yn symbol o buro a maeth. Yn ôl y chwedl hon, anfonodd creawdwr y byd lifogydd i lanhau ac adfer y blaned. Bu farw pob anifail, ond arhosodd y frân a pherswadio'r creawdwr i ailadeiladu'r tir.I'r diben hwn, gofynnwyd i greaduriaid y môr ddod â llaid o ddyfnderoedd y cefnfor.

  Fodd bynnag, roedd y tir yn sych iawn, ni allai creaduriaid byw fyw ynddo. Er mwyn maethu'r wlad, mae'r creawdwr yn taflu ei ddagrau ei hun. Mae'r myth hwn i'w gael yn gyffredin mewn amrywiol ddiwylliannau Brodorol America ac mae'n cynrychioli dŵr fel arwyddlun o buro a maeth.

  Groegiaid yr Henfyd

  Ym mytholeg yr Hen Roeg, roedd dŵr yn symbol o bŵer ac anorchfygolrwydd. Mae un o'r enghreifftiau gorau o ddŵr mor bwerus yn ymwneud â'r Afon Styx .

  Roedd gan Afon Styx lawer o briodweddau cyfriniol a oedd yn syfrdanol ac yn arswydus. Roedd Achilles, un o arwyr mwyaf Caerdroea, wedi cael ei drochi yn Afon Styx pan oedd yn fachgen ifanc, a oedd yn ei wneud yn anorchfygol fel y duwiau. Fodd bynnag, gan nad oedd ei sawdl wedi cyffwrdd â'r dŵr, dyma oedd ei bwynt gwan ac achos ei farwolaeth yn y pen draw (a dyna pam y term sawdl Achilles ).

  Roedd Afon Styx hefyd y man y gwnaeth duwiau Olympaidd dwyfol eu Llwon. Pe bai unrhyw un o'r Duwiau yn gwrthod cydymffurfio â'u haddewid, byddent yn wynebu'r gosb llymaf gan ddyfroedd yr afon.

  Taoism

  Yn Taoaeth, roedd dŵr yn symbol o ostyngeiddrwydd, rhinwedd, caredigrwydd, a chryfder. Roedd Tao Te Ching, sylfaenydd hynafol Taoaeth, yn cymharu dŵr â'r daioni a'r rhinwedd uchaf. Yn ôl iddo, roedd dŵr yn cyflawni ei bwrpasheb unrhyw falchder a theithiodd i'r pwyntiau isaf ar y ddaear. Mynegodd hefyd ei garedigrwydd trwy ddarparu'n ddiwahân ar gyfer pob creadur byw.

  Ond roedd y dŵr nid yn unig yn feddal ac yn garedig, ond hefyd yn galed ac yn wydn. Gallai wrthsefyll unrhyw rwystrau, creigiau, neu fetelau a ddaeth ar ei ffordd, a llifo'n syth ymlaen. Roedd dŵr yn enghraifft wych o sut y gallai bodau dynol fyw eu bywydau fel eneidiau caredig a phendant.

  Symboledd Dŵr mewn Crefyddau

  Does dim gwadu pwysigrwydd ystyron symbolaidd dŵr mewn crefyddau ar draws y byd. Mae dŵr yn nodwedd amlwg yn y rhan fwyaf o grefyddau, gan gynrychioli rolau symbolaidd amrywiol.

  Cristnogaeth

  >Darlun o Arch Noa

  Mewn Cristnogaeth, mae dŵr yn symbol o drawsnewid, puro, a dinistr. Llwyddodd Iesu Grist i fynd y tu hwnt i'r byd materol trwy gyflawni gwyrthiau â dŵr, trawsnewid dŵr yn win, a hyd yn oed gerdded ar ddŵr.

  Roedd dŵr hefyd yn symbol o buro Cristnogaeth, a safodd proses y Bedydd fel yn dyst i hyn. Pan gafodd unigolyn ei fedyddio, roedd yn cael ei foddi mewn dŵr sanctaidd i buro ei feddwl, ei gorff a'i eneidiau. Drwy wneud hyn, gallai’r unigolyn gysylltu â Duw ar lefel ddyfnach. Roedd yn cynrychioli golchiad oddi wrth bechodau a chamweddau, a chael eich ymdrochi ym maddeuant Duw.

  Mae’r Beibl hefyd yn disgrifio dŵr felofferyn ar gyfer glanhau a dinistrio. Yn llyfr Genesis, anfonodd Duw ddilyw i ddinistrio popeth a dychwelyd y ddaear i'w chyflwr blaenorol yn rhydd rhag drygau bodau dynol. Pan ddigwyddodd hyn, trodd popeth yn offeren ddyfrllyd, ond diolch i rinwedd Noa, achubwyd ef, ei deulu a phâr o bob anifail.

  Islam

  Puro'ch hun cyn gweddi

  Yn Islam, mae dŵr yn symbol o enedigaeth, bywyd, iachâd a phuro. Tarddodd pob creadur byw o ddŵr, ac anfonwyd dŵr glaw gan Dduw i lanhau a phuro pridd.

  Yn ogystal, datgelodd Allah Ffynnon Zam Zam i Hagar, er mwyn achub ei mab bach rhag syched. Hyd yn oed heddiw, mae'r Ffynnon yn parhau i fod ymhlith y lleoedd mwyaf sanctaidd yn Islam, a chredir ei bod yn iacháu pobl rhag salwch ac afiechyd.

  Mae dŵr hefyd yn symbol o buro. Hyd yn oed heddiw, mae Mwslemiaid yn glanhau eu hunain â dŵr cyn gweddïo.

  Hindŵaeth

  Credinwyr yn puro eu hunain yn nŵr y Ganges

  Yn y Crefydd Hindŵaidd, dŵr yw'r symbol pwysicaf o lanhau a phuro ysbrydol. Roedd yr afon Ganges, y dywedir ei bod yn llifo o ben Shiva, wedi'i phersonoli fel y Dduwies Ganga ac roedd yn cynnwys llawer o bwerau cyfriniol ac egni.

  Roedd Afon Ganges yn gyfrwng i gludo'ch enaid i'r nefoedd, a llawer o amlosgiadau digwydd ar hyd ei glannau. Defnyddiwyd dŵr o afon Ganges hefydi olchi ymaith eich pechodau a dechrau o'r newydd.

  Mewn un chwedl creadigaeth Hindŵaidd, roedd y bydysawd yn ehangder eang o ddŵr, ac ohono y ganed Vishnu, dwyfoldeb cadwraeth. Bu ef a Brahma gyda'i gilydd yn helpu i greu'r byd.

  Dŵr mewn Celf, Ffotograffiaeth, a Cherddoriaeth

  //www.youtube.com/embed/TPrAy2RTiXY

  Mae llawer o artistiaid, ffotograffwyr a cherddorion wedi ceisio ysbrydoliaeth gan fyd natur. Fel elfen fawr o'r byd, dŵr oedd un o'u ffynonellau mwyaf.

  • Roedd llawer o baentiadau enwocaf Claude Monet yn cynnwys dŵr, megis ei gyfres yn arddangos ei bwll lili dŵr a phont droed Japan.
  • Mae’r ffotograffydd Andrew Davidhazy wedi dod yn enwog am ei ddelweddau ar ddŵr defnynnau a chwpanau.
  • Cyfansoddodd Franz Liszt ddarnau unigol ar ddŵr, gan ysbrydoli llawer o gerddorion i’w ddefnyddio fel thema gyffredin yn eu caneuon.

  Ffeithiau Cyflym am Ddŵr

  Yn y cyfnod cyfoes, nid oes gan ddŵr yr un ystyr ac arwyddocâd ag yr oedd mewn cymdeithas hynafol. Y dyddiau hyn, mae dŵr yn gysylltiedig yn bennaf â gweithgareddau ymlaciol a hamdden. Mae pobl wrth eu bodd yn mynd ar wyliau glan môr neu ymweld â sba i gael eu hadnewyddu a'u gwella. Ond yn bwysicaf oll, mae baddonau a chawodydd hir wedi dod yn ffordd hawsaf a mwyaf ymarferol i deimlo'n ffres.

  Heddiw, mae dŵr yn adnodd naturiol gwerthfawr sy’n disbyddu ar raddfa frawychus . Dyma pam ei fod yn hanfodol ibod yn ymwybodol o ffyrdd o arbed dŵr, dilyn arferion cynaliadwy, defnyddio cynnyrch arbed dŵr , a lleihau ac ailddefnyddio dŵr cymaint â phosibl.

  Yn Gryno

  Dŵr a mae symbolau dŵr wedi bod yn rhan annatod o gymdeithasau a diwylliannau hynafol. Mae'n parhau i fod yn un o elfennau pwysicaf natur, ac yn un sy'n parhau i ddal ei phwysigrwydd, fel gwrthrych ffisegol ac fel cynrychiolaeth symbolaidd o gysyniadau cyffredinol amrywiol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.