Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Gwas y Neidr yn Ymweld â Chi?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gall bwrlwm gwas y neidr swnio'n annifyr neu hyd yn oed yn frawychus, ond nid oes unrhyw achos i ofni'r pryfed hyn.

  Mae gweision y neidr yn gewri tyner sy'n cario negeseuon hanfodol i chi ac yn talu. efallai y bydd sylw iddynt yn union yr hyn sydd ei angen arnoch i wthio eich bywyd tuag at safiad mwy cadarnhaol.

  Efallai eich bod yn meddwl tybed beth yw ystyr y pryfed hyn â chyrff hirfaith, adenydd smotiog, a llygaid googly yn ei gario. I gael gwybod, mae'n bwysig deall beth mae gweision y neidr yn ei gynrychioli a beth yw eu hanfod.

  Beth yw Gweision y neidr?

  Mae gweision y neidr yn bryfed rheibus sy'n perthyn i'r Odonata Gorchymyn a'r is-archeb Epriprocta . Fe'u nodweddir gan gorff golau, adenydd adlewyrchol, a llygaid mawr amlochrog sy'n gallu edrych i bob cyfeiriad ac eithrio y tu ôl iddynt.

  Erbyn i was y neidr gyrraedd aeddfedrwydd, bydd wedi mynd trwy fetamorffosis anghyflawn gyda'r camau hyn:

  • Wy – Mae gweision y neidr llawndwf yn hela am bartneriaid paru ac ar ôl hynny mae’r fenyw yn cario ei ŵy a’i roi mewn dŵr llonydd lle mae’n cymryd rhwng 1-5 wythnos i ddeor
  • Larfa – Mae'r wyau'n deor yn larfa gyda gên golfach, chwe choes fach, a gwain adenydd sy'n aros o dan ddŵr. Yn ddiddorol, treuliodd gweision y neidr y rhan fwyaf o'u bywydau yn y cyfnod hwn, gan eu bod yn gallu byw fel larfa am 2-3 blynedd.
  • Oedolyn – Ar ddiwedd cyfnod y larfa, larfa gwas y neidrdod o hyd i fan ar ymyl y dŵr lle maen nhw'n dysgu anadlu am y tro cyntaf. Ar ôl hyn, maen nhw'n gwthio allan o'u cragen i ddod allan fel oedolion. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o bryfed, gall gweision y neidr hedfan yn fertigol ac yn llorweddol heb unrhyw drafferth, a gallant hyd yn oed baru ar ganol hedfan. Fodd bynnag, unwaith y byddant wedi cyrraedd y cam hwn, dim ond am 5 – 10 wythnos y maent yn byw.

  Ymweliad Gwas y neidr – Beth Mae'n Ei Olygu?

  O ystyried bod bron i bum mil o rywogaethau gwas y neidr yn bodoli ledled y byd. , nid yw'n syndod bod ystyr cryf i'w presenoldeb. Dyma beth mae'n ei olygu pan fydd gwas y neidr yn ymweld â chi.

  Trawsnewid – Mae gweision y neidr yn feistri ar drawsnewid. Fel y soniasom o'r blaen, mae eu larfa yn aros o dan y dŵr am flynyddoedd yn tyfu ac yn newid i ffurf gryfach yr oedolyn. Pan fydd rhywun yn ymweld â chi, mae'n arwydd eich bod naill ai'n cael trawsnewidiad neu y byddwch yn fuan. Gadewch i chi'ch hun fynd trwy'r cynigion oherwydd bydd cynnyrch y metamorffosis hwn yn fersiwn well a chryfach ohonoch chi'ch hun.

  Cymhwysedd – Mae gweision y neidr yn dda iawn am addasu. Gall eu larfa aros o dan y dŵr am flynyddoedd, ond o'r diwedd maent yn hyfforddi eu hunain i anadlu allan o'r dŵr a hedfan dros dir. Ar ben hynny, mae lliw gwas y neidr oedolyn yn amrywio yn dibynnu ar yr ongl rydych chi'n ei weld. Felly, mae gweld un yn alwad i ddefnyddio creadigrwydd a'r adnoddau sydd ar gael i addasu'n rhwydd iddyntsefyllfaoedd gwahanol yn seiliedig ar eich anghenion.

  Newid – Mae newid yn un o'r pethau anochel hynny y dylem ei goleddu bob hyn a hyn. Yn anffodus, nid yw'n hawdd diffinio pryd mae angen newid. Fel bodau dynol, weithiau rydym yn cael ein hunain ar groesffordd, heb wybod a ddylem ddyfalbarhau neu wneud newidiadau. Dyma pryd mae gweld gwas y neidr yn gymorth. Efallai y bydd un o’r cewri tyner hyn yn ymweld â chi i ddweud wrthych ei bod yn iawn cymryd y naid honno a gwneud newidiadau. Gall y newidiadau hyn amrywio o safbwynt i atodiad neu olwg y byd.

  Galwad i Gyflwyno Amrywiaeth – Mae hediad gwas y neidr yn drawiadol iawn oherwydd gall hedfan i bob cyfeiriad. Felly, pan fydd rhywun yn ymweld â chi i ddangos ei sgiliau gyda balchder, yn syml, dywedir wrthych fod mwy nag un ffordd o fyw. Mae'n hwb i addasu amrywiaeth i'ch bywyd a defnyddio gwahanol lwybrau i gyrraedd yr un nod. Os yw’r ymweliad yn digwydd pan fyddwch chi yng nghanol prosiect, efallai ei bod hi’n bryd cael persbectif newydd a mynd at bethau’n wahanol

  Hunanddarganfod – Fel gwir anifeiliaid, gwas y neidr yw’r ymgorfforiad o hunaniaeth. Mae'r agwedd hon ar hunan-wiredd yn deillio o'r gras y maent yn hedfan trwy'r awyr fel pe baent yn berchen arno. Gall ymweliad gan y gwas neidr mawreddog felly fod yr ysbrydion yn dweud, ‘pŵer i chi’ am gyrraedd lefel o hunanwireddiad, neu unrhyw anogaeth.i chi gymryd y camau angenrheidiol tuag at yr un peth.

  Twf Ysbrydol – Oherwydd y trawsnewidiadau a'r newidiadau y maent yn eu cael, mae gweision y neidr yn symbol o drawsnewidiad ysbrydol. Maent yn cynrychioli twf ysbrydol trwy newid a thrawsnewid. Felly, mae gweld un yn golygu eich bod chi'n cael eich rhybuddio am dwf ysbrydol sydd ar fin digwydd.

  Grym – Mae gwas y neidr yn ysglyfaethwyr pwerus hyd yn oed fel larfa. Maent yn angheuol ac yn malu eu hysglyfaeth gydag egni gan adael dim lle i oroesi. Felly, gall gweld gwas y neidr fod yn anogaeth i ddynesu at fywyd gyda chryfder ac ystwythder.

  Atgoffa i Aros yn Ddigynnwrf – Maent hefyd yn dod i’n dysgu ni i beidio â chynhyrfu wrth i ni aros am ateb. yn union fel y maent yn aros yn dawel yn y dŵr gan ddisgwyl am eu dyddiau gogoniant.

  Galwad i Gofleidio Rhyddid – Unwaith y bydd oedolyn yn gadael y dŵr, mae'n hedfan ac yn byw fel nad oes yfory. O bryd i'w gilydd, maent yn dod atom i'n hannog i gofleidio rhyddid a mwynhau bywyd tra y gallwn.

  Neges Gan Anwylyd - Fel un o'r teithwyr tiroedd, mae gweision y neidr weithiau'n dod atom yn dwyn negeseuon gan ein hanwyliaid sydd wedi mynd heibio.

  Arwydd Cadarn o Drosglwyddiad Enaid – Yn yr un modd, credir mewn diwylliannau niferus fod gwas y neidr yn un o’r creaduriaid asgellog sy’n cludo enaid y rhai sydd newydd ymadael i’r ochr arall . Gweld un yn fuanar ôl i rywun annwyl fynd heibio y mae neges a gyrhaeddodd eu henaid hwy i baradwys.

  Gwas y Neidr yn Dy Dŷ – Mae hwn yn anogaeth y bydd unrhyw drafferth yr ydych yn mynd drwyddi yn fuan. dod i ben. Bydd eich camgymeriadau yn y gorffennol yn cael eu dileu, a byddwch yn codi fel bod gwell newydd.

  Ymweliad Gwas y Neidr yn Eich Breuddwyd – S mae gweld gwas y neidr yn eich breuddwyd yn neges, er eich bod chi’n mynd trwy amser caled a bod gan bethau’r potensial o hyd i waethygu yn y dyddiau nesaf, ni ddylech adael i chi'ch hun fynd o dan. Dywedir wrthych, cyn belled â'ch bod yn cadw'ch pen yn uchel, y byddwch yn y pen draw yn cyrraedd lle o fuddugoliaeth a heddwch.

  Amlapio

  Mae gweision y neidr yn anifeiliaid ysbrydol iawn gyda llawer i'w ddysgu i ni. Os gwelwch un, peidiwch ag estyn am eich banadl na'i chwifio. Yn hytrach, croeso cynnes i'ch gwestai a chwiliwch eich hun er mwyn iddo ddeall pa neges neu wers y mae'n ei chyflwyno i chi.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.