Hippolyta - Brenhines yr Amazonau a Merch Ares

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn ferch i'r duw rhyfel Groegaidd Ares ac yn Frenhines i ferched rhyfelgar enwog yr Amason, mae Hippolyta yn un o arwresau Groegaidd enwocaf. Ond pwy yn union oedd y ffigwr chwedlonol hwn a beth yw'r mythau sy'n ei disgrifio?

  Pwy yw Hippolyta?

  Mae hippolyta yng nghanol sawl myth Groegaidd, ond mae'r rhain yn amrywio i raddau helaeth i ysgolheigion ddim yn sicr a ydyn nhw'n cyfeirio at yr un person.

  Mae'n bosibl bod tarddiad y mythau hyn yn canolbwyntio ar arwresau ar wahân ond fe'u priodolwyd yn ddiweddarach i'r enwog Hippolyta. Mae gan hyd yn oed ei myth enwocaf nifer o bortreadau gwahanol ond mae hynny'n gwbl arferol ar gyfer cylch mytholegol mor hen ag un Groeg yr Henfyd.

  Er hynny, mae Hippolyta yn adnabyddus fel merch Ares ac Otrera a chwaer o Antiope a Melanippe. Cyfieithir ei henw fel let loose a a horse , geiriau sydd â chynodiadau cadarnhaol i raddau helaeth gan fod yr hen Roegiaid yn parchu ceffylau fel anifeiliaid cryf, gwerthfawr, a bron yn sanctaidd.

  Mae Hippolyta yn fwyaf adnabyddus fel brenhines yr Amasoniaid. Credir bod y llwyth hwn o ferched rhyfelgar yn seiliedig ar y bobl Scythian hynafol o ogledd y Môr Du - diwylliant marchogaeth sy'n enwog am ei gydraddoldeb rhywiol a merched rhyfelwyr ffyrnig. Yn y rhan fwyaf o fythau Groeg, fodd bynnag, cymdeithas merched yn unig yw'r Amasoniaid.

  Gellir dadlau mai Hippolyta yw ail frenhines enwocaf yr Amason,yn ail yn unig i Benthesilea (a ddyfynnwyd hefyd fel chwaer Hippolyta) a arweiniodd yr Amazoniaid i mewn i'r Rhyfel Trojan .

  Nawfed Llafur Heracles

  Heracles yn Cael y gwregys o Hippolyta – Nikolaus Knupfer. Parth Cyhoeddus.

  Myth enwocaf Hippolyta yw chwedl Nawfed Llafur Heracles . Yn ei gylch mytholegol, mae'r arwr demi-dduw Heracles yn cael ei herio i berfformio naw llafur gan Brenin Eurystheus . Yr olaf o'r rhain oedd caffael gwregys hud y Frenhines Hippolyta a'i roi i ferch Eurystheus, y dywysoges Admete.

  Rhoddwyd y gwregys i Hippolyta gan ei thad, duw rhyfel Ares, felly disgwylir iddi fod yn her fawr i Heracles. Fodd bynnag, yn ôl y fersiynau mwy poblogaidd o'r myth, gwnaeth Heracles gymaint o argraff ar Hippolyta nes iddi roi'r gwregys iddo o'i wirfodd. Dywedwyd ei bod hi hyd yn oed wedi ymweld â'i long i roi'r gwregys iddo yno'n bersonol.

  Daeth cymhlethdodau er hynny, trwy garedigrwydd y dduwies Hera . Yn wraig i Zeus, dirmygodd Hera Heracles gan ei fod yn fab bastard i Zeus a'r ddynes ddynol Alcmene. Felly, mewn ymgais i rwystro Nawfed Llafur Heracles, cuddiodd Hera ei hun fel Amazon yn union fel yr oedd Hippolyta ar fwrdd llong Heracles a dechreuodd ledaenu'r si fod Heracles yn cipio eu brenhines. llong. Roedd Heracles yn gweld hyn fel twyll ymlaenRhan Hippolyta, ei lladd, cymryd y gwregys, ymladd oddi ar yr Amazons, a hwylio i ffwrdd.

  Theseus a Hippolyta

  Mae pethau'n mynd yn fwy cymhleth pan edrychwn ar fythau'r arwr Theseus . Mewn rhai o’r chwedlau hyn, mae Theseus yn ymuno â Heracles ar ei anturiaethau ac mae’n rhan o’i griw yn ystod ei frwydr gyda’r Amazons am y gwregys. Fodd bynnag, mewn mythau eraill am Theseus, mae'n hwylio ar wahân i wlad yr Amason.

  Mae Theseus yn cipio Hippolyta mewn rhai fersiynau o'r myth hwn, ond yn ôl eraill, mae'r frenhines yn syrthio mewn cariad â'r arwr ac yn bradychu'n fodlon. yr Amazoniaid ac yn gadael gydag ef. Yn y naill achos neu'r llall, mae hi yn y pen draw yn gwneud ei ffordd i Athen gyda Theseus. Dyma sy'n cychwyn Rhyfel yr Attic wrth i'r Amasoniaid gael eu cynddeiriogi gan gipio/brad Hippolyta a mynd ymlaen i ymosod ar Athen.

  Ar ôl rhyfel hir a gwaedlyd, trechwyd yr Amazoniaid yn y pen draw gan amddiffynwyr Athen dan arweiniad Theseus (neu Heracles, yn dibynnu ar y myth).

  Mewn fersiwn arall eto o'r myth, mae Theseus yn gadael Hippolyta yn y pen draw ac yn priodi Phaedra. Wedi’i gythruddo, mae Hippolyta yn arwain yr ymosodiad Amazonaidd ar Athen ei hun i ddifetha priodas Theseus a Phaedra. Yn y frwydr honno, mae Hippolyta naill ai'n cael ei ladd gan Athenian hap, gan Theseus ei hun, gan Amazonian arall trwy ddamwain, neu gan ei chwaer ei hun Penthesilea, eto trwy ddamwain.

  Mae'r holl derfynau hyn yn bodoli mewn mythau gwahanol - dyna sut yn amrywioac yn astrus y gall yr hen chwedlau Groegaidd eu cael.

  Symboledd Hippolyta

  Waeth pa fyth y dewiswn ei ddarllen, ystyrir Hippolyta bob amser yn arwres gref, falch, a thrasig. Mae hi'n gynrychiolaeth ragorol o'i chyd-ryfelwyr Amazonaidd gan ei bod yn ddeallus a charedig ond hefyd yn gyflym i ddicter ac yn llawn dial ar gam.

  A thra bod ei holl chwedlau amrywiol yn gorffen gyda'i marwolaeth, mae hynny'n bennaf oherwydd mai dyma'r rheswm am hynny. mythau Groegaidd a chan mai llwyth mytholegol o ddieithriaid oedd yr Amazoniaid, roedden nhw fel arfer yn cael eu hystyried yn elynion i'r Groegiaid.

  Pwysigrwydd Hippolyta mewn Diwylliant Modern

  Crybwyll mwyaf enwog a chlasurol Hippolyta mewn llenyddiaeth a diwylliant pop yw ei rhan yn A Midsummer Night's Dream William Shakespeare. Ar wahân i hynny, fodd bynnag, mae hi hefyd wedi cael ei phortreadu mewn gweithiau eraill di-ri o gelf, llenyddiaeth, barddoniaeth, a mwy.

  O'i hymddangosiadau modern, mae'r enwocaf yn y comics DC fel mam y Dywysoges Diana, a.k.a Wonder Woman. Yn cael ei chwarae gan Connie Nielsen, mae Hippolyta yn frenhines Amazonaidd, ac mae hi'n rheoli ynys Themyscira, a elwir hefyd yn Paradise Island.

  Mae manylion tad Hippolyta a thad Diana yn amrywio rhwng y gwahanol fersiynau o lyfrau comig – mewn rhai Hippolyta yn ferch i Ares, mewn eraill, mae Diana yn ferch i Ares a Hippolyta, ac mewn eraill mae Diana yn ferch i Zeus a Hippolyta.Y naill ffordd neu'r llall, gellir dadlau bod y fersiwn llyfr comig o Hippolyta yn debyg iawn i'r un o chwedlau Groegaidd - mae hi'n cael ei phortreadu fel arweinydd gwych, doeth, cryf a charedig i'w phobl.

  Cwestiynau Cyffredin Am Hippolyta

  >Beth mae Hippolyta yn dduwies iddo?

  Nid duwies yw Hippolyta ond brenhines yr Amasoniaid.

  Am beth roedd Hippolyta yn adnabyddus?

  Mae hi'n adnabyddus am fod yn berchen ar yr Amasoniaid. Gwregys Aur a gymerwyd oddi wrthi gan Heracles.

  Pwy yw rhieni Hippolyta?

  Rhieni Hippolyta yw Ares ac Otrera, brenhines gyntaf yr Amason. Mae hyn yn ei gwneud hi'n ddemigod.

  Amlapio

  Tra'n chwarae cymeriad cefndirol yn unig ym mytholeg Roeg, mae Hippolyta yn cael ei weld fel ffigwr benywaidd cryf. Mae hi'n ymddangos ym mythau Heracles a Theseus, ac roedd hi'n adnabyddus am ei pherchnogaeth ar y Gwregys Aur.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.