Symbolau Awdurdod – Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Trwy gydol hanes, mae llywodraethwyr wedi amgylchynu eu hunain â symbolau awdurdod i fynnu eu pŵer. Daw'r term awdurdod o'r Lladin auctoritas , ac fe'i cymhwyswyd gyntaf at yr ymerawdwyr Rhufeinig, sy'n awgrymu eu bod yn haeddu parch ac ufudd-dod.

  Dros yr 16eg i'r 18g. canrifoedd yn Ewrop, roedd brenhinoedd yn cyfiawnhau eu hawl i deyrnasu, gyda'r gred bod brenin neu frenhines yn deillio o'u hawdurdod oddi wrth Dduw.

  Roedd y cysyniad o frenhinoedd dewinedig hefyd yn amlwg ymhlith y gwareiddiadau cynharaf, yn enwedig yn yr hen Aifft, lle roedd duwiau a pharaohiaid yn gwisgo addurniadau pen a choronau. Erbyn yr Oesoedd Canol, roedd gan y pabau awdurdod cyfartal neu hyd yn oed oruchafiaeth dros yr ymerawdwyr ac roeddent yn gwisgo symbolau o awdurdod y Pab.

  Heddiw mae llawer o symbolau awdurdod, yn amrywio o goronau i roddion. Dyma gip ar symbolau awdurdod mewn gwahanol ddiwylliannau a chyfnodau amser.

  Coron

  Arwyddlun o frenhiniaeth, y goron yw'r symbol mwyaf adnabyddus o reolaeth ac awdurdod. Mae'n un o'r regalia sy'n gysylltiedig â choroniadau, y seremoni ffurfiol o gydnabod brenin, brenhines neu ymerawdwr newydd. Daw'r term regalia o'r gair Lladin Rex sy'n golygu teilwng o frenin . Yn ystod y coroni, mae sofran yn derbyn y goron ar ei ben neu ei phen fel symbol o awdurdod brenhinol.

  Mae symbolaeth y goron yn deillio o symbolaeth y pen, sefsymbolaidd o rym bywyd, rheswm, doethineb a deallusrwydd. Mewn rhai cyd-destunau, mae'r goron hefyd yn cynrychioli cyfreithlondeb, anrhydedd a gogoniant. Pan gaiff ei darlunio mewn arfbais, mae hefyd yn dynodi awdurdod llywodraethol, barnwrol, a milwrol.

  Teyrnwialen

  Arwyddlun arall o awdurdod a sofraniaeth, mae'r deyrnwialen yn ffon addurnol a ddelir gan reolwyr ar achlysuron seremonïol. . Yn ôl testun Sumerian hynafol, credwyd bod y deyrnwialen wedi disgyn o'r nefoedd a'i bod hyd yn oed wedi'i dyrchafu i statws diwinyddiaeth. Fe'i darluniwyd gyntaf yn nwylo duwiau hynafol, ond yn y diwedd daeth yn symbol o bŵer brenhinol a roddwyd i'r pren mesur gan dduwdod.

  Orb

  Wedi'i wneud o fetelau a thlysau gwerthfawr, mae'r orb yn symbol traddodiadol o bŵer ac awdurdod brenhinol. Gellir olrhain ei symbolaeth yn ôl i gyfnod y Rhufeiniaid, lle roedd ymerawdwyr yn defnyddio'r glôb fel symbol o oruchafiaeth y byd, fel arfer gyda duwies buddugoliaeth ar ei ben. Yn ddiweddarach, disodlwyd y dduwies gyda chroes i symboleiddio byd o dan reolaeth Gristnogol, a daeth yr orb i gael ei hadnabod fel y globus crosiogwr .

  Roedd y cruciger globus yn dynodi rôl y rheolwr Cristnogol fel ysgutor ewyllys Duw. Yr ymerawdwr Rhufeinig Sanctaidd Harri II oedd y cyntaf i'w ddal mewn llaw adeg ei goroni yn 1014, ac mae'n parhau i fod yn elfen bwysig mewn regalia brenhinol ym mrenhiniaethau Ewrop. Gan fod gan y pab awdurdod tymmorol, y mae ganddo yntau yhawl i arddangos y symbol, ac mae fel arfer yn cael ei arddangos ar ben tiaras Pab.

  Allweddi St. Pedr

  Hefyd a elwir yn Allweddi y Nefoedd, y <9 Mae>Allweddi St. Pedr yn symbol o awdurdod y Pab. Mae'n cynnwys dwy allwedd groes, sydd i'w gweld yn arfbais y pab a baner talaith Dinas y Fatican, fel symbol o ddwyfoldeb ac ufudd-dod. Ysbrydolir ei symbolaeth gan allweddi'r nefoedd a ymddiriedodd Crist i'r apostol Pedr. Mewn celf Gristnogol, fe'i gwelir ar y ffresgo Traddodi'r Allweddi i Sant Pedr gan yr arlunydd o'r Dadeni Pietro Perugino.

  Yr Eryr

  Fel brenin yr adar, mae'r eryr wedi'i gysylltu â phŵer, awdurdod ac arweinyddiaeth. Mae'n debyg bod y symbolaeth yn deillio o'i chryfder, ei nodweddion corfforol a'i henw da fel heliwr. Fe'i mabwysiadwyd fel hunaniaeth genedlaethol gan genhedloedd, gan gynnwys yr Almaen a'r Unol Daleithiau.

  Fel aderyn solar, mae'r eryr yn symbol o dduwiau'r awyr. Cryfhaodd ei gysylltiad â'r haul ei henw da, gan fod yr haul hefyd yn symbol o bŵer ac awdurdod. Roedd yr eryr hyd yn oed yn arwyddlun y duw haul Rhufeinig, Sol Invictus , y mae ei enw yn golygu buddugol dros y tywyllwch .

  Yn ddiweddarach, daeth yr eryr yn arwyddlun y Rhufeiniaid Ymerodraeth a ddefnyddir i gynrychioli'r ymerawdwr, a oedd mewn rheolaeth lwyr. Roedd teyrnwialen, cleddyfau a darnau arian Rhufeinig fel arfer yn cael eu gorffen gyda ffigwr eryr.Roedd hefyd yn arwyddlun o ymerodraethau Awstria a Rwseg, ac yn symbol mwyaf eiconig o deyrnasiad Napoleon.

  Y Ddraig

  Fel creadur chwedlonol â nerth mawr, y ddraig Roedd yn cael ei ffafrio yn arbennig fel symbol o awdurdod brenhinol. Yn Tsieina, mae'n cynrychioli gogoniant yr ymerawdwr a'r haul. I rai, roedd yr ymerawdwr yn cael ei weld fel ymgnawdoliad o'r ddraig. Fel symbol imperialaidd, fe'i cerfiwyd ar orseddau, ei frodio ar wisgoedd sidan a'i nodweddu ar addurniadau pensaernïol.

  Yn ystod llinach Joseon, roedd y ddraig hefyd yn cynrychioli awdurdod y brenhinoedd, a oedd wedi derbyn mandad y nefoedd i rheol. Yn wahanol i ddraig ddrwg y dychymyg Gorllewinol, mae dreigiau'r Dwyrain yn cael eu gweld fel creaduriaid addawol, caredig a doeth, yn eu cysylltu â goruchafiaeth, uchelwyr a mawredd.

  Symbol Griffin

  Rhan-eryr, rhan -lion, mae'r griffin yn symbol poblogaidd o rym ac awdurdod yn y byd Clasurol, yn ogystal ag mewn Cristnogaeth ganoloesol a herodraeth. Ar un adeg yn cynrychioli teulu brenhinol, enillodd rôl gwarcheidwad yn fuan. Fe'i cerfiwyd hefyd ar feddrodau, a allai fod wedi golygu symboleiddio llinach frenhinol y bobl a gladdwyd oddi mewn, a'u hamddiffyn.

  Uraeus

  Ynglwm wrth flaen coronau'r pharaoh, mae'r roedd uraeus yn symbol o awdurdod dwyfol, sofraniaeth, a breindal. Fe'i cynrychiolir gan ffigwr o cobra unionsyth, sefyn gysylltiedig â'r haul a sawl duwies, megis y dduwies Wadget, a'i swydd oedd amddiffyn yr Aifft a'r cosmos rhag drygioni. Felly, defnyddiwyd yr uraeus hefyd fel symbol o amddiffyniad , gan fod yr Eifftiaid yn credu y byddai'r cobra yn poeri tân ar eu gelynion. Hefyd, credir ei fod yn arwain y pharaohiaid ymadawedig yn y byd ar ôl marwolaeth.

  Gungnir (Gwaywffon Odin)

  Ym mytholeg Norseg , mae Odin yn un o'r prif dduwiau , ac mae ei waywffon Gungnir yn symbol o'i rym, ei awdurdod a'i amddiffyniad. Mae'r enw Gungnir yn golygu yr un siglo , gan ei fod yn dod â phobl i Odin . Yn yr Ynglinga Saga , byddai'n defnyddio'r arf i daro braw i galonnau ei elynion. Ymddengys iddo fod yn arwyddocaol iawn yn ystod Oes y Llychlynwyr, tua'r 9fed i'r 11eg ganrif, fel y mae'n ymddangos ar serameg ac yrnau amlosgi a ddarganfuwyd ledled canolbarth a de Sweden.

  Y Cnu Aur

  Yn mytholeg Groeg , mae'r Cnu Aur yn symbol o bŵer brenhinol ac awdurdod. Roedd yn perthyn i Chrysomallos, hwrdd asgellog gyda gwlân euraidd. Dyma uchafbwynt alldaith enwog yr Argonauts, a arweiniwyd gan Jason, wrth i'r Brenin Pelias o Iolkos addo ildio ei frenhiniaeth os deuir o hyd i'r cnu.

  Yn yr hen amser, ystyrid yr alldaith fel ffaith hanesyddol , a chafodd ei grybwyll yn epig y 3edd ganrif CC, yr Argonautica , ganApollonius o Rhodes. Y dyddiau hyn, mae'r Cnu Aur i'w weld ar herodraeth, fel arfbais Seland Newydd, ac ar arfbais talaith Awstralia De Cymru Newydd.

  Fasces

  Arwyddair awdurdod swyddogol yn Rhufain hynafol, mae'r ffasys yn cyfeirio at fwndel o wiail ac un fwyell, a gludwyd mewn gorymdeithiau cyhoeddus a seremonïau gweinyddol. Mae'r term yn deillio o ffurf luosog y Lladin fascis sy'n golygu bwndel . Credir i'r Rhufeiniaid fabwysiadu'r ffasau oddi wrth yr Etrwsgiaid, y credir eu bod wedi cymryd y symbol o labrys yr hen Roegiaid.

  Y ffascesau oedd symbol awdurdod barnwrol y llyctoriaid neu gynorthwywyr ynadon. Trwy arfer ei awdurdod, gallai arweinydd Rhufeinig gosbi neu ddienyddio'r rhai oedd yn anufudd. Roedd y gwiail yn cynrychioli cosb ac roedd y fwyell yn awgrymu dienyddiad. Ar y llaw arall, roedd gostwng yr wynebfyrddau yn fath o saliwt i swyddog uwch.

  Erbyn yr 20fed ganrif, mabwysiadwyd y symbol ffasgaidd gan y mudiad ffasgaidd yn yr Eidal i gynrychioli trefn a chryfder trwy undod. Yn yr Unol Daleithiau, mae i'w weld ar hyd cofeb Abraham Lincoln i gynrychioli pŵer ac awdurdod y wladwriaeth dros y dinasyddion. Fodd bynnag, yma mae'r symbol yn darlunio eryr moel uwchben y fwyell, tro Americanaidd ar y symbol Rhufeinig hynafol.

  Gavel

  Y morthwyl, neugivel, yn symbol o gyfiawnder ac awdurdod, yn enwedig o berson i wrando a datrys anghydfodau. Yn nodweddiadol mae wedi'i wneud o bren caled ac wedi'i daro ar faen sain i ddynodi awdurdod barnwr yn ystafell y llys. Mewn gwledydd democrataidd, fe'i defnyddir gan Lywydd y Senedd, yn ogystal â Llefarydd y Tŷ, i fynnu sylw, distawrwydd, a threfn yn ystod sesiynau.

  Deilliodd symbolaeth rhoddl o'r 10fed ganrif mytholeg Llychlyn. Mae archeolegwyr wedi dod o hyd i swynoglau metel bach yn cynrychioli'r Mjolnir , morthwyl y dduw taranau Norsaidd , Thor. Roedd yn noddwr cyfiawnder a'i forthwyl oedd symbol ei rym, sy'n awgrymu bod tarddiad rhodd y barnwr i symbol nerth ac awdurdod Thor.

  Amlapio <5

  Mae symbolau awdurdod yn rhan bwysig o bob cymdeithas. Bwriad y symbolau hyn yw dynodi statws cymdeithasol uchel y llywodraethwyr, mwy o ddoethineb a phŵer, sy'n cael eu hystyried yn angenrheidiol ar gyfer cymdeithas drefnus. Mewn gwledydd sy'n cael eu rheoli gan frenhiniaethau, mae regalia coronau, teyrnwialen ac orbs yn parhau i fod yn symbolau pŵer ac awdurdod. Ar wahân i'r rhain, mae ystod eang o symbolau sy'n darlunio awdurdod.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.