Pwy yw'r Wyth Anfarwol o Fytholeg Tsieineaidd?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn llên gwerin Tsieineaidd a Thaoaidd, mae gan yr Wyth Anfarwol, neu Bā Xiān, ran bwysig i'w chwarae fel arwyr cyfiawnder anfarwol chwedlonol, sydd bob amser yn ymladd i drechu drygioni. a dod â heddwch i'r byd.

  Fe'u gelwir yn Bā Xiān yn Tsieinëeg sy'n cynnwys y cymeriad Tsieineaidd sy'n cynrychioli 'wyth' ac sy'n cyfieithu'n llythrennol i 'anfarwolion', 'bod nefol' neu hyd yn oed 'yr Wyth Genad'.

  Er eu bod i gyd wedi dechrau fel bodau dynol marwol ac nad ydynt yn Dduwiau union, fe lwyddasant i gyflawni anfarwoldeb ac esgyn i'r Nefoedd oherwydd eu hymddygiad selog, uniondeb, dewrder, a duwioldeb. Yn y broses rhoddir pwerau dwyfol a phriodoleddau goruwchnaturiol iddynt.

  Credir bod yr Wyth Anfarwol hyn yn byw ar Fynydd Penglai, grŵp o bum ynys baradwysaidd yng nghanol Môr Bohai, lle mai dim ond nhw sydd â mynediad .

  Mae'r Anfarwolion hyn nid yn unig yn gwybod holl gyfrinachau natur, ond maent hefyd yn cynrychioli'r fenyw, y gwryw, y cyfoethog, y tlawd, y bonheddig, y gostyngedig, yr hen, a'r Tsieineaidd ifanc.<5

  Tarddiad yr Wyth Anfarwol

  Mae hanesion y bodau anfarwol hyn wedi bod yn rhan o hanes llafar Tsieina ers amser maith nes iddynt gael eu cofnodi am y tro cyntaf gan y Bardd Wu Yuantai o'r Ming Dynasty, a ysgrifennodd yr enwog ' Ymddangosiad yr Wyth Anfarwol a'u Teithiau i'r Dwyrain '.

  Awduron dienw eraill oysgrifennodd y Brenhinllin Ming hefyd storïau am eu hanturiaethau megis ' Yr Wyth Anfarwol yn Croesi'r Môr ' a ' Gwledd yr Anfarwolion '.

  Ymhelaethu ar y chwedlau hyn pwerau'r anfarwolion hyn a oedd yn cynnwys y gallu i drawsnewid yn greaduriaid a phethau gwahanol, cyrff na heneiddiodd, y gallu i gyflawni campau rhyfeddol, rheolaeth Qi, y gallu i ragweld y dyfodol, a'r gallu i wella.

  Pwy Yw'r Wyth Anfarwol?

  Yr Wyth Anfarwol. Parth Cyhoeddus.

  1. Lü Dongbin

  Fel prif arweinydd yr Wyth Immortals, mae Lu Dongbin hefyd yn hysbys i fod yn ysgolhaig cain o'r 8fed ganrif. Pan gafodd ei eni, credir bod yr ystafell wedi'i llenwi'n hudolus â phersawr melys.

  Mae Dongbin yn hysbys i fod yn ddeallus iawn gydag awydd mawr i helpu eraill i sicrhau twf ysbrydol. Pe bai ganddo ddiffyg cymeriad, ei dueddiadau o fod yn fenywaidd, yn feddw, a'i byliau o ddicter fyddai hynny.

  Dywedir i Dongbin ddysgu cyfrinachau Taoaeth oddi wrth Zhongli Quan ar ôl profi ei hun trwy fynd dan ddeg. treialon. Datblygodd y dulliau a ddysgwyd iddo a gwnaeth lawer o gyfraniadau er lles a thwf ysbrydol y ddynoliaeth gyfan.

  Cynrychiolir Lu Dongbin yn nodweddiadol fel gwisgo gwisg ysgolhaig â chleddyf mawr a dal brwsh. Gyda'i gleddyf ymladdodd ddreigiau a drygau eraill. Ef yw'r noddwrdwyfoldeb barbwyr.

  2. Ef Xian Gu

  He Xian Gu yw'r unig fenyw anfarwol o fewn y grŵp ac fe'i gelwir hefyd yn forwyn anfarwol. Dywedir iddi gael ei geni gyda chwe gwallt yn union ar ei phen. Pan dderbyniodd weledigaeth ddwyfol i newid ei diet i mica powdr neu fam berlog yn unig bob dydd, dilynodd drwodd ac addunedodd hefyd aros yn wyryf. Oherwydd hyn, llwyddodd i gyrraedd anfarwoldeb ac esgyn i'r nefoedd.

  Mae ef Xian Gu fel arfer yn cael ei symboleiddio gan lotws a'i hoff declyn yw'r lletwad sy'n rhoi doethineb, purdeb a myfyrdod. Mae gan ei lotws y gallu i wella iechyd meddwl a chorfforol. Yn y rhan fwyaf o'i darluniau, fe'i gwelir yn dal y bibell gorsen gerddorol, sheng. Gyda hi mae Fenghuang neu'r ffenics Chineaidd, yr aderyn anfarwol chwedlonol sy'n dod â bendithion, heddwch, a ffyniant.

  3. Cao Gou Jiu

  Cao Guojiu gan Zhang Lu. PD.

  A elwir yn annwyl fel yr Ewythr Brenhinol Cao, mae gan Cao Gou Jiu yr enw o fod yn frawd bonheddig i'r Song Empress y 10fed Ganrif ac yn fab i gomander milwrol.

  Yn ôl y chwedlau, manteisiodd ei frawd iau Cao Jingzhi ar ei reng, gamblo, a bwlio'r gwan. Ni allai neb ei atal hyd yn oed pan laddodd rhywun oherwydd ei gysylltiadau pwerus. Roedd hyn yn gwneud Cao Gou Jiu yn rhwystredig iawn ac yn ei lenwi â thristwch, ceisiodd dalu ar ei ganfeddyledion gamblo ei frawd ond methodd â diwygio ei frawd, a arweiniodd ato i ymddiswyddo o’i swydd. Gadawodd ei gartref i fynd i gefn gwlad a dysgu Taoaeth. Tra'n byw mewn unigedd, cyfarfu â Zhongli Quan a Lü Dongbin a ddysgodd egwyddor Taoist a chelfyddyd hudolus iddo.

  Cao Gou Jiu yn aml yn cael ei ddarlunio yn gwisgo ffrog llys ffurfiol, moethus gyda castanets, yn gweddu i'w reng a roddodd fynediad rhydd iddo. i mewn i'r palas brenhinol. Mae hefyd i'w weld yn dal tabled jâd oedd â'r gallu i buro aer. Ef yw nawddsant actorion a theatr.

  4. Li Tie Guai

  Yn ôl y chwedl, roedd Li Tie Guai, ac yntau'n hyddysg iawn mewn hud a lledrith, yn ddyn parchus, a ddysgodd y gallu i wahanu ei enaid oddi wrth ei gorff ac ymweld â'r tir nefol o Lao-Tzu, sylfaenydd Taoism. Defnyddiodd y sgil hon yn aml ac unwaith pan gollodd olwg ar amser, gan adael ei gorff am chwe diwrnod. Tybiai ei wraig ei fod wedi marw ac amlosgodd ei gorff.

  Wedi iddo ddychwelyd, heb allu dod o hyd i'w gorff, nid oedd ganddo ddewis ond byw yng nghorff cardotyn cloff oedd yn marw. Oherwydd hyn, mae'n cael ei gynrychioli fel cardotyn cloff sy'n cario cicaion dwbl ac yn cerdded gyda baglau haearn. Dywedir ei fod yn cario meddyginiaeth o gwmpas yn ei gourd a all wella unrhyw afiechyd.

  Dywedir bod gan y cicaion y gallu i gadw drygioni i ffwrdd ac yn symbol o helpu'r trallodus a'r anghenus. Cymylau'n dod i'r amlwgo'r cicaion dwbl yn cynrychioli'r enaid gyda'i siâp di-ffurf. Yn aml, gwelir ef yn marchogaeth ar qilin , creadur chimerical carnau chwedlonol Tsieineaidd sy'n cynnwys gwahanol anifeiliaid. Mae'n cael ei weld fel pencampwr y sâl.

  5. Lan Caihe

  Caiff Lan Caihe ei ddisgrifio fel person rhyngrywiol, ac fe'i gelwir yn Hermaphrodite Anfarwol neu'r bachgen tragwyddol yn ei arddegau. Dywedir eu bod wedi crwydro fel cardotyn ar y strydoedd gyda basged o flodau neu ffrwythau. Mae'r blodau hyn yn cynrychioli byrhoedledd bywyd, a gallent hefyd gyfathrebu â'r duwiau gan eu defnyddio.

  Dywedir i Lan Caihe gyrraedd anfarwoldeb pan ddaethant yn feddw ​​iawn un diwrnod a gadael y byd marwol i fynd i'r nefoedd i farchogaeth ar ben craen. Mae ffynonellau eraill yn dweud iddynt ddod yn anfarwol pan drosglwyddodd y Monkey King chwedlonol, Sun Wukong, hud gwerth pum can mlynedd.

  Dywed chwedlau iddynt fynd o amgylch y strydoedd yn canu caneuon am ba mor gryno oedd bywyd marwol. Maen nhw'n cael eu portreadu'n aml yn gwisgo gŵn glas trwst ac un esgid ar eu traed. Nhw yw nawddsant gwerthwyr blodau.

  6. Han Xiang Zi

  Han Xiangzi yn cerdded ar y dwr wrth chwarae ei ffliwt . Liu Mehefin (Ming Dynasty). PD.

  Han Xiang Zi yw'r athronydd ymhlith yr Wyth Anfarwol. Roedd ganddo'r sgil arbennig i wneud i flodau flodeuo a lleddfu anifeiliaid gwyllt. Dywedir iddo gael ei ymrestru i ysgol Confuciani ddod yn swyddog gan ei ewythr mawreddog, y bardd a'r gwleidydd amlwg, Han Yu. Ond gan nad oedd ganddo ddiddordeb, datblygodd ei allu i flodeuo blodau a dysgwyd Taoaeth gan Lü Dongbin a Zhongli Quan.

  Caiff Han Xiang Zi ei bortreadu fel dyn hapus ac fe'i gwelir bob amser yn cario Dizi , ffliwt hudol Tsieineaidd sydd â'r pŵer i wneud i bethau dyfu. Ef yw noddwr pob cerddor. Gwyddys ei fod yn rhyfeddol gerddorol ei hun.

  7. Zhang Guo Lao

  Mae Zhang Guo Lao yn cael ei adnabod fel y dyn hynafol, a deithiodd y tiroedd gyda’i ful papur gwyn hudolus a allai gerdded pellteroedd hir iawn a chrebachu i mewn i waled ar ôl y daith. Byddai'n dod yn ôl yn fyw pryd bynnag y byddai ei feistr yn ei daenellu â rhywfaint o ddŵr.

  Yn ystod ei fywyd fel meidrolyn, roedd Zhang Guo Lao yn feudwy y gwyddys ei fod yn eithaf ecsentrig ac yn ocwltydd a oedd yn ymarfer necromancy. Cipiodd adar â'i ddwylo noeth ac yfed dŵr o flodau gwenwynig. Dywedir iddo farw pan ymwelodd â'r deml a'i gorff hyd yn oed wedi pydru'n gyflym ond yn ddirgel, fe'i gwelwyd yn fyw ar fynydd cyfagos ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

  Mae Zhang Guo Lao fel arfer yn cael ei bortreadu fel hen ddyn yn marchogaeth mul yn ei ol, yn dal drym pysgodyn wedi ei wneyd o bambŵ, mallets, ac eirin gwlanog o anfarwoldeb. Dywedir bod y drwm yn gwella unrhyw glefydau sy'n peryglu bywyd. Ef yw symbol hen ddynion.

  8. Quan Zhongli

  15>2>Cuan Zhongli ganZhang Lu. PD.

  Adnabyddir fel y rhyfelwr gorchfygedig, yn ôl y chwedl, roedd Zhongli Quan yn alcemydd o linach Zhou a oedd â grym trawsnewid ac yn gwybod dirgelwch bywyd. Ef yw'r hynaf ymhlith yr Immortals. Credir iddo gael ei eni o gorff ei fam mewn cawod o oleuadau a'r gallu i siarad yn barod.

  Dysgodd Quan Zhongli Taoaeth o Tibet, pan arweiniodd ei wariant milwrol fel cadfridog Brenhinllin Han ef yno ac ymroddodd i fyfyrdod. Dywedir iddo esgyn i'r nef wrth fyfyrio trwy ymddatod i gwmwl o lwch aur. Tra bod ffynonellau eraill yn dweud iddo fynd yn anfarwol pan syrthiodd wal arno wrth fyfyrio a thu ôl i'r wal roedd llestr o jâd a'i trodd yn gwmwl symudliw.

  Mae Zhongli Quan yn aml yn cael ei ddarlunio fel dyn tew gyda'i bol yn dangos ac yn cario ffan enfawr a allai ddod â'r meirw yn ôl yn fyw. Gallai hyd yn oed droi cerrig yn aur neu arian. Defnyddiodd ei wyntyll i leddfu tlodi a newyn yn y byd.

  Yr Wyth Anfarwol Gudd

  Yn union fel yr oedd gan yr Immortals hyn eu pwerau dwyfol eu hunain, fe ddefnyddion nhw dalismans arbennig a elwir yn Wyth Immortal Cudd a oedd nid yn unig â galluoedd unigryw ond â rhai ystyron.

  • Mae cleddyf Lü Dongbin yn darostwng pob drwg
  • Roedd gan Zhang Guo Lao ddrwm a allai argyhoeddi bywyd
  • Gallai Han Xiang Zi achosi twfgyda'i ffliwt
  • Roedd gan lotws Xiangu y gallu i feithrin pobl trwy fyfyrdod
  • Bu bwrdd jâd Cao Guo Jiu yn puro'r amgylchedd
  • Defnyddiodd Lan Caihe eu basged o flodau i gyfathrebu â nhw. roedd gan y duwiau nefol
  • Li Tie Guai gourds a oedd yn adfywio'r trallodus, yn iacháu'r sâl ac yn helpu'r anghenus
  • Gallai cefnogwr Zhongli Quan ddod â'r meirw yn ôl yn fyw.

  Diwylliant Poblogaidd yn Seiliedig ar yr Wyth Anfarwol

  Yr wyth anfarwol yn croesi'r môr. PD.

  Mae'r Wyth Anfarwol yn cael eu hedmygu gan gynifer fel eu bod wedi cael eu darlunio'n aml mewn celf a llenyddiaeth Tsieineaidd. Mae eu nodweddion nodweddiadol bellach yn cael eu symboleiddio a'u darlunio mewn amrywiol wrthrychau megis brodweithiau, porslen ac ifori. Mae llawer o beintwyr amlwg wedi gwneud paentiadau ohonyn nhw, ac maen nhw hefyd wedi'u darlunio mewn murluniau teml, gwisgoedd theatr ac yn y blaen.

  Y personoliaethau chwedlonol hyn yw'r cymeriadau mwyaf adnabyddus ac a ddefnyddir yn niwylliant Tsieina a chânt eu portreadu hefyd fel prif gymeriadau. cymeriadau mewn sioeau teledu a ffilmiau. Er nad ydynt yn cael eu haddoli fel duwiau, maent yn dal i fod yn eiconau enwog ac mae llawer o'r ffilmiau a'r sioeau modern yn seiliedig ar eu campau a'u hanturiaethau. Mae'r cymeriadau hyn yn ffynhonnell defosiwn, ysbrydoliaeth, neu adloniant i lawer.

  Oherwydd eu bywydau hir, mae'r gelfyddyd y cânt eu darlunio ynddi fel arfer yn gysylltiedig â gwleddoedd a dathliadau penblwydd ac mewnllawer o gyd-destunau crefyddol gan eu bod yn aml yn cael eu portreadu fel Daoistiaid yn dysgu Ffordd Daoism. Mae eu straeon a'u chwedlau hefyd wedi'u trosi'n lyfrau plant, wedi'u darlunio â llawer o graffeg yn darlunio'r Wyth.

  Mae llawer o ddiarhebion Tsieineaidd hefyd wedi tarddu o chwedlau'r Wyth Anfarwol. Un enwog yw ‘ Yr Wyth Anfarwol Croesi’r Môr; Pob un yn Datgelu Eu Pwer Dwyfol ’ sy’n golygu, pan fyddant mewn sefyllfa anodd, y dylai pawb ddefnyddio eu sgiliau unigryw i gyflawni nod cyffredin. Yn ôl y stori, ar eu ffordd i Gynhadledd yr Eirinen Wlanog Hudolus, daeth yr Wyth Immortals ar draws cefnfor ac yn hytrach na'i groesi trwy hedfan ar eu cymylau, y dull o deithio, penderfynodd pob un ohonynt ddefnyddio eu pwerau dwyfol unigryw i groesi'r môr. môr gyda'i gilydd.

  Amlapio

  Mae'r Wyth Anfarwol yn dal i fod yn ffigurau poblogaidd yn Nhaoism a diwylliant Tsieina nid yn unig oherwydd eu cysylltiad â hirhoedledd a ffyniant ond oherwydd eu bod yn arwyr annwyl y llu, eu halltu o afiechydon, ymladd yn erbyn gormes y gwan a hyd yn oed helpu pobl i gyrraedd ysbrydolrwydd. Er eu bod yn gymysgedd o realiti a mytholeg, maent yn parhau i fod yn bwysig yng nghalonnau'r gymdeithas Tsieineaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.