Blodyn Melyd - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn gyffredin mewn gerddi bythynnod a gloÿnnod byw, mae milddail yn cynnwys clystyrau o flodau addurnol a dail pluog. Dyma gip ar yr hyn sy'n gwneud y blodyn hwn mor arbennig, ynghyd â'i hanes cyfoethog a'i arwyddocâd heddiw.

  Am yr Yarrow

  Brodorol i ranbarthau tymherus Ewrop, Asia a Gogledd America , milddail yw'r blodau blasus o'r genws Achillea o'r teulu Asteraceae . Daw ei enw cyffredin o'r gair Groeg hiera sy'n golygu perlysieuyn sanctaidd . Fodd bynnag, mae’r blodau hyn wedi ennill llawer o enwau, gan gynnwys pupur yr hen ddyn, planhigyn trwyn, chwyn y saer a briwlys, dim ond i enwi ond ychydig.

  Yr amrywiaeth mwyaf cyffredin yw’r A. millefolium , lle mae mille yn golygu mil , a folium yn golygu deilen , gan gyfeirio at bluen y blodau dail. Mewn rhai rhanbarthau, fe'i gelwir yn fwy cyffredin fel plumajillo , sy'n cyfateb i pluen fach .

  Mae gan gulfor glystyrau o flodau siâp ymbarél sy'n edrych fel llygad y dydd bach, a gallant i'w gweld mewn llawer o wahanol liwiau, megis melyn, gwyn, pinc a choch.

  Mae gan y blodyn arogl melys tebyg i darragon ac anis, sy'n denu llawer o bryfed a glöynnod byw. Cânt eu tyfu'n gyffredin fel addurniadau gardd o gwmpas y byd, a gallant ffynnu mewn hinsoddau poeth, llaith, yn ogystal ag mewn ardaloedd sy'n dueddol o sychder. ,Mae'r blodau hyn yn cael eu hystyried yn feddyg planhigion, gan eu bod yn aml yn cael eu gosod ger planhigion eraill i gadw'r plâu i ffwrdd. Yn anffodus, gellir eu hystyried yn ymledol mewn rhai rhanbarthau hefyd, gan eu bod yn lledaenu'n hawdd. Hefyd, ni ddylid eu cymysgu â'r cegid gwenwyn sy'n edrych yn debyg neu'r Conium maculatum , sy'n wenwynig.

  Mythau a Storïau Am y Blodyn Melyd

  Mae enw gwyddonol milddail, Achillea, yn swnio fel Achilles , arwr Rhyfel Caerdroea ym mytholeg Roeg. Yn ôl Pliny yr Hynaf, darganfu Achilles y blodyn milddail sy'n gwella clwyfau.

  Yn ôl rhai cyfrifon, defnyddiodd Achilles rai mathau o'r planhigyn, yn enwedig y deilen rhedyn neu'r brethyn melynaidd aur , i iachau ei filwyr, y Myrmidons. Dyna pam yr adwaenir mildd hefyd fel briwlys yr holl-iachâd neu friwlys y milwr.

  Mewn hanes arall, credir fod milddail wedi tarddu o rai crafiadau metel oddi ar ei waywffon, a’i rhoi wedyn ar glwyfau Telephus i’w wella. Fodd bynnag, mae rhai straeon yn dweud mai'r ferdigris ag ansawdd antiseptig a wellodd ei wrthwynebydd.

  Ystyr a Symbolaeth yr Yarrow

  Mae'r blodyn nid yn unig yn chwedlonol, ond hefyd yn symbolaidd. Yn iaith y blodau, dyma rai o ystyron symbolaidd milddail:

  • Cariad Tragwyddol – Yn y cyfnod modern, mae'r blodyn wedi dod yn gysylltiedig â chariad, ers iddo gael ei defnyddiomewn priodasau a hyd yn oed hongian dros welyau priodasol, yn y gobaith o feithrin gwir gariad am saith mlynedd ar ôl priodas. Dyna pam y gelwir y blodyn hefyd yn cariad saith mlynedd . Mewn rhai cyd-destunau, mae milddail hefyd yn cael ei ystyried yn iachâd ar gyfer calon sydd wedi torri.
  • >
  • Dewrder a Rhyfel – Cyfeirir ato weithiau fel briwlys y milwr >, llysieuyn milwrol a milfoil marchog , milddail yn cynrychioli dewrder, yn enwedig adeg rhyfel. Credir hefyd y bydd gwisgo'r blodyn yn rhoi amddiffyniad a dewrder.
    • 10>Iechyd ac Iechyd Da - Ar wahân i Achilles chwedlonol, llawfeddygon maes brwydr Rhyfel Cartref America hefyd yn rhoi'r blodau a'r dail wedi'u malu ar glwyfau bwled.
    • Cynrychiolaeth o Bwerau Seicig - Dywedir bod gan flogwyr bwerau cyfriniol, felly fe'u hystyrir hefyd fel symbol o hud. Ar wahân i exorcism, maent hefyd yn gysylltiedig â swynion, incantations a chyfathrebu anifeiliaid. Gelwir y blodyn hefyd yn glaswellt y neidr , danadl y diafol , blodyn marw , a chwaraewr y dyn drwg . 12>

    Defnyddio Blodau Melyd Trwy gydol Hanes

    Nid hardd yn unig yw’r blodau addurniadol hyn – fe’u defnyddir hefyd mewn nifer o ffyrdd, yn enwedig mewn meddygaeth, coginio ac yn y harddwch diwydiant.

    • Mewn Hud ac Ofergoelion

    Mae milddail wedi eu darganfod mewn beddau Neanderthalaidd ac roedd yn debygola ddefnyddir gan y bodau dynol cynnar fel llysieuyn cysegredig. Credir hefyd bod y Derwyddon wedi ymgorffori coesynnau a changhennau’r planhigion yn eu defodau i ragweld y dyfodol a’r tywydd. Yn Ewrop yr Oesoedd Canol, roedd llawer wedi eu defnyddio i wysio neu i alltudio ysbrydion drwg.

    Mewn dewiniaeth Tsieineaidd, yn enwedig yn I Ching neu Yi Jing, mae coesynnau milddail wedi cael eu defnyddio ar gyfer negeseuon dwyfol, y gellir eu holrhain yn ôl i y Brenhinllin Chou. Mewn rhai diwylliannau, credir eu bod yn meithrin cyfeillgarwch, cytgord, dewrder ac atyniad, yn ogystal â chreu dyfodol eich breuddwydion.

    Yn ôl y sôn, mae breuddwydio milddail yn golygu y bydd rhywun yn clywed newyddion da.

    3>

    Y dyddiau hyn, mae rhai defodau sy'n ymwneud â milddail yn dal i gael eu harfer, megis llosgi blodau sych fel arogldarth, yn y gobaith o lenwi'ch cartref â chariad a hapusrwydd, yn ogystal â'u hychwanegu mewn dŵr bath i ennill pwerau seicig. Mae rhai hyd yn oed yn eu gosod o dan eu clustogau ar gyfer breuddwydion proffwydol. Yn Iwerddon a Ffrainc, yr oedd milddail yn un o berlysiau St. Ioan a losgwyd, felly byddai'r mwg yn amddiffyn rhag drwg.

    Ymwadiad

    Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

    Ar wahân i'r Groegiaid hynafol, roedd Croesgadwyr yr Oesoedd Canol hefyd yn defnyddio'r planhigyn fel planhigyn cynnar.trin clwyfau. Hefyd, gwnaeth amryw o lwythau Americanaidd trwyth o fileiddyn i wella briwiau, cornwydydd a phroblemau croen eraill. Ym 1597, awgrymodd y llysieuydd Saesneg John Gerard y dail fel meddyginiaeth ar gyfer y ddannoedd - a pharhaodd y planhigyn yn driniaeth cymorth cyntaf poblogaidd tan ddechrau'r 19eg ganrif.

    Yn gyffredinol, mae ganddyn nhw wrthlidiol, gwrth-alergenig ac eiddo astringent, sy'n atal haint. Y dyddiau hyn, mae yna hufenau iachau o hyd wedi'u gwneud o fileiddyn a borage ar gyfer trin cleisiau, crafiadau a llosgiadau. Mae rhai mathau o'r planhigyn hefyd yn cael eu troi'n de ar gyfer lleddfu annwyd, twymyn a ffliw.

    • In Beauty

    Am ganrifoedd, mae'r blodyn wedi bod. wedi'i ddefnyddio mewn colur oherwydd ei ansawdd astringent. Mae rhai llwythau Americanaidd, yn enwedig y Cowlitz, wedi defnyddio blodau milddail ar gyfer rinsio gwallt llysieuol. Hefyd, dywedir bod y te milddail yn fuddiol o ran cynnal lliw gwallt ac atal cwymp gwallt.

    • Mewn Gastronomeg

    Rhai mathau o'r planhigyn yn fwytadwy ac yn cael eu cynnwys yn gyffredin mewn tro-ffrio a chyrri. Gan fod gan milddail flas cryf, maen nhw'n boblogaidd mewn stiwiau pwmpen a chadgerî gyda ffiledi pysgod, lemonau ac almonau. Yn Sgandinafia, maen nhw wedi cael eu defnyddio ers canrifoedd ar gyfer bragu cwrw ac fel sbeisys.

    Y Blodyn Melyd sy'n cael ei Ddefnyddio Heddiw

    Mae'r blodau blasus hyn yn blanhigion ymylol perffaith ac yn gorchuddion daear, yn enwedig mewn craiggerddi a borderi. Meddyliwch am amrywiaeth Coronation Gold sy'n arddangos ei blodau melyn mwstard, yn ogystal â'r Frenhines Cerise gyda blodau pinc llachar os ydych chi'n chwilio am fathau milddail lliwgar.

    Mae milddail yn feddalach ac yn fwy rhamantus na blodau bywiog eraill, gan eu gwneud yn ddelfrydol mewn trefniadau priodas gwledig. Maen nhw'n flodyn llenwi gwych mewn posïau, coronau blodau, garlantau a chanolbwyntiau - heb sôn am eu bod yn gallu gwrthsefyll gwywo ac yn edrych yn wych pan fyddant wedi sychu hefyd.

    Pryd i Roi Blodau Melyd

    Ydych chi'n chwilio am anrheg hyfryd ac ystyrlon i wella'ch iechyd? Gan fod milddail yn gysylltiedig ag iachâd, mae’n flodyn ardderchog i’w roi i rywun nad yw’n teimlo’n dda.

    Gall tusw o filddail hefyd fod yn ffordd ramantus o ddathlu penblwyddi, Dydd San Ffolant ac achlysuron arbennig eraill. Gan fod y blodau hyn hefyd yn iachâd ar gyfer calon sydd wedi torri, gellir eu rhoi i rywun sy'n mynd trwy doriad.

    Yn Gryno

    Ar wahân i'w harddwch, mae milddail hefyd yn cael eu gwerthfawrogi am eu therapiwth a'u triniaeth. defnyddiau gastronomegol. Fel symbol o iechyd da, cariad tragwyddol a dewrder, mae'r blodau hyn yn wych i'w rhoi ar amrywiaeth o achlysuron.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.