Ystyr Gwir a Dirgel Llaw Hamsa

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Os ewch ar daith i’r Dwyrain Canol neu Ogledd Affrica, mae’n debygol y gwelwch lawer o bobl yn gwisgo Llaw Fatima, a elwir hefyd yn Hamsa. Efallai y byddwch hyd yn oed yn clywed pobl yn mwmian “ Hamsa, Hamsa, Hamsa, tfu, tfu, tfu” , yn debyg i’r ymadrodd Saesneg touch wood.

  Ond ble mae’r Mae Hamsa Hand yn dod a beth yw ei ystyr gwreiddiol? Gadewch i ni ddechrau trwy edrych ar ddyluniad yr Hamsa, beth mae'n ei gynrychioli a sut mae'n cael ei ddefnyddio yn yr oes fodern.

  Beth yw Llaw Hamsa?

  9>Wal llaw Hamsa Celf. Ei weld yma.

  Mae’r symbol yn cael ei adnabod gan lawer o enwau, gan gynnwys:

  • Hamsa – trawslythreniad o’r Arabeg “Jamsa” neu “Khamsah” sy’n golygu pump
  • Llaw Duw – Enw cyffredinol
  • Llaw Fatima – Ar ôl Fatima, merch y proffwyd Islamaidd
  • Llaw Miriam – Ar ôl Miriam, chwaer Aaron a Moses o ffydd Iddewig
  • Llaw Mam Mair – Ar ôl Mair, mam Iesu mewn credoau Cristnogol
  • Hamesh – Ystyr 5 yn Hebraeg
  • Fe'i gelwir hefyd gan yr amrywiadau Humes Hand, Khamesh a Khamsa

  Mae'r symbol Hamsa yn aml yn cael ei ddarlunio fel llaw cymesur, gyda bysedd wedi'u pwyso'n agos at ei gilydd, naill ai'n wynebu i fyny neu i lawr. Weithiau, mae'n cynnwys llygad ar ganol y palmwydd, sef y nazar boncugu , y credir ei fod yn gwrthyrru'r llygad drwg.

  Mae Llaw Hamsa yn uno'r symbolau hynaf mewn hanes, yn dyddio'n ôl rai miloedd o flynyddoedd. Credir ei bod yn rhagddyddio'r holl brif grefyddau, gyda llawer ohonynt yn ddiweddarach wedi addasu'r symbol i gynrychioli rhyw agwedd ar y grefydd.

  Mae ysgolheigion yn credu bod yr Hamsa wedi tarddu o Mesopotamia a Carthage, lle cafodd ei ddefnyddio fel amulet i wrthyrru'r llygad drwg, cysyniad sy'n bodoli mewn ystod eang o ddiwylliannau. Oddi yno, ymledodd yn ddaearyddol i ddod yn ddelwedd a gydnabyddir yn fyd-eang. Yn gyffredinol, mae'n gweithredu fel swyn pob lwc .

  Beth Mae Llaw Hamsa yn ei Symboleiddio?

  Yn gyffredinol, mae llaw Hamsa yn symbol o amddiffyniad , gan gadw'r drwg i ffwrdd a chadw'r defnyddiwr yn ddiogel. Mae ystyr i'r ffordd rydych chi'n gwisgo'r symbol hefyd.

  • Mae Hamsa yn wynebu i lawr yn symbol o helaethrwydd a ffyniant, gan wahodd pethau da i ddod i'ch bywyd. Mae Hamsa wyneb i waered hefyd yn cael ei weld fel bendith ar gyfer ffrwythlondeb yn ogystal â bod yn fodd i dderbyn gweddïau wedi'u hateb. Yn gyffredinol, mae'r bysedd yn agos at ei gilydd wrth wynebu i lawr.
  >
 • Mae Hamsa yn wynebu i fyny yn gweithredu fel talisman yn erbyn drygioni ac unrhyw fwriad maleisus. Yn ogystal, mae'n gweithredu fel tarian yn erbyn unrhyw feddyliau a theimladau negyddol a allai fod gennych amdanoch chi'ch hun ac eraill, gan gynnwys teimladau fel trachwant, cenfigen a chasineb. Mae'r bysedd weithiau'n cael eu taenu ar wahân sy'n symbol o gadw drygioni i ffwrdd.
 • >

  Fodd bynnag, fel unrhyw un arallsymbol, ni ddylai fod yn syndod bod Llaw Fatima wedi ennill ystyron newydd gan iddo gael ei integreiddio i wahanol grefyddau a chredoau. Yr Hamsa yw’r symbol prin hwnnw sy’n ymddangos ym mhob un o brif grefyddau’r byd, gan gynnwys Hindŵaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam. Mabwysiadodd pob un o'r crefyddau hyn yr Hamsa a rhoi eu dehongliad eu hunain iddo. Yn ogystal, y tu allan i gylchoedd crefyddol, mae Llaw Fatima wedi ennill dealltwriaeth fwy cyffredinol.

  >
 • Hamsa mewn Cristnogaeth: O fewn yr enwad Catholig, mae cysylltiad llac rhwng yr Hamsa Llaw â'r Forwyn Fair, sy'n cynrychioli cryfder, tosturi a'r fenywaidd. Mae hefyd yn adlewyrchu’r cysyniad o Mair wedi’i dyrchafu uwchlaw popeth arall ac fel mam garedig tuag at bawb. Yn y gymuned Gristnogol ehangach, mae'r llygad yn y canol yn cael ei ddisodli gan symbol Cristnogol y pysgodyn, y vesica piscis . Mae'n symbol o amddiffyniad yn erbyn y rhai sy'n dymuno gwneud niwed i chi.
   • 11>Hamsa mewn Hindŵaeth a Bwdhaeth: Yn y ffydd hon, yn aml cymerir yr Hamsa i gynrychioli y chakras (sef y canolfannau ynni sy'n rhedeg ar hyd yr asgwrn cefn), yr egni sy'n llifo rhwng y canolfannau hyn a'r ystumiau llaw penodol ar ffurflenni wrth fyfyrio neu ymarfer yoga er mwyn ailgyfeirio egni. Mae gan bob un o'r pum bys egni, a'r pum mwdra penodol sy'n gysylltiedig â'r Hamsayw:
    1. Bawd: Y chakra plecsws solar a'r elfen dân
    2. Forefinger: Chakra'r galon ac aer<12
    3. Bys canol: Y chakra gwddf a'r elfennau ethereal
    4. Bys cylch: Y chakra gwraidd a'r elfen ddaear
    5. Pinkie bys: Y chakra sacral a dwr.
    • HamsaLlaw mewn Iddewiaeth: Mewn Iddewiaeth, daw gwerth Hamsa o'i gysylltiad â'r rhif 5, sef mae ganddo gysylltiadau sanctaidd yn y ffydd. Pump yw'r nifer o lyfrau sanctaidd yn y Torah, mae'n un o enwau Duw ac mae hefyd yn atgoffa'r gwisgwr i ddefnyddio eu pum synnwyr i foli Duw.
    • Hamsa yn Islam: O fewn y gymuned Fwslimaidd, mae'r Hamsa Hand yn cymryd yr un ystyr â'r hyn a geir mewn diwylliannau eraill yn y Dwyrain Canol. Hynny yw, amulet yw Llaw Fatima i gadw'r llygad drwg i ffwrdd ac amddiffyn y gwisgwr rhag melltithion. Fodd bynnag, gall pum bys Llaw Fatima hefyd gynrychioli pum piler Islam:
    • >
      > Ffydd a'r gred nad oes ond un Duw ac un Proffwyd.
     1. Gweddi sy'n orfodol
     2. Alms sy'n orfodol i'w rhoi i helpu eraill
     3. Ymprydio yn ystod mis Ramada i wella eich ysbrydolrwydd a'ch cysylltiad â Duw
     4. Pererindod i Mecca
     • Dehongliad Cyffredinol: Oherwydd am gysylltiad Hamsa â chrefyddau niferus,gellir ei weld fel symbol o undod. Mae ei gysylltiad â ffigurau benywaidd yn ei bwysleisio fel symbol o fenyweidd-dra a thosturi. Ac yn olaf, oherwydd bod yr Hamsa wedi bod o gwmpas cyn y prif grefyddau, gellir ei ystyried yn symbol pagan neu ysbrydol hefyd. Mae hefyd yn gynrychiolaeth o'r undod rhwng egni gwrywaidd a benywaidd, sy'n dod at ei gilydd i ddod â harmoni, cydbwysedd a goleuedigaeth.
     • Hamsa Llaw mewn Emwaith a Ffasiwn

      Oherwydd ei fod amulet amddiffynnol, mae llawer yn dewis gwisgo'r Hamsa Hand fel gemwaith neu ei hongian fel swyn mewn lleoliadau strategol.

      Mae gemwaith Hamsa poblogaidd yn cynnwys crogdlysau, oherwydd gellir ei gadw'n agos a'i weld wrth edrych i lawr. Mae hefyd yn aml yn cael ei ymgorffori mewn dyluniadau breichled, eto oherwydd gellir ei weld ar eich llaw yn hawdd. Nid yw clustdlysau Hamsa yn boblogaidd iawn, gan na all y gwisgwr eu gweld ar ôl eu gwisgo. Isod mae rhestr o ddetholiadau gorau'r golygydd sy'n cynnwys y symbol llaw hamsa.

      Dewis Gorau'r Golygydd Hamsa Opal Glas ar Gadwyn Siocr Wedi'i Llenwi ag Aur - Llaw Llai wedi'i Gwneud â Llaw... Gweler Hwn Yma Amazon.com Aniu 925 Cadwyn Arian Sterling i Fenywod, Llaw Hamsa o Fatima Drygioni... Gweler Hwn Yma Amazon.com Llygad Drwg Hamsa Necklace i Ferched Hamsa Hand Necklace Pob Lwc Swyn .. Gweler Hwn Yma Amazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:02 am

      Mae swyn Hamsa yn ffordd dda arall o gadw'r symbol yn agos.Gellir hongian y rhain mewn ceir, eu cadw yn y gweithle, ger ffenestri neu ddrysau. Mae hefyd yn symbol tatŵ cyffredin, wedi'i gyfuno'n nodweddiadol â'r nazar boncugu.

      A yw'n Anaddas yn Ddiwylliannol Gwisgo Llaw Hamsa?

      Os ydych chi'n poeni bod gwisgo Llaw Hamsa yn feddiant diwylliannol, mae'n bwysig nodi na all y symbol fod. a honnir gan unrhyw un grŵp diwylliant neu grefyddol. Tra bod arwyddocâd crefyddol i'r symbol, mae hefyd yn symbol amddiffyn cyffredinol .

      Pob peth a ystyriwyd, mae'r Hamsa yn cynnig llawer o ddehongliadau symbolaidd, a byddai'n annheg ac yn anghywir i unrhyw grŵp osod hawlio iddo. Fodd bynnag, mae'n syniad da deall y symbolaeth y tu ôl i'r ddelwedd os penderfynwch ei incio ar eich corff neu ei gynnwys yn eich gemwaith, fel arwydd o barch.

      Cwestiynau Cyffredin Hamsa Hand

      Sut mae llaw Hamsa yn wahanol i'r llygad drwg?

      Er bod llaw Hamsa yn cynnwys llygad (glas fel arfer) ar gledr y llygad, mae'n wahanol i'r llygad drwg. Mae llaw Hamsa a'r llygad Drwg yn symbolau mawr a oedd yn bodoli mewn gwahanol grefyddau yn yr hen amser ac yn aml yn amddiffyn y gwisgwr. Fodd bynnag, tra bod y llygad drwg yn cyflawni'r unig swyddogaeth o ddiddymu llygaid drwg eraill; mae dwylo Hansa yn pelydru positifrwydd ac yn dod â ffortiwn tra hefyd yn cadw egni drwg i ffwrdd.

      O ble y tarddodd llaw Hamsa?

      Beddrod Israelaidd ag arysgrif arnofel yr Hamsa Hand a ddarganfuwyd mor bell yn ol a'r 8fed ganrif. Felly, gellir olrhain ei darddiad i Carthage hynafol (Tiwnisia bellach) a Gogledd Affrica. Mae llaw Hamsa hefyd wedi'i darganfod ym Mesopotamia (Kuwait ac Irac) a gwledydd eraill y Gorllewin.

      Beth mae llaw Hamsa yn ei symboleiddio?

      Mae Llaw Hamsa y tu hwnt i amulet neu emwaith. Yn gyffredinol, mae'n symbol o hapusrwydd, iechyd da, ffortiwn, lwc dda, a ffrwythlondeb ac mae ganddo lygad ar ei gledr i ddiddymu negyddiaeth a dymuniadau drwg.

      Yn grefyddol, gall olygu gwahanol bethau. Er enghraifft, fe’i gelwir yn “Llaw Fatima” yn Islam ac fe’i defnyddir i gyfeirio at bum piler Islam, tra bod yr Iddewon yn credu ynddo fel ‘Llaw Miriam (chwaer i Moses ac Aaron).”

      A yw'r pum bys yn gynrychioliad o lyfrau cyntaf yr Hen Destament?

      Mae llaw Hamsa yn deillio o'r gair Arabeg “Hamesh” sy'n golygu “pump”; gan hyny, y mae iddo bum bys. Mewn Iddewiaeth, defnyddir y bysedd hyn i gyfeirio at bum llyfr y Torah: Genesis, Exodus, Lefiticus, Numeri, a Deuteronomium.

      A allaf wisgo llaw Hamsa?

      Llaw Hamsa bellach yn cael ei wneud yn talisman ar emwaith (amulet) y gellir eu gwisgo ar y llaw neu'r gwddf. Gwell gwisgo ar y gwddf na'r llaw lle y gellir ei gweled gennych chwi ac eraill.

      Ai llaw Fatima hefyd a elwir llaw Hamsa?

      Ie. Yn Islam, fe'i hailenwyd yn “Hand ofFatima” ar ôl merch y Proffwyd Muhammad (PBUH) (Fatima), a ddangosodd amynedd, ffyddlondeb a digonedd yn ei hoes. Mae rhai merched sy'n dymuno cael y rhinweddau hyn yn eu gwisgo fel talismans ar ddarnau gemwaith gwahanol.

      A ddylech chi wisgo llaw Hamsa yn wynebu i fyny neu i lawr?

      Dyma un o'r ffactorau y mae angen i chi eu hystyried wrth siopa am Hamsa jewelry llaw . Pan fydd y palmwydd yn wynebu i fyny, mae'n dangos ei fod yn erbyn drwg. Hynny yw, mae'n rhwystro bwriadau neu ddymuniadau drwg. Ar y llaw arall, pan fydd yn wynebu i lawr, mae'n cael ei asio fel arfer, ac mae'n denu lwc dda, digonedd, caredigrwydd, ffrwythlondeb, a chyfeillgarwch. Naill ffordd neu'r llall, mae'n swyno daioni.

      Ga i wisgo llaw Hamsa fel Cristion?

      Byddai hyn yn dibynnu ar eich ffydd. Tra bod rhai Cristnogion yn ystyried yr Hamsa fel llaw'r Fam Sanctaidd Mair ac yn credu yn ei gallu i'w hamddiffyn hi (Mam Mair), mae rhai Cristnogion yn gwgu ar yr Hamsa oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio gan grefyddau eraill.

      Pa ddeunyddiau gellir ei ddefnyddio i wneud gemwaith llaw Hamsa?

      Mae amulet Hamsa yn amlbwrpas a gellir ei wneud o gleiniau gwydr, pren a metelau. Gan ei fod yn cael ei wisgo fel talisman ar gadwynau a breichledau, gellir ei wneud o unrhyw beth y gellir ei ffitio ynddo.

      A yw gemwaith llaw Hamsa wedi'i atgyfnerthu?

      Nid yw pob Hamsas yn gyfnerthedig. Mae rhai pobl yn ei wisgo fel mynegiant o'u hysbrydolrwydd tra bod eraill yn ei wisgo â chred yn ei syniadneu fel tlysau yn unig.

      Pam y mae llygad gan law Hamsa?

      Nid oes gan rai Hamsa lygad. Fodd bynnag, i Hamsas sy'n gwneud hynny, mae'r llygad yn bresennol i amddiffyn y gwisgwr rhag llygad drwg pobl eraill. Felly, ni ddylid ychwaith ei chamgymryd fel y llygad drwg.

      Ai myth yw llaw Hamsa?

      Mae llaw Hamsa wedi dod yn boblogaidd yn y byd Gorllewinol. Gellir ei weld yn cael ei wisgo gan enwogion neu ei hongian ar y wal fel celf. Nid myth mohono ond symbol ar draws llawer o grefyddau a diwylliannau.

      Amlapio

      Ar y cyfan, mae Llaw Hamsa yn parhau i fod yn symbol sy'n cael ei ddefnyddio gan bawb ac sy'n cael ei barchu'n fawr. Mae'n aml-haenog ac yn gymhleth yn ei ystyron niferus, ond yn y bôn, mae symbol Hamsa yn cynrychioli amddiffyniad rhag drwg. Hyd yn oed heddiw, mae llawer yn dewis cadw'r Hamsa Hand yn agos fel symbol o amddiffyniad a pob lwc .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.