Beth yw greddf a sut ydych chi'n ei ddatblygu?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa nad yw’n ymddangos yn iawn? Er enghraifft, rydych chi'n cerdded i mewn i ystafell ac yn sydyn mae teimlad ar y gorwel yn dechrau gwanhau yn eich perfedd. Neu efallai bod arogl neu sŵn yn codi ar eich synnwyr mewnol o wybod.

  Neu beth am y senario hwn: A ydych erioed wedi cael rhestr enfawr o bethau i’w gwneud a’ch bod yn ansicr sut i’w threfnu? Rydych chi'n gwybod y dylech chi fynd i'r siop yn gyntaf i gamu ar y traffig - ac mae rhywbeth yn dweud wrthych chi am wneud hyn yn gyntaf. Ond rydych chi'n newid eich meddwl ar y funud olaf ac yn mynd i'r siop yn ddiweddarach yn y pen draw, dim ond i sylweddoli bod eich syniad cychwynnol wedi bod yn gywir - mae tagfeydd enfawr oherwydd damwain car?

  Yr holl sefyllfaoedd posib a thebygol hyn yn agweddau amrywiol ar greddf. Gallant gwmpasu gweithgareddau dyddiol cyffredin neu ddarparu mewnwelediad dwys a all ddod â llwyddiant neu hyd yn oed amddiffyniad.

  Mae Intuition Is Real

  Ond beth yw greddf? Onid rhyw jumbo mumbo yn unig yw hwn y mae ysbrydegwyr oes newydd yn ei archwilio? Yn groes i gamsyniadau poblogaidd, nid yw greddf yn ffug, yn ffars nac yn gêm cyd-artist. Mae'n fecanwaith go iawn sydd wedi'i ymgorffori yng ngwaith y synhwyrau dynol.

  Greddf yw'r cysyniad hwnnw o sut y gall pobl wneud dewisiadau a gweithredoedd heb ymdrech i feddwl yn ddadansoddol; bod y penderfyniadau hyn yn dod o le yn ddwfn oddi mewn. Yn ôl diffiniad a roddwyd gan Seicoleg Heddiw

  “Mae greddf yn fath o wybodaeth sy’nyn ymddangos mewn ymwybyddiaeth heb ystyriaeth amlwg. Nid yw’n hudolus ond yn hytrach yn gyfadran lle mae’r meddwl anymwybod yn creu helbulon yn gyflym drwy brofiad y gorffennol a gwybodaeth gronnus. codi’n gyfannol ac yn gyflym, heb ymwybyddiaeth o brosesu gwybodaeth sylfaenol yn feddyliol. Mae gwyddonwyr wedi dangos dro ar ôl tro sut y gall gwybodaeth gofrestru ar yr ymennydd heb ymwybyddiaeth ymwybodol a dylanwadu'n gadarnhaol ar wneud penderfyniadau ac ymddygiad arall.”

  Nudging the Sceptics

  Mae'r syniad o reddf wedi cynddeiriogi pobl ers miloedd o flynyddoedd. Aeth hyd yn oed yr hen Roegiaid a'r Eifftiaid ar drywydd bywyd gyda'r syniad bod greddf yn fath ddyfnach o wybodaeth nad oes angen prawf arno. Mae'r syniad hwn am “brawf” yn gysyniad modern ac mae wedi troi llawer o bobl yn feirniaid ac yn amheuwyr bod greddf yn real.

  Ond mae'n bosibl sylwi ar wirionedd greddf ar waith. Gwyliwch Fflamenco neu Ddawnsiwr Bol yn byrfyfyr; sy'n golygu nad oes coreograffi ond maen nhw'n dawnsio i'r gerddoriaeth ar bît. Efallai nad ydyn nhw'n gwybod beth fydd y gerddoriaeth ac eto maen nhw'n dawnsio i'r rhythm fel petaen nhw wedi bod yn dawnsio iddo trwy gydol eu hoes.

  Astudiaethau Gwyddonol ar Sythwelediad

  Bu llawer o waith gwyddonol astudiaethau ar bwnc greddf. Fodd bynnag, un o'r rhai mwyaf cymhellolyn dod o dîm o ymchwilwyr ym Prifysgol De Cymru Newydd yn 2016 . Maent wedi gallu dangos, mewn termau gwyddonol, fod greddf yn gysyniad real a diriaethol iawn.

  Darganfuwyd bod datblygu sgiliau greddfol nid yn unig yn llywio ein penderfyniadau ond hefyd yn gallu gwella'r ffordd yr ydym yn gwneud penderfyniadau. Er bod yn rhaid i fwy o astudiaethau gefnogi'r canlyniadau eto, mae eu canfyddiadau braidd yn argyhoeddiadol.

  Mae yna reswm da i gredu bod pobl sy'n defnyddio eu greddf i wneud penderfyniadau nid yn unig yn hapusach ac yn fwy bodlon, ond maen nhw hefyd yn hapusach. yn fwy llwyddiannus. Canfu'r ymchwilwyr hyn hefyd fod defnyddio greddfau perfedd yn caniatáu ar gyfer dewisiadau cyflymach a mwy cywir.

  Cynllun yr Arbrawf

  Cynlluniodd yr ymchwilwyr eu harbrawf i amlygu cyfranogwyr i ddelweddau y tu allan i'w rhai eu hunain. ymwybyddiaeth ymwybodol wrth iddynt geisio gwneud penderfyniad cywir.

  Dangoswyd neu rhoddwyd ysgogiadau i fyfyrwyr y coleg ar ffurf “ffotograffau emosiynol” a gyfansoddwyd mewn cwmwl o ddotiau symudol amrywiol. Gallwch chi feddwl am hyn mewn ffordd debyg i weld eira ar set deledu hŷn. Yna adroddodd y cyfranogwyr i ba gyfeiriad yr oedd y cwmwl dot yn symud, naill ai i'r dde neu'r chwith.

  Tra bod un llygad yn gweld “ffotograffau emosiynol” profodd y llygad arall “ataliad fflach parhaus.” Byddai hyn yn gwneud y ffotograffau emosiynol yn anweledig neu'n anymwybodol. Felly, y pynciaubyth yn ymwybodol yn ymwybodol bod y delweddau hyn yno.

  Mae hyn oherwydd bod gan bob pwnc eu stereosgop drych eu hunain a dyma'r hyn a ganiataodd i'r ataliad fflach parhaus guddio'r delweddau emosiynol. Felly, derbyniodd un llygad y ffotograffau emosiynol hyn a gafodd eu cuddio gan y llygad arall yn derbyn y goleuadau'n fflachio.

  Roedd y delweddau emosiynol hyn yn cynnwys pynciau cadarnhaol ac annifyr. Fe wnaethant amrywio'r ystod o gŵn bach annwyl i neidr yn barod i daro.

  Pedwar Arbrawf Gwahanol

  Cynhaliodd yr ymchwilwyr bedwar arbrawf gwahanol fel hyn a daethant o hyd i bobl gallu gwneud penderfyniadau mwy manwl gywir wrth edrych ar y delweddau emosiynol yn anymwybodol. Gallent brosesu a defnyddio'r wybodaeth mewn ffordd isymwybod oherwydd adalw anymwybodol - i gyd heb fod yn ymwybodol ohoni.

  Canfuwyd hyd yn oed pan nad oedd pobl yn ymwybodol o'r delweddau hyn, gallent ddefnyddio'r wybodaeth honno i wneud mwy o hyd. dewisiadau hyderus a manwl gywir. Un o’r darganfyddiadau mwyaf syfrdanol oedd sut y gwnaeth greddf y cyfranogwyr wella yn ystod yr astudiaeth; gall awgrymu mecanweithiau greddf weld gwelliant mawr gydag ymarfer. Daeth y dystiolaeth ar gyfer hyn o ddata ffisiolegol y cyfranogwyr.

  Er enghraifft, yn un o’r arbrofion, fe wnaeth yr ymchwilwyr fesur dargludiad croen y cyfranogwyr, neu gyffro ffisiolegol, wrth wneud penderfyniadauam y cymylau dotiau. Nododd yr ymchwilwyr wahaniaeth amlwg mewn dargludiad croen a oedd yn atal greddf ymddygiadol. Felly, hyd yn oed pan nad oeddent yn ymwybodol o'r lluniau, newidiodd eu cyrff yn gorfforol fel adwaith i'r cynnwys emosiynol waeth beth fo'u hymwybyddiaeth.

  Camau Babanod i Ddatblygu Sythwelediad

  Felly, nid yn unig a yw'n bosibl datblygu eich sgiliau greddfol, mae wedi'i brofi'n wyddonol y gallwch chi wneud hynny. Er nad oes rhaid i chi fynd trwy gymylau o ddotiau gyda goleuadau sy'n fflachio neu ymweld â guru ysbrydol eich cymdogaeth, mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud ar eich pen eich hun.

  Dangoswch Eich Lefel Bresennol

  Yn gyntaf, profwch ble mae lefel eich greddf yn barod os nad ydych chi'n gwybod eto. Mae hyn yn golygu cadw rhyw fath o dyddiadur neu ddyddiadur . Dechreuwch trwy gofnodi pa mor aml rydych chi'n dilyn eich greddf yn gyffredinol a beth yw'r canlyniadau pan fyddwch chi'n gwneud hynny.

  Mae'r ffôn yn lle da i ddechrau. Pan fydd yn canu, edrychwch a allwch chi ddyfalu pwy ydyw cyn i chi edrych arno neu ei ateb. Gweld sawl gwaith rydych chi'n ei gael yn iawn allan o 20. Y pwynt yma yw gwneud rhywbeth syml ond mae gan hynny ystyr i chi.

  Ymarferion Sampl

  Pan fyddwch chi'n cyrraedd handlen ar hynny, ewch ag ef ychydig ymhellach. Trefnwch eich rhestr o bethau i'w gwneud bob dydd neu'ch llwybr i'r gwaith yn seiliedig ar reddf yn unig, nid rhesymeg neu reswm. Peidiwch â'i ddadansoddi na meddwl amdano. Ar ôl i chi wneud y rhestr / penderfyniad, peidiwch â'i amrywio na'i newideich meddwl (hynny yw, wrth gwrs, oni bai bod rhai achosion brys yn codi).

  Gallwch hefyd geisio defnyddio dec o gardiau i alw pa rai ydyn nhw. Nid oes rhaid i chi ddechrau'n benodol, gallwch chi ddechrau gyda lliwiau'r dec: coch a du. Os ydych chi byth yn meistroli hynny, yna ceisiwch alw'r siwt. Gallwch chi ei weithio fel y dymunwch, ond cofiwch, peidiwch â chofio na chyfri'r cardiau. Rhaid i hwn fod yn ddigwyddiad pur, heb ei baratoi.

  Ar gyfer pob ymarfer, gwnewch nodyn ohono yn eich dyddlyfr. Nodwch y dyddiad a beth wnaethoch chi ynghyd â'r amser, os yn berthnasol. Ar ddiwedd y dydd, nodwch pa mor llwyddiannus oeddech chi. Yna, cymharwch bob wythnos. Ydych chi'n gweld gwelliant neu nam?

  Rhai Pethau i'w Cadw mewn Meddwl

  Cofiwch, gall hyn fod yn anoddach nag y byddech yn sylweddoli ar y dechrau. Ond dyna'r peth; nid yw'n ymwneud â meddwl, mae'n ymwneud â phethau “teimlo”. Fe gewch chi deimlad yn eich stumog, eich perfedd neu ryw le arall yn ddwfn ynddo. Bydd yn anfon signal i'ch ymennydd, ond nid yw'ch ymennydd yn rhan o'r broses.

  Felly, paratowch eich hun i ddisgwyl y bydd y profion gwella hyn yn cymryd amser cyn i chi gael gafael gadarn arnynt. Fodd bynnag, ar ôl i chi wneud hynny, gallwch chi wthio pethau hyd yn oed yn fwy. Hefyd, nid profiadau rhagwybyddol neu “seicig” mo hwn, mae'r rhain yn benderfyniadau sy'n seiliedig ar deimladau o fewn y foment bresennol.

  Yn Gryno

  Nid rhyw ffocws hocws hocus oes newydd yw greddf. Mae'n realprofiad seicolegol, ffisiolegol ac emosiynol sy'n hanfodol i'r cyflwr dynol. Gallwn ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth mor ddifrifol ag achub ein hunain rhag perygl neu am rywbeth mor gyffredin â dianc rhag traffig neu greu rhestr o bethau i'w gwneud.

  Mae'n ymddangos bod y rhai a ddewisodd ddibynnu arni yn hapusach ac yn fwy boddhaus. bywyd na'r rhai sy'n dewis y rhesymegol yn unig. Er bod y ddwy ffordd yn angenrheidiol i fod dynol wedi'i addasu'n dda, mae'r agwedd reddfol yn llawer rhy aml yn cael ei throsglwyddo fel ehediad o ffansi.

  Er bod angen mwy o astudiaethau gwyddonol ar y pwnc, y rhai sy'n gwneud hynny bodoli yn gymhellol. Mae'n wir nad ydyn nhw'n “profi” greddf fel y cyfryw, ond maen nhw'n darparu tystiolaeth gadarn ar ei gyfer. Hefyd, gyda chymaint o ddiwylliannau hynafol wedi cofleidio'r cysyniad ers canrifoedd, gellid dadlau bod rhywfaint o wirionedd iddo. Mae modd ei ddatblygu gydag amynedd, ymarfer, penderfyniad ac ewyllys pur.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.