Symbolaeth ac Ystyron Glöynnod Byw

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae glöynnod byw ymhlith y creaduriaid mwyaf symbolaidd oherwydd sut maen nhw’n trawsnewid trwy fywyd. O lindys bach a diymhongar, mae’r pryfed hyn yn trawsnewid eu hunain yn greaduriaid adenydd godidog, hardd. Dyna pam mae glöynnod byw yn un o'r symbolau mwyaf poblogaidd o gadernid a buddugoliaeth. Dyma olwg agosach ar symbolaeth glöynnod byw o gwmpas y byd.

  Beth yn union yw Glöynnod Byw?

  Mae glöynnod byw yn bryfed mawr, sy’n hedfan, gydag adenydd lliwgar a chennog. Mae tua 17,500 o rywogaethau o löynnod byw ledled y byd, o wahanol liwiau, meintiau a nodweddion eraill. Mae eu cylch bywyd yn cynnwys pedwar prif gam – wyau, lindysyn, chrysalis a glöyn byw.

  Mae’r creaduriaid gosgeiddig hyn yn cael eu hedmygu ar draws crefyddau, diwylliannau, a thraddodiadau fel arwyddlun o bositifrwydd, trawsnewid, metamorffosis, a thwf ysbrydol.<5

  Oherwydd eu nodweddion unigryw, mae llawer o bobl wedi mabwysiadu glöynnod byw fel eu hanifail ysbrydol. Mae glöynnod byw hefyd wedi dod yn un o'r dewisiadau mwyaf poblogaidd ar gyfer tatŵs a gemwaith.

  //www.youtube.com/embed/kVm5k99PnBk

  Symbolaeth Cyffredinol Glöynnod Byw

  Ni' Ail edrych ar symbolaeth benodol glöynnod byw mewn gwahanol ddiwylliannau, ond cyn i ni wneud hynny, mae'n werth edrych i mewn i symbolaeth gyffredinol glöynnod byw.

  Yn gyffredinol, gloÿnnod bywsymboli:

  • Trawsnewid
  • Atgyfodiad
  • Ailenedigaeth
  • Ffrwythlondeb
  • Buddugoliaeth
  • Dygnwch
  • Metamorffosis
  • Llawenydd a chwareusrwydd
  • Anfarwoldeb
  • Yr enaid
  • Arwyddion gan anwyliaid ymadawedig

  Symboledd Glöynnod Byw mewn Diwylliannau Gwahanol

  1- Gloynnod Byw mewn Diwylliant Tsieineaidd

  Symbol o gariad tragwyddol, cwmnïaeth.

  I y Tseiniaidd, y glöyn byw yn symbol o gariad tragwyddol a gwynfyd priodasol. Mae dynion yn defnyddio'r symbol pili-pala i lofnodi eu llythyrau caru, ac i fynegi eu cariad a'u hangerdd. Os gwelir dau löyn byw gyda'i gilydd, maent yn symbol o ymrwymiad parhaol a chariad tragwyddol. Defnyddiwyd glöynnod byw fel arwyddlun o gariad hyd yn oed mewn mythau Tsieineaidd hynafol. Yn ôl un myth, mae dyn ifanc sy'n dilyn pili-pala, yn cwympo benben â merch Mandarin. Mae'r myth hynafol hwn yn nodi'r glöyn byw fel symbol o gariad.

  2- Geir bach yr haf yn Niwylliant Japaneaidd

  Symbol o ieuenctid, yr enaid, ffortiwn, carennydd.

  I’r Japaneaid, mae’r symbol glöyn byw yn cynrychioli llawer o bethau gwahanol. Er enghraifft, mae'n symbol o fenyw ifanc feiddgar a gwynfyd priodasol. Mae glöyn byw gwyn yn adlewyrchu enaid yr ymadawedig. Gallai pili-pala hefyd fod yn arwyddlun o newyddion da, ac o'i weld y tu ôl i goeden bambŵ, mae'n arwydd bod rhywun annwyl yn dychwelyd. Mewn rhai teuluoedd Japaneaidd, mae glöynnod byw yn cael eu hysgythruar arfbais y teulu fel symbol o statws a pherthynas.

  3- Gloynnod Byw yn Niwylliant Brodorol America

  Symbol o atgyfodiad, metamorffosis, llawenydd, cwsg heddychlon a gobaith.

  I’r Americanwyr Brodorol, mae glöynnod byw yn arwyddlun o fetamorffosis, trawsnewid, ac atgyfodiad, sy’n cael eu hedmygu am eu lliwiau llachar a bywiog. Mae rhai llwythau Americanaidd Brodorol yn credu bod glöynnod byw yn trosglwyddo eu dymuniadau i'r ysbryd mwy. Yn ogystal, maent yn chwarae rhan arwyddocaol yn chwedlau plant. Yn ôl un stori i blant, mae glöynnod byw yn helpu’r plant bach i ddatblygu o’r cam cropian i gerdded.

  Mae llwyth Blackfeet Gogledd America yn credu bod symbolau pili-pala yn dod â breuddwydion heddychlon a thawel. Mae glöynnod byw yn cael eu brodio ar frethyn, a’u clymu ar wallt babi, i’w helpu i orffwys yn dawel. Mae symbol y pili-pala hefyd wedi'i frodio ar ffrogiau merched Blackfeet.

  //www.youtube.com/embed/hbamqRd1NR4

  Yng nghymdeithas fodern America Brodorol, mae'r glöyn byw yn parhau i fod yn symbol arwyddocaol. Datblygwyd y Fancy Shawl Dance yn y 1920au mewn ymgais i warchod diwylliant Brodorol America. Mae'r ddawns hon yn seiliedig ar fyth, lle mae pili-pala yn colli ei chariad ac yn cefnu ar ei hadenydd. Ar ôl teithio ymhell ac agos, mae'r glöyn byw yn adennill ei hapusrwydd coll ac yn rhoi ar ei adenydd. Perfformir y myth hwn gan ferched Brodorol America ar ffurf adawns, i symboleiddio gobaith ac aileni. Maen nhw'n gwisgo siolau o wahanol liwiau ac yn fflangellu o gwmpas fel gloÿnnod byw.

  4- Pili-pala yn y Diwylliant Celtaidd

  Symbol yr enaid, tân Duw, ac esgyniad i'r nefoedd.<16

  Mewn diwylliannau Celtaidd, mae glöynnod byw yn gysylltiedig ag atgyfodiad, llawenydd, anrhydedd a chyfoeth. Yn y 1600au, gwaharddodd llywodraethwyr Gwyddelig hela ieir bach yr haf gwyn, gan y credid eu bod yn cludo eneidiau. Mewn rhai credoau Gwyddelig, mae glöynnod byw yn gysylltiedig â thân Duwiau. Yn yr Alban ac Iwerddon, mae glöyn byw euraidd ger bedd yn symbol o esgyniad yr eneidiau i’r nefoedd.

  5- Gloynnod byw yn niwylliant yr Almaen

  Symbol o’r enaid a bodau goruwchnaturiol .

  Mae gan gredoau Almaenig safbwyntiau amrywiol ar y pili-pala. Yn ôl rhai credoau, credir mai gloÿnnod byw yw eneidiau plant ymadawedig. Mewn safbwyntiau eraill, mae glöynnod byw yn cael eu gweld fel gwrachod direidus sy'n hedfan dros laeth a menyn i ddwyn hufen.

  6- Geir bach yr haf yn y Diwylliant Rhufeinig

  Symbol priodas.<16

  Yn Rhufain hynafol, roedd glöynnod byw yn cynrychioli priodas a phriodasau. Cawsant eu hysgythru i rai darnau arian Rhufeinig a'u dangos yn hedfan uwchben pen Juno, sy'n cyfateb i Hera yn y Rhufeiniaid.

  7- Glöynnod Byw mewn Diwylliant Aztec

  Symbol o eneidiau ymadawedig a Duwiau.

  Yn niwylliant Aztec, mae gloÿnnod byw yn cynrychioli eneidiau ymadawedig. Credir hynnymae hynafiaid yn dod yn ôl i'r ddaear ar ffurf glöynnod byw, ac yn ffynnu ar flodau. Oherwydd hyn, mae'n anghwrtais yng nghymdeithas Aztec i arogli pen tusw blodau, ac aflonyddu ar eneidiau'r ymadawedig. Yng nghredoau Aztec, mae glöynnod byw hefyd yn symbol o'r Dduwies Ītzpāpālōtl a'r duw tân, Xiuhtecuhtli .

  8- Geir bach yr haf yn niwylliant Groeg

  Symbol o anfarwoldeb a'r enaid.

  Yn yr Hen Roeg, roedd glöynnod byw yn arwyddlun yr enaid anfarwol. Roedd y gair Psyche, a olygai enaid neu bili-pala, yn personoli anadl a hanfod yr enaid. Pan fu farw person, roedd yr hen Roegiaid yn credu bod eu henaid wedi gadael ar ffurf pili-pala.

  9- Gloynnod byw yn niwylliant Hopi

  Symbol twf .

  Yn niwylliant Hopi, mae dawnsiau pili pala yn cael eu perfformio gan ferched ifanc sy'n dod i fod yn fenywaidd. Mae'r ddawns pili-pala yn cael ei wneud i ddysgu am draddodiadau a diwylliant Hopi. Mae'r ddawns yn arwydd o dwf a chynnydd morwyn.

  10- Glöynnod Byw yn Niwylliant Mecsicanaidd

  Symbol o eneidiau ymadawedig.

  Yn Credoau Mecsicanaidd, gloÿnnod byw yn cael eu credu i fod yn eneidiau yr ymadawedig. Mae glöynnod byw brenhinol yn cynrychioli hynafiaid ymadawedig, sy'n honni eu bod yn dychwelyd i'r ddaear yn ystod gwyliau a elwir yn Ddiwrnod y Meirw. Mae Dydd y Meirw yn dathlu ac yn cofio anwyliaid sydd wedi pasio ymlaen.

  11- Geir Bach yr Haf yn ChristianCredoau

  15>Symbol trawsnewid ac atgyfodiad.

  Mewn Cristnogaeth, mae’r glöyn byw yn arwyddlun o atgyfodiad Crist, ac fe’i defnyddir yn ystod y Pasg fel atgof o’i fywyd. dychwelyd ac esgyn i'r nef. Yn yr Oesoedd Canol, engrafwyd cerrig beddi Cristnogol gyda'r glöyn byw fel gobaith y byddai'r ymadawedig yn codi eto.

  Mewn rhai credoau Cristnogol, mae'r glöyn byw hefyd yn symbol o drawsnewidiad. Er enghraifft, mae tri cham glöyn byw yn cynrychioli trawsnewid ysbrydol a moesol. Credir hefyd bod y glöyn byw yn symbol delfrydol ar gyfer pechaduriaid sydd am ddechrau eu bywydau o'r newydd.

  12- Geir bach yr haf mewn Diwylliant Iddewig

  Symbol o obaith .

  Mewn rhai diwylliannau Iddewig, mae’r glöyn byw wedi dod i symboleiddio gobaith ac aileni. Fe'i defnyddiwyd yn arbennig ar ôl yr Holocost fel arwyddlun o atgyfodiad, i godi uwchlaw'r boen a'r galar.

  Ystyr Tatŵ Glöynnod Byw

  Mae glöynnod byw yn fotiff poblogaidd a ddefnyddir mewn tatŵs, oherwydd eu symbolaeth, harddwch ac amlbwrpasedd. Gellir steilio'r glöyn byw mewn ffyrdd diddiwedd a'i gyfuno â motiffau eraill ar gyfer symbolaeth ychwanegol. Mae hefyd yn symbol, er ei fod yn aml yn cael ei ystyried yn fenywaidd, gall fod yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw ryw.

  Yn gyffredinol, mae tatŵs pili-pala yn symbol o:

  • Rhyddid
  • Harddwch
  • Newid
  • Trawsnewid
  • Metamorffosis
  • Ailenedigaeth aadnewyddu
  • Cydnerthedd
  • Cyflawniad
  • Gobaith

  Mae union ystyr tatŵ glöyn byw yn dibynnu ar ei ddyluniad ac elfennau eraill sydd wedi'u hymgorffori ynddo. P'un ai ar ei ben ei hun neu wedi'i gyfuno â motiffau eraill, mae'r tatŵ pili-pala yn parhau i fod yn un o'r tatŵau anifeiliaid mwyaf ystyrlon i ddewis ohono. gwahanol ystyron a chysylltiadau symbolaidd ar draws y byd. Mae iddynt arwyddocâd tragwyddol, ac maent bob amser wedi bod yn symbol ystyrlon ni waeth ym mha gyfnod o amser neu ddiwylliant y maent yn cael eu gweld.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.