Symbolaeth y Lliw Llwyd (Diweddarwyd)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae llwyd yn lliw niwtral yr ystyrir ei fod yn achromatig, sy'n golygu nad oes ganddo liw mewn gwirionedd. Mae hyn oherwydd bod llwyd yn cael ei wneud trwy gymysgu du a gwyn. Lliw lludw, plwm ac awyr wedi'i gorchuddio â chymylau sy'n gadael i chi wybod bod storm yn dod. Ond o ble daeth y lliw hwn a beth mae'n ei olygu?

  Dyma gip sydyn ar symbolaeth y lliw llwyd a'r hanes y tu ôl iddo.

  Beth Mae'r Lliw Llwyd yn ei Symboleiddio? 5>

  Mae'r lliw llwyd yn lliw cymhleth, sy'n cynrychioli cysyniadau negyddol a chadarnhaol ar yr un pryd. Fel arfer mae'n gysylltiedig â baw, dingi a diflastod tra ar yr un pryd yn geidwadol, yn ffurfiol ac yn soffistigedig. Mae'n lliw amseroldeb sydd fel arfer yn sefyll am iselder, tristwch neu golled. Mae gan arlliwiau goleuach o lwyd rinweddau tebyg i wyn tra bod gan arlliwiau tywyllach ddirgelwch a chryfder y lliw du namyn ei gynodiadau negyddol. Dywedir bod arlliwiau ysgafn o'r lliw yn fwy benywaidd eu natur, tra bod arlliwiau tywyll yn fwy gwrywaidd.

  • Mae llwyd yn cynrychioli cryfder. Mae Llwyd yn lliw niwtral sy'n cynrychioli cryfder a hirhoedledd oherwydd ei fod yn lliw graean, gwenithfaen a charreg. Mae'n anemosiynol, datgysylltiedig, cytbwys a diduedd.
  • Mae llwyd yn symbol o bŵer. Mae'r lliw llwyd yn gyffredinol yn symbol o bŵer a dylanwad oherwydd gwyddys ei fod yn ennyn teimladau pwerus.
  • Mae llwyd yn cynrychiolihenaint. Mae llwyd yn gyffredinol yn symbol o henaint a'r henoed, gan ei fod yn gysylltiedig â llwydo gwallt. Mae ‘pŵer llwyd’ yn golygu pŵer yr henoed neu’r henoed.
  • Mae llwyd yn symbol o ddeallusrwydd. Llwyd yw lliw cyfaddawd a deallusrwydd. Mae'n lliw diplomyddol iawn sy'n negodi'r pellter rhwng gwyn a du. Mae'r ymadrodd 'mater llwyd' fel arfer yn golygu craffter, ymennydd, deallusrwydd a deallusrwydd.

  Symboledd Llwyd mewn Diwylliannau Gwahanol

  • Yn Ewrop ac America, llwyd yw un o'r lliwiau lleiaf hoff ac fe'i cysylltir amlaf â gwyleidd-dra.
  • Yn Affrica , ystyrir yn gyffredinol mai llwyd yw y mwyaf selog o bob lliw. Mae'n cynrychioli sylfaen gyson, gref a hefyd yn sefyll dros aeddfedrwydd, sefydlogrwydd, diogelwch ac awdurdod.
  • Yn Tsieina , mae llwyd yn symbol o ostyngeiddrwydd a diymhongar. Yn yr hen amser, roedd y bobl Tsieineaidd yn berchen ar dai llwyd ac yn gwisgo dillad llwyd. Heddiw, gellir defnyddio'r lliw i ddisgrifio rhywbeth sydd wedi llychwino neu dywyll, tra hefyd yn cynrychioli emosiynau tywyll a thywydd.
  • Yn Hen Aifft , llwyd oedd lliw a ganfuwyd yn blu'r crëyr glas a roddodd iddo cysylltiad â'r duwiau Eifftaidd. Gan mai'r crëyr glas oedd y canllaw i'r isfyd, roedd y lliw hefyd yn cael ei barchu'n fawr.

  Personoliaeth Lliw Llwyd – Beth Mae'n Ei Olygu

  Mae bod yn bersonoliaeth lliw llwyd yn ei olygumai hwn yw eich hoff liw ac mae yna nifer o nodweddion cyffredin ymhlith pobl sy'n ei garu. Er nad yw'n debygol y byddwch yn arddangos pob un o'r nodweddion hyn, mae rhai a allai fod yn benodol i chi. Dyma restr o'r nodweddion cymeriad mwyaf cyffredin ymhlith lliwiau llwyd personoliaeth.

  • Os ydych chi'n caru llwyd, mae'n golygu eich bod chi'n berson cryf a chyson sy'n hoffi cadw atoch chi'ch hun.
  • >Mae moesau a moesau da yn hynod o bwysig i chi.
  • Dydych chi ddim yn dueddol o fod yn hoff neu ddim yn hoffi fawr.
  • Rydych chi'n berson pwyllog ac ymarferol nad yw'n hoffi denu sylw i chi'ch hun a'r cyfan rydych chi'n edrych amdano yw bywyd bodlon.
  • Mae'n well gennych chi reoli'ch emosiynau ac osgoi poen emosiynol trwy eu diffodd.
  • Rydych chi weithiau'n amhendant a diffyg hyder. Rydych chi'n tueddu i eistedd ar y ffens, yn ei chael hi'n anodd gwneud rhai dewisiadau mewn sefyllfaoedd anodd yn eich bywyd.
  • Dydych chi ddim yn hoffi ymwneud â phroblemau pobl eraill ac mae'n well gennych chi ofalu am eich busnes eich hun.
  • Weithiau rydych chi'n tueddu i ynysu eich hun oherwydd eich bod yn ceisio amddiffyn eich hun rhag y byd y tu allan. Fodd bynnag, gall wneud i chi deimlo nad ydych yn perthyn nac yn ffitio i mewn yn unman.

  Agweddau Cadarnhaol a Negyddol ar y Lliw Llwyd

  Gwyddys bod llwyd yn lliw a all cydbwyso eich meddwl yn ogystal â'ch emosiynau. Gan fod y lliw mor niwtral, mae ganddo'r gallui ddod â’r teimlad o lonyddwch.

  Ar yr ochr gadarnhaol, gall llwyd roi teimladau o bosibilrwydd, awdurdod a’r cryfder sydd ei angen arnoch pan fyddwch yn teimlo’n isel. Gan ei fod hefyd yn cynrychioli strwythur, gall annog teimladau cryf o hunan ac undod.

  Ar y llaw arall, gall gormod o lwyd wneud i chi deimlo'n ddiflas, yn ddiflas, yn drist ac yn isel eich ysbryd. Mae'n eithaf anodd teimlo'n hudolus gyda llwyd ac nid yw'n bywiogi, yn adfywio, yn ysgogi nac yn cyffroi. Yn wir, gall fygu eich egni, gan wneud i chi deimlo'n ddiflas ac yn swrth.

  Defnyddio Llwyd mewn Ffasiwn a Gemwaith

  Er bod y lliw llwyd yn cael ei ystyried yn ddiflas, lliw digalon ar gyfer dillad yn y gorffennol, y dyddiau hyn mae'n hollol i'r gwrthwyneb. Ers blynyddoedd lawer bellach mae'r lliw wedi dod yn eithaf ffasiynol, sy'n arwydd o flas da. Gyda'i edrychiad modern, ffres a'i gydnawsedd â bron pob lliw arall, mae llwyd wedi cymryd y byd ffasiwn gan storm a'r peth gorau amdano yw nad yw byth yn mynd allan o steil.

  Y lliw llwyd yn edrych orau ar bobl ag islais oer, ond mae'n gweithio'n dda gyda gweddau cynnes hefyd, yn dibynnu ar gysgod y lliw. Arlliwiau canolig o siwt lwyd croen golauach heb roi golwg llethol tra bod arlliwiau ysgafnach yn tueddu i edrych orau ar bobl â lliw haul neu groen tywyll.

  Hanes y Lliw Llwyd

  Tra bod union darddiad y lliw llwyd. lliw llwyd yn anhysbys, tystiolaeth hanesyddol yn dangos bod yDefnyddiwyd y gair ‘llwyd’ am y tro cyntaf fel enw’r lliw mor gynnar â 700 OC. Yn yr Oesoedd Canol, dyma’r lliw a wisgid yn gyffredin gan y tlodion, gan ei gysylltu â thlodi. Gwisgodd mynachod a brodyr Sistersaidd y lliw hwn hefyd i symboleiddio eu haddunedau o dlodi a gostyngeiddrwydd.

  • Dadeni a’r Cyfnod Baróc

  Dechreuodd y lliw llwyd chwarae rhan bwysig iawn mewn celf a ffasiwn yn ystod y cyfnod Baróc a'r Dadeni. Yn yr Eidal, Sbaen a Ffrainc, du oedd lliw'r uchelwyr ac roedd gwyn a llwyd yn gytûn â du.

  Defnyddiwyd llwyd yn aml hefyd ar gyfer paentiadau olew a luniwyd gan ddefnyddio 'grisaille', sef techneg peintio gan y mae delwedd yn cael ei chreu yn gyfan gwbl mewn arlliwiau o lwyd. Fe'i peintiwyd gyntaf mewn llwyd a gwyn ac ychwanegwyd lliwiau ar ei ben wedyn. Pwrpas grisaille oedd bod yn weladwy trwy'r haenau lliw a rhoi cysgod i rai rhannau o'r paentiad. Gadawyd rhai paentiadau gyda'r grisaille heb ei orchuddio a roddodd ymddangosiad carreg gerfiedig i'r paentiad.

  Roedd yr arlunydd Baróc o'r Iseldiroedd, Rembrandt Van Rijn, yn aml yn defnyddio llwyd fel cefndir ar gyfer bron pob un o'i bortreadau i amlygu gwisgoedd ac wynebau y prif ffigurau. Gwnaethpwyd ei balet bron yn gyfan gwbl o liwiau difrifol a defnyddiodd bigmentau du wedi'u gwneud o esgyrn anifeiliaid wedi'u llosgi neu siarcol wedi'i gymysgu â gwyn calch neu wyn plwm i gyfansoddi ei lwydion cynnes.

  • TheY 18fed a'r 19eg Ganrif

  Yn y 18fed ganrif, roedd llwyd yn lliw hynod boblogaidd a ffasiynol a ddefnyddiwyd ar gyfer cotiau dynion a ffrogiau merched. Yn ddiweddarach, yn y 19eg ganrif, Paris oedd yn bennaf ar gyfer ffasiwn menywod a ffasiwn dynion gan Lundain. Dechreuodd siwtiau busnes llwyd ymddangos yn ystod y cyfnod hwn yn Llundain gan ddisodli'r palet o ddillad lliwgar iawn a ddefnyddiwyd yn gynharach yn y ganrif.

  Roedd menywod a oedd yn gweithio mewn gweithdai a ffatrïoedd ym Mharis yn y 19eg ganrif fel arfer yn gwisgo llwyd oedd dyna pam y cawsant eu galw'n 'grisettes'. Rhoddwyd yr enw hwn hefyd i'r puteiniaid Parisaidd o'r dosbarth isaf. Roedd llwyd yn lliw a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer gwisgoedd milwrol gan ei fod yn gwneud milwyr yn llai gweladwy fel targedau yn wahanol i'r rhai a oedd yn gwisgo coch neu las. Hwn hefyd oedd lliw gwisgoedd Byddin y Cydffederasiwn a Phrwsia o 1910.

  Defnyddiodd llawer o artistiaid o ganol y 19eg ganrif megis Jean-Baptiste-Camille Corot a James Whistler arlliwiau llwyd gwahanol i greu paentiadau hardd a chofiadwy. Defnyddiodd Corot arlliwiau llwydlas a gwyrdd-lwyd i roi golwg gytûn ar dirweddau tra creodd whistler ei lwyd arbennig ei hun ar gyfer cefndir portread ei fam yn ogystal ag un i'w bortread ei hun.

  • >Yr 20fed a'r 21ain Ganrif

  Replica o Guernica

  Yn rhan olaf y 1930au, daeth y lliw llwyd yn symbol rhyfel a diwydiannaeth. Yn Pablo Picasso'speintio ‘Guernica’, hwn oedd y lliw amlycaf a ddefnyddiwyd i ddarlunio erchyllterau Rhyfel Cartref Sbaen. Gyda diwedd y rhyfel, daeth siwtiau busnes llwyd yn symbol o unffurfiaeth meddwl ac fe'u poblogeiddiwyd mewn llyfrau fel 'The Man in the Grey Wlannel Suit' a argraffwyd yn 1955. Gwnaed y llyfr yn ffilm flwyddyn yn ddiweddarach a daeth yn ffilm. hynod o lwyddiannus.

  Yn Gryno

  Dywedir mai llwyd yw un o'r lliwiau lleiaf poblogaidd yn y byd ond yn rhyfeddol ddigon, mae llawer o bobl yn ei ystyried yn ddosbarth ac yn aml yn ei ddewis fel cefndir i wneud eraill. lliwiau yn sefyll allan. Wrth ddefnyddio llwyd ar gyfer dylunio mewnol neu ei ymgorffori yn eich cwpwrdd dillad, cofiwch ei gydbwyso gan y bydd hyn yn eich helpu i osgoi effeithiau negyddol y lliw. Gyda llwyd, mae'n ymwneud â chydbwysedd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.