Samhain – Symbolau a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gŵyl baganaidd yw Samhain a oedd yn dynodi rhan dywyllach y flwyddyn, gan nodi diwedd tymor y cynhaeaf a dechrau’r gaeaf. Wrth i Olwyn y Flwyddyn droi at gam olaf yr hydref, dathlodd y Celtiaid Samhain (yngenir hwch-en), a ddechreuodd gyda'r nos o Hydref 31ain i Dachwedd 1af.

  Roedd Samhain yn amser ei hun, yn annibynnol ac yn ddirgel. Dyna pryd aeth yr haf i gysgu a'r gaeaf yn deffro. Samhain oedd y cyfle cynaeafu olaf am y flwyddyn.

  Beth yw Samhain?

  Mae Samhain yn un o’r gwyliau paganaidd mwyaf poblogaidd, ond mae hefyd wedi ei gamddeall. Er y gallai ymddangos yn anwaraidd neu'n frawychus, roedd / mae Samhain yn ŵyl sy'n dathlu anwyliaid sydd wedi marw, yn debyg iawn i'r Dia de Los Muertos (Diwrnod y Meirw) ym Mecsico. Yn ogystal â hyn, roedd yn amser gwych i ganolbwyntio ar nodau newydd, bwriadau, a gobaith ar gyfer y dyfodol.

  Oherwydd bod y Celtiaid yn credu bod y diwrnod yn dechrau ac yn gorffen ar fachlud haul, dechreuodd dathliadau Samhain ar y noswaith Hydref 31ain.

  Daw’r gair Samhain o’r Hen Wyddeleg “sam” neu haf a “fuin” neu end. Er nad oes neb yn deall yr union eirdarddiad, mae hyn yn trosi i Samhain sy’n golygu “Diwedd yr Haf.” Ond, mae llawer o enwau ar Samhain yn dibynnu ar yr oes a’r lleoliad:

  • Celtaidd – Samain
  • Gwyddeleg Modern – Samhain <12
  • Gaeleg yr Alban –Samuinn
  • Manaweg/Ynys Manaw – Sauin
  • Gaulic – Samonios

  Ein dealltwriaeth fodern o ddyddiad Samhain yn dod o'r calendr Gregoraidd, ond nid dyma'r ffordd wreiddiol y Celtiaid yn cyfrif am amser. Mae cloddiau archeolegol wedi datgelu calendr Coligny, calendr Celtaidd a ddarganfuwyd ym 1897 yn Coligny, Ffrainc, ac sy'n dyddio'n ôl i'r ganrif 1af CC. Mae'r calendr hwn yn nodi mis o'r enw Samon neu Samonios, gyda gŵyl hydref dridiau o'r enw “Tair Noson o Samain”.

  Olwyn y Flwyddyn. PD.

  Fel Lammas (Awst 1af), Imbolc (Chwefror 1af), a Beltane (Mai 1af), mae Samhain yn chwarter diwrnod croes. . Saif rhwng Cyhydnos yr Hydref (Mabon, Medi 21ain) a Heuldro'r Gaeaf (Yule, Rhagfyr 21ain). Mae pob un o'r wyth gŵyl yn Olwyn y Flwyddyn yn cyfnewid, yn croestorri, ac yn myfyrio ar ei gilydd. Mae Samhain yn nodi diwedd y tymor pori a ddechreuodd yn ystod Lammas, ar ôl rhoi gwartheg allan i bori yn Beltane.

  Cafwyd gwledda mawr am dridiau cyn a thridiau ar ôl y tair noson o Samhain. Mae hyn yn golygu bod y dathliad yn gyfanswm o naw diwrnod. Roedd yna gemau, cynulliadau, gweithgareddau pleser, bwyta, a gwledda. Roedd yn amser i gymryd y storfeydd bwyd a chyflenwadau i ystyriaeth a'u rhannu, felly roedd y gymuned yn ddistaw tan y Lammas nesaf.

  Veil TeneuoRhwng y Bydoedd

  Mae’r allwedd i ddeall arwyddocâd symbolaidd Samhain yn mynd y tu hwnt i’r chwedlau a’r chwedlau. Er bod y straeon yn cynnwys ei gyfrinachau, yr hyn sy'n hanfodol yw'r ffordd y mae'r nosweithiau'n tyfu'n hirach a'r haul yn cuddio'i ddisgleirdeb.

  Mae'n wir mai Tachwedd 1af yw diwrnod gŵyl swyddogol Samhain. Ond y noson o'r blaen oedd bwysicaf. Mae'r gorchudd rhwng y bydoedd yn dechrau agor, ac mae realiti rhwng yr awyren gorfforol a'r byd arall yn dod yr un peth. Rhoddodd hyn ymdeimlad o fodolaeth i'r Celtiaid y tu allan i gyfyngiadau arferol amser a gofod.

  Yr oedd grym tywyllwch a dadfeiliad yn ymledu o'r sidhe , neu'r twmpathau neu'r crugiau hynafol, lle'r oedd y mae gwerin yn byw yng nghefn gwlad. Gallai creaduriaid fel tylwyth teg, pixies, brownis, a leprechauns ddod trwodd i'r awyren gorfforol a bodau dynol yn gallu teithio i'w teyrnas.

  Y gred oedd y gallai ysbrydion anwyliaid a rhyfelwyr enwog ddod trwy'r gorchudd hwn. Byddai pobl yn gadael losin allan i'r Aos Si, yr ysbrydion a'r tylwyth teg, gan ddod trwodd i deyrnas y byw.

  Samhain Defodau a Thraddodiadau

  Roedd yn gyffredin i bobl wisgo masgiau a gwisgoedd yn ystod dathliadau Samhain gan ei fod yn eu cuddio rhag unrhyw faleisusrwydd yn llechu. Byddai plant yn gwisgo lan i dwyllo ysbrydion drwg, na fyddent yn eu llusgo i Wlad y Meirw. Mae'r arfer hwn yntarddiad “Trick or Treat” yn arferion modern Calan Gaeaf. Yn wir, ganed Calan Gaeaf allan o Samhain.

  Roedd pobl hefyd yn marcio drysau eu cartrefi â gwaed anifeiliaid a laddwyd i'w amddiffyn rhag ysbrydion drwg. Roedd gan faip cerfiedig gyda chanhwyllau y tu mewn, a elwir hefyd yn Jack O’ Lantern, yr un pwrpas hefyd. Roedd pobl yn cadw eu hynafiaid, eu hanwyliaid, ac eraill a anrhydeddwyd yn farw mewn cof. Gadawsant lefydd yn agored wrth fyrddau gwledda i'r eneidiau colledig hyn.

  Mae'r syniad paganaidd modern mai “Gwledd y Meirw” yw Samhain ychydig yn gamarweiniol. Er bod gosodiadau lle ar gyfer y meirw, nid oedd y pryd bwyd ar eu cyfer nhw yn unig. Roedd yn ymwneud â bod yn ddiolchgar am anrhegion y flwyddyn a gweddïo am adfywiad yn y flwyddyn i ddod, wrth gofio'r meirw.

  Roedd llawer o gemau traddodiadol y byddai'r Celtiaid yn eu chwarae yn ystod Samhain, llawer o'r rhain i ddwyfoli dyfodol y cyfranogwyr ynghylch marwolaeth a phriodas.

  A cat-sith. PD.

  Ynghyd ag offrymau a adawyd ar gyfer y meirw yn yr Alban, byddai pobl hefyd yn gadael pysgod a llaeth allan ar gyfer y Caith-Shith, neu Fairy Cat. Roedd y creaduriaid cyfriniol hyn yn gathod gwylltion du i gyd gydag un tuft wen o ffwr ar eu brest.

  Credai'r Albanwyr y byddai'r cathod hyn yn dod i ddwyn eneidiau'r rhai oedd newydd farw cyn eu claddu. Felly, buont yn cymryd rhan mewn llu o ddefodau a hudoliaethau i gadw'r cathod hyn draw. Byddenttaflu catnip ar y perimedr allanol a chael coelcerthi ymhell oddi wrth y corff gorffwys.

  Yng Nghymru, gelwir Samhain yn Calan Gaeaf. Dathlodd y Cymry’r ŵyl mewn modd tebyg i weddill y byd Celtaidd, ond roedd ganddynt ofergoelion penodol. Dyma rai:

  • Gan fod gwirodydd yn ymgasglu wrth gamfeydd, croesffyrdd, a mynwentydd, mae'n well osgoi'r lleoedd hyn.
  • Roedd tanau teuluol yn cynnwys cerrig, pob un ag enw aelod o'r cartref . Bore trannoeth, pe byddai unrhyw gerrig wedi mynd, byddai'r person hwnnw'n marw o fewn y flwyddyn.
  • Cynghorwyd i beidio ag edrych i mewn i ddrychau, neu byddech yn gweld cythreuliaid ac ysbrydion drwg wrth gysgu.
  • >Osgowch gyffwrdd neu arogli eiddew oherwydd gall groesawu bodau maleisus yn ystod cysgu. Ond, o’i baratoi’n gywir, gallai rhywun dderbyn breuddwydion proffwydol.

  A Aberthwyd Plant ar Samhain?

  Yn ôl y sôn, ar Noswyl Samhain yn Iwerddon, roedd y Celtiaid Gwyddelig yn dathlu duw cwrcwd tywyllwch, Crom Cruach ag offrymau o ŷd, llaeth, ac aberth dynol erchyll. Crybwyllir hyn yn y Llyfr Goresgyniadau a Annals of the Four Masters . Mae'r cyntaf yn honni bod hyd at ddwy ran o dair o blant Gwyddelig yn cael eu haberthu o bentref dethol bob Samhain. Ond dadleua rhai y gall y clerigwyr Catholig a ysgrifennodd y llyfrau hyn fod wedi camliwio'r Celtiaid yn ddirfawr er mwyn dilorni credoau Celtaidd.

  Wedi dweud hynny, tystiolaeth omae aberth dynol wedi'i ddarganfod trwy ganfyddiadau archaeolegol. Efallai mai gweddillion brenhinoedd a aberthwyd yn ddefodol a offrymwyd i'r duwiau yw'r cyrff cors Gwyddelig enwog mewn gwirionedd. Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth i hyn gael ei wneud yn ystod Samhain, ac ni fu tystiolaeth ychwaith o aberth plant yn Iwerddon yn ystod Samhain.

  Nid yw'n ymddangos ei fod yn gwneud synnwyr i'r hen Geltiaid ers iddynt fynd i boenau mawr i amddiffyn plant rhag ysbrydion drwg. Gan mai plant oedd dyfodol y llwyth neu'r clan ac mae'n ymddangos braidd yn wrthgynhyrchiol iddynt aberthu eu plant eu hunain.

  Symbol Samhain

  Mae symbol Samhain yn cynnwys sgwâr dolennog, a elwir yn Bowen Cwlwm, a dau siâp hirsgwar yn cydgysylltu yn y canol i greu croes.

  Mae Cwlwm Bowen yn gwlwm amddiffynnol sy'n gwrthyrru drygioni ac yn atal anlwc. Fe'i darluniwyd yn aml ar ddrysau, tai ac ysguboriau i wrthyrru egni negyddol.

  O ystyried bod Samhain yn ŵyl lle mae ysbrydion maleisus yn dod i mewn i fyd y byw, efallai bod symbol Samhain wedi'i weld fel symbol amddiffynnol .

  Bwydydd Samhain poblogaidd

  Yn ystod Samhain, roedd pobl yn bwyta bwyd hydref traddodiadol, gan gynnwys afalau, pastai pwmpen, cigoedd wedi'u rhostio, a gwreiddlysiau. Defnyddiwyd sbeisys fel saets, rhosmari, sinamon, a nytmeg ar gyfer eu harogl a'u blas. Mae bwydlen Samhain yn gynnes, yn llenwi, yn flasus ac yn sawrus, yn ddelfrydol ar gyferyr adeg o'r flwyddyn pan mae'r tywydd yn dechrau troi'n oer a'r nosweithiau'n mynd yn hir.

  A yw Samhain yn cael ei Ddathlu Heddiw?

  //www.youtube.com/embed/GYq3FpJJ-qA

  Er i'r ŵyl gael ei hail-fframio'n ddiweddarach fel dathliad Cristnogol Diwrnod yr Holl Saint ar Dachwedd 1af a Diwrnod yr Holl Eneidiau ar Dachwedd 2, parhaodd sawl agwedd ar Samhain yn ystod gwyliau Hydref 31 a elwir yn Noswyl yr Holl Saint, neu Galan Gaeaf. Mae'r dathliad hwn, sy'n boblogaidd yng Ngogledd America, yn parhau â llawer o draddodiadau Samhain, gan gynnwys tric-neu-drin, mynd o ddrws i ddrws, a gwisgo i fyny mewn cuddwisg.

  Yn yr 1980au, bu adfywiad o'r traddodiadau Samhain paganaidd gwreiddiol gan y Wiciaid. Heddiw, mae Wiciaid yn parhau i ddathlu Samhain. Mae llawer o draddodiadau Wicaidd wedi'u hymgorffori yn nathliadau Samhain.

  Amlapio

  Nododd Samhain ddechrau Olwyn y Flwyddyn mewn traddodiadau paganaidd Celtaidd hynafol. Mae credoau, traddodiadau a defodau Samhain wedi ysbrydoli dathliadau modern poblogaidd eraill, gan gynnwys Calan Gaeaf. Yn y gorffennol, roedd Samhain yn rhoi gobaith ac addewid o amddiffyniad trwy'r gaeaf caled i ddod. Roedd y cyfranogwyr yn llawenhau ym mendithion y flwyddyn ddiwethaf, wrth edrych ymlaen at adnewyddiad yr un sydd i ddod. Heddiw, mae fersiynau o Samhain yn parhau i fod yn ddathliad, gan grwpiau Wiciaid a Neo-Baganaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.