Ystyr Symbolaidd y Lliw Coch (Hanes a Defnydd)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn ymyl oren ac ychydig gyferbyn â fioled ar y sbectrwm golau, mae coch yn cael ei ystyried yn lliw hardd, trwm gyda symbolaeth gadarnhaol a negyddol. Dyma gip ar y lliw coch, beth mae'n ei symboleiddio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.

  Defnydd Hanesyddol o'r Lliw Coch

  Celf Cynhanesyddol o Bison yn Ogof Altamira, Sbaen

  Dywedir mai Coch yw'r cyntaf lliw y gall bodau dynol ei ganfod ar ôl y lliwiau niwtral gwyn a du . Yn ôl yr hanesydd Michael Patoureau, yn ei lyfr Red: History of a Colour , Coch “ yw’r lliw archdeipaidd, y lliw cyntaf y mae bodau dynol yn ei feistroli, ei ffugio, ei atgynhyrchu, a’i dorri i lawr i wahanol arlliwiau” .

  • Defnydd Cynhanesyddol – Dengys tystiolaeth fod y lliw coch wedi ei ddefnyddio tua 250,000 o flynyddoedd yn ôl gan bobl o ddiwedd Oes y Cerrig oedd yn crafu a malu ocr, math o gochlyd , clai priddlyd sy'n cynnwys haearn ocsid, a'i roi ar eu cyrff fel addurn. Defnyddiodd artistiaid cynhanesyddol y pigment hwn ar gyfer eu paentiadau ogof, sydd wedi goroesi hyd heddiw.
  • Yr Hen Aifft: Defnyddiwyd coch hefyd yn yr hen Aifft lle'r oedd yn gysylltiedig ag iechyd, bywyd a buddugoliaeth. Byddai'r Eifftiaid hynafol yn defnyddio ocr coch i beintio eu cyrff ar gyfer dathliadau a gwyliau. Roedd y merched yn defnyddio ocr coch i gochi eu bochau a gwefusau, yn debyg iawn i minlliw a gwrid heddiw. Dechreuodd yr Eifftiaid hefyd ddefnyddio sinabar, math osylffid mercwrig gwenwynig, i greu arlliwiau o goch.
  • Groeg yr Henfyd a Rhufain: Defnyddiai Groegiaid a Rhufeiniaid goch yn helaeth yn eu dillad, cyfansoddiad a gwaith celf. Roedd cinnabar yn arbennig o boblogaidd yn Rhufain, er ei fod yn ddrud iawn ar y pryd. Yn Rhufain, byddai gladiatoriaid buddugol yn cael eu gorchuddio â sinabar ac yna'n gorymdeithio drwy'r strydoedd.
  • Canol Oesoedd: Defnyddiwyd coch yn bennaf ar wisgoedd y Forwyn Fair, Iesu Grist a ffigurau pwysig eraill , fel ffordd i amlygu eu pwysigrwydd. Mae paentiadau'r Dadeni yn cynnwys llawer o goch, a ddefnyddir i ddal sylw'r gwyliwr. Fodd bynnag, gyda thwf Protestaniaeth, roedd rhai yn gweld coch fel lliw tywyll a synhwyrus, a arweiniodd at ddirywiad ei boblogrwydd. Gwahaniaethwyd yn erbyn merched â gwallt coch, weithiau'n cael eu brandio fel gwrachod neu butain.
  • Modern Times: Mae'r lliw coch hefyd wedi chwarae rhan arwyddocaol mewn gwleidyddiaeth, yn rhannol oherwydd pa mor weladwy ydyw. Fe'i defnyddiwyd yn ystod Teyrnasiad Terfysgaeth yn Ffrainc, pan gafodd pobl eu dienyddio yn y gilotîn. Yn yr 20fed ganrif, defnyddiwyd coch fel lliw y Chwyldro comiwnyddol, gan gynrychioli pleidiau comiwnyddol o Ddwyrain Ewrop i Fietnam. Mewn llyfrau fel The Handmaid’s Tale, mae’r lliw coch yn chwarae rhan symbolaidd amlwg, gan arwyddo gwrthryfel, ataliaeth a gweld merched fel gwrthrychau rhywiol. Coch hefyd yw'r lliwiau a ddefnyddir fwyaf ar fflagiau yn ybyd, gyda rhyw 77% o'r holl faneri â rhywfaint o goch.

  Heddiw, nid yw coch mor boblogaidd ag y bu unwaith, gan ddod yn drydydd ar ôl glas a gwyrdd yn y byd Gorllewinol. Fodd bynnag, mae'n dal i gael ei ddefnyddio'n helaeth mewn cyd-destunau diwydiannol, gwleidyddol a ffasiwn oherwydd ei welededd clir a'i gynrychioliadau symbolaidd.

  Beth Mae Coch yn ei Symboleiddio?

  Mae cochion tywyllach yn dynodi hyder a soffistigeiddrwydd

  > Coch llachar yn dynodi angerdd a brwdfrydedd

  Mae yna lawer o amrywiadau ac arlliwiau o goch gan gynnwys rhuddgoch ac ysgarlad a gall pob amrywiad fod yn wahanol ystyr. Yn gyffredinol, mae cochion llachar, llachar, fel ysgarlad, yn arwydd o deimladau cryfach a gweithredu cryf, tra bod cochion tywyllach neu ysgafnach, fel byrgwnd neu felyn, yn arwydd o deimladau mwy tawel a gellir eu hystyried yn fwy soffistigedig a chynil. Mae gan goch, fel y mwyafrif o liwiau, gysylltiadau cadarnhaol a negyddol.

  Mae coch yn symbol o'r eithafol. Mae cysylltiad agos rhyngddo a swyno, cariad, angerdd, perygl, trais, antur a dicter.

  Mae coch yn cynrychioli teimladau cadarnhaol cryf. Mae'r rhain yn cynnwys cariad, angerdd, arwriaeth, cyffro, egni, sylw, gweithgaredd a grym.

  Gall coch hefyd gynrychioli teimladau negyddol cryf. Yr ymadrodd i weld coch yn llythrennol yn golygu mynd yn hynod ddig. Yr agweddau negyddol ar goch yw goruchafiaeth i'r pwynt lle mae'n achosi ofn, ymddygiad ymosodol, straen aperygl.

  Mae coch yn symbol o gariad a rhamant. Mae'n gysylltiedig yn agos â Dydd San Ffolant ac mae i'w weld yn yr holl symbolaeth goch a ddefnyddir ar y diwrnod.

  Mae coch yn symbol o rywioldeb a cnawdolrwydd. Mae'r lliw weithiau'n cael ei gysylltu'n agosach â chwant na chariad. Mae'r symbolaeth hon i'w chael mewn llawer o enghreifftiau o lenyddiaeth, megis yn Tess of the d'Urbervilles gan Hardy, lle disgrifir Tess yn aml fel gwisgo rhuban coch, sy'n arwydd o'i rhywioldeb ac yn rhagfynegi ei chyfarfyddiad rhywiol tyngedfennol yn y pen draw.

  Mae Coch hefyd yn grefydd liw bwysig. Yng Nghristnogaeth coch yw lliw croeshoeliad, gan ei fod yn symbol o'r gwaed a dywalltwyd gan Grist. Mae'n dwyn i gof lliw y gwaed a dywalltwyd gan Grist a chan ferthyron Cristnogol. Mae hefyd yn dwyn i gof y ddelwedd o dân, sy'n symbol o Gristnogaeth , yn cynrychioli'r Ysbryd Glân. Mae'r lliw coch yn un o'r prif liwiau a ddefnyddir adeg y Nadolig, sy'n cynrychioli gwaed Iesu. Mae hefyd yn sefyll am yr aeron celyn a oedd â symbolaeth baganaidd yn Rhufain hynafol.

  Coch yn dal sylw . Oherwydd ei fod yn lliw dominyddol sy'n galw am sylw, mae'n ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn arwyddion a hysbysiadau. Defnyddir coch mewn gwasanaethau gofal iechyd ac mae'n sefyll am un o'r pethau pwysicaf mewn unrhyw gyfleuster gofal iechyd: perygl. Fe'i defnyddir hefyd ar oleuadau traffig i nodi pryd i stopio, ac ar loriau tân i fynnu bod yn effro.

  Mae coch yn symbol o obaith apositifrwydd . Gall hyn fod oherwydd y cysylltiadau â symbol y Groes Goch , ond gall gweld y lliw coch mewn rhai cyd-destunau ennyn teimladau o amddiffyniad, gobaith a phositifrwydd.

  Yn yr oesoedd cynhanesyddol , gwelwyd coch fel lliw gwaed a thân sef grymoedd bywyd ac egni cyntefig.

  Beth mae'r Lliw Coch yn ei Olygu mewn Diwylliannau Gwahanol

  • Coch yw'r mwyaf poblogaidd yn Tsieina a dywedir ei fod yn cynrychioli ffrwythlondeb, ffyniant, llawenydd a hapusrwydd. Mae hefyd yn symbol o fywiogrwydd a dathlu. Mae priodferched Tsieineaidd yn draddodiadol yn gwisgo coch gan y credir ei fod yn atal y llygad drwg. Yn ystod gwyliau ac ar achlysuron arbennig, mae'n gyffredin i amlenni coch gydag arian gael eu rhoi i ffrindiau ac anwyliaid.
  • Yn India, ystyrir mai coch yw'r lliw mwyaf pwerus. Mae'n lliw addawol a wisgir gan briodferched fel arwydd o urddas, purdeb ac anrhydedd. Fe'i defnyddir mewn llawer o seremonïau cysegredig yn ogystal ag mewn gwyliau Hindŵaidd. Mae henna coch a'r bindi coch yn dynodi statws priodasol merch.
  • Mewn gwledydd fel Rwsia, mae coch yn gysylltiedig â chwyldro a chomiwnyddiaeth.
  • Yn Ne Affrica, mae coch yn gysylltiedig i golled a galar. Mae baner De Affrica yn cynnwys stribed coch, sy'n cynrychioli'r trais a'r frwydr dros annibyniaeth y mae'r wlad wedi mynd drwyddo.

  Beth mae Coch yn ei Ddweud am Eich Personoliaeth

  Mae'n well gan wahanol bobl lliwiau penodol dros eraill,a gall hyn ddweud llawer am eu personoliaeth. Felly, beth mae'r lliw coch yn ei ddweud amdanoch chi? Os mai coch yw eich hoff liw, efallai y gwelwch eich bod yn arddangos rhai o'r nodweddion cadarnhaol a negyddol a restrir yma:

  • Mae pobl sy'n caru coch yn cael eu hadnabod yn gyffredinol fel allblyg ag agwedd optimistaidd. Maen nhw hefyd yn hyderus ac yn ddewr.
  • Maen nhw fel arfer yn mwynhau bod yn ganolbwynt sylw.
  • Maen nhw'n dueddol o belydru llawer o egni ac yn cael eu hystyried yn ysgogol i fod o gwmpas.
  • >Mae'r rhai sy'n hoffi coch yn uchelgeisiol, cystadleuol a bob amser yn hoffi bod yn fuddugol. Maen nhw fel arfer yn canolbwyntio ar gyflawniad ac nid yw bod yn yr ail safle yn gweithio iddyn nhw.
  • Nid yw amynedd yn bwynt cryf pan fydd gennych chi bersonoliaeth lliw coch.
  • Pobl sy'n gall fel coch fynd yn ymosodol yn hawdd ac maent yn eithaf byr eu tymer. Maen nhw'n fflachio ar unwaith, ond maen nhw hefyd yn tawelu'n dawel yn gyflym ar ôl iddyn nhw gael y cyfan allan o'u system. Y peth da yw, maen nhw'n maddau ac yn anghofio a dydyn nhw ddim yn dal dig.
  • Mae cochion yn weithwyr gwych, ond dydyn nhw ddim o reidrwydd yn gwneud bos da. Gall eu natur ymosodol fod yn broblem mewn swyddi rheoli. Ar yr ochr gadarnhaol, oherwydd eu bod yn canolbwyntio ar weithredu, maen nhw'n wych am gwrdd â therfynau amser.
  • Mae'r rhai â lliw coch personoliaeth yn tueddu i fod yn fyrbwyll ac ymateb i sefyllfaoedd heb feddwl ddwywaith. Mae'n well ymdawelu ychydig a chyfrif i10 cyn gweithredu gan mai oherwydd y sefyllfaoedd hyn y mae ymddygiad ymosodol a dicter fel arfer yn dod i'r amlwg.

  Sylwer mai canllawiau a chyffredinoli yn unig yw'r rhain. Nid yw'r ffaith eich bod chi'n hoffi coch o reidrwydd yn golygu y byddwch chi'n arddangos y nodweddion hyn.

  Defnyddio Coch mewn Ffasiwn a Emwaith

  Mae coch yn lliw hudolus, chwaethus a phan gaiff ei ddefnyddio mewn ffasiwn neu emwaith, mae ychydig yn mynd yn bell. Bydd hyd yn oed carreg goch fach yn gwneud datganiad ac yn weladwy. Dyna pam nad yw gwisgo coch ar gyfer rhywun sydd am ymdoddi i'r dodrefn.

  Mae gemau coch yn edrych yn hyfryd ar bob tôn croen ac yn gweddu'n hawdd i arddulliau minimalaidd neu uchafsymiol. Mae ei gysylltiadau â chariad a rhamant yn gwneud coch yn anrheg ddelfrydol i rywun annwyl. Mae rhai gemau coch poblogaidd yn cynnwys:

  • Diemwnt coch – y diemwntau lliw mwyaf prin a’r drutaf
  • Rhuddem coch – y berl goch hanfodol ac un o'r rhai mwyaf gwerthfawr
  • Garnet – yr amnewidyn mwyaf fforddiadwy i rhuddem coch
  • Tourmaline (neu rwblite) – drud ond eto carreg berl boblogaidd ar gyfer traul rheolaidd
  • Sircon coch – carreg berl brin naturiol sydd braidd yn feddal
  • Agate goch – berl bandiog sy'n ddelfrydol ar gyfer bohemaidd neu arddulliau gemwaith achlysurol
  • Topaz coch – carreg wydn, werthfawr sydd hefyd yn weddol fforddiadwy
  • Beryl coch – yn cael ei ystyried fel y berl brinnafar y ddaear ac o'r un teulu ag emrallt ac acwamarîn
  • Carnelian – yr amrywiaeth goch o galcedoni a berl a ddefnyddiwyd ers yr hen amser
  • Cwrel coch – berl feddal organig o’r moroedd

  Mae rhai yn dweud bod coch yn tueddu i wneud merched a dynion yn fwy deniadol i’r rhyw arall. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer merched, a dyna pam yr effaith gwisg goch . Mae'r term hwn yn cyfeirio at pan fydd menyw sy'n gwisgo ffrog goch yn cael ei hystyried yn fwy deniadol yn rhywiol nag wrth wisgo lliwiau eraill.

  Yn y ffilm ramantus boblogaidd Me Before You , mae ffrog goch Emilia yn achosi William i’w gweld mewn golau newydd, gan ei annog i ddweud, “ Dwi jyst eisiau bod yn ddyn sydd wedi bod i gyngerdd gyda merch mewn ffrog goch ”. Mae hefyd yn dweud wrthi, “ Os ydych chi'n mynd i wisgo ffrog fel 'na, mae'n rhaid i chi ei gwisgo'n hyderus”.

  Mae coch yn lliw unisex a gall fod gwisgo gan ddynion, ond mae'n well mewn dosau bach. Pan fydd dynion yn gwisgo coch, mae'n anfon signalau o bŵer, goruchafiaeth a statws i eraill. Efallai y bydd dyn mewn crys coch yn edrych yn hyfryd, ond mae ymgorffori'r lliw mewn ffyrdd eraill, megis gyda thei coch, yn clymu'r edrychiad at ei gilydd ac yn rhoi golwg soffistigedig, hyderus.

  Amlapio

  Mae coch yn lliw o deimladau eithafol, o gadarnhaol i negyddol. Mae'n lliw sy'n dynodi perygl, ofn ac ymddygiad ymosodol ond hefyd cariad, gobaith a phositifrwydd. I ddysgu am symbolaeth lliwiau eraill,edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig:

  Ystyr Symbolaidd Du

  Ystyr Symbolaidd Gwyrdd

  Ystyr Symbolaidd o Porffor

  Ystyr Symbolaidd Pinc

  Ystyr Symbolaidd Gwyn

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.