સિમ્બોલિસ્મો ડે લા ફ્લોર ડી લોટો વાય સુસ સિગ્નિફિકડોસ

 • આ શેર કરો
Stephen Reese

તબલા ડી કોન્ટેનિડો

  લાસ ફ્લોરેસ ડી લોટો પુત્ર પ્રીસીયોસાસ ફ્લોરેસ ક્વે કોમ્યુનમેન્ટે અપેરેસેન એસોસિએડાસ કોન લા પુરેઝા, લા ફોર્ટાલેઝા ઇન્ટરના વાય લા ટ્રાન્ક્વિલિડેડ, પેરો સુ સિમ્બોલિસ્મો વા અયુન માસ બધા ડે એસો. Esta flor tiene un papel simbólico en varias religiones, tales como el hinduismo, el budismo, el sijismo, y el jainismo. Dada la riqueza simbólica y de significados que tiene esta flor, el loto es considerado como una de las flores más sagradas que hay. Conoce más del loto aquí.

  ઓરિજેન ડેલ સિમ્બોલિસ્મો ડે લા ફ્લોર ડે લોટો

  લાસ ફ્લોરેસ ડે લોટો ફ્યુરોન યા પ્રતિનિધિત્વ સિમ્બોલિકમેન્ટે એન લોસ ટાઇમ્પોસ ડેલ એન્ટિગુઓ ઇમ્પીરીયો ઇજિપસિયો, ડોન્ડે લોસ લોટોસ બ્લેન્કોસ વાય એઝ્યુલ્સ એરાન કોમ્યુન્સ. En Egipto, la flor era conocida como ‘seshen’, y estaba asociada con los dioses egipcios. Debido a la forma en que el loto emerge de las aguas, siguiendo el movimiento del sol, y luego volver a sumergirse (solo para volver a repetir este proceso al día siguiente), esta flor estaba relacionada con Ra, elsol dios.

  લોસ ઇજિપસિયો ડે લા એડાડ એન્ટિગુઆ ક્રેઆન ક્વે લોસ લોટોસ એરાન સિમ્બોલોસ ડે લા ક્રિએસિઓન, એલ રેનાસિમિએન્ટો, લા ફ્યુર્ઝા વાય અલ પોડેરીઓ. Tal vez por esta razón, durante el parte, las mujeres egipcias tendían a vestir amuletos de loto junto con imágenes de Heqet , la diosa de la fertilidad. Los lotos están presentes en el arte egipcio, en los jeroglíficos, y en pinturas, representado fertilidad,simbólica provienen del mundo natural y a él pertenecen.

  nuevos comienzos y pureza.

  Otras referencias históricas del loto se pueden hallar en las religiones de la antigua Grecia y la India. En la antigua Grecia, la flor representaba inocencia, modestia, y pureza.

  રેફરન્સીસ અલ લોટો અપારેસેન એન અલ હિંદુઈસ્મો એન ફેચાસ ટેન એન્ટિગુઆસ કોમો અલ એનો 1400 એ. C., a través de los textos vedas que retratan dioses hindúes sosteniendo o parados sobre lotos. સંદર્ભો tempranas pueden ser también encontradas en el budismo, con el propio Buda siendo comúnmente retratado sentado sobre un loto.

  સિમ્બોલિઝમ ડેલ લા ફ્લોર ડી લોટો

  લોસ સિગ્નિફિકડોસ વાય અલ સિમ્પોરોપોર esta flor surgió debido a que el loto es capaz de crecer en aguas pantanosas. Las raíces de esta flor están aferradas en el lodo, pero de todos modos el loto se alza por encima de las aguas pantanosas de su ambiente para florecer, un pétalo a la vez. Debido a las condiciones excepcionales en las que el loto crece, su símbolo tiene varios significados especiales, algunos de los cuales son:

  • El loto representa la iluminación espiritual . A pesar de que del sucio ambiente en el que se encuentra y del fondo fangoso al que sus raíces están fijas, el loto se alza más allá de la superficie, para florecer de cara al sol. Esta elevación se puede interpretar como la superación del mundo material y la salida del individuo de las aguas oscuras de laignorancia, para pasar ahora a habitar en la luz de la sabiduría.
  • લા ફ્લોર સિમ્બોલિઝા અલ ડેસેપેગો , ડેડો ક્યુ લા ફ્લોર સે લિબેરા એ સિ મિસ્મા ડેલ અગુઆ ઇનમુંડા વાય ડેલ એમ્બિયેન્ટ ક્વે લા રોડા. Este significado nos ayuda a recordar que debemos separarnos de las cosas que podrían contaminar nuestra alma, para pasar a enfocarnos en las cosas que de verdad importan, como la sabiduría, las relaciones sanas, y la ilritualión.
  • Los lotos también simbolizan la resurrección y los nuevos comienzos. લા ફ્લોર ઇમર્જ એન લા મનાના, સોલો પેરા વોલ્વર એ સુમરગીર્સ એન અલ એગુઆ ડી નોચે. La siguiente mañana, un nuevo florecimiento saca a la flor del agua, para que el ciclo continúe. Este comportamiento ha hecho que el loto sea una flor comúnmente presente en los funerales. Este también es el motivo por el cual esta flor es popular dentro del simbolism egipcio .
  • એલ લોટો રિપ્રેઝેન્ટા પ્યુરેઝા વાય લિમ્પીડેઝ, ડેબીડો એ સુ કેપેસીડેડ પેરા ઇમર્જર પુરો એ ઇનમેક્યુલાડો ડી એન્ટર એગુઆસ પેન્ટનોસાસ. ખાસ કરીને, એસ્ટા ફ્લોર પ્રતિનિધિત્વ લા પુરેઝા ડેલ અલ્મા હ્યુના, અલ નો લેગર એ મંચર્સે નુન્કા સુ સેન્ટ્રો, એ પેસર ડે સેર એક્સપ્યુસ્ટા ડાયરિયામેન્ટે અલ ફેંગો.
  • La flor de loto florece lentamente, un pétalo a la vez , lo que se parece al desarrollo gradual que es necesario para alcanzar la iluminación espiritual. En este sentido, el loto es un símbolo del crecimiento personal.Además, a pesar del color de sus pétalos, en su centro el loto es amarillo, lo que representa la iluminación como meta.
  • El loto también ha sido asociado con la naturaleza y la feminidad . એલ્ગુનાસ પ્રતિનિધિત્વ એ એસ્ટા ફ્લોર પેરા સિમ્બોલિઝર એ ઉના વર્જનને લાગુ કરે છે. તેનાથી વિપરિત, અન લોટો કોમ્પ્લીટેમેન્ટ ડેસરોલાડો પ્રતિનિધિત્વ એ લા મુજેર સેક્શુઅલમેન્ટે મદુરા વાય એક્સપેરીડેડા.
  • El loto también es un ejemplo excelente de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, ya que sin importar lo sucia que esté el agua de su entorno, el loto sigue firmemente arraigado a suelo de loquelo, orgullos es Esta actitud embellece al loto, y lo hace más noble, simplemente por estar donde está.

  સિમ્બોલિઝમ એન લા રિલિજિયન

  એલ લોટો એસ અન સિમ્બોલો કોન્નોટાસીયોન્સ રિલિજીયોસાસ ઇમ્પોર્ટન્સ, ખાસ ડેન્ટ્રો ડે લાસ રિલિજિયન્સ ઓરિએન્ટેલસ. Mientras que los varios significados del loto tienen puntos en común, dentro de cada religion esta flor cuenta con asociaciones specifices también.

  • બુડિસ્મો

  En el budismo el desarrollo del loto es visto como una representación de la vida. El lodo de su entorno es el sufrimiento, los retos, y los obstáculos que el individuo enfrenta, mientras que la flor representa la superación de todos esos obstáculos. સુ એસેન્સો સોબ્રે લાસ અગુઆસ પ્યુડે સેર વિસ્ટો કોમો અલ પ્રોગ્રેસો હેસિયા અન એસ્ટાડો ડી પુરેઝા ઓ અન એવન્સ એન એલcamino hacia la iluminación. પેરા લોસ બુડિસ્ટાસ લા ફ્લોર સિમ્બોલિઝા ટેમ્બિયન અલ રેનાસિમિએન્ટો વાય લા રીનકાર્નાસીઓન. El loto también comprende las nociones de espiritualidad y auto-purificación.

  અલ સૂત્રા ડેલ લોટો (ઓ ટેમ્બિયન સૂત્ર સોબ્રે અલ લોટો બ્લાન્કો ડેલ વર્દાડેરો ધર્મ) es un escrito esencial del budismo, que resalta las enseñanzas que el Buda dejó sobre el loto. Esta lección explica que sin el lodo, el loto no podría existir, pero que de todos modos el loto no se ensucia con el lodo. Este texto sirve como recordatorio de que el sufrimiento y la felicidad no son mutuamente excluyentes. સિન યુનો, નો સે ટાઇને અલ ઓટ્રો.

  • હિન્દુ ધર્મ

  ડેન્ટ્રો ડેલ એસ ઇમ્બોલિઝમ હિન્દુ , એલ લોટો એસ્ટા એસોસિએડો કોન લા પ્રોસ્પેરીડેડ, લા ફર્ટિલિડેડ, વાય લા બેલેઝા El loto también está conectado a varios dioses hindúes, al ser el padma sagrado una de sus manifestaciones. El padma es la parte del alma que impulsa al individuo a superar sus confidentos internos, para alcanzar la iluminación espiritual. Este impulso es similar al que el loto experimenta cuando se abre camino a través del lodo, para alcanzar la superficie.

  El loto está asociado con varios dioses hindúes, incluyendo a લક્ષ્મી , બ્રહ્મા, વાય વિષ્ણુ, quienes, cuando aparecen en forma de tríada, son conocidos como el 'Supremo con ojos de loto' , por su belleza y pureza. Otros dioses aparecen representados con lotos en obrasde arte, debido a la asociación de esta flor con las nociones de pureza y divinidad.

  Otro significado posible que se asocia con el loto, según los seguidores del hinduismo, es el de creación. Parecido a como el loto florece en paralelo a la aparición de la luz solar, los hindúes piensan que la creación floreció en el mundo gracias a la aparición de la conciencia.

  • સિજીસ્મો

  સેગુન ભાઈ ગુરદાસ જી, યુન એસ્ક્રીટર વાય ફિગ્યુરા ઈન્ફ્લુયેન્ટ ડેન્ટ્રો ડેલ સિજીસ્મો, એલ દેસારોલો ડે લા ફ્લોર ડે લોટો પ્યુડે સેર એમ્પ્લેડો કોમો una analogía de cómo hay que vivir la vida. Esta enseñanza es clave al momento de entender el Gurbani y el resto de los conceptos básicos del sijismo.

  Siguiendo con la analogía, del mismo modo que el loto permanece sin mancharse dentro del lodo, el individuo debe lograr no ser afectado por el mal del mundo. Otro punto importante sería la idea de que tal como el amor del loto por el sol lo hace florecer, cualquier practicante de esta fe puede, a través de la devoción amorosa, conocer al Señor.

  Estas son solo dos de las muchas referencias que el escritor Bhai Gurdas Ji hace, en relación a la flor del loto, a través de sus enseñanzas. Aparte, el loto, como representación del alma humana, aparece mencionado en un promedio de 420 veces en su obra.

  Otros significados que se le han dado al loto dentro del sijismo coinciden con el simbolismoque es generalmente asociado con esta flor. સિન એમ્બાર્ગો, હે ક્યુ ટેનર એન ક્યુએન્ટા ક્વે, એન લા વાસ્તવિકતા, લા ફ્લોર ડી લોટો નો ઇસ કોમ્યુનમેન્ટ યુસડા કોમો અન સિમ્બોલો ડેલ સિજિસ્મો.

  • જૈનિસ્મો

  El loto no está entre los principales símbolos del jainismo (una fe que está centrada en la ayuda que el individuo se presta a sí mismo), no obstante, algunos jainistas sí lo consideran como un símbolo de su fe. El loto azul es un símbolo de Nami, el તીર્થંકર XXI. એલ લોટો રોજો, પોર સુ લાડો, પ્રતિનિધિત્વ એ પદ્મપ્રભા, તીર્થંકર VI.

  Descifrando los colores del loto

  El loto es una flor que naturalmente viene en varios colores. A pesar de que la religion hindú utiliza principalmente representaciones del loto blanco, en las imágenes del budismo el artista hace gala de lotos de diferentes colores, cada uno de los cuales tiene un significado simbólico special, conoce unodaquoque representaciones:

  • એલ એઝુલ પ્રતિનિધિત્વ લા મેયર ઇમ્પોર્ટન્સિયા ડેલ એસ્પિરિટુ, એન રિલેશન અલ કોન્સોસિમેન્ટો. También representa el sentido común, la sabiduría, y el conocimiento.
  • એલ બ્લેન્કો સિમ્બોલિઝા અન એસ્ટાડો ડી ઇલ્યુમિનાસિઓન કોનોસિડો કોમો 'બોધિ'. Los lotos blancos también son considerados como el vientre del mundo, y como símbolos de la pureza de la mente y del alma
  • De color Púrpura es como se pinta al loto de ocho pétalos, que નોબલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છેcamino óctuple de Buda, también conocido como el camino hacia la iluminación. Por su asociación con este camino, el púrpura también es visto como un color místico y espiritual.
  • Del mismo modo que el rojo representa al corazón, el loto rojo es un símbolo de amor y compasión.
  • Conocido como el verdadero loto de Buda, el loto રોસાડો es el más importante de todos. De semejante título se puede desprender además que el loto rosado representa la history y la esencia de Buda.
  • Cuando se alcanza la verdadera iluminación espiritual, este estado es representado por el loto dorado .
  • La flor de loto en joyería y moda

   Hoy día el loto sigue siendo uno de los símbolos más લોકપ્રિય usados ​​en joyería y moda. Es con frecuencia usado en pendientes, anillos, brazaletes y zarcillos, o simplemente cargado como amuleto. Esta figura también puede ser estilizada y presentada de muchas formas diversas, Incluyendo como un loto abierto o un capullo de loto cerrado. El loto es un diseño લોકપ્રિય también en el Budismo y los demás tipos de joyería religiosa.

   નિયમિત ઉના પીઝા ડી જોયરિયા કોન ફોર્મા ઓ એલુસિવા અલ લોટો એ ઉના ગ્રાન આઈડિયા એન પ્રસંગોની વાર્તાઓ કોમો:

   • કુઆન્ડો સે નેસેસિટા અન ઓબ્સેક્વિઓ પેરા અલ્ગુએન ક્વે એસ્ટા એન્ટ્રાન્ડો એન લા એડેડ ડે લા માદુરેઝ En este caso el regalo le recordará a la persona que debe mantenerse fiel a sí misma a lo largo de suviaje.
   • Cuando alguien está atravesando un momento difícil en su vida. En este caso el loto representa la posibilidad de superar la adversidad, manteniendo la entereza y el espíritu propio intactos.
   • Cuando se busca un obsequio especial para el ser amado. En este caso el loto representa la tenacidad de aferrarse a la relación y el deseo de seguir creciendo juntos.

   Abajo te dejamos una lista de opciones preferidas para obsequios con el símbolo del loto escopornogi escorogios.

   Elecciones favoritas del editor

   El loto también es un símbolo લોકપ્રિય como tatuaje y como diseño para incluir en las prendas de ropa. Debido a que este símbolo no pertenece a ninguna religion en special, se trata de un ícono universal que puede ser apreciado por cualquiera.

   એન રેઝ્યુમેન

   લા ફ્લોર ડી લોટો એસ અન સિમ્બોલો ડી ગ્રાન હર્મોસુરા વાય પોડર. Aparte, los muchos significados y conexiones religiosas del loto lo vuelven una excelente opción para piezas de arte, joyería, diseño de ropa y como motivo decorativo.

   Mientras que el simbolismo del loto es próximo a varias religiones, su importancia va más allá aún, puesto que se trata de un símbolo universal con el que cualquier individuo se puede sentir identificato, de sudipendeemento de religione. 5>

   Después de todo, nadie puede reclamar el loto como suyo, puesto que su belleza y riqueza

  સ્ટીફન રીસ એક ઇતિહાસકાર છે જે પ્રતીકો અને પૌરાણિક કથાઓમાં નિષ્ણાત છે. તેમણે આ વિષય પર ઘણા પુસ્તકો લખ્યા છે, અને તેમનું કાર્ય વિશ્વભરના જર્નલો અને સામયિકોમાં પ્રકાશિત થયું છે. લંડનમાં જન્મેલા અને ઉછરેલા સ્ટીફનને હંમેશા ઇતિહાસ પ્રત્યે પ્રેમ હતો. બાળપણમાં, તે પ્રાચીન ગ્રંથો અને જૂના અવશેષોની શોધખોળ કરવામાં કલાકો ગાળતો. આનાથી તેમને ઐતિહાસિક સંશોધનમાં કારકિર્દી બનાવવાનું શરૂ થયું. પ્રતીકો અને પૌરાણિક કથાઓ પ્રત્યે સ્ટીફનનો આકર્ષણ તેમની માન્યતાથી ઉદ્ભવે છે કે તેઓ માનવ સંસ્કૃતિનો પાયો છે. તે માને છે કે આ દંતકથાઓ અને દંતકથાઓને સમજીને, આપણે આપણી જાતને અને આપણા વિશ્વને વધુ સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ.