Blodyn Carnasiwn - Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r blodau mwyaf poblogaidd erioed, mae carnations wedi'i drin ers dros 2000 o flynyddoedd. Maent yn dod mewn amrywiaeth o liwiau, pob un â'i symbolaeth ei hun. Mae carnations yn gysylltiedig â llawer o fythau hynafol a chrefyddol. Heddiw, mae'r blodyn yn boblogaidd mewn tuswau priodas a blodau, yn ogystal ag mewn addurniadau blodau ar gyfer amrywiaeth o achlysuron. Dyma olwg agosach ar gnawdolau.

  Beth yw Carnations?

  Credir bod carnations yn frodorol i ardal Môr y Canoldir, ond oherwydd bod y blodyn wedi cael ei drin ers dros 2,000 o flynyddoedd, mae anodd gosod ei union leoliad tarddiad. Pinc oedd y lliw carnasiwn mwyaf cyffredin, ond dros y blynyddoedd, mae mathau eraill wedi dechrau blodeuo. Mae carnations bellach yn dod mewn ystod eang o liwiau fel pinc, porffor, coch, melyn a gwyn.

  O ran eirdarddiad ei enw, mae yna fersiynau gwahanol. Credir bod yr enw carnation yn tarddu o'r term Lladin carnis sy'n llythrennol yn golygu cnawd ac sy'n gysylltiedig â lliw pinc y blodyn. Credir bod ei henw gwyddonol, Dianthus caryophyllus , yn tarddu o dduwies yr helfa, Diana.

  Ym mytholeg Roegaidd, duwies yr helfa, Artemis , ar ei ffordd adref ar ôl taith hela braidd yn ofidus pan welodd fugail yn chwarae'r ffliwt. Roedd hi'n rhoi'r bai ar ei gerddoriaeth fel y rheswm dros ei hela anfudd. Y dduwies gougedei lygaid allan, ond mae hi'n ddiweddarach difaru ei gweithredoedd. Tyfodd carnations coch lle syrthiodd y llygaid fel arwydd o waed diniwed.

  Mae'r un myth yn bodoli ym mytholeg Rufeinig, mewn cysylltiad â Diana, yr hyn sy'n cyfateb i Artemis yn y Rhufeiniaid.

  Ffeithiau Cyflym :

  • Tra bod rhosod yn parhau i fod y blodyn wedi’i dorri mwyaf poblogaidd erioed, mae carnations yn agos at ei hôl hi.
  • Carnasiwn yw blodyn cenedlaethol Slofenia a Sbaen.
  • Anfonwyd y carnations cyntaf yn yr Unol Daleithiau o Ffrainc yn 1852 a'u cludo i Long Island.
  • Ym 1904, Datganodd Ohio y carnasiwn ysgarlad fel eu blodeuyn gwladol er anrhydedd i'r diweddar Arlywydd William McKinley.
  • Carnasiwn hefyd yw blodyn geni pobl a anwyd ym mis Ionawr.
  • Mae’r blodyn hwn fel arfer yn cael ei roi gan rywun arall arwyddocaol i symboleiddio eu hymrwymiad a’u cariad.

  Defnyddio Carnations

  Defnyddir carnations yn boblogaidd mewn diodydd llysieuol ac fel meddyginiaeth naturiol. Mae'n adnabyddus am ei fanteision iechyd niferus, gan gynnwys adfer ynni a lleihau straen. Fe'i defnyddir weithiau hefyd i drin twymyn a phoenau stumog.

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mae olew carnasiwn, ar y llaw arall, yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiol gynhyrchion harddwch oherwydd eigalluoedd lleithio. Credir ei fod yn helpu i leihau ymddangosiad crychau, lleithio'r croen, a thrin mathau eraill o gyflyrau croen.

  Symboledd Carnasiwn yn ôl Lliw

  Mae gan garnations wahanol ystyron, cynrychioliadau, a symbolaeth yn dibynnu ar ei liw. Yn gyffredinol, mae'n arwydd o gariad, ond mae gan bob lliw ei ystyr ei hun.

  • Pinc - Mae carnations pinc yn dod mewn amrywiaeth o arlliwiau, ac yn gyffredinol yn arwydd o ddiolchgarwch. Mewn rhai achosion, gall olygu gwallgofrwydd. Mae'r lliw hwn hefyd yn cynrychioli cariad mamol ac amddiffyniad. Mae carnasiynau pinc ysgafn yn ymgorffori cariad mam ac yn ffordd o fynegi gwerthfawrogiad. Ar y llaw arall, defnyddir carnasiynau pinc tywyll i ddangos hoffter a thynerwch. Gall hefyd gynrychioli perthynas flodeuo rhwng cwpl.
  • Porffor - Yn Ffrainc, carnations porffor yw blodyn traddodiadol y wlad ar gyfer angladdau. Mae’n ffordd o ddangos eich cydymdeimlad. Mewn rhai achosion, mae hefyd yn gweithredu fel ffurf o ymddiheuriad.
  • Coch – Yn yr hen ddyddiau, roedd carnations cochion yn dynodi sosialaeth a llafur mewn rhai gwledydd. Mae dau fath o carnations coch, coch golau a coch tywyll. Mae coch golau yn arwydd o edmygedd ac addoliad. Mae'n awgrymu mynegiant mwy cynnil o gariad. Yn y cyfamser, mae coch tywyll yn dangos yn gryf emosiynau cariad ac anwyldeb. Mae carnations coch tywyll yn debyg i ystyr rhosod coch.
  • Melyn – Mae carnation melyn, er gwaethaf ei liw hapus, yn ymgorffori gwrthodiad a siom. Mae'n cyfleu neges negyddol i'r derbynnydd. Pan fydd person yn ei roi i'w berson arwyddocaol arall, gall olygu ei fod am dorri i fyny gyda nhw.
  • Gwyn - Mae carnations gwyn yn cynrychioli purdeb a lwc. Mae rhoi carnations gwyn yn arwydd bod eich cariad yn bur a gwir. Gall hefyd fod yn arwydd o fywyd ffyniannus a hir, a dyna pam ei fod yn flodyn poblogaidd i'w roi i'r henuriaid.
  • Gwyrdd – Mae carnasiynau gwyrdd wedi'u nodi fel symbol o gyfunrywioldeb. Poblogeiddiodd Oscar Wilde y duedd o wisgo carnasiynau gwyrdd fel ffordd o ddangos rhywioldeb rhywun.
  4>Arwyddocâd Diwylliannol a Symbolaeth

  Fel un o'r blodau hynaf yn y byd sy'n cael ei drin, mae gan gnawdolau hanes cyfoethog. symbolaeth a chynrychiolaeth. Mae ei ystyr yn amrywio mewn gwahanol rannau o'r byd.

  • Cristnogaeth – Yn ôl chwedl Gristnogol, blodeuodd carnations gyntaf o ddagrau’r Forwyn Fair wrth iddi weld ei mab, Iesu Grist, yn cario’r groes. Wrth i'w dagrau ddisgyn i'r llawr, dechreuodd carnations dyfu yn ei le. Felly, mae'r carnasiwn pinc yn awgrymu cariad anfarwol mam. Mae llawer o bobl yn credu bod enw'r blodyn yn deillio o'r term ymgnawdoliad .
  • Oes Fictoraidd – Yn ystod y cyfnod hwn, blodaueu defnyddio fel cod a neges gan siwtor neu edmygydd. Roedd hefyd yn ateb i neges. Roedd carnations lliw solet yn golygu ie tra bod carnations streipiog yn awgrymu bod y person yn gwrthod. Roedd carnation melyn, ar y llaw arall, yn symbol o ddigalondid a siom.
  >
 • Unol Daleithiau – Carnations yw blodyn swyddogol y wlad ar Sul y Mamau. Mae hefyd yn flodyn poblogaidd a ddefnyddir yn eang mewn gwahanol achlysuron a digwyddiadau fel proms. Yn ystod Dydd San Padrig, mae mynychwyr yr wyl fel arfer yn gwisgo carnasiwn gwyrdd.
  • Corea – Yng Nghorea, mae’r bobl leol yn defnyddio’r blodyn hwn i ragweld ffortiwn merch ifanc. Mae'r Coreaid yn defnyddio tri carnasiwn ffres ac yn ei osod ar wallt merch ifanc. Wedi hynny, byddant yn arsylwi pa un fydd yn marw gyntaf. Os bydd y blodyn isaf yn gwywo gyntaf, mae hyn yn golygu y bydd y ferch yn wynebu rhwystrau enfawr trwy gydol ei bywyd. Yn y cyfamser, os bydd y blodyn canol yn marw gyntaf, bydd hi'n profi rhywfaint o anhrefn yn ystod ei hieuenctid. Os bydd y blodyn uchaf yn marw gyntaf, bydd yn profi gwrthdaro ym mlynyddoedd olaf ei bywyd.
  • Japan - Mae'r Japaneaid yn cydnabod y carnasiwn coch fel symbol o gariad. Dyma'r un a roddir yn ystod Sul y Mamau hefyd.
   13> Tsieina – Yn niwylliant traddodiadol Tsieina, carnations yw'r blodau a ddefnyddir amlaf mewn seremonïau priodas. <1
   • Yr Iseldiroedd – Gwisgir y blodyn hwn felatgof o'r cyn-filwyr a brwydr y wlad yn erbyn yr Ail Ryfel Byd. O’r herwydd, mae’n debyg i’r pabi coch mewn symbolaeth.

   Amlapio

   Mae gan garnations arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol cyfoethog ac maent yn cael eu gwerthfawrogi am eu harddwch a’u hamrywiaeth. Maent yn gwneud addurniadau blodau rhagorol ac fe'u defnyddir yn gyffredin mewn tuswau priodas. Tra'n gyffredinol, gwyddys bod carnations yn symbol o gariad, diddordeb, a rhagoriaeth, gallwch greu neges fwy personol yn seiliedig ar y lliw a ddewiswch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.