Darrig Pell – Cefnder Drwg y Leprechaun

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r tylwyth teg llai adnabyddus ond digon chwilfrydig yn llên gwerin Iwerddon, mae'r Far Darrig yn edrych yn debyg i leprechaun ond yn llawer mwy anfoesgar. Tra bod leprechauns fel arfer yn tueddu atyn nhw eu hunain ac yn cadw draw oddi wrth bobl y rhan fwyaf o'r amser, bydd Darrig Pell yn chwilio'n barhaus am bobl i boenydio a phoenydio.

  Pwy yw'r Darrig Pell?

  Far Darrig, neu Fear Dearg yn y Wyddeleg, yn llythrennol yn golygu Dyn Coch . Mae hwn yn ddisgrifiad eithaf addas gan fod y Darrig Pell bob amser yn gwisgo coch o'r pen i'r traed. Maen nhw'n dueddol o wisgo cotiau coch hir, hetiau tri phwynt coch, ac yn aml mae ganddyn nhw wallt a barfau llwyd neu goch llachar. a ddisgrifir yn aml fel rhai budr a blewog, mae eu trwynau fel trwynau hir, ac mae rhai awduron hyd yn oed yn honni bod ganddyn nhw gynffonau llygod mawr. Nid yw'r ffaith bod y Darrig Pell yn fyr ac yn gryf fel leprechaun yn helpu chwaith.

  Hefyd, fel y leprechaun a'r clurichaun , ystyrir y Far Darrig yn unigol tylwyth teg .Mae tylwyth teg o'r fath yn cael eu disgrifio'n aml fel ffithiau mwyaf swrth, lletchwith, gwawdlyd, direidus. Mae hyn i gyd yn mynd yn ddwbl i'r Darrig Pell sydd, yn ôl y sôn, … “ yn prysuro ei hun ag ymarferol cellwair, yn enwedig gyda cellwair erchyll”.

  Pam fod y Darrig Pell mor ddirmygus?

  Mae pob tylwyth teg unigol yn ddireidus ond mae'n ymddangos bod gwahaniaeth rhwng pranksleprechauns a dychryn llwyr y Darrig Pell.

  Mae bron pob chwedl am y dynion coch hyn yn sôn eu bod yn crwydro o gwmpas yn y nos, yn cario sach burlap fawr y tu ôl iddynt – digon mawr i ffitio nid yn unig i blentyn ond i oedolyn. dyn hefyd. Ac, yn wir, mae hoff ddifyrrwch canol nos y Darrig Pell i'w weld yn herwgipio pobl gyda'r nos.

  A hithau'n fychan o ran ei statws, mae'r Far Darrig fel arfer yn cyflawni hyn drwy ambushi pobl neu drwy osod trapiau ar eu cyfer. Yn aml, maen nhw hyd yn oed yn abwyd pobl i dyllau neu drapiau, yn union fel mae pobl yn ei wneud wrth hela helwriaeth gwyllt.

  Beth Mae Darrig Pell yn Ei Wneud Gyda'i Ddioddefwyr?

  Y ddau ddioddefwr mwyaf cyffredin o a Mae Far Darrig naill ai'n ddynion sydd wedi tyfu neu'n blant bach, gan gynnwys plant bach a hyd yn oed babanod newydd-anedig. Yn rhyfedd iawn, mae gan y dylwythen deg ddireidus hon ddau nod tra gwahanol ac sy'n peri syndod iddo wrth herwgipio pobl.

  Pan mae Far Darrig yn llwyddo i ddal oedolyn yn ei sach burlap, mae'n llusgo'r person yn ôl i'w loches. Yno, byddai’r Darrig Pell yn eu dal mewn ystafell dywyll, dan glo na allent ddianc ohoni. Yr unig beth y gallai'r dioddefwyr truenus ei wneud yw eistedd yno a gwrando ar chwerthin drwg y Darrig Pell yn dod o gyfeiriad anhysbys.

  Ar adegau prin, byddai'r Far Darrig hefyd yn gorfodi ei gaethiwed i wneud iddo ginio allan o'r hag sgiw. ar draethell. Mae yna achosion hefyd pan na fyddai'r Darrig Pell hyd yn oed yn trafferthu dal y person aeu llusgo yn ei sach ond bydd yn eu hudo i mewn i'w gwt cors a'u cloi y tu mewn. Ym mron pob achos, fodd bynnag, mae'r Darrig Pell yn y pen draw yn gadael i'r dioddefwr tlawd adael a dychwelyd adref ar ôl ychydig.

  Mae pethau'n mynd yn fwy garw pan fydd Darrig Pell yn dewis herwgipio babi, fodd bynnag. Yn yr achosion hynny, nid yw'r dylwythen deg goch byth yn dychwelyd y plentyn ond yn hytrach yn ei fagu fel tylwyth teg. Ac i wneud yn siŵr nad yw rhieni’r plentyn yn amau ​​dim, byddai’r Far Darrig yn rhoi newidfa yn lle’r babi. Byddai'r cyfnewidiol hwn yn edrych yn debyg iawn i'r plentyn sy'n cael ei herwgipio ond byddai'n tyfu'n ddyn cam a hyll, yn analluog i gyflawni hyd yn oed y tasgau mwyaf sylfaenol. Byddai'r changeling yn dod ag anffawd i'r holl aelwyd ond byddai'n gerddor a chanwr reit dda – fel pob tylwyth teg fel arfer.

  Sut Gall Rhywun Amddiffyn Yn Erbyn Darrig Pell?

  Byddech chi'n meddwl na fyddai dyn mewn oed yn cael llawer o drafferth delio ag ychydig o leprechaun coch, ond mae gan Far Darrigs “gyfradd llwyddiant” uchel iawn pan ddaw at eu maglau a’u herwgipio, os yw’r straeon amdanynt i’w credu. Mae'r twyllwyr bach hyn mor gyfrwys a direidus.

  Yr un amddiffyniad effeithiol yn erbyn y Darrig Pell y mae pobl Iwerddon wedi'i ddarganfod dros y canrifoedd yw dweud yn gyflym Na dean maggadh fum! cyn y Mae Far Darring wedi cael cyfle i sbring ei fagl. Yn Saesneg, yr ymadroddyn cyfieithu fel Peidiwch â'm gwatwar! neu Peidiwch â'm gwatwar!

  Yr unig broblem yw bod maglau'r Darrig Pell fel arfer eisoes wedi brigo erbyn i'w ddioddefwyr hyd yn oed sylweddoli bod yn rhaid iddynt ddweud y geiriau amddiffynnol.

  Mesur amddiffynnol arall, fodd bynnag, yw cario creiriau neu eitemau Cristnogol, gan y dywedir eu bod yn gwrthyrru tylwyth teg. Mae hynny'n amlwg yn ychwanegiad diweddarach at fytholeg y Darrig Pell ac nid yw'n rhan o'r hen chwedlau Celtaidd sy'n rhagflaenu Cristnogaeth.

  A All y Darrig Pell Fod yn Dda?

  Yn ddiddorol ddigon, mae rhai mythau yn esbonio nad yw'r Darrig Pell yn dechnegol yn ei olygu i fod yn ddrwg - mae'n cael trafferth rheoli ei duedd i ddrygioni. Weithiau, fodd bynnag, bydd Darrig Pell yn dod â lwc dda i bobl y mae'n eu ffafrio neu i'r rhai sy'n dangos caredigrwydd iddo. Mae'n rhaid iddyn nhw fod yn gynhenid ​​ffodus hefyd, os ydyn nhw am siawns ar Darrig Pell a all deyrnasu yn ei awydd di-baid i achosi helynt.

  Symbolau a Symbolaeth y Far Darrig

  Y Pell Mae chwedlau Darrig yn hynod debyg i straeon diweddarach y boogieman a geir ledled y byd. O ystyried bod y chwedloniaeth a'r diwylliant Celtaidd hynafol wedi'u lledaenu ledled Ewrop, ni fyddai'n syndod pe bai hen greaduriaid Celtaidd fel y Far Darrig wedi ysbrydoli mythau a chreaduriaid chwedlonol diweddarach.

  Ar ei ben ei hun, mae'n ymddangos bod y Darrig Pell i symboleiddio ofn pobl o'r gwyllta'r anhysbys. Mae'n bosibl bod y chwedlau herwgipio wedi dod oherwydd bod pobl ar goll yn y goedwig neu'n cael eu herwgipio gan ddyn, tra bod y straeon am blant newydd yn adlewyrchu cwynion rhai teuluoedd gyda phlant “tangyflawni”.

  Y darn am y Far Darrig “ gallai ochr dda” sy'n aml yn cymryd y sedd gefn i'w ddrygioni symboleiddio natur ddynol nodweddiadol iawn pobl sy'n ceisio gwneud daioni ond sy'n methu â goresgyn eu drygioni.

  Pwysigrwydd y Darrig Pell mewn Diwylliant Modern

  Yn wahanol i'w brodyr gwyrdd, y leprechaun, nid yw'r Darrig Pell yn cael eu cynrychioli mewn gwirionedd yn niwylliant pop modern.

  Daw'r cyfeiriadau enwocaf am y tylwyth teg coch hyn o Tylwyth Teg W. B. Yeats a Chwedlau Gwerin Iwerddon a The Dead-watchers, a Other Folk-lore Tales of Westmeath, gan Patrick Bardan, ond ysgrifennwyd y ddau ar ddiwedd y 19eg ganrif, dros gan mlynedd. yn ôl.

  Bu rhai mân sôn am y tylwyth teg direidus hyn ers hynny ond dim un mor nodedig â'r miloedd o destunau yn sôn am leprechauns.

  Amlapio

  Er nad yw mor boblogaidd nac mor hoffus â leprechauns, mae'r Far Darrig yn greadur chwedlonol Gwyddelig diddorol ac unigryw. Mae’n amhosib dweud faint mae’r creadur hwn wedi dylanwadu ar ddiwylliannau eraill, ond gallwn ddyfalu bod llawer o gymeriadau brawychus, fel y boogeyman, wedi’u hysbrydoli’n rhannol o leiaf gan yDarrig pell.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.