Dial a Dial- Y Dduwies Nemesis

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Nemesis (a elwir hefyd yn Rhamnousia) yw duwies dial a dial ar y rhai sy'n dangos balchder a haerllugrwydd, yn enwedig yn erbyn y duwiau. Mae hi'n ferch i Nyx , ond mae ei thad yn destun llawer o ddadlau. Yr ymgeiswyr mwyaf tebygol yw Oceanus , Zeus , neu Erebus .

  Mae Nemesis yn aml yn cael ei rendro fel un sydd ag adenydd ac yn chwifio ffrewyll, a.c.a. chwip, neu dagr. Mae hi'n cael ei gweld fel symbol o gyfiawnder dwyfol a dialydd trosedd. Er nad oedd ond yn dduw cymharol ddibwys, daeth Nemesis yn ffigwr pwysig, gyda duwiau a meidrolion fel ei gilydd yn galw arni am ddialedd a dialedd.

  Pwy yw Nemesis?

  Mae'r gair “nemesis” yn golygu dosbarthwr ffortiwn neu rhoddwr yr hyn sy'n ddyledus . Mae hi'n cwrdd â'r hyn sy'n haeddu. Mae Nemesis yn ymddangos mewn llawer o straeon fel dialydd o droseddau a gyflawnwyd ac fel cosbwr hubris. Weithiau, fe’i gelwid yn “Adrasteia” y gellir ei gyfieithu’n fras i olygu un nad oes dianc oddi wrthi.

  Nid oedd Nemesis yn dduwies hynod bwerus, ond chwaraeodd ran bwysig . Roedd hi'n cydymdeimlo â'r rhai oedd angen cymorth a chyngor, yn aml yn helpu meidrolion a duwiau. Roedd hi'n ddigon pwerus i gosbi gwareiddiad cyfan, tra ar yr un pryd, yn ddigon tosturiol i dalu sylw i broblemau unigolion a oedd yn ceisio ei chymorth. Byddai hi'n ymyrryd i gywiro camweddau gwleidyddol ahyrwyddo'r drwg. Gwnaeth hyn hi yn symbol o gyfiawnder a chyfiawnder.

  Plant Nemesis

  Y mae hanesion gwrthgyferbyniol am nifer plant Nemesis a phwy oeddynt, ond yr honiad cyffredinol yw ei bod wedi pedwar. Mae’r epig “The Cypria” yn sôn am sut y ceisiodd Nemesis ddianc rhag sylw digroeso Zeus. Sylwch, mewn rhai cyfrifon, mai Zeus oedd ei thad.

  Cafodd Zeus ei hun wedi'i ddenu at Nemesis a'i erlid, er gwaethaf y ffaith nad oedd eisiau ei sylw. Yn ddigalon, efe a'i hymlidiodd, fel yr oedd ei ewyllys. Trodd Nemesis ei hun yn ŵydd, gan obeithio cuddio rhag Zeus fel hyn. Yn anffodus, trodd ei hun yn alarch a pharu gyda hi beth bynnag.

  Bododd Nemesis, ar ffurf adar, wy a ddarganfuwyd yn fuan mewn nyth o laswellt gan fugail. Dywedir i'r bugail gymryd yr wy ac yna ei roi i Leda, a'r dywysoges Aetolaidd, a gadwodd yr wy yn y frest nes iddo ddeor. O'r wy daeth Helen o Troy, sy'n cael ei hadnabod fel merch Leda, er nad yw hi mewn gwirionedd yn fam fiolegol iddi yn y myth hwn.

  Yn ogystal â Helen, mae rhai ffynonellau'n dweud bod gan Nemesis hefyd Clytemnestra , Castor, a Pollus.

  Mae'n ddiddorol nodi, er mai Nemesis yw'r symbol dialedd, yn achos ei threisio ei hun gan Zeus, ni allai hi dalu unrhyw gosb na dial ei hun.

  Digofaint Nemesis

  Y maerhai mythau poblogaidd yn ymwneud â Nemesis a sut y gwnaeth hi gosbi'r rhai oedd wedi gweithredu'n haerllug neu'n haerllug.

  • Roedd Narcissus mor brydferth nes i lawer syrthio mewn cariad ag ef, ond fe digalonni eu sylw a thorri calonnau lawer. Syrthiodd y nymff Echo mewn cariad â Narcissus a cheisiodd ei gofleidio, ond gwthiodd hi i ffwrdd a'i dirmygu. Crwydrodd adlais, wedi'i gyrru i anobaith gan ei wrthodiad, yn y coed a gwywo i ffwrdd nes mai dim ond ei sŵn oedd ar ôl. Pan glywodd Nemesis am hyn, roedd hi'n ddig at ymddygiad hunanol a balchder Narcissus. Roedd hi eisiau iddo deimlo poen cariad di-alw a gwneud iddo syrthio mewn cariad â'i adlewyrchiad ei hun mewn pwll. Yn y diwedd, trodd Narcissus yn flodyn wrth ochr pwll, gan ddal i edrych ar ei adlewyrchiad. Mewn hanes arall, cyflawnodd hunanladdiad.
  • Pan ymffrostiai Aura ei bod yn debycach i'r forwyn nag Artemis a bwrw amheuaeth ar gyflwr ei morwyndod. Roedd Artemis wedi gwylltio a gofynnodd am help Nemesis ar ei hymgais i ddial. Dywedodd Nemesis wrth Artemis mai'r ffordd orau o gosbi Aura oedd trwy ddileu ei gwyryfdod. Mae Artemis yn argyhoeddi Dionysus i dreisio Aura, sy'n effeithio cymaint arni nes iddi fynd yn wallgof, gan ladd a bwyta un o'i hepil cyn cyflawni hunanladdiad o'r diwedd.

  Symbolau Nemesis

  Gwelir Nemesis yn aml wedi'i ddarlunio â'r symbolau canlynol, ac mae pob un ohonynt yn gysylltiediggyda chyfiawnder, cosb a dial. Mae ei darluniau weithiau yn dwyn i gof Arglwyddes Ustus , sydd hefyd yn dal cleddyf a chloriannau.

  • Cleddyf
  • Dagger
  • Gwialen fesur<11
  • Graddfeydd
  • Bridle
  • Lash

  Nemesis mewn Mytholeg Rufeinig

  Mae'r dduwies Rufeinig Invidia yn aml yn cael ei hystyried yn gyfwerth â'r cyfuniad o Nemesis a Phthonus, y personiad Groegaidd o genfigen a chenfigen a hanner arall y Nemesis. Mewn llawer o gyfeiriadau llenyddol, fodd bynnag, defnyddir Invidia yn fwy llym fel yr hyn sy'n cyfateb i Nemesis.

  Disgrifir Invidia fel bod yn “ salw o welw, ei chorff cyfan yn main a gwastraffus, a chipiodd yn erchyll; ei dannedd yn afliwiedig a phydredig, ei bron wenwynig o liw gwyrddlas, a’i thafod yn diferu gwenwyn.”

  O’r disgrifiad hwn yn unig, y mae’n amlwg fod Nemesis ac Invidia yn gwahaniaethu’n fawr yn y modd yr oedd pobl yn eu dirnad. Roedd Nemesis yn cael ei weld yn fwy fel grym ar gyfer dial duwiol angenrheidiol ac angenrheidiol tra bod Invidia yn ymgorffori mwy o amlygiad corfforol o genfigen a chenfigen wrth iddynt bydru'r corff.

  Nemesis yn y Cyfnod Modern

  Heddiw, Nemesis yn gymeriad amlwg yn y fasnachfraint gêm fideo Resident Evil. Yn hwn, mae'r cymeriad yn cael ei bortreadu fel cawr mawr, undead a elwir hefyd yn The Pursuer neu Chaser. Cymerwyd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cymeriad hwn oddi wrth y dduwies Roegaidd Nemesis gan ei bod yn cael ei hystyried yn un na ellir ei hatal.grym i ddial.

  Mae'r gair nemesis wedi mynd i mewn i'r iaith Saesneg i gynrychioli'r cysyniad o rywbeth na all rhywun ymddangos fel pe bai'n ei orchfygu, fel tasg, gwrthwynebydd neu wrthwynebydd. Fe'i defnyddir yn llawer llai aml yn ei ddiffiniad gwreiddiol gan ei fod yn berthnasol i'r dduwies, sef yr enw ar asiant neu weithred o ddial neu gosb yn unig.

  Ffeithiau Nemesis

  1- Pwy yw rhieni Nemesis?

  Merch Nyx yw Nemesis. Fodd bynnag, mae anghytundeb ynghylch pwy yw ei thad, gyda rhai ffynonellau yn dweud Zeus, tra bod eraill yn dweud Erebus neu Oceanus.

  2- Pwy yw brodyr a chwiorydd Nemesis?

  Nemesis mae ganddo lawer o frodyr a chwiorydd a hanner brodyr a chwiorydd. O'r rhain, mae dau frawd neu chwaer poblogaidd yn cynnwys Eris, duwies cynnen ac anghytgord ac Apate, duwies twyll a thwyll.

  3- Pwy oedd Nemesis yn gydweddog ag ef?

  Zeus a Tartarus

  4- Pwy yw epil Nemesis?

  Mae anghysondeb ynghylch plant Nemesis. Dywed rhai ffynonellau fod ganddi Helen o Troy, Clytemnestra, Castor, a Pollus. Dywed un myth mai Nemesis yw mam y Telchines, hil o greaduriaid â fflipwyr yn lle dwylo a phennau cŵn.

  5- Pam cosbodd Nemesis Narcissus?

  Fel gweithred o ddialedd dwyfol, denodd Nemesis y marwol Narcissus i bwll o ddŵr llonydd fel cosb am ei oferedd. Pan welodd Narcissus ei fyfyrdod ei hun,syrthiodd mewn cariad ag ef, a gwrthododd symud — gan farw yn y diwedd.

  6- Beth oedd Nemeseia?

  Yn Athen, gŵyl o'r enw Nemeseia, a enwyd ar gyfer y dduwies Nemesis, er mwyn osgoi dial y meirw, y credid fod ganddynt y gallu i gosbi'r byw os teimlent eu bod yn cael eu hesgeuluso neu eu difa.

  7- Sut mae Nemesis yn mynd o gwmpas?

  Mae Nemesis yn marchogaeth cerbyd wedi'i dynnu gan griffins ffyrnig.

  Amlapio

  Er y gallai ei henw gamarwain pobl i gredu mai hi yn unig yw duwies dial, roedd Nemesis yn bodoli fel cymeriad cymhleth sydd wedi ymrwymo i gyfiawnder. I'r rhai a wnaeth gam ag eraill, roedd Nemesis yno i sicrhau eu bod yn cael eu cosbi'n gyfiawn am eu troseddau. Roedd hi'n gorfodi cyfiawnder duwiol ac yn gydbwyso'r glorian.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.