Duwies Macha a Beth Mae hi'n Symbolizes

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn yr hen Iwerddon, roedd duwies yn cael ei pharchu gan ferched rhyfelwyr, yn cael ei hofni gan ddynion, ac yn adnabyddus i bawb yn yr holl wlad. Gelwir hi Macha, duwdod a baratôdd y ffordd i lawer o Machas eraill a geisiai efelychu ei hesiampl o feddu ar allu a rhagwelediad dibynadwy.

  Yn yr erthygl hon, fe'ch cawn yn fwy cyfarwydd â Macha a phopeth y mae hi. yn sefyll am.

  Llawer o Dduwiesau – Un Enw

  Os ydych chi erioed wedi ceisio dod o hyd i etymoleg y duwdod arbennig hwn o'r blaen, gwyddoch ei bod hi'n normal iawn drysu. Wedi'r cyfan, roedd ysgolheigion ac academyddion Celtaidd yn dilyn tri Machas yn agos, pob un ohonynt yn rhannu rhinweddau gwahanol er bod ganddynt bersonoliaethau unigryw.

  1. Tybir bod y Macha cyntaf a 'gwreiddiol' yn un agwedd ar y Dduwies triduum a elwir yn y Morrigan. Adwaenir hefyd fel y 'Phantom' neu 'Frenhines Fawr', mae'r Morrigan yn cynnwys tair hunaniaeth: Macha y Gigfran, Badb y Frân Ysgaldiad, a Nemain, y cyfeirir ati hefyd fel y 'Brwydr Fury.'

   Mae'r Morrigan yn yn cael ei hystyried yn dduwies rhyfelgar ac yn symbol o ryw a ffrwythlondeb. Yn hudolus ac yn ddygn, credir bod unrhyw un sy'n ei gweld yn golchi dillad lliw gwaed yn yr afon bron â marw.

  2. Mae ail dduwies Macha yn adnabyddus am fod â gwallt coch tanllyd, ac agwedd wan hyd yn oed am Frenhines. Dywedir iddi orfodi ei chystadleuwyr i adeiladu temlau a chofebion er anrhydedd iddi ar ei hôleu trechu a'u trechu yn ddi-baid.
  3. Yn olaf, mae gennym y trydydd Macha, y mwyaf poblogaidd ohonyn nhw i gyd. Dywedir i'r dduwies gymryd marwol, perchennog gwartheg cyfoethog yn Ulster o'r enw Cruinniuc, fel ei chariad.

  Macha a Cruinnic

  Yn fuan wedi marw gwraig Cruinniuc, hi'n syml. ymddangos yn ei dŷ a dechrau gofalu am y teulu a'r cartref. Yn fuan wedyn, beichiogodd Macha. Mae'n rhybuddio ei gŵr newydd yn ddiymdroi i beidio â dweud wrth neb am ei hunaniaeth wirioneddol os yw am iddi aros a magu teulu normal gydag ef. Ond fel y byddai lwc yn ei gael, rhedodd Cruinniuc ei enau yn ystod ras gerbydau a brolio y gallai ei wraig redeg yn gyflymach na holl geffylau'r brenin gyda'i gilydd.

  Wedi clywed hyn, galwodd y brenin Macha a'i gorfodi i cystadlu â'r ceffylau brenhinol, er ei bod yn feichiog iawn ar y pryd. Plediodd ar y brenin i ohirio’r ras ryfedd tan ar ôl iddi roi genedigaeth, ond ni fyddai’r dyn yn budge. Er gwaethaf ei sefyllfa, enillodd Macha y ras yn y diwedd ond dioddefodd boen mawr o'r herwydd. Cyn gynted ag y cyrhaeddodd y llinell derfyn, galarodd mewn poen wrth roi genedigaeth i efeilliaid: bachgen o'r enw 'True' a merch o'r enw 'Modest.'

  Wedi'i bychanu a'i frifo, melltithiodd Macha wŷr Ulster naw gwaith naw cenhedlaeth wedi hynny i ddioddef poen geni yn eu hamser o'r perygl gwaethaf. Mewn gwirionedd, nid oes yr un o'r Ulstermen,ar wahân i'r demigod llwyddodd Cuchulainn i wrthsefyll goresgyniad Ulster.

  Mae’r stori’n dangos y gall y dduwies Macha fod yn ddial pan yn amharchus, a sut mae brenhinoedd annheilwng yn anochel yn wynebu teyrnasiadau byr, trychinebus.

  Themâu Macha

  Ar wahân i themâu cryfder , dialedd, a mamolaeth a drafodir uchod, mae sawl thema arall yn gysylltiedig â Macha, yn seiliedig ar y math o fywyd ac etifeddiaeth yr honnir iddi fyw.

  • Grym benywaidd : Yn ystod cyfnod pan oedd disgwyl i fenywod ymgymryd â rolau domestig ac iswasanaethol yn y cartref ac yn y gymdeithas, roedd chwedl Macha yn cynrychioli tanseilio. Sylwch fel na chafodd ei chymryd fel gwraig. Yn lle hynny dewisodd fyw gyda Cruinniuc, gan ddewis ef yn lle hynny. Roedd hi hefyd yn meddu ar ddewrder, deallusrwydd, ac athletiaeth elitaidd - rhinweddau y credid eu bod yn meddu ar ddynion yn unig ar y pryd. defnyddio ei gallu i glirio tiroedd y Celtiaid ar gyfer tyfiant toreithiog o wenith. Mae hyn, ynghyd â’i darlun arferol fel menyw farwol feichiog iawn, yn sôn am gysylltiad Macha â ffrwythlondeb.
  • Rhyfel: Mae'r Morrigan, yn y bôn, yn dduwiesau rhyfelgar. Yn ôl Llyfr Melyn Lecan, mae mast Macha yn cyfeirio at benaethiaid dynion a laddwyd mewn rhyfel.
   • Llwyddiant: Efallai bod Macha wedi dioddef yn fawrllawer o boen yn ystod ei chystadleuaeth rasio yn erbyn ceffylau’r brenin, ond daeth yn fuddugol o hyd. Hi yw'r epitome o ennill hyd yn oed pan fo'r siawns yn ei herbyn.
    7> Amddiffyn: Roedd Macha yn cael ei barchu fel amddiffynwyr mawr y Celtiaid rhag goresgynwyr, yn yr un modd y ceisiodd amddiffyn ei hefeilliaid rhag drygioni brenin marwol.
   • Marwolaeth: Mae Macha, yn y craidd, yn dal i fod yn arwydd marwolaeth. Fodd bynnag, nid yw'n cael ei hofni na'i melltithio am y cyfryw, oherwydd derbynnir marwolaeth yn gyffredinol gan y Celtiaid fel rhan naturiol o fywyd. Mae Macha felly yn cael ei weld fel rhywbeth i’w groesawu – rhybudd o bob math i baratoi pobl ar gyfer yr hyn sydd i ddod.

   Symbolau sy’n Gysylltiedig â Duwies Macha

   Am fod y dduwies Macha yn cael ei chysylltu’n gyffredinol gyda phethau a phriodoleddau cadarnhaol, mae llawer o gredinwyr yn cynnig offrymau defodol i ddefnyddio ei hegni amddiffynnol a rhyfelwr. Maen nhw'n galw arni gan ddefnyddio'r symbolau canlynol, sydd â chysylltiad agos â'r dduwies.

   • Y lliw coch: Darlunnir Macha bron yn gyfan gwbl gyda gwallt coch yn llifo a choch ar hyd y llawr. ffrogiau.
   • Tân: Mae gwallt Macha yn ymdebygu i fflamau coch llachar, felly byddai merched Iwerddon yn ymgasglu o gwmpas Nosweithiau Tân Gwyllt i alw ar fendith Macha.
   • Mes: Mae mes yn cael eu hystyried yn offrymau addas i'r dduwies Macha, gan ei fod yn cynrychioli ffrwythlondeb, yn debyg iawn i'r dduwiesei hun.
   • Y frân/gigfran: Credai'r Celtiaid y byddai Macha weithiau'n cymryd arno ffigur brân neu gigfran pan fyddai hi'n rhybuddio rhywun am ei farwolaeth ei hun.
   • Ceffylau: Oherwydd ei chyflymder, ei dygnwch, a'i athletiaeth, mae Macha yn aml yn cael ei gymharu â meirch rhyfel - yr un math y gorchfygodd hi yn y ras chwedlonol y sefydlodd y brenin hi ar ei chyfer.

   Amlapio

   Mewn sawl ffordd, gosododd Macha y safon ar gyfer yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn fenyw Geltaidd. Roedd hi'n parchu bywyd, yn gwerthfawrogi ei hurddas, yn amddiffyn y rhai roedd hi'n eu caru, yn ymladd ac yn eu hennill, ac yn casglu tollau oddi wrth ei gelynion a'r rhai a geisiai faeddu ei henw da a'i henw da.

   Nid yw'n syndod bod hyd yn oed merched modern edrychwch i fyny at dduwies Macha a'i hesiampl o fod yn fenyw bwerus.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.