Duwiau a Duwiesau Slafaidd Pwysicaf

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae mytholegau Slafaidd yn perthyn i’r categori arbennig hwnnw o grefyddau hynafol nad ydynt yn adnabyddus heddiw ond sydd ar yr un pryd yn hynod ddylanwadol i lawer o ddiwylliannau a chrefyddau eraill o’u cwmpas. Er bod llawer wedi'i golli i'r oesoedd, rydym yn gwybod cryn dipyn am ddwsinau o dduwiau mawr Slafaidd, creaduriaid mytholegol, ac arwyr.

  Er bod y rhan fwyaf o genhedloedd Slafaidd wedi trosi i Gristnogaeth dros filoedd o flynyddoedd yn ôl, mae ganddyn nhw i gyd amrywiol ddefodau a defodau paganaidd sydd wedi'u hymgorffori yn eu gwyliau Cristnogol heddiw. Oddi yno, yn ogystal ag am ysgrifau ysgolheigion Cristnogol cynnar ac ôl-baganaidd, gwyddom ddigon i ffurfio barn weddus ar y duwiau Slafaidd pwysicaf. Felly, gadewch i ni fynd dros y 15 duw a duwies Slafaidd mwyaf adnabyddus isod.

  A oes Un Pantheon Slafaidd Unedig?

  Yn bendant ddim. Dechreuodd y bobl Slafaidd hynafol ddod i'r amlwg yn ystod y 5ed a'r 6ed ganrif OC yn Nwyrain a Chanolbarth Ewrop, ond roeddent yn gorchuddio rhannau mor fawr o'r cyfandir fel nad yw eu galw'n un llwyth yn unig yn gywir. Yn lle hynny, maent fel arfer yn cael eu rhannu'n dri grŵp:

  • >Slafiaid y Dwyrain - Rwsiaid, Belarussiaid, a Ukrainians
  • Gorllewin Slafiaid - Tsieciaid , Slofaceg, Pwyliaid, Wends (yn Nwyrain yr Almaen), a Sorbiaid (hefyd yn Nwyrain yr Almaen, na ddylid eu cymysgu â Serbia)
  • Slafiaid De – Serbiaid, Bosniaid, Slofeniaid, Croatiaid, Montenegriaid, aisfyd.

   Yno, cododd Veles Yarilo yn fab mabwysiedig iddo'i hun a'i gyhuddo o warchod ei wartheg. Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod isfyd Veles ym mytholeg Slafaidd yn wahanol i’r isfydoedd mewn mytholegau eraill – yn hytrach, roedd yn hyfryd o wyrdd ac yn llawn gwastadeddau glaswelltog a choed tal, cyfoethog.

   15. Rod – duw llinach, tynged, creadigaeth, a theulu Slafaidd goruchaf

   Yn ôl rhai, Rod yw duw goruchaf a duw creawdwr mytholeg Slafaidd. Yn syml, mae ei enw yn golygu teulu neu berthynas, fel mewn teulu estynedig. Yn naturiol, roedd yn cael ei addoli fel duw hynafiaid a theulu'r bobl, yn ogystal â'u tynged a'u tynged.

   Roedd Rod hefyd yn cael ei adnabod fel Sud ymhlith y rhan fwyaf o Slafiaid De a olygai “Barnwr”. Fe’i galwyd yn “y rhoddwr genedigaeth” hefyd gan fod pob plentyn yn cael ei eni o’i hynafiaid ac, felly, hefyd yn destun i Rod. Fel duw ein holl hynafiaid, roedd Rod yn aml yn cael ei addoli fel creawdwr yr hil ddynol.

   Duwiau Slafaidd Enwog Eraill

   Mae yna lawer o dduwiau Slafaidd eraill na wyddom fawr ddim amdanyn nhw. Nid oedd llawer o'r rhain yn cael eu haddoli'n eang ymhlith y cyfan neu'r mwyafrif o lwythau Slafaidd ond roeddent yn lleol i rai rhanbarthau penodol. Mae hyn yn gwbl naturiol yn ogystal â'r ffaith bod llawer o'r mân dduwiau hyn yn debygol o ddod o ddiwylliannau cyfagos eraill megis y Celtiaid, y Thraciaid, yr Ffindir, y llwythau Germanaidd, neu eraill. Mae rhai o'r duwiau Slafaidd eraill hynny yn cynnwys:

   • Zaria– Duwies harddwch
   • Hors – Duw iachâd a haul y gaeaf
   • Siebog – Duw cariad a phriodas, gŵr Živa
   • Marowit – Duw’r hunllefau
   • Pereplut – duwies yfed a newid cyflym ffortiwn
   • Berstuk – Duw’r goedwig a’i pheryglon lu
   • Juthrbog – Duw’r lleuad
   • Tawais – Duw’r dolydd a’r bendithion da
   • Kupalo – Duw ffrwythlondeb
   • Dogoda – Duwies gwynt y gorllewin yn ogystal â chariad
   • Koliada – Duwies yr awyr a’r awyr codiad haul
   • Ipabog – Duw’r helfa
   • Dodola – Duwies glaw a gwraig i Perun
   • Sudz – Duw’r gogoniant a’r tynged
   • Radegast – Duw ffrwythlondeb, cnydau, a lletygarwch (yn ôl pob tebyg “Radagast y Brown” Tolkien)
   • Dziewona – duwies forwyn yr helfa, yn debyg i’r dduwies Rufeinig Diana neu’r dduwies Roegaidd Artemis
   • Peklenc – Duw y tanddaearol a chyfiawnder
   • Dzidzilelya – Duwies rhywioldeb, cariad, priodas, a ffrwythlondeb
   • Krsnik – Duw tân<9
   • Zeme – Duwies y ddaear (mae’r enw yn llythrennol yn golygu “daear” yn y mwyafrif o ieithoedd Slafaidd)
   • Flins – Duw marwolaeth
   • Matka Gabia – Duwies y cartref a’r aelwyd
   • <1

    Duwiau Slafaidd Heddiw

    Er nad yw'r grefydd Slafaidd wedi cael ei harfer yn eang ers canrifoedd mae wedi gadael marc mawr ar y diwylliannau y datblygodd y bobl Slafaidd iddynt yn y pen draw. Mae gan y mwyafrif o Gristnogion Uniongred heddiw ddwsinau,os nad cannoedd, o ddefodau a thraddodiadau “Cristnogol” sy’n tarddu o’u gwreiddiau Slafaidd hynafol.

    Heblaw, hyd yn oed heddiw nid yw’r duwiau a’r crefyddau Slafaidd yn cael eu hanghofio’n llwyr – mae mân gymdeithasau paganaidd yma ac acw yn dawel ac yn gan ymarfer eu defodau yn heddychlon ac anrhydeddu eu duwiau a'u lluoedd naturiol.

    Yn ogystal, mae llawer o ddefodau a chysyniadau Slafaidd yn fyw mewn diwylliannau eraill yr oedd yr hen Slafiaid yn byw yn eu hymyl. Bu'r gwahanol lwythau Slafaidd yn byw mewn rhannau helaeth o Ewrop am tua mileniwm a hanner gan ryngweithio â llawer o ddiwylliannau Germanaidd, Celtaidd, Llychlynaidd, Thracaidd, Hwngari, Bwlgaraidd, Groegaidd, Avar, Prwsia, a diwylliannau eraill.

    Yn debyg iawn i'r hen Geltiaid, wedi ymarfer neu beidio, mae'r grefydd a diwylliant Slafaidd hynafol yn rhan annatod o DNA Ewrop gyfan.

    Mae Macedoniaid

  Hwngariaid a Bwlgariaid hefyd yn cael eu hystyried fel diwylliannau rhan-Slafaidd heddiw - y cyntaf yn rhan o'r Gorllewin Slafiaid a'r olaf o'r De Slafiaid yn y Balcanau.

  Y y rheswm y mae'r rhan fwyaf o ysgolheigion yn gwahanu'r ddwy ethnigrwydd a'r gwledydd hyn oddi wrth y gweddill yw eu bod hefyd yn cynnwys ethnigrwydd eraill, sef yr Hyniaid a'r Bwlgariaid. Llwythau nomadiaid gwallt tywyll o Ganol Asia oedd y rhain a ddaeth i mewn i Ewrop hefyd tua'r 5ed-7fed ganrif yn ystod yr Oes Ymfudo yn Ewrop (ar ôl cwymp Ymerodraeth Rufeinig y Gorllewin).

  Er gwaethaf eu hethnigrwydd cymysg, Bwlgariaid a Hwngariaid dal â gwreiddiau Slafaidd yn eu diwylliant a'u hachau. Mewn gwirionedd, Bwlgaria oedd lle dyfeisiwyd yr wyddor Syrilig gan y ddau frawd ac ysgolheigion Greko/Bwlgaraidd/Slafaidd Cyril a Methodius. Heddiw, mae’r un wyddor Syrilig honno’n cael ei defnyddio mewn llawer o’r un gwledydd Slafaidd uchod.

  Ond pam y wers hanes?

  Oherwydd mae’n bwysig nodi nad un bobl yn unig oedd y Slafiaid. Fel y Celtiaid o'u blaenau, roedd gan y Slafiaid hynafiaeth, iaith, a chrefydd gyffredin, ond roedd gwahaniaethau mawr rhyngddynt, gan gynnwys yn y duwiau yr oeddent yn eu haddoli.

  Felly, tra bod y rhan fwyaf o Slafiaid yn addoli pob un o'r 15 o dduwiau a duwiesau y soniwn amdanynt isod, nid oedd pawb yn eu haddoli yn union yr un modd, yn defnyddio'r un enwau amynt, nac yn eu gosod yn yr un drefn hierarchaidd yn eupantheonau priodol.

  Y 15 Duw Slafaidd Mwyaf Enwog

  Dathliad Svantovit gan Alphonse Mucha (1912). PD.

  Ni wyddom fawr ddim am hyd yn oed y prif dduwiau Slafaidd. Nid oes unrhyw weddïau na mythau Slafaidd gwreiddiol mewn gwirionedd - dim ond dehongliadau a ysgrifennwyd ganrifoedd yn ddiweddarach gan Gristnogion. Hyd yn oed o'r ychydig a wyddom, gallwn ddirnad cryn dipyn am y bobl Slafaidd a'u byd-olwg.

  Mae duwiau Slafaidd yn hynod naturiolaidd ac ysbrydol, fel sy'n wir am lawer o grefyddau hynafol eraill. Mae'r duwiau hyn yn cynrychioli grymoedd natur megis gwynt, glaw, tân, a'r pedwar tymor, yn ogystal â chysyniadau haniaethol ac ysbrydol megis golau a thywyllwch, cariad a chasineb, ffrwythlondeb a marwolaeth, ac yn y blaen.

  Yn ogystal, mae'n amlwg bod gan dduwiau Slafaidd ddeuoliaeth gynhenid ​​iddynt. Byddai llawer o dduwiau Slafaidd yn cynrychioli gwrthgyferbyniadau ymddangosiadol fel marwolaeth ac ailenedigaeth, er enghraifft, neu olau a thywyllwch. Mae hynny oherwydd bod y Slafiaid yn cydnabod natur gylchol y byd o'u cwmpas - y gwanwyn yn dod o'r gaeaf a bywyd newydd yn dod o farwolaeth.

  O ganlyniad i hynny, mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o dduwiau Slafaidd wedi cael eu hystyried yn amoesol - y naill na'r llall da na drwg, dim ond rhannau annatod o'r byd naturiol o amgylch y bobl Slafaidd.

  1. Perun - duw taranau a rhyfel Slafaidd

  Mae'n debyg mai'r duw Slafaidd enwocaf, Periw yw'r prif dduwdod yn y rhan fwyaf o bantheonau Slafaidd. Y mae yn a duw taranau , mellt, a rhyfel, ac fe'i cysylltir yn aml â'r dderwen . Mae'n cynrychioli'r ddau dduw Nordig Thor ac Odin er nad oes cysylltiad uniongyrchol wedi'i lunio eto. Enwir cadwyn mynyddoedd Pirin ym Mwlgaria ar ei ôl.

  2. Lada - Duwies harddwch a chariad

  Mae Lada yn cael ei haddoli'n eang yn y gwanwyn fel duwies cariad, harddwch, a phrif noddwr priodasau. Mae ganddi efaill o'r enw Lado ond mae'r ddau yn aml yn cael eu gweld fel dwy ran o'r un endid cyffredinol - cysyniad eithaf cyffredin yn y crefyddau Slafaidd. Roedd rhai pobl Slafaidd yn addoli Lada fel mam dduwies tra bod eraill yn ei gweld hi fel morwyn. Yn y naill achos a'r llall, mae hi'n ymddangos yn eithaf tebyg i dduwies cariad a ffrwythlondeb Sgandinafaidd Freyja.

  3. Belobog a 4. Czernobog – duwiau'r Goleuni a'r Tywyllwch

  Mae'r ddau dduw hyn wedi cael eu poblogeiddio yn y gorllewin yn y blynyddoedd diwethaf gan y nofel boblogaidd American Gods gan Neil Gaiman a'r gyfres deledu o yr un enw. Soniwn am Belobog a Czernobog gyda'i gilydd oherwydd, yn union fel Lada a Lado, fe'u hystyrir yn ddau fodau ar wahân ond sydd â chysylltiad cynhenid.

  Belobog yw duw'r Goleuni ac mae ei enw'n cyfieithu'n llythrennol fel “duw gwyn”. Ar y llaw arall, mae enw Czernobog yn cyfieithu fel “duw du” ac mae’n cael ei ystyried yn dduw Tywyllwch. Edrychid ar yr olaf fel cynrychioliad o'r rhan ddrwg a thywyll o fywyd, fel cythraul bodddygodd ond trychineb ac anffawd. Roedd Belobog, ar y llaw arall, yn dduw pur a pherffaith dda a oedd yn gwneud iawn am dywyllwch ei frawd.

  Tra bod rhai ysgolheigion yn dadlau bod Belobog yn aml yn cael ei anrhydeddu a'i ddathlu ar wahân, mae'r rhan fwyaf yn cytuno bod y ddau bob amser yn mynd law yn llaw . Yn syml, ystyrir y ddau fel deuoliaeth bywyd anochel. Felly, os a phan fyddai pobl yn dathlu Belobog heb ei frawd, mae'n debygol mai eu hawydd i ganolbwyntio ar bethau da bywyd oedd y rheswm am hynny.

  5. Veles – Y sarff sy’n symud siâp a duw’r ddaear

  Nemesis i Perun, Veles i’w gweld hefyd ym mron pob pantheon Slafaidd. Mae fel arfer yn cael ei ystyried yn dduw stormydd hefyd, fodd bynnag, mae Veles yn aml yn cael ei bortreadu fel neidr enfawr. Yn y ffurf honno, mae'n ceisio dringo coeden dderw sanctaidd Periw a sleifio i barth y duw taranau.

  Nid ffurf y neidr yw unig siâp Veles, fodd bynnag. Mae'n aml yn ymddangos yn ei ffurf humanoid dwyfol hefyd ond mae'n newidiwr siapiau hefyd. Yn ei ffurf sarff, mae'n aml yn llwyddo i ddwyn peth o eiddo Perun neu herwgipio ei wraig a'i blant a'u llusgo i lawr i'r isfyd.

  6. Dzbog – Duw’r glaw, tân aelwyd, a ffortiwn dda

  Mae newidiwr siâp enwog arall, Dzbog neu Daždbog, yn dduw ffortiwn a digonedd. Mae hefyd yn gysylltiedig â glaw a thân aelwyd. Mae ei enw yn cyfieithu'n uniongyrchol fel “duw rhoi” ac roeddyn cael ei addoli gan y rhan fwyaf neu bob un o'r llwythau Slafaidd. Mae ei gysylltiad â glaw a thân fel ei gilydd mewn perthynas â’u gallu “rhoi” – y glaw yn rhoi bywyd i’r ddaear a thân yr aelwyd yn rhoi cynhesrwydd ym misoedd oer y gaeaf.

  7. Zorya – Duwies y Drindod cyfnos, nos, a gwawr

  Fel duwiau Slafaidd eraill, mae Zorya yn aml yn cael ei darlunio â dwy bersonoliaeth wahanol - cyfnos a gwawr. Yn wir, mewn rhai mythau, mae ganddi hefyd drydedd bersonoliaeth - sef y nos rhwng cyfnos a gwawr.

  Mae gan bob un o'r rhain Zorya's ei henw ei hun hefyd. Zorya Utrennjaja (neu Zorya'r Bore) yw'r un sy'n agor pyrth y nefoedd bob bore i adael i'r haul godi. Yna mae Zorya Vechernjaja (Zorya’r Hwyr) yn cau pyrth y nefoedd ar ôl i’r haul fachlud.

  Trydedd agwedd y dduwies, pan sonnir amdani, yw Zorya Polunochnaya (Zorya’r Ganol Nos). Roedd hi'n gwylio dros y nefoedd a'r ddaear bob nos. Gyda'i gilydd, mae dwy neu dair agwedd y dduwies yn aml yn cael eu portreadu fel chwiorydd

  Er eu bod i fod i ofalu am wahanol rannau o'r dydd, mae'n werth nodi bod eu prif enw - Zorya - yn cyfieithu fel y wawr, aurora , neu ddisgleirio yn y rhan fwyaf o ieithoedd Slafaidd. Felly, unwaith eto, er bod y dduwies drindod hon i fod i gynrychioli agweddau gwahanol a chyferbyniol ar fywyd, roedd y bobl Slafaidd yn dal i ganolbwyntio ar y rhan gadarnhaol o dduwdod y duwdod.hunaniaeth.

  Darluniwyd trindod Zorya hefyd yn nofel American Gods Neil Geiman a’r gyfres deledu ddilynol yn seiliedig ar y llyfr.

  8. Mokosh - Y dduwies ffrwythlondeb Slafaidd

  Un o blith nifer o dduwiesau ffrwythlondeb ym mytholeg Slafaidd, mae Mokosh hefyd yn fam ffigwr a chafodd ei addoli fel dwyfoldeb amddiffyn i bob merch. Mae hi'n gysylltiedig â'r rhan fwyaf o weithgareddau benywaidd traddodiadol fel gwehyddu, nyddu, coginio a golchi. Roedd hi hefyd yn gwylio dros fenywod yn ystod genedigaeth.

  Ymhlith Slafiaid Dwyrain, yn arbennig, roedd cwlt Mokosh fel duwies ffrwythlondeb yn arbennig o amlwg ac amlwg. Yno, nid duwies ffrwythlondeb yn unig oedd hi ond duwies rhywioldeb hefyd. Cynhwysai'r rhan fwyaf o'i hallorau ddwy faen anferth ar ffurf bronnau ac fe'i portreadwyd yn aml yn dal phalluses ym mhob llaw.

  9. Svarog – Duw tân a gefail

  Mae Svarog yn dduw heulol yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau Slafaidd, yn ogystal â duw tân a gofaint. Mae'n aml yn gyfochrog â'r duw Groeg Hephaestus , ond nid yw'r cymariaethau hynny'n gwneud cyfiawnder â Svarog. Ym mytholeg Slafaidd, mae Svarog yn aml yn cael ei gredydu fel nid duw haul “yn unig” ond duw creawdwr hefyd - yn ei efail ef y crewyd yr union Ddaear.

  Mae hyd yn oed grwpiau Slafaidd sy'n cyfuno Svarog a Periw yn un duwdod patriarch goruchaf. Mae chwedlau hefyd yn honni mai Svarog greodd y byd yn ei gwsg. Ac, unwaithSvarog deffro, bydd y byd yn cwympo.

  10. Marzanna neu Morana – Duwies gaeaf, marwolaeth, cynhaeaf, ac aileni

  Mae Marzanna, mewn Pwyleg, neu Morana, Marena, neu Mara yn unig, yn y rhan fwyaf o ieithoedd Slafaidd eraill, yn dduwies gaeaf a marwolaeth. Fodd bynnag, mewn gwir ffasiwn Slafaidd, mae hi hefyd yn dduwies cynhaeaf yr hydref yn ogystal ag aileni bywyd yn y gwanwyn.

  Mewn geiriau eraill, nid duwies ddrwg nodweddiadol marwolaeth yw Morana ond mae'n Slafaidd arall eto. cynrychioliad o gylch bywyd. Mewn gwirionedd, roedd y Slafiaid hefyd yn credu bod Morana ei hun hefyd yn marw yn ystod oerfel y gaeaf ac yn cael ei haileni fel neb arall ond duwies ffrwythlondeb Lada. Byddai'r bobl hyd yn oed yn adeiladu delwau o Morana i'w llosgi neu eu boddi yn y gaeaf yn unig er mwyn i'r dduwies dyfu'n ôl yn y coed y gwanwyn nesaf.

  11. Živa - Duwies cariad a ffrwythlondeb

  Mae Živa neu Zhiva yn dduwies bywyd, cariad a ffrwythlondeb. Mae ei henw yn cyfieithu'n uniongyrchol fel “bywyd” neu “fyw”. Fodd bynnag, er bod y dduwies yn enwog am ei henw, ychydig a wyddys amdani mewn gwirionedd. Mae'r rhan fwyaf o'r hyn y mae ysgolheigion yn cytuno arno yn deillio o'i henw yn unig. Mae rhai hyd yn oed yn meddwl mai enw arall yn unig yw Zhiva ar y dduwies ffrwythlondeb Mokosh.

  12. Svetovid – Duw ffrwythlondeb a rhyfel

  Duw digonedd, yn ogystal â ffrwythlondeb a rhyfel, mae Svetovid yn un arall o'r duwiau Slafaidd hynny sy'n ymddangos yn groes i'w gilydd. Mae hefyd yn eithaf lleol fel y mae'n ymddangoswedi cael eu haddoli yn bennaf ar ynys Rügen yn yr Almaen.

  Roedd Svetovid hefyd yn unigryw gan fod ganddo bedwar pen – dau yn edrych ymlaen i’r dyfodol, a dau yn edrych yn ôl i’r gorffennol. Roedd rhai cerfluniau hefyd yn portreadu'r pedwar pen yn edrych i bedwar cyfeiriad y byd, gan oruchwylio ei wlad yn ogystal â thymhorau'r byd.

  13. Triglav - Yr amalgam tri phen o dduwiau Slafaidd

  Mae enw Triglav yn cyfieithu'n llythrennol fel “tri phen”. Yn bwysicach fyth, fodd bynnag, nid un duwdod yw hwn. Yn lle hynny, mae'n drindod o dri duw mawr yn y pantheon Slafaidd. I gymhlethu pethau ymhellach, mae hunaniaeth y tri duw hyn yn amrywio o'r naill lwyth Slafaidd i'r llall.

  Yn aml, y tri duw sy'n ffurfio Triglav oedd Perun, Svarog, a Dzbog - y llywodraethwr, y creawdwr, a'r rhoddwr. Fodd bynnag, byddai Veles neu Svetovid yn disodli Dzbog yn aml.

  14. Yarilo - Duw y gwanwyn, llystyfiant a ffrwythlondeb

  Fel Morana, roedd Yarilo yn dduw ffrwythlondeb y credwyd ei fod wedi marw bob gaeaf dim ond i gael ei aileni yn y gwanwyn. Mae ei enw yn golygu “gwanwyn” a “haf” yn ogystal â “chryf” a “gandryll”.

  Roedd Yarilo hefyd yn fab i dduw taranau Perun – ei ddegfed mab, i fod yn fanwl gywir, yn ogystal â ei fab colledig. Yn ôl yr hyn a wyddom am chwedl Yarilo, gelyn Perun, herwgipiodd y duw sarff Veles ddegfed mab ei elyn a’i ddwyn i’w barth ei hun yn y

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.