Persephone - Duwies Groeg y Gwanwyn a'r Isfyd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese
Roedd

  Persephone (Rhufeinig Proserpine neu Proserpina ) yn ferch i Zeus a Demeter . Roedd hi'n Dduwies yr Isfyd hefyd yn gysylltiedig â'r gwanwyn, blodau, ffrwythlondeb cnydau a llystyfiant.

  Mae Persephone yn aml yn cael ei bortreadu fel un wedi'i gwisgo mewn gwisg, yn cario ysgub o rawn. Weithiau, mae hi'n ymddangos yn cario teyrnwialen a blwch bach fel ffordd i ymddangos fel duwinyddiaeth gyfriniol. Yn fwyaf cyffredin serch hynny, fe'i dangosir yn cael ei chipio gan Hades , brenin yr Isfyd.

  Stori Persephone

  Datganiad Artist o Persephone

  Y stori y mae Persephone yn fwyaf adnabyddus amdani yw ei chipio gan Hades. Yn ôl y myth, roedd Hades wedi cwympo mewn cariad â Persephone un diwrnod, pan welodd hi ymhlith y blodau mewn dôl a phenderfynodd y byddai'n ei chipio. Mae rhai fersiynau o'r stori yn honni bod Zeus wedi gwybod am y cipio hwn cyn iddo ddigwydd ac wedi cydsynio iddo.

  Roedd Persephone, ifanc a diniwed, gydag ychydig o gyd-dduwiesau yn casglu blodau mewn cae pan ffrwydrodd Hades drwyddo. gawr yn y ddaear. Cydiodd yn Persephone cyn dychwelyd i'r Isfyd.

  Pan ddarganfu Demeter , mam Persephone, ddiflaniad ei merch, chwiliodd ym mhobman amdani. Yn ystod y cyfnod hwn, gwaharddodd Demeter y ddaear rhag cynhyrchu unrhyw beth, gan achosi dim i dyfu. Dechreuodd y ddaear gyfansych i fyny a marw, a ddychrynodd y duwiau eraill a'r meidrolion. Yn y diwedd, cyrhaeddodd gweddïau newynog y ddaear Zeus, a gorfododd hwnnw wedyn i Hades ddychwelyd Persephone at ei mam.

  Er i Hades gytuno i ddychwelyd Persephone, cynigiodd iddi lond llaw o hadau pomgranad yn gyntaf. Mewn cyfrifon eraill, gorfododd Hades hedyn pomgranad i geg Persephone. Bwytaodd Persephone hanner y deuddeg hedyn cyn i Hermes , negesydd y duwiau, gyrraedd i fynd â hi yn ôl at ei mam. Roedd hyn yn gamp, oherwydd yn ôl deddfau'r Isfyd, pe bai rhywun yn bwyta unrhyw fwyd o'r Isfyd, ni chaniateir i un adael. Gan mai dim ond chwech o'r hadau yr oedd Persephone wedi'u bwyta, bu'n rhaid iddi dreulio hanner pob blwyddyn yn yr Isfyd gyda Hades. Mae gan rai cyfrifon y rhif hwn ar un rhan o dair o'r flwyddyn.

  Dychweliad Persephone gan Frederic Leighton

  Defnyddir y stori hon fel alegori ar gyfer y pedwar tymor. Yr amser y mae Persephone yn ei dreulio yn yr Isfyd sy'n plymio'r ddaear i'w thymhorau cwymp a gaeaf, tra bod ei dychweliad at ei mam yn cynrychioli misoedd y gwanwyn a'r haf, twf newydd a gwyrddni.

  Mae Persephone yn gysylltiedig â'r tymor y gwanwyn a chredwyd ei bod yn dychwelyd o'r Isfyd bob blwyddyn yn symbol o anfarwoldeb. Mae hi'n cael ei gweld fel cynhyrchydd a dinistriwr popeth. Mewn rhai grwpiau crefyddol, mae Persephone'sroedd yr enw yn dabŵ i'w grybwyll yn uchel gan mai hi oedd Brenhines y Meirw ofnadwy. Yn hytrach, roedd hi'n cael ei hadnabod gan deitlau eraill, rhai enghreifftiau yw: Nestis, Kore, neu'r Forwyn.

  Er y gallai Persephone ymddangos fel dioddefwr trais rhywiol a chipio, mae hi'n gwneud y gorau o sefyllfa ddrwg yn y pen draw, dod yn Frenhines yr Isfyd a thyfu i garu Hades. Cyn iddi gael ei chipio, nid yw hi'n bodoli fel ffigwr pwysig ym myth Groeg.

  Symbolau Persephone

  Mae Persephone yn cael ei hadnabod fel duwies yr Isfyd, oherwydd hi yw'r cymar o Hades. Fodd bynnag, hi hefyd yw personoliad llystyfiant, sy'n tyfu yn y gwanwyn ac yn cilio ar ôl y cynhaeaf. O'r herwydd, mae Persephone hefyd yn dduwies y gwanwyn, y blodau a'r llystyfiant.

  Mae Persephone yn cael ei darlunio'n nodweddiadol gyda'i mam, Demeter, y bu'n rhannu symbolau tortsh, teyrnwialen a gwain o rawn gyda nhw. Mae symbolau Persephone yn cynnwys:

  • Pomgranad - Mae'r pomgranad yn dynodi rhaniad byd Persephone yn ddau hanner - marwolaeth a bywyd, yr Isfyd a'r Ddaear, yr haf a'r gaeaf ac ati. Yn y myth, bwyta'r pomgranad yw'r hyn sy'n ei gorfodi i ddychwelyd i'r Isfyd. Felly, mae’r pomgranad yn chwarae rhan arwyddocaol ym mywyd Persephone a, thrwy estyniad, i’r ddaear gyfan.
  • >
  • Hadau Grawn – Mae’r hedyn grawn yn symbol o rôl Persephone fel personoliad llystyfiant a’rcludwr y gwanwyn. Hi yw'r hyn sy'n ei gwneud hi'n bosibl i rawn dyfu.
  • Blodau – Mae blodau yn symbol hanfodol o'r gwanwyn a diwedd y gaeaf. Mae Persephone yn aml yn cael ei ddarlunio gyda blodau. Yn wir, pan welodd Hades hi gyntaf, roedd hi'n pigo blodau mewn dôl.
  • Ceirw – Mae ceirw yn greaduriaid y gwanwyn, wedi'u geni yn y gwanwyn a'r haf. Maent yn symbol o bwerau natur a'r gallu i ddioddef a ffynnu. Roedd y rhain yn nodweddion delfrydol i'w cysylltu â duwies y gwanwyn.

  Persephone Mewn Diwylliannau Eraill

  Mae'r cysyniadau a ymgorfforir yn Persephone, megis creu a dinistr, yn bodoli ledled llawer o wareiddiadau. Nid oedd y ddeuoliaeth bywyd sydd wrth wraidd myth Persephone, yn gyfyngedig i'r Groegiaid.

  • Mythau'r Arcadiaid
  2>Y meddwl efallai mai nhw oedd y bobl Roegaidd gyntaf, roedd chwedloniaeth yr Arcadiaid yn cynnwys merch i Demeter a Hippios (Horse-Poseidon), y deellir ei bod yn cynrychioli ysbryd afon yr Isfyd ac a ymddangosodd yn aml. fel ceffyl. Erlidiodd Hippios ei chwaer hŷn Demeter, ar ffurf caseg, ac o'u hundeb cludasant y ceffyl Arion a merch o'r enw Despoina, y credir ei bod yn Persephone. Ond yn aml nid oedd Persephone a Demeter wedi'u gwahanu'n glir, a hynny o bosibl oherwydd eu bod yn dod o grefydd fwy cyntefig cyn hyd yn oed yArcadiaid.
  • Gwreiddiau'r Enw

  Mae'n bosibl bod tarddiad cyn-Groeg i'r enw Persephone gan ei fod yn hynod o anodd i'r Groegiaid i ynganu yn eu hiaith eu hunain. Mae sawl ffurf i'w henw ac mae llawer o awduron yn cymryd rhyddid gyda sillafu er mwyn ei gyfathrebu'n haws.

  • Y Proserpina Rhufeinig

  Y cywerth Rhufeinig i Persephone yw Proserpina. Cyfunwyd mythau a dilyniannau crefyddol Proserpina â rhai duwies win Rufeinig gynnar. Yn union fel yr oedd Persephone yn ferch i dduwies amaethyddol, credid hefyd fod Proserpina yn ferch i Ceres, yr hyn oedd yn cyfateb yn y Rhufeiniaid i Demeter, a'i thad oedd Liber, duw gwin a rhyddid.

  • Gwreiddiau Myth Cipio

  Mae rhai ysgolheigion yn credu y gall y myth am gipio Persephone gan Hades fod â tharddiad cyn-Groegaidd. Mae tystiolaeth yn pwyntio at stori Sumerian hynafol lle cafodd duwies yr Isfyd ei chipio gan ddraig ac yna ei gorfodi i ddod yn rheolwr yr Isfyd.

  Persephone Yn y Cyfnod Modern

  Mae cyfeiriadau at Persephone a’i chwedlau herwgipio yn bodoli ym mhob rhan o ddiwylliant pop cyfoes. Mae hi'n parhau i fod yn ffigwr poblogaidd, yn ddioddefwr trasig, ac eto'n dduwies bwerus a phwysig, sy'n dynodi grym ond bregusrwydd y fenywaidd.

  Mae cyfeiriadau niferus at Persephone mewn llenyddiaeth,o gerddi, nofelau a straeon byrion.

  Mae llawer o nofelau oedolion ifanc yn mynd â’i stori ac yn ei gweld trwy lens fodern, gan gynnwys yn aml y rhamant rhwng Persephone a Hades (neu eu cyffelybau llenyddol) yn ganolog i’r plot. Mae cnawdolrwydd a rhyw yn aml yn nodweddion amlwg mewn llyfrau sy'n seiliedig ar stori Persephone.

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys Persephone.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddPersephone Duwies yr Isfyd Blodau'r Gwanwyn a Cherflun Llystyfiant 9.8" Gweler Hwn YmaAmazon.com -14%Persephone Duwies Yr Isfyd Cerflun Llystyfiant Blodau Aur y Gwanwyn 7" Gweler Hwn YmaAmazon.com -5%Veronese Design 10.25 Modfedd Persephone Duwies Llystyfiant Gwlad Groeg a'r Isfyd... Gweld Hwn YmaAmazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:50 am

  Persephone Ffeithiau

  1- Pwy oedd rhieni Persephone?

  Ei rhieni oedd y duwiau Olympaidd, Demeter a Zeus. Mae hyn yn gwneud Persephone yn dduwies Olympaidd ail genhedlaeth.

  2- Pwy oedd brodyr a chwiorydd Persephone?

  Roedd gan Persephone lawer o frodyr a chwiorydd, pedwar ar ddeg yn ôl y sôn. Roedd y rhain yn cynnwys y duwiau Hephaestus , Hermes , Perseus , Aphrodite , Arion , Yr Muses a Y Tynged.

  3- Oes gan Persephone blant?

  Oedd, cafodd hi nifer o blant, gan gynnwys Dionysus, Melinoe aZagreus.

  4- Pwy oedd cymar Persephone?

  Hades oedd ei chymar, y gwnaeth hi ei ddilorni i ddechrau ond a dyfodd i garu yn ddiweddarach.

  5- Ble roedd Persephone yn byw?

  Bu Persephone yn byw hanner y flwyddyn yn yr Isfyd gyda Hades a hanner arall y flwyddyn ar y ddaear gyda'i mam a'i theulu.

  6 - Pa bwerau sydd gan Persephone?

  Fel brenhines yr Isfyd, mae Persephone yn gallu anfon bwystfilod gwrthun i ddod o hyd i'r rhai sydd wedi gwneud cam â hi a'u lladd. Er enghraifft, pan gaiff ei syfrdanu gan y marwol Adonis , mae'n anfon baedd mawr i'w hela a'i ladd.

  7- Pam y melltithiodd Persephone Minthe?<6

  Roedd yn gyffredin iawn i dduwiau a duwiesau gael materion allbriodasol, ac un o Hades oedd nymff dŵr o'r enw Minth. Pan ddechreuodd Minth frolio ei bod hi'n harddach na Persephone, fodd bynnag, dyna oedd y gwellt olaf. Cymerodd Persephone ddialedd buan a throdd Minthe i'r hyn a elwir bellach yn blanhigyn mintys.

  8- Ydy Persephone yn hoffi Hades?

  Tyfodd Persephone i garu Hades, a driniodd ei charedig a'i pharch a'i charu fel ei frenhines.

  9- Pam mae'r enw Persephone yn golygu dodwr marwolaeth?

  Achos hi yw'r brenhines yr Isfyd, roedd Persephone yn gysylltiedig â marwolaeth. Fodd bynnag, mae hi'n gallu dod allan o'r Isfyd, gan ei gwneud yn symbol o olau a dinistrio marwolaeth. Mae hyn yn arwyddo ydeuoliaeth stori Persephone.

  10- A oedd Persephone wedi dioddef trais rhywiol?

  Mae Persephone yn cael ei chipio a’i threisio gan ei hewythr, Hades. Mewn rhai cyfrifon, mae Zeus, ar ffurf sarff, yn treisio Persephone sydd wedyn yn rhoi genedigaeth i Zagreus a Melinoe.

  Amlapio

  Mae cipio Persephone a'i deuoliaeth fewnol yn cysylltu'n gryf â phobl fodern heddiw . Mae ei bod yn bodoli ar yr un pryd fel duwies bywyd a marwolaeth yn ei gwneud yn gymeriad cymhellol mewn llenyddiaeth a diwylliant poblogaidd. Mae hi'n parhau i ysbrydoli artistiaid ac awduron gyda'i stori, yn union fel y gwnaeth yn ôl yng Ngwlad Groeg hynafol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.