Symbolaeth Lliw Pinc ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae pinc yn lliw sy'n ymddangos yn bur anaml mewn natur, yn debyg iawn i borffor . Gan nad yw'n lliw o'r sbectrwm golau gweladwy, dywed rhai nad yw'n bodoli mewn gwirionedd. Mae'r ddadl hon yn destun llawer o ddadl, fodd bynnag, gan fod y lliw pinc i'w gael ym myd natur, yn enwedig yng nghnawd a chregyn cramenogion fel crancod neu gimychiaid ac mewn rhai blodau. Mae'n lliw all-sbectrol ac mae angen ei gymysgu er mwyn ei gynhyrchu.

  Mae hyn yn rhoi naws ethereal a bron yn artiffisial i binc. Serch hynny, mae'n parhau i fod yn un o'r lliwiau pwysicaf o ran symbolaeth. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i gloddio ychydig i hanes y lliw pinc, y symbolaeth y tu ôl iddo a beth mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer heddiw.

  Symboledd y Lliw Pinc

  Blodau pinc

  Mae'r lliw pinc yn symbol o swyn, sensitifrwydd, tynerwch, y fenywaidd, cwrteisi a'r rhamantus. Mae'n lliw cain sy'n gysylltiedig â blodau, babanod, merched bach a gwm swigod. Mae pinc hefyd yn sefyll am gariad cyffredinol at eraill ac atoch chi'ch hun. O'i gyfuno â du, mae'r lliw pinc yn symbol o erotigiaeth a swyngyfaredd.

  Fodd bynnag, mae gan y lliw rai arwyddocâd negyddol. Er enghraifft, gall gynrychioli diffyg hunanwerth, hunanddibyniaeth a grym ewyllys, a gall hefyd ddangos natur or-emosiynol a gochelgar.

  • Iechyd da. Mae'r lliw pinc yn dynodi iechyd da. Yr ymadroddMae ‘ bod yn y pinc’ yn golygu bod ar frig eich iechyd ac mewn cyflwr perffaith. Yn gyffredinol, credir bod bod â bochau pinc neu liw rosy yn arwydd o iachusrwydd tra bod diffyg pinc, neu welwder, yn arwydd o salwch.
  • Benyweidd-dra. Pan fydd pobl yn meddwl am y lliw pinc, maen nhw'n ei gysylltu ar unwaith â phopeth merchaidd a benywaidd. Mae'n lliw poblogaidd ar gyfer gwisgo merched bach tra bod glas yn cael ei ddefnyddio ar gyfer bechgyn. Pan fydd dyn yn gwisgo pinc, mae ychydig yn anarferol ac yn fwy trawiadol. Fodd bynnag, heddiw, mae nifer cynyddol o ddynion yn agored i wisgo pinc.
  • Mae pinc yn symbol o gefnogaeth i ganser y fron. Mae pinc yn lliw pwysig sy'n gysylltiedig â mudiad cymorth canser y fron. Mae'r rhuban pinc yn mynegi cefnogaeth foesol i bob merch sydd â chanser y fron ac mae'n symbol rhyngwladol o ymwybyddiaeth o ganser y fron.
  • Gofalus a diniwed. Mae'r lliw pinc yn symbol o natur gariadus, ofalgar yn ogystal â diniweidrwydd y plentyn.

  Symboledd o Binc mewn Diwylliannau Gwahanol

  > Blodau ceirios pinc Japan
  • Yn Japan , mae'r lliw pinc yn gysylltiedig â'r gwanwyn, pan fydd blodau ceirios yn blodeuo. Er bod pinc yn cael ei ystyried yn lliw benywaidd yn gyffredinol, mae'r Japaneaid yn ei wisgo waeth beth fo'u rhyw ac mewn gwirionedd mae'n ymwneud yn fwy â dynion nag y mae â menywod.
  • Yn yr UD ac Ewrop, mae pinc yn gryf gysylltiedig â diodydd melys abwydydd. Mae hefyd yn gysylltiedig â'r rhyw fenywaidd.
  • Yn niwylliant De India , mae naws pastel pinc yn cael ei ystyried yn lliw llachar, hapus sy'n dod â llawenydd.
  • Mae Koreans yn gweld pinc yn symbolaidd o ffydd a ffydd.
  • Yn Tsieina , ystyrir pinc yn arlliw o goch ac felly, mae ganddo'r un symbolaeth â choch. Mae'n lliw lwcus y credir ei fod yn dod â ffortiwn da ac yn cynrychioli purdeb, llawenydd a ffortiwn da. .

  Agweddau Cadarnhaol a Negyddol ar Binc

  Gall y lliw pinc gael effaith fawr ar y meddwl dynol. Mae'n lliw ysgogol yn feddyliol sy'n lleihau ymddygiad treisgar, gan wneud i bobl deimlo'n fwy rheoledig ac yn dawelach. Dyna pam mae gan lawer o garchardai gelloedd pinc i gynnwys carcharorion ymosodol a threisgar. Ar ôl peth amser yn un o'r celloedd hyn, mae trais ac ymddygiad ymosodol yn lleihau'n sylweddol. Mae arlliwiau tywyllach o binc yn gallu dwysau emosiynau tra bod pinc golau yn llawer mwy lleddfol i'r meddwl.

  Mae pinc yn lliw y dylid ei ddefnyddio'n gymedrol oherwydd gall gormod ohono wneud un yn ferchaidd, plentynnaidd ac anaeddfed . Os ydych chi'n amgylchynu'ch hun mewn gormodedd o binc, mae'n bosibl y bydd eraill yn meddwl nad ydych chi eisiau cael eich cymryd o ddifrif.

  Personoliaeth Lliw Pinc – Beth Mae'n Ei Olygu

  Os ydych chi'n lliw personoliaeth pinc, sy'n golygu mai dyma'ch hoff liw, efallai y gwelwch fod rhai o'r nodweddion cymeriad canlynol yn cyd-fynd â'chpersonoliaeth. Fodd bynnag, sylwch y gall eich profiadau, eich dylanwadau diwylliannol a'ch chwaeth bersonol effeithio'n fawr ar gysylltiadau lliw, sef ychydig o'r ffactorau niferus a allai effeithio ar eich teimladau amdano.

  Dyma gip sydyn ar rai o'r rhai mwyaf nodweddion cyffredin sy'n gysylltiedig â lliw personoliaeth pinc.

  • Mae pobl sy'n caru pinc yn gymdeithasol iawn ac yn gwneud ffrindiau'n gyflym iawn.
  • Maent yn optimistaidd ac yn gyffrous i'r pwynt lle gellir eu gweld mor anaeddfed.
  • Mae ganddynt nodweddion benywaidd cryf iawn.
  • Maent yn bobl feithringar iawn ac yn gwneud nyrsys neu rieni gwych ac rydych yn sensitif i anghenion eraill.
  • >Maen nhw'n unigolion rhamantus a synhwyrus.
  • Mae pincau lliw personoliaeth yn ei chael hi braidd yn anodd dod yn hunanddibynnol.
  • Maen nhw'n gywrain, yn ddi-drais ac yn ddi-drais sy'n aml yn cael eu camgymryd am fod rhy swil.
  • Eu hangen dyfnaf yw cael eich caru yn ddiamod.

  Defnyddio Pinc mewn Ffasiwn a Emwaith

  3>Priodferch yn gwisgo pinc

  Ma n gwisgo pinc

  Pinc ar hyn o bryd yw un o'r tueddiadau lliw mwyaf annisgwyl yn y diwydiant ffasiwn. Mae'n boblogaidd iawn ymhlith dynion a menywod y dyddiau hyn ac mae'n edrych yn wych ar bron unrhyw dôn croen. Mae arlliwiau croen olewydd yn edrych yn anhygoel mewn fuchsia a phinc bywiog gan eu bod yn adlewyrchu llewyrch rosy yn erbyn y croen.

  Mae llawer o bobl yn nodi bod y lliw pinc yn berffaith ar gyfer pan fydd angen iddynt ysgwydi fyny eu hwyliau ac yn teimlo'n hapusach. Mae arlliwiau mwy llachar o binc yn berffaith ar gyfer yr haf a'r gwanwyn, tra gellir gwisgo arlliwiau tawel trwy gydol y flwyddyn.

  Yn gyffredinol, mae pinc yn edrych orau gyda gwyrdd neu felyn, ond gallwch chi hefyd ei baru â phorffor neu goch. Mewn gwirionedd, paru pinc a choch yw un o'r cyfuniadau cŵl bellach, er ei fod ar un adeg yn cael ei ystyried yn faux pas ffasiwn.

  O ran gemwaith ac ategolion, mae ychydig o binc yn ychwanegu ychydig o liw at niwtralau neu arlliwiau tawel. Mae ychwanegu gemwaith pinc i'ch ensemble yn ffordd braf o ychwanegu lliw heb fynd dros ben llestri.

  Mae aur rhosyn wedi dod yn un o'r tueddiadau gemwaith poethaf, ac ymhlith y lliwiau mwyaf poblogaidd ar gyfer modrwyau dyweddïo. Mantais aur rhosyn yw ei fod yn gweddu i unrhyw naws croen, ac yn asio'n hyfryd â'r mwyafrif o liwiau eraill.

  O ran gemau, mae saffir pinc, diemwnt pinc, morganit, a chwarts rhosyn ymhlith y dewisiadau mwyaf poblogaidd. . Mae'r rhain wedi bod yn tueddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig gyda'r cynnydd mewn diddordeb mewn gemau lliw.

  Pinc drwy'r Oesoedd

  Pinc yn yr Oesoedd Canol a Chyfnod y Dadeni

  Er nad yw tarddiad y lliw pinc yn hollol glir, mae wedi cael ei grybwyll mewn llenyddiaeth ers yr hen amser. Nid oedd yn lliw a ddefnyddid yn gyffredin yn yr Oesoedd Canol, ond ymddangosai weithiau mewn celf grefyddol a ffasiwn merched.

  Ffynhonnell

  Yn ystod y Dadeni cyfnod, y paentiadCrëwyd ‘Madonna of the Pinks’ yn portreadu’r plentyn Crist yn cyflwyno blodyn pinc i’r Forwyn Fair. Roedd y blodyn yn symbol o undeb ysbrydol rhwng y plentyn a'r fam. Roedd paentiadau yn ystod y cyfnod hwn yn darlunio pobl ag wynebau a dwylo pinc, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio yn lle lliw cnawd.

  Cinabrese ysgafn oedd enw'r pigment pinc a ddefnyddiwyd ar y pryd. Roedd yn gymysgedd o bigment gwyn gwyn neu galch a phigment pridd coch o'r enw sinopia. Roedd cinabrese ysgafn yn boblogaidd iawn ac yn ffefryn gan lawer o artistiaid enwog y Dadeni fel Cennino Cennini a Raphael a'i ymgorfforodd yn eu paentiadau.

  Pinc yn y 18fed Ganrif

  Y cyrhaeddodd lliw pinc ei anterth yn y 18fed ganrif, yr amser pan oedd lliwiau pastel yn hynod ffasiynol ym mhob un o lysoedd Ewrop. Mae meistres y Brenin Louis XVdonned cyfuniadau o binc a glas golau. Roedd ganddi hyd yn oed arlliw pinc penodol a wnaed ar ei chyfer gan ffatri borslen Sevres, a grëwyd trwy ychwanegu arlliwiau o ddu, glas a melyn.

  Defnyddiwyd pinc fel lliw swynol ym mhortreadau'r Fonesig Hamilton ac Emma a wnaed gan George Romney. Ond newidiodd yr ystyr hwn tua diwedd y 18g, gyda’r portread enwog o Sarah Moulton gan Thomas Lawrence. Yn y paentiad roedd y lliw pinc yn symbol o dynerwch a diniweidrwydd plentyndod. Felly daeth pinc yn gysylltiedig â benyweidd-dra, diniweidrwydda phurdeb.

  Pinc yn y 19eg Ganrif

  Roedd pinc yn lliw eithaf poblogaidd yn Lloegr yn y 19eg ganrif, gyda bechgyn ifanc yn gwisgo addurniadau neu rubanau yn y lliw. Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd peintwyr argraffiadol Ffrengig a oedd yn gweithio gyda lliwiau pastel weithiau'n paentio merched yn gwisgo pinc. Enghraifft o hyn yw'r ddelwedd o ddawnswyr bale gan Edgar Degas.

  Pinc yn yr 20fed Ganrif – Presennol

  Yn 1953, roedd Mamie Eisenhower yn gwisgo ffrog binc hyfryd i'r UDA urddo arlywyddol ei gŵr Dwight Eisenhower, gan nodi trobwynt ar gyfer y lliw pinc. Diolch i gariad Mamie at binc, daeth yn lliw y byddai 'pob dynes fel merch yn ei wisgo' ac yn lliw a gysylltir â merched.

  Roedd pinciau mwy disglair, mwy grymus a mwy pendant yn cael eu gwneud gyda chreu llifynnau cemegol a oedd yn gwneud hynny. 'ddim yn pylu. Elsa Schiaparelli, y dylunydd Eidalaidd, oedd yr arloeswr wrth gynhyrchu pinciau newydd. Cymysgodd y magenta lliw ag ychydig yn wyn a’r canlyniad oedd arlliw newydd, a alwodd yn ‘binc ysgytwol’.

  Defnyddiwyd pinc hefyd gan garcharorion gwersylloedd crynhoi Natsïaidd yr Almaen. Gorfodwyd y rhai a gyhuddwyd o fod yn gyfunrywiol i wisgo triongl pinc. Arweiniodd hyn at y lliw yn dod yn symbol o'r mudiad hawliau hoyw.

  Er i pinc gael ei ddisgrifio gyntaf fel lliw gwrywaidd, yn raddol daeth yn lliw benywaidd. Heddiw, mae pobl yn cysylltu pinc ar unwaithgyda merched tra bod glas ar gyfer bechgyn. Mae hyn wedi parhau i fod yn norm derbyniol ers y 1940au.

  //www.youtube.com/embed/KaGSYGhUkvM

  Yn Gryno

  Rhinweddau gwahanol y lliw pinc rhowch ymyl ddeinamig iddo y mae llawer o bobl yn ei garu. Er y gall symbolaeth y lliw hwn newid yn ôl crefydd neu ddiwylliant, mae'n parhau i fod yn ffefryn gan lawer o bobl ac fe'i defnyddir yn helaeth ledled y byd mewn ffasiwn, gemwaith a chelf.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.