Symbolau Maddeuant

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Fel y dywedodd Lewis B. Smedes unwaith, maddeu yw rhyddhau carcharor a darganfod mai ti oedd y carcharor. Mae maddeuant yn aml yn un o’r pethau anoddaf i berson ei wneud, ond mae hefyd yn un o’r rhai pwysicaf. Mae maddeuant yn dod â heddwch, yn caniatáu ichi ollwng gafael ar dicter a loes, a symud ymlaen â'ch bywyd.

  Yn yr un modd, gall gofyn am faddeuant fod yr un mor anodd ond yr un mor werth chweil. Os ydych chi'n sownd mewn rhigol, naill ai oherwydd eich bod wedi cael eich brifo gan rywun neu wedi brifo rhywun sy'n agos atoch chi, bydd y symbolau hyn yn ysbrydoliaeth ar gyfer maddau ac (os nad anghofio) o leiaf gadael i fynd.

  Symbol Maddeuant

  Mae cynllun y symbol maddeuant yn or-syml. Mae'n cynnwys amlinelliad cylch, gyda dau far llorweddol yn rhedeg drwyddo ac yn ymestyn y tu hwnt i berimedr y cylch. Mae'r symbol Brodorol Americanaidd hwn yn cynrychioli maddeuant, dechreuadau newydd , a gollwng y gorffennol.

  Y Groes

  Symbol Cristnogol y groes yw un o'r symbolau mwyaf cydnabyddedig o faddeuant, o fewn y cyd-destun Cristnogol. Mae’n cynrychioli maddeuant, iachawdwriaeth, a phrynedigaeth, a buddugoliaeth Iesu dros farwolaeth a phechod. Yn ôl y Beibl, roedd angen marwolaeth Iesu ar y groes er mwyn dod â maddeuant i'r byd a golchi ymaith bechodau'r bobl.

  Mpatapo – Cwlwm y Cymod

  Hwn Adinkramae symbol yn cynnwys sgwâr a ffurfiwyd mewn un strôc, gyda phob ymyl yn dolennu drosto'i hun i barhau â'r siâp. Mae'r edrychiad cyfochrog hwn yn cynrychioli'r edifeirwch, y problemau, a'r bagiau y mae pobl yn eu cario sy'n gwneud llanast o'u bywydau, gan greu clymau na allant ymddangos yn ddatod. Mae Mpatapo yn cynrychioli cymod, gobaith, a heddwch. Mae'n eich annog i ymgysylltu a mynd i'r afael â'r materion sy'n eich dal yn ôl, oherwydd dim ond wedyn y gallwch chi fynd ymlaen.

  Clasped Dwylo

  Symbol o faddeuant yw dwy law wedi'u clymu at ei gilydd. Mae ysgwyd llaw â rhywun yn arwydd o gyfeillgarwch ac addfwynder, felly mae'r symbol hwn yn cynrychioli'r weithred o adael i'r gorffennol fynd heibio, rhoi'r gorffennol y tu ôl i chi, ac ymrwymo i gyfeillgarwch.

  Blodau

  Ers yr hen amser, defnyddiwyd blodau i gyfleu negeseuon. Daeth y traddodiad hwn o ddefnyddio blodau i ddweud beth sydd yn eich calon yn hynod boblogaidd yn ystod oes Fictoria, lle y gellid cael sgyrsiau cyfan gyda blodau.

  Os hoffech ymddiheuro neu ofyn am faddeuant gan rywun rydych wedi’i frifo, mae'r blodau canlynol yn cynrychioli'r teimladau hyn. Maen nhw'n dangos eich bod chi'n malio am deimladau'r person arall ac yr hoffech chi drwsio pethau gyda nhw.

  Twlip Gwyn

  Am fod tiwlipau yn dod allan yn eu holl ogoniant yn ystod y gwanwyn, ar ôl oerni'r gaeaf, maent yn cynrychioli dechreuadau newydd, optimistiaeth, a gobaith. Tiwlipau gwyncynrychioli maddeuant, purdeb, a llonyddwch, a'r awydd i drwsio ffensys a dechrau o'r newydd. Mae'r blodau hyn yn berffaith i'w rhoi ynghyd ag ymddiheuriad.

  Blue Hyacinth

  Un o'r blodau harddaf i edrych arno, mae hiasinths yn cynnwys tyrau clystyru o gloch fach persawrus. blodau siâp. Mae gan y blodau hyn sawl ystyr yn seiliedig ar eu lliw, ond defnyddir yr amrywiaeth las yn aml i gyfleu teimladau o dristwch, edifeirwch, a chais am faddeuant. Mae'r lliw glas yn cynrychioli gonestrwydd, ymddiriedaeth, a gwirionedd, a thrwy roi tusw o'r blodau glas hyn, gallwch geisio maddeuant am ddweud anwiredd a gwneud addewid na fydd yn digwydd eto.

  Daffodil

  Un o flodau mwyaf clodwiw barddoniaeth Saesneg, mae cennin pedr yn cynrychioli optimistiaeth, hapusrwydd, aileni, a maddeuant. Wedi’u cydnabod gan eu blodau siâp trwmped a’u lliw melyn llachar, mae cennin pedr fel arfer yn cael eu rhoi mewn tusw gan y credir bod cennin Pedr sengl yn cynrychioli lwc ddrwg a thristwch. Mae cennin pedr yn cyfleu’r dymuniad i ddechrau pennod newydd, ac yn edrych ymlaen at ddyfodol mwy gobeithiol, optimistaidd. Maen nhw'n ffordd berffaith i ddweud Mae'n ddrwg gen i.

  Clementia ac Eleos

  Clementia oedd duwies maddeuant, tosturi, trugaredd, a phrynedigaeth yn Mytholeg Rufeinig , a'i gymar a'i ysbrydoliaeth oedd Eleos ym mytholeg Roeg.

  Darlunnir Clementia yn nodweddiadol yn dalcangen, a theyrnwialen. Credir bod y gangen yn gangen olewydd, sy'n symbol o heddwch.

  Ar nodyn ochr, mae'n ddiddorol nodi bod gan y Groegiaid ymdeimlad cryf o gyfiawnder a thegwch, ond nid o faddeuant a drugaredd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.