Ystyr Symbolaidd Gwyn (A Defnydd Trwy Hanes)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gwyn yw'r ysgafnaf o bob lliw ac yn wahanol i eraill, nid oes ganddo unrhyw arlliw. Mae'n lliw sialc, llaeth ac eira ffres ac fel i'r gwrthwyneb i ddu , mae gan wyn gynodiadau cadarnhaol fel arfer. Dyma gip sydyn ar hanes y lliw gwyn, beth mae'n ei gynrychioli, a sut mae'n cael ei ddefnyddio ledled y byd heddiw.

  Defnyddio Gwyn Trwy Hanes

  Gwyn yn y Cynhanes

  Gwyn oedd un o'r pum lliw cyntaf a ddefnyddiwyd mewn celf, gyda'r lleill yn coch , brown , du a melyn . Mae darluniau yn Ogof Lascaux yn Ffrainc o'r cyfnod cynhanesyddol gan artistiaid paleolithig, yn cynnwys y defnydd o wyn fel lliwiau cefndir.

  Gwyn yn yr Hen Aifft

  Roedd gwyn yn lliw parchedig , sy'n gysylltiedig â'r Dduwies Isis, un o'r prif Dduwiesau yng nghrefydd yr Hen Aifft. Roedd ffyddloniaid Isis yn gwisgo lliain gwyn a oedd hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer lapio mummies.

  Gwnaeth yr hen Eifftiaid bigmentau lliw o wahanol ffynonellau ac roeddent ymhlith y cyntaf i osod llifynnau ar sylfaen powdr gwyn, tryloyw i wneud pigmentau o wahanol liwiau . Roeddent hefyd yn defnyddio alum, cyfansoddyn cemegol wedi'i wneud o halen sylffad dwbl o alwminiwm, oherwydd ei liw gwyn.

  Gwyn yng Ngwlad Groeg

  Cysylltodd y Groegiaid y lliw gwyn â llaeth mam. Yn ôl mytholeg Roeg, roedd Zeus, Duw'r awyr a'r taranau, yn cael ei warchod gan Amalthea (nyrs geifr) a oedd yn maethuef a'i llaeth. Felly, roedd llefrith (a gwyn o ganlyniad) yn cael ei ystyried yn sylwedd cysegredig.

  Defnyddiodd arlunwyr Groegaidd enwog gwyn gyda melyn, coch a du yn eu paentiadau gan ei fod yn cael ei ystyried yn lliw sylfaenol. Roeddent yn defnyddio pigment plwm gwyn hynod wenwynig, wedi'i wneud trwy broses hir a chymhleth. Fodd bynnag, nid oeddent yn gwbl ymwybodol o'i briodweddau gwenwynig ac nid yw'n ymddangos bod ganddynt y syniad lleiaf o'r peryglon y gallai eu hachosi.

  Gwyn yn Rhufain

  Yn Rhufain, togas gwyn plaen oedd y cod gwisg ar gyfer yr holl seremonïau a fynychwyd gan unrhyw ddinesydd Rhufeinig dros 18 oed. Roedd rhai offeiriaid ac ynadon hefyd yn gwisgo'r toga gyda streipen lydan borffor arno. Yn ystod cyfnod yr Ymerawdwr Augustus, roedd yn wisg orfodol i bob dyn Rhufeinig a oedd i ymddangos yn y fforwm Rhufeinig, safle yng nghanol y ddinas, ar gyfer gweithgareddau gwleidyddol, crefyddol a chymdeithasol pwysig. Os nad oedden nhw'n gwisgo yn ôl y gofyn, doedden nhw ddim yn cael mynd i mewn.

  Gwyn yn yr Oesoedd Canol

  Yn yr 16eg ganrif, gwyn oedd lliw galar a wisgir amlaf gan y gweddwon. Byddai unrhyw farchog a oedd yn fodlon rhoi ei waed dros yr Eglwys neu dros y brenin hefyd yn gwisgo tiwnig wen gyda chlogyn coch.

  Gwyn yn y 18fed a'r 19eg Ganrif

  <10

  Daeth gwyn yn lliw ffasiynol i ddynion a merched ar un adeg yn y 18fed ganrif. Roedd dynion o'r dosbarthiadau uwch yn gwisgo gwynhosanau a wigiau gwyn powdrog tra bod y merched yn gwisgo pastel wedi'u brodio a gynau gwyn a oedd yn eithaf cywrain. Yn ddiweddarach, ar ôl y Chwyldro Ffrengig, gwyn oedd y lliw mwyaf ffasiynol ac yn gysylltiedig â'r dosbarthiadau uwch.

  Gwnaeth y Frenhines Victoria gwyn y lliw poblogaidd ar gyfer ffrogiau priodas, pan wisgodd ffrog wen afradlon yn ei phriodas. Ar y pryd, roedd gwyn yn gysylltiedig â galar, ac felly roedd yn gwylltio cymdeithas Fictoraidd. Fodd bynnag, yn fuan iawn daeth yn lliw cyffredin ar gyfer priodasau.

  Gwyn yn y Cyfnod Modern

  Tua diwedd y 19eg ganrif, y pigment gwyn plwm gwreiddiol a ddefnyddiwyd gan y Groegiaid oedd y mwyaf poblogaidd o hyd. Fodd bynnag, dechreuodd cwmnïau cemegol yn yr Unol Daleithiau a Norwy wneud pigment newydd o ditaniwm ocsid, o’r enw ‘titanium white’. Roedd y pigment hwn yn un llachar iawn ac yn gorchuddio ddwywaith cymaint â'r pigment gwyn plwm. Yn ddiweddarach, roedd tua 80% o'r pigmentau gwyn a werthwyd yn wyn titaniwm.

  Roedd arlunwyr modernaidd yn hoffi absolrwydd y pigment gwyn newydd hwn ac roedd llawer ohonynt yn ei ddefnyddio yn eu paentiadau. Paentiad olew-ar-gynfas haniaethol gan yr arlunydd Rwsiaidd Kazimir Malevich oedd ‘The White Square’, gyda’r bwriad o greu ymdeimlad o drosgynoldeb i’r gwyliwr. Heddiw, cynhyrchir mwy na 3,000,000 tunnell o ditaniwm ocsid y flwyddyn ac fe'i defnyddir ym mhob cornel o'r byd.

  Beth Mae'r Lliw Gwyn yn ei Symboleiddio?

  Mae Gwyn ynlliw cadarnhaol gyda llawer o symbolaeth y tu ôl iddo ac yn aml yn gysylltiedig â daioni, diogelwch, didwylledd a pherffeithrwydd. Mae'n lliw taclus, adfywiol a glân sydd â llawer o gynodiadau cadarnhaol.

  • Dechreuadau llwyddiannus. Mewn herodraeth, mae gwyn yn cynrychioli dechreuadau llwyddiannus a ffydd. Mewn rhai gwledydd mae'n lliw o alar ond mewn eraill, mae'n symbol o heddwch a llawenydd. Mae'r lliw hefyd yn sefyll am gyfanrwydd a chwblhau.
  • Glendid. Gwyn i'w weld yn aml mewn canolfannau meddygol, ysbytai a labordai, sy'n gysylltiedig â di-haint a glendid. Fe'i defnyddir fel arfer mewn gosodiadau o'r fath i gyfleu diogelwch.
  • Purdeb. Mae'r lliw gwyn yn symbol o burdeb, diniweidrwydd a gwyryfdod a dyna pam mae'n cael ei wisgo'n draddodiadol gan briodferched.
  • Heddwch. Mae gwyn yn symbol o heddwch, gyda llawer o symbolau heddwch yn ei ddefnyddio y lliw. Er enghraifft, mae colomen wen yn arwydd o heddwch a baner wen yn symbol o gadoediad.
  • Alaru. Mewn rhai crefyddau, megis Bwdhaeth, gwyn yw lliw galar. Fe'i gwisgir i angladdau fel arwydd o barch at y meirw.

  Symboledd Gwyn mewn Diwylliannau Gwahanol

  • Yr offeiriaid Gwisgodd y Dduwies Vesta yn Rhufain wisg wen a gorchuddion gan ei fod yn symbol o'u teyrngarwch, diweirdeb a phurdeb.
  • Yn niwylliannau y Gorllewin , mae gwyn yn symbol o geinder, heddwch a glendid. . Defnyddir baner wen i ofyncadoediad neu i gynrychioli ildio. Mae hefyd yn aml yn gysylltiedig ag ysbytai, angylion a phriodasau.
  • Yn Tsieina, Korea a gwledydd Asiaidd eraill, gwyn yw lliw galar a marwolaeth. Yn y gwledydd hyn, mae'n draddodiad i wisgo gwyn mewn angladdau.
  • Yn Periw, mae gwyn yn cael ei gysylltu'n agos ag iechyd da, amser ac angylion. Mae baner genedlaethol Periw yn cynnwys 3 streipen, 2 goch ac 1 gwyn. Tra bod y coch yn cynrychioli tywallt gwaed, mae'r streipen wen yn cynrychioli cyfiawnder a heddwch.
  • Gall gweddwon Indiaidd ond gwisgo gwyn ers hynny o ran eu gŵr marw. Pan fydd gweddw yn gwisgo dillad gwynion, mae'n ymwahanu oddi wrth foethau a phleserau'r bywyd a'r gymdeithas o'i chwmpas.
  • Yng Nghristnogaeth, mae'r golomen wen a changen yr olewydd yn symbol o heddwch tragwyddol . Yn ôl y grefydd, dewisodd Duw y golomen wen i gynrychioli'r Ysbryd Glân. Fe'i gwelir yn gyffredin mewn eiconograffeg Gristnogol.
  • Yn Sri Lanka , mae Bwdhyddion yn gwisgo dillad gwyn yn ystod amseroedd addawol a rhai seremonïau. Maen nhw hefyd yn ei wisgo mewn angladdau o ran y meirw.
  • Mae'r grefydd Islamaidd yn annog pob dyn i wisgo gwyn yn enwedig ar ddydd Gwener, cyn mynd i'r Mosg i weddïo.

  Agweddau Cadarnhaol a Negyddol ar y Lliw Gwyn

  Mae gan y lliw gwyn agweddau cadarnhaol a negyddol a all ddylanwadu'n fawr ar y meddwl dynol.

  Ar yochr gadarnhaol, gwyn yn rhoi teimlad o lendid a hapusrwydd gan ei fod yn lliw llachar. Mae hefyd yn rhoi’r teimlad o ddechrau’n ffres, fel llechen lân sy’n barod i gael ei hysgrifennu arni.

  Mae’n eithaf hawdd rhagweld unrhyw beth gyda’r lliw gwyn. Mae'n addurn mewnol lliw gwych ac mae llawer o ddylunwyr yn ei ddefnyddio i wneud i ystafelloedd bach ymddangos yn fawr, yn awyrog ac yn eang. Gall y lliw hefyd helpu i gynyddu eglurder meddwl tra'n hyrwyddo teimladau o ffresni ac adnewyddiad.

  Anfantais y lliw gwyn yw y gall fod yn ddiflas, yn oer ac yn ddi-haint. Gall wneud i berson deimlo'n oer ac yn ynysig, gan achosi teimladau o unigrwydd. Mae'r llygad dynol yn ei chael hi'n anodd canfod y lliw hwn oherwydd ei ddisgleirdeb a'i ddisgleirdeb felly dylid osgoi gormod ohono.

  Gall gormodedd o wyn achosi cur pen yn hawdd mewn rhai pobl a gall hefyd fod yn llachar i'r lliw. pwynt lle mae'n dallu mewn gwirionedd. Mewn dylunio mewnol, dylai gwyn gael ei acenio â lliwiau mwy llachar neu fwy amlwg i gael cydbwysedd.

  Personoliaeth Lliw Gwyn – Beth Mae'n Ei Olygu

  Os gwyn yw eich hoff liw, gall ddweud llawer am eich personoliaeth. Dyma rai o'r nodweddion mwyaf cyffredin ymhlith pobl sy'n caru gwyn (a.e. gwyn lliw personoliaeth), y gallai llawer ohonynt fod yn berthnasol i chi.

  • Mae pobl â lliw gwyn personoliaeth yn tueddu i fod yn berffaith ac yn berffaith destlus eu gwedd.
  • Y maent yn bell-ddall, gydanatur optimistaidd a chadarnhaol.
  • Maen nhw'n dueddol o fod yn ymarferol, yn ofalus ac yn ofalus gyda'u harian.
  • Mae ganddyn nhw hunanreolaeth ardderchog.
  • Maen nhw'n ei chael hi'n anodd bod hyblyg neu feddwl agored. Efallai y byddan nhw hefyd yn ei chael hi'n anodd cyfathrebu eu hanghenion a'u dymuniadau.
  • Yn aml maen nhw'n feirniadol ohonyn nhw eu hunain ac eraill gan eu bod nhw'n ymdrechu am berffeithrwydd.
  • Mae gwyn lliw personoliaeth yn meddwl yn ofalus cyn gweithredu. Yn bendant nid ydyn nhw'n fyrbwyll.
  • Mae ganddyn nhw safonau hylendid a glendid rhagorol ac maen nhw'n disgwyl yr un peth gan eraill.

  Defnyddio Gwyn mewn Ffasiwn a Emwaith

  Defnyddir y lliw gwyn yn helaeth ym myd ffasiwn. Mae gwyn pur yn edrych yn wych ar unrhyw un waeth beth fo lliw neu dôn y croen. Gwyn yw'r lliw traddodiadol ar gyfer gynau priodas ac mae hefyd yn ddewis poblogaidd ar gyfer gwisg broffesiynol, a wisgir fel arfer ar gyfer cyfweliadau a chyfarfodydd. Mae gwerthwyr fel arfer yn cael eu hannog i wisgo gwyn gan ei fod yn lliw niwtral sy'n annhebygol o dynnu sylw'r cwsmer oddi ar y cynhyrchion.

  O ran gemwaith, metelau gwyn fel aur gwyn, arian a phlatinwm, er nad yn union gwyn, yn cael eu hystyried yn fodern a chwaethus. Mae gemau gwyn yn cynnwys agate gwyn, perlau, opals, carreg leuad a jâd gwyn. Er bod diemwntau yn aml yn cael eu hystyried yn gerrig gemau gwyn, mewn gwirionedd, maent yn ddi-liw gan eu bod yn dryloywgwydr.

  Yn Gryno

  Er bod gan y lliw gwyn sawl cysylltiad, nid ydynt bob amser yn gyffredinol. Mae symbolaeth, ystyron a chysylltiadau gwyn yn dibynnu ar y cyd-destun yr edrychir arno. Ar y cyfan, mae gwyn yn parhau i fod yn lliw niwtral a ddefnyddir yn helaeth mewn ffasiwn, dylunio mewnol, gemwaith a dillad.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.