ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ (“ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ”) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pietroduarte.com (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ ਸਾਈਟ ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ, (“ ਅਸੀਂ “, “ ਸਾਨੂੰ “, “ ਸਾਡੇ “, “ ਆਪਣੇ ਆਪ ” ਅਤੇ/ਜਾਂ “ pietroduarte.com” ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ('ਐਪਾਂ'), ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਰਾਹੀਂ) ਸਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, “ ਤੁਸੀਂ ” ਅਤੇ “ ਤੁਹਾਡਾ ” ਅਤੇ “ ਉਪਭੋਗਤਾ ” ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ)।

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: https://pietroduarte.com/ ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਈਅਦ ਸਾਦਿਕ ਹਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ।

COPPA (ਚਿਲਡਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ)

ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (COPPA) ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, COPPA ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ COPPA ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। :

ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਇੱਕ 2048 ਬਿੱਟ SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ

 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ
 • ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ
 • ਅਸੀਂਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਲਚਸਪੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ “ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” ਦੇ ਅਧੀਨ “ਵਿਗਿਆਪਨ” ਉਪਭਾਗ ਵੇਖੋ।

 • ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ pietroduarte.com ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ pietroduarte.com ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ,ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ।
ਤੁਸੀਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

1. ਆਮ ਡੇਟਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ ਸਟੈਂਪਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤਾ, ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ;
 • ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ, ਅੱਪਡੇਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ;
 • ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ;
 • ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ;
 • ਸਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ।

2. ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਟ ਸਤਰ ਵੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਸਤਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, Gravatar ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Gravatar ਸੇਵਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://automattic.com/privacy/। ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਪੈਮ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ Akismet ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ IP ਪਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਟ, ਰੈਫਰਰ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ URL (ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਟਿੱਪਣੀ)।

3. ਮੀਡੀਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਮਬੈਡਡ ਟਿਕਾਣਾ ਡੇਟਾ (EXIF GPS) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ

ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

4. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ– Google Adsense , ਜੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Google ਸਮੇਤ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। Google ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ Google ਡਿਸਪਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਤੁਸੀਂ Google Ads ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ www.aboutads.info ਜਾਂ www.networkadvertising.org/choices 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ Google ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ GDPR ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਕੂਕੀਜ਼

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਵੀ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੌਗਇਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਕਲਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੂਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

6. ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਏਮਬੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ

ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਬੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ, ਲੇਖ, ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰਨੇ ਦੂਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਏਮਬੈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਏਮਬੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਮਬੈੱਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਭੇਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਉਪਭੋਗਤਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ. ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

pietroduarte.com ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ, ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Google ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਸਾਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ (ਉਪਭੋਗਤਾ) ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

 • ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ;
 • ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼;
 • ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ

ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਪੈਮ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, pietroduarte.com ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ:

 • Akismet ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Akismet ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਪੈਮ ਖੋਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋਹੋਰ ਜਾਣੋ।
 • ਬਲੂਹੋਸਟ - ਅਸੀਂ ਵੈੱਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲੂਹੋਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲੂਹੋਸਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ

CalOPPA ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। – 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

CalOPPA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ:

 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਨਾ।
 • ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ 'ਪਰਾਈਵੇਸੀ' ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ:
  • ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ

ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।