26 Tatŵau Ystyrlon i Ferched (gyda Lluniau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae tatŵ yn rhywbeth y bydd gennych chi am byth, felly byddwch chi am ei wneud yn unigryw ac yn bersonol. Ar wahân i apêl esthetig, mae symbolaeth tatŵs yn ffactor pwysig sy'n dylanwadu ar ddewisiadau'r rhan fwyaf o bobl. P'un a ydych yn finimalydd, neu'n rhywun sy'n hoffi gwneud datganiad beiddgar, rydym wedi crynhoi'r tatŵau mwyaf ystyrlon a fydd yn ychwanegu ystyr i'ch bywyd.

  Tatŵ Meillion

  <2 Mae meillionyn boblogaidd fel planhigyn 3 deilen, sy'n arwydd o ffydd, cariad a gobaith, ac mae'n gysylltiedig â Sant Padrig a'r Drindod Sanctaidd. Pan fyddwch chi'n ychwanegu pedwaredd ddeilen, mae'n arwydd o lwc. Nid oes unrhyw blanhigion meillion sy'n cynhyrchu pedair deilen yn naturiol - maen nhw'n ganlyniad i dreiglad genetig, sy'n eu gwneud yn brin ac yn anodd eu darganfod. Mae yna lawer o wahanol straeon ynghylch pam mae pobl yn eu hystyried yn lwcus, ond credir eu bod yn cynrychioli cariad, ffydd, gobaith a lwc.

  Tattoo Bow and Arrow

  Ar wahân i gryfder a phŵer, bwa a thatŵ saeth yn cynrychioli eich pwrpas a chyfeiriad mewn bywyd. Gall fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth yn ystod caledi a heriau. Wedi'r cyfan, dim ond trwy ei thynnu'n ôl y gellir saethu saeth, felly'r rhwystrau hynny mewn gwirionedd yw'r amseroedd y byddwn yn tyfu fwyaf, gan ein paratoi ar gyfer pethau mwy o'n blaenau.

  Tattoo Dreamcatcher

  Yn niwylliant Brodorol America, mae'r talisman hwn yn cael ei hongian dros grudau a gwelyau babanod, yn y gobaith o'u hamddiffyn rhag hunllefau. Dywedir fod aOdette, mae elyrch yn fythol boblogaidd fel symbolau rhamantaidd.

  Pan mae elyrch yn gwneud cariad, maen nhw'n cydblethu eu gwddf, sy'n eu gwneud yn adar symbolaidd ar gyfer ystumiau rhamantus. Gall tatŵ alarch fod yn ffordd ramantus o ddangos eich ymrwymiad i'ch partner.

  Maent hefyd yn cadw at eu henw da o fod yn adar hardd iawn, gan eich atgoffa o'ch harddwch mewnol. Yn fwy na hynny, roedd plu gwyn yr aderyn yn ei gysylltu â phurdeb a gras. Fodd bynnag, mae yna alarch du hefyd y credir ei fod yn symbol o'r gwrthwyneb i'r hyn y mae'r alarch gwyn yn ei gynrychioli. Mae rhai hyd yn oed yn credu mai anlwc yw elyrch du. Ond rydyn ni'n meddwl eu bod nhw'n hyfryd ac yn unigryw.

  Tatŵ Dyfynbris Ysbrydoledig

  Os ydych chi eisiau rhywbeth syml, mae tatŵ dyfyniad ysbrydoledig yn berffaith i chi. Gall fod yn eiriau o ddoethineb neu'n llinell o'ch hoff ffilm. Gall hefyd fod yn neges ysgogol a fydd yn eich cadw i fynd mewn bywyd ac yn eich ysbrydoli i gyrraedd eich breuddwydion. Wedi'r cyfan, mae gan eiriau rym, a gallant newid ein persbectifau - ac mae bywydau'n newid er gwell.

  Tattoo Bolt Mellt

  Ym mytholeg Groeg , mae'r bollt mellt yn dywedir mai hwn yw'r arf mwyaf pwerus yn y Nefoedd ac ar y Ddaear. Gan ei fod wedi'i gysylltu'n gryf â Zeus - duw Olympaidd yr awyr a brenin yr holl dduwiau eraill - credir ei fod yn cynrychioli pŵer, cryfder a deallusrwydd. Mae'n datŵ perffaith i ferched sydd eisiau rhywbeth bachond eto'n drawiadol.

  Amlapio

  Mae cael tatŵ yn ymrwymiad rydych chi'n ei wneud am oes, felly gwisgwch rywbeth sy'n siarad â chi'n bersonol. Gall fod yn gynrychioliad symbolaidd o atgof, eiliad mewn amser, neu daith eich bywyd. Gyda'r ysbrydoliaethau hyn, byddwch chi'n gallu dangos i'r byd pwy ydych chi mewn gwirionedd.

  Bydd breuddwydiwryn dal holl freuddwydion drwg y sawl sy'n cysgu, tra'n caniatáu i freuddwydion da ddod yn naturiol. Mae'r chwedl hon yn tarddu o lwyth Ojibway neu Indiaid Chippewa o'r Plains, ond mae gan y Lakota a llwythau eraill hefyd eu fersiwn eu hunain o fytholeg dreamcatcher.

  Yn wreiddiol, roedd nifer y pwyntiau ar y cynllun yn cynrychioli gwahanol ystyron megis cyfnodau'r lleuad, saith proffwydoliaeth y teidiau a'r sêr. Y dyddiau hyn, credir bod tatŵ breuddwydiwr yn amddiffyn y gwisgwr rhag unrhyw beth negyddol. Gallwch wneud y dyluniad yn fwy personol trwy newid y webin, siâp y cylchyn, y gleiniau a'r plu.

  Tattoo Allwedd Sgerbwd

  Y math o allwedd sy'n agor llawer o gloeon gwahanol, mae allwedd sgerbwd yn cael ei gydnabod fwyaf am ei ben crwn, ei gorff tenau hir a'i adran isaf wag. Yn gyffredinol, mae top y dyluniad yn gymhleth ac yn addurniadol, sy'n awgrymu mai nhw yw'r allweddi i faenorau preifat a chistiau trysor.

  Mae ein diddordeb yn yr allweddi hyn ymhell y tu hwnt i'w defnydd ymarferol. Ar wahân i'w hapêl ddirgel a hynafol, bydd tatŵ allwedd sgerbwd yn eich atgoffa bod llawer o ddrysau a chyfleoedd mewn bywyd i'w datgloi. Gallant hefyd symboleiddio'r allwedd i'ch calon.

  Tattoo Anfeidredd

  Mae'r tatŵ anfeidredd yn eithaf syml a gellir ei addasu'n hawdd i weddu i unrhyw faint. Er bod llawer o ffyrdd i ddarlunio'rsymbol anfeidredd, y mwyaf cyffredin yw fel ffigur i'r ochr 8 siâp. Mae'r tatŵ hwn yn symbol o dragwyddoldeb, anfeidredd, bondiau tragwyddol ac amseroldeb.

  Tatŵ Sadwrn

  Er y gallwch ddewis unrhyw blaned yng nghysawd yr haul, mae'n sicr mai Sadwrn yw'r mwyaf dymunol ar gyfer tatŵ. . O bell i ffwrdd, mae'n cael ei hedmygu am ei modrwyau ysblennydd a'i 82 o leuadau. Wrth feddwl am ddyluniad eich tatŵ, gallwch hefyd ychwanegu ei lleuad mwyaf Titan, sydd hefyd yr ail leuad fwyaf yng nghysawd yr haul.

  Mae'r blaned wedi'i henwi ar ôl duw Rhufeinig amaethyddiaeth a chyfoeth, sy'n cyfateb i'r dwyfoldeb amser Groeg, Cronus. Mae llawer o ystyron yn gysylltiedig â Sadwrn gan gynnwys aeddfedrwydd, newid, cyfrifoldeb, disgyblaeth a grym. Os ydych chi'n wynebu heriau mewn bywyd, gall tatŵ Sadwrn eich ysbrydoli i fod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun.

  Tattoo Galaxy Llwybr Llaethog

  Bydd tatŵ galaeth Llwybr Llaethog yn gadael i chi gael y planedau hynny a sêr y breuddwydioch chi am eu cael pan oeddech chi'n blentyn. Ym mytholeg Groeg, dywedir bod yr alaeth wedi ffurfio pan chwistrellodd y dduwies Hera laeth ar ddamwain o'i bronnau ar draws yr awyr. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae seryddwyr wedi dod o hyd i symbol anfeidredd yng nghanol yr alaeth, yn ei gysylltu ag anfeidredd ac amseroldeb.

  Tattoo Seren Forwrol

  Cydnabyddir fwyaf am ei bum pwynt a golau a thywyll bob yn ail. arlliwiau, y seren forol yn gysylltiedig â morwyr, ymilwrol a morol. Trwy gydol hanes, roedd morwyr yn dibynnu ar yr awyr i fordwyo trwy foroedd garw, ac roedd y North Star yn aml yn eu tywys ar eu ffordd yn ôl adref. Gall y tatŵ olygu gwahanol bethau i wahanol bobl, ond yn gyffredinol mae'n cynrychioli arweiniad ac amddiffyniad.

  Tatŵ Coeden Bywyd

  Symbol sydd ag arwyddocâd mawr mewn gwahanol ddiwylliannau a chrefyddau, y Mae coeden bywyd yn cael ei darlunio'n gyffredin gyda gwreiddiau a changhennau'n ymledu. Mae sawl ystyr yn gysylltiedig ag ef, gan gynnwys twf, cryfder, ailenedigaeth, heddwch a chydgysylltiad. Gall tatŵ coeden bywyd fod yn ysbrydoliaeth fawr ar gyfer parhau'n gryf ac yn unionsyth er gwaethaf y treialon a'r caledi sy'n eich wynebu.

  Tatŵ Seahorse

  Yn cael ei edmygu am ei ben tebyg i geffyl a'i gynffon cyrliog , mae'r morfarch yn wirioneddol unigryw. Dywedir bod y benywod yn dawnsio gyda’r gwrywod bob bore, ac maen nhw’n greaduriaid monogamaidd sy’n paru am oes. Ffaith ddiddorol arall amdanyn nhw yw bod gwrywod y morfarch yn cyflawni'r beichiogrwydd ! Os ydych chi eisiau dangos eich cariad, teyrngarwch ac ymrwymiad i'ch partner, mae tatŵ morfarch yn ddewis perffaith.

  Tattoo Ampersand

  Cyfeirir ato'n gyffredin fel y symbol “a”, mae'r ampersand yn gallu golygu llawer o bethau yn y byd tatŵ. Yn gyffredinol, mae'n cael ei ddehongli fel symbol o undeb, parhad ac undod. Mae hefyd yn dangos ymlyniad y gwisgwr wrth y pethausy'n bwysig iddi boed yn berson, yn lle, neu'n gysyniad. Mae iddo hefyd arwyddocâd mawr mewn cyfeillgarwch, perthnasoedd rhamantus a phriodas.

  Tatŵ Symbol Siwt Cerdyn

  Yn ôl yn y dydd, y siwt o gardiau - diemwntau (♦), rhawiau (♠), clybiau (♣) a hearts (♥)—yn cynrychioli'r pedwar dosbarth o gymdeithas ganoloesol. Mae haneswyr yn awgrymu bod y diemwntau yn cynrychioli'r masnachwyr, tra bod y rhawiau yn sefyll ar gyfer y fyddin neu'r uchelwyr. Safai'r clybiau dros y gwerinwyr a chalonnau'r clerigwyr.

  Erbyn hyn, mae pob siwt a cherdyn wedi ennill ei ystyr ei hun. Credir bod brenhines y calonnau yn symbol o oroesiad a phenderfyniad, tra bod acen y rhawiau yn cynrychioli cyflawniad ac arweinyddiaeth. Byddai rhai cyplau yn dewis cael tatŵs brenin a brenhines i ddangos eu hymrwymiad i'w gilydd. Os ydych chi eisiau rhywbeth a fydd yn symbol o fuddugoliaeth neu lwc, meddyliwch am datŵ fflysio brenhinol.

  Tatŵ Fleur-de-lis

  Cysylltiad hir â choron a breindal Ffrainc, y fleur-de- blodyn lili arddullaidd yw lis mewn gwirionedd. Yn y diwedd, daeth i gyfeirio at rai credoau mewn Cristnogaeth, o'r Drindod Sanctaidd i Forwyn Fair. Dywedir i'r arwyddlun gael ei ddarganfod ar seliau penodau cadeirlan. Mewn rhai cyd-destunau, gall hefyd fod yn gysylltiedig â phurdeb a bywyd. Mae tatŵ fleur-de-lis yn ffordd wych o ddangos eich ochr ysbrydol. Ond gellir ei chwaraeon hefyd heb unrhyw ysbrydolcynodiadau, gan ganolbwyntio yn lle hynny ar harddwch y cynllun.

  Tattoo Môr-forwyn

  Mae môr-forynion wedi bod yn destun chwedlau, mytholegau a harddwch ers amser maith. Yn syndod, mae ganddyn nhw lawer o symbolaeth sy'n eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer tatŵ. Mae'r creaduriaid chwedlonol hyn yn adnabyddus am eu tresi tonnog hir, cyrff cynffon pysgod hardd a'u hwynebau tlws. Dywedir bod Aphrodite , duwies cariad a harddwch Groegaidd, yn edmygu môr-forynion, yn eu cysylltu â harddwch benywaidd.

  Tattoo Unalome

  Cydnabod am ei droell droellog dylunio, mae'r unalome yn symbol ysbrydol sy'n cynrychioli llwybr bywyd tuag at oleuedigaeth. Mewn Bwdhaeth, fe'i hystyrir yn cynrychioli taith bersonol ac ysbrydol. Dywedir bod y dyluniad troellog yn symbol o frwydrau bywyd, tra bod y llinell syth yn cynrychioli cytgord. Yn nodweddiadol, mae blodau lotws ar ben dyluniadau Unalome, sydd hefyd yn fotiff cysegredig yn y ffydd Fwdhaidd.

  Tattoo Compass

  Drwy gydol hanes, mae cwmpawdau wedi helpu pobl i ddod o hyd i'r cyfeiriad cywir. Daeth y tatŵ compass yn boblogaidd gyntaf ymhlith morwyr a physgotwyr, gan eu bod yn credu y byddai'n dod â lwc dda iddynt ac yn eu harwain ar eu taith. Y dyddiau hyn, gall tatŵ cwmpawd fod yn atgof gwych i aros yn driw i'ch gwerthoedd craidd, wrth eich arwain ar daith eich bywyd.

  Mae'r tatŵau hyn yn boblogaidd i deithwyr byd, gan adlewyrchu eucariad at antur. Mae rhai dyluniadau yn cynnwys y cwmpawd traddodiadol, tra bod eraill yn ei dorri i lawr i'w elfennau noeth fel saethau'n pwyntio i bedwar cyfeiriad. Gallwch hefyd ymgorffori map yn eich tatŵ cwmpawd i gynrychioli eich cartref neu ben eich taith.

  Tatŵ Blodau

  Mae blodau’n llawn symbolaeth ac nid yw eu hapêl byth yn marw. Rhosynnau yw'r rhai mwyaf cyffredin mewn celf tatŵ, ond gallwch chi bob amser ddewis eich hoff flodyn. Os ydych chi eisiau mynd am datŵ blodau lliwgar, meddyliwch am iris gan fod gan bob lliw ei ystyr ei hun. Er enghraifft, mae irises glas yn cynrychioli gobaith a ffydd, tra bod eu cymheiriaid melyn yn symbol o angerdd.

  Gallwch hefyd feddwl am blodau'r haul sy'n cynrychioli teyrngarwch a defosiwn ers iddynt ddilyn yr haul. Maent hefyd yn symbol o heddwch, gobaith, uchelgais a grym. Ar y llaw arall, mae cennin pedr yn gysylltiedig â harddwch, gwirionedd, gonestrwydd a dechreuadau newydd. Mae rhai opsiynau eraill yn cynnwys llygad y dydd, peonies, jasmin, anemone a tiwlipau sy'n ystyrlon yn iaith blodau. I ddysgu mwy am flodau a'u symbolaeth, edrychwch ar ein canllaw blodau yma.

  Tatŵ Ci Bach Ciwt

  Mae cŵn yn ffrind gorau i ddyn (a menyw), felly nid yw'n syndod eich bod chi Byddai eisiau tatŵ artistig o'ch anifail anwes. Mae'r rhan fwyaf o symbolaeth cŵn yn ymwneud â theyrngarwch, defosiwn ac amddiffyniad, ond mae gan bob brîd ei nodweddion unigryw. Er enghraifft, y CavalierMae'r Brenin Charles Spaniel, Bichon Frize a Shih Tzu yn gysylltiedig â rhamant, tra bod Labradors yn symbol o dderbyniad diamod.

  Tatŵ Paw Prints

  Os ydych chi eisiau rhywbeth mwy cynnil, mae tatŵ print paw yn wych hefyd. Ar wahân i fod yn atgof o'ch anifail anwes, gall hefyd eich ysbrydoli i barhau i symud ymlaen mewn bywyd. Pawen ci yw'r dyluniad mwyaf cyffredin, ond gallwch chi hefyd feddwl am bawen llew sy'n cynrychioli pŵer a chryfder. Mae yna hefyd bawen teigr, paw llewpard, neu bawen baedd. Os oes gennych chi anifail ysbryd rydych chi'n teimlo cysylltiad cryf iawn ag ef ac sy'n gallu dod â'r gorau ynoch chi, ewch am eu printiau.

  Tatŵ Llinell Enfys

  Y baner enfys wedi bod yn gysylltiedig â'r gymuned LGBTQ+, ond gall tatŵ llinell enfys fod â sawl ystyr. Mewn llawer o ddiwylliannau, mae enfys yn cael eu hystyried yn symbol o obaith. Ar wahân i ychwanegu dos o liw i'ch bywyd, gall hefyd gynrychioli hapusrwydd, cyfeillgarwch a heddwch. Yn yr amseroedd tywyllaf, gall roi gobaith i chi a'ch atgoffa bod y gorau eto i ddod.

  Tattoo Pîn-afal

  Os ydych chi'n chwilio am rywbeth hynod a chwareus, a <7 Gall tatŵ pîn-afal fod yn ddewis unigryw. Mewn rhai diwylliannau, mae'n cael ei ystyried yn symbol o gynhesrwydd a lletygarwch. Gallwch ddewis dyluniad pîn-afal realistig, celf tebyg i gartŵn, neu datŵ minimalaidd. Yn syml, mae'n dweud eich bod chi'n galed ar y tu allan, ond yn felys ar y tu mewn.

  UnicornTatŵ

  Os ydych chi am ychwanegu ychydig o hud a dirgelwch i'ch bywyd, meddyliwch am datŵs unicorn. Mae’r creadur chwedlonol wedi bod yn destun llyfrau a ffilmiau ers canrifoedd, a chredir ei fod yn cynrychioli benyweidd-dra, diniweidrwydd a diweirdeb. Mae yna ffyrdd diddiwedd i wneud eich celf corff yn bop, o ddyluniadau glam i datŵs lliwgar a realistig.

  Tattoo Yin Yang

  Yn niwylliant Tsieineaidd, mae'r symbol hwn yn cynrychioli cydbwysedd a deuoliaeth. Mae'r athroniaeth yn dweud bod y bydysawd yn cynnwys llawer o wahanol rymoedd gwrthwynebol sy'n ategu ei gilydd. Mae'r Yin yn gysylltiedig â phopeth tywyll, negyddol a chaled, tra bod y Yang yn gysylltiedig â phopeth ysgafn, cadarnhaol a meddal. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ymddangos fel gwrthgyferbyniadau llwyr, mae'n bwysig bod gan bob ochr ychydig o'r llall ynddo.

  Pan mae anghydbwysedd rhwng y ddau, mae trychineb yn digwydd. Mewn meddygaeth Tsieineaidd, credir bod yn rhaid i rywun gydbwyso'r grymoedd yin ac yang yn eu corff er mwyn bod yn iach. Bydd tatŵ yin yang yn eich atgoffa i gadw'r harmoni ym mhob agwedd ar eich bywyd - a gweld y da a'r drwg ym mhopeth. bale ac operâu, mae'r alarch wedi dod yn symbol o ramant, harddwch a gras. Diolch i weithiau fel bale Swan Lake Tchaikovsky, sy'n darlunio stori gariad y Tywysog Siegfried a'r dywysoges alarch

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.