A All Breuddwydion Ragweld y Dyfodol? Y Fargen â Breuddwydion Rhagwybyddol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ers yr hen amser, credwyd bod rhai breuddwydion yn rhagweld y dyfodol. Gelwir y rhain yn freuddwydion dirnad.

  Roedd gan yr Hen Eifftiaid lyfrau cywrain ar gyfer dehongli breuddwyd, a chysgodd y Babiloniaid mewn temlau, gan obeithio y byddai eu breuddwydion yn rhoi cyngor iddynt ar benderfyniadau pwysig. Cysgodd yr hen Roegiaid hefyd yn nhemlau Asclepius i dderbyn cyfarwyddyd iechyd yn eu breuddwydion, tra gwnaeth y Rhufeiniaid yr un peth yng nghysegrfeydd Serapis.

  Yn yr 2il ganrif OC, ysgrifennodd Artemidorus lyfr am ddehongliadau symbolau breuddwyd . Yn Ewrop yr Oesoedd Canol, penderfynwyd ar faterion gwleidyddol ar sail breuddwydion. Yn ein hoes ni, mae rhai pobl yn dal i gredu bod breuddwydion yn rhoi cipolwg ar ddigwyddiadau'r dyfodol.

  A oes unrhyw wirionedd i hyn? A all breuddwydion ragweld y dyfodol? Dyma ymchwiliad agosach i freuddwydion rhagwybyddol, a'r rhesymau posibl y tu ôl iddynt.

  Ydy Precognitive Dreams Real?

  Yn ei lyfr A Critical Investigation into Precognitive Dreams: Dreamscaping without Mae fy Ngheidwad Amser , graddedig doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol a hypnotherapydd ardystiedig, Paul Kiritsis yn nodi:

  “Mae’r freuddwyd ragwybyddol yn ffenomen byd go iawn gymhellol sy’n dal i sefyll y tu allan i faes gorchwyl y Gymdeithas. gwyddoniaeth uniongred. Fe'i siaredir yn anecdotaidd a chyfeiriwyd ato dro ar ôl tro gan seiciatryddion, seicolegwyr, niwrolegwyr a niwrolegwyr enwog.clinigwyr eraill yn ymhelaethu ar natur naratifau eu cleifion. Fodd bynnag, nid yw'n derbyn unrhyw amser awyr empirig oherwydd mae'n anghymesur ag esboniadau confensiynol o ymwybyddiaeth ddynol…”.

  Mae breuddwydion rhagwybyddol yn llawer mwy cyffredin nag y gallech feddwl. Mae astudiaethau wedi dangos bod bron i hanner y boblogaeth yn profi rhyw fath o freuddwyd rhagwybyddol ar ryw adeg yn eu bywydau.

  Yn Seicoleg Heddiw, mae seicolegydd Patrick McNamara yn ysgrifennu bod breuddwydion rhagwybyddol yn digwydd. Mae McNamara yn dadlau, oherwydd pa mor gyffredin ac aml yw breuddwydion o'r fath, ei bod yn bwysig bod gwyddonwyr yn trafod pam a sut mae'r breuddwydion hyn yn digwydd, yn hytrach na gwadu eu bod yn gwneud hynny. Er nad oes consensws gwyddonol ar freuddwydion rhagwybyddol, mae sawl esboniad pam y gall y breuddwydion hyn ddigwydd.

  Beth Allai Fod y Tu ôl i Freuddwydion Rhagwybyddol?

  Mae arbenigwyr yn rhoi esboniadau amrywiol am freuddwydion rhagwybyddol. Yn gyffredinol, mae'r breuddwydion hyn sy'n rhagweld y dyfodol yn debygol o gael eu hachosi gan ein gallu i ddod o hyd i gysylltiad rhwng digwyddiadau ar hap, dim ond cyd-ddigwyddiad plaen, neu adalw'r freuddwyd yn ddetholus.

  Dod o Hyd i Gysylltiadau mewn Digwyddiadau Ar Hap<5

  Fel bodau dynol, rydym yn tueddu i chwilio am batrymau neu gysylltiadau i wneud synnwyr o'n byd a'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas. Mae'r broses meddwl yn greadigol yn tynnu ar ein gallu i ffurfio cysylltiadau rhwng elfennau ar hap a chyfuno'r rhaingwahanol elfennau i greu rhywbeth ystyrlon neu ddefnyddiol. Gall y duedd hon ymestyn i freuddwydion hefyd.

  Mae pobl sydd â chred gref mewn profiadau seicig neu baranormal a breuddwydion rhagwybyddol yn tueddu i wneud mwy o gysylltiadau rhwng digwyddiadau digyswllt. Yn ogystal, gall eich meddwl wneud cysylltiadau nad ydych yn ymwybodol ohonynt, a all hefyd ddod i'r amlwg mewn breuddwydion.

  Cyd-ddigwyddiad

  Dywedir po fwyaf o freuddwydion rydych chi'n eu cofio, y gorau yw'r siawns y byddwch chi'n gweld rhywbeth fel rhywbeth rhagwybyddol. Dyma gyfraith niferoedd mawr.

  Mae pob person yn sicr o freuddwydio nifer fawr o freuddwydion am wahanol bethau, ac mae'n naturiol y byddai rhai ohonynt yn cyd-fynd â rhywbeth yn eich bywyd. Maen nhw'n dweud bod hyd yn oed cloc wedi torri yn iawn ddwywaith y dydd.

  Yn yr un modd, bob hyn a hyn, gall breuddwydion gyd-fynd â'r hyn sydd ar fin digwydd yn eich bywyd deffro, gan wneud iddi ymddangos fel petai'r freuddwyd yn cael ei rhagweld. beth oedd i fod.

  Cof Drwg neu Atgof Dewisol

  Pan fydd pethau drwg yn digwydd o'ch cwmpas, mae'n debygol y bydd gennych freuddwydion sy'n adlewyrchu'r sefyllfa. Yn ôl ymchwil , mae atgofion sy'n gysylltiedig â phrofiadau ofnus yn haws eu cofio nag atgofion sy'n gysylltiedig â phrofiadau nad ydynt yn ofnus. Mae'n egluro pam mae adroddiadau am freuddwydion rhagwybyddol yn dod yn fwy cyffredin ar adegau o argyfwng fel rhyfel a phandemig.

  Yn astudiaeth arall a gynhaliwyd yn 2014 ,roedd cyfranogwyr yn tueddu i gofio breuddwydion sy'n ymddangos yn gyfochrog â digwyddiad yn eu bywyd. Mewn geiriau eraill, roedd y cof am eu breuddwydion yn ddetholus, gan eu bod yn canolbwyntio ar yr agweddau ar y freuddwyd a ddaeth yn wir yn eu bywyd deffro, yn hytrach nag ar yr agweddau o'r freuddwyd nad oedd. Felly, er y gallai ymddangos bod y freuddwyd wedi dod yn wir, nid yw rhai o fanylion y freuddwyd yn cyd-fynd â realiti deffro.

  Enghreifftiau Enwog o Freuddwydion Rhagwybyddol

  Tra bod gwyddoniaeth wedi methu Heb ddod o hyd i dystiolaeth i gefnogi'r syniad o freuddwydion rhagwybyddol, roedd rhai pobl yn dal i honni eu bod wedi cael profiad o freuddwydio am ddigwyddiadau a ddigwyddodd yn ddiweddarach.

  Llofruddiaeth Abraham Lincoln

  Yr 16eg arlywydd o'r Unol Daleithiau, cafodd Abraham Lincoln freuddwyd am ei farwolaeth ei hun ym 1865. Ddeng niwrnod cyn cael ei lofruddio, breuddwydiodd am weld corff dan orchudd yn gorwedd ar gatafalc yn Ystafell Ddwyreiniol y Tŷ Gwyn, wedi'i amgylchynu gan dorf o alarwyr. Yn ei freuddwyd, roedd yn ymddangos mai'r person marw yn y Tŷ Gwyn oedd yr arlywydd a laddwyd gan lofrudd.

  Dywedir hyd yn oed i Lincoln ddweud wrth ei ffrind Ward Hill Lamon fod y freuddwyd iasol wedi ei gythruddo'n rhyfedd erioed. ers. Ar noson Ebrill 14, 1865, cafodd ei lofruddio gan gydymdeimlad y Cydffederasiwn John Wilkes Booth yn Theatr Ford yn Washington, D.C. Neidiodd y llofrudd ar y llwyfan a gweiddi, “Sic semper tyrannis!”Mae’r arwyddair yn cyfieithu fel, “Felly erioed i ormeswyr!”

  Fodd bynnag, mae rhai haneswyr wedi amau’r stori a rannwyd gan ffrind Lincoln, Ward Hill Lamon, gan iddo gael ei gyhoeddi gyntaf bron i 20 mlynedd ar ôl llofruddiaeth yr arlywydd. Dywedir na soniodd ef a gwraig Lincoln, Mary, am y freuddwyd yn syth ar ôl y digwyddiad. Mae llawer yn dyfalu bod gan y llywydd ddiddordeb yn ystyr breuddwydion, ond nid oes tystiolaeth iddo ragweld ei farwolaeth ei hun.

  Trychineb Aberfan

  Yn 1966, tirlithriad digwydd yn Aberfan, Cymru oherwydd y gwastraff glo o weithfeydd mwyngloddio cyfagos. Mae'n cael ei ystyried yn un o drychinebau glofaol gwaethaf y Deyrnas Unedig, wrth i'r tirlithriad daro ysgol y pentref a lladd llawer o bobl, plant yn bennaf yn eistedd yn eu dosbarthiadau.

  Ymwelodd y seiciatrydd John Barker â'r dref ac ar ôl siarad â'r trigolion, darganfod bod llawer o bobl wedi cael breuddwydion rhagwybyddol cyn y trychineb. Yn ôl tystiolaeth anecdotaidd, roedd hyd yn oed rhai o’r plant wedi sôn am freuddwydion a rhagfynegiadau a gawsant am farw ddyddiau lawer cyn i’r tirlithriad ddigwydd.

  Breuddwydion Proffwydol yn y Beibl

  Mae llawer o’r breuddwydion a gofnodwyd yn y Beibl yn broffwydol, gan eu bod yn rhagweld digwyddiadau dyfodol. Roedd y rhan fwyaf o'r breuddwydion hyn yn cynnwys symbolaeth a ddatgelwyd yn y testunau a'u cadarnhau gan ddigwyddiadau yn y dyfodol. Maent yn aml yn cael eu dyfynnu gan rai pobl fel arwydd bod breuddwydion yn rhoi proffwydoliaeth,rhybuddion, a chyfarwyddiadau.

  Saith Mlynedd o Newyn yr Aifft

  Yn llyfr Genesis, cafodd Pharo o’r Aifft freuddwyd am saith buwch dew yn cael eu bwyta gan saith buwch denau . Mewn breuddwyd arall, gwelodd saith pen llawn o rawn yn tyfu ar un coesyn, wedi eu llyncu gan saith ben tenau o rawn.

  A dweud y dehongliad i Dduw, esboniodd Joseff fod y ddwy freuddwyd yn golygu y byddai gan yr Aifft saith mlynedd. o helaethrwydd i'w ddilyn gan saith mlynedd o newyn. Felly, cynghorodd y Pharo i storio grawn yn ystod blynyddoedd helaethrwydd.

  Anaml y bydd newyn yn yr Aifft yn para'n hir, ond roedd y wlad yn dibynnu ar Afon Nîl am amaethyddiaeth. Ar ynys Elephantine, daethpwyd o hyd i dabled sy'n coffáu'r cyfnod o saith mlynedd y methodd Afon Nîl â chodi, a arweiniodd at newyn. Gellir olrhain hyn yn ôl i amser Joseff.

  Gwallgofrwydd y Brenin Babilonaidd Nebuchodonosor

  Cafodd y Brenin Nebuchodonosor freuddwyd broffwydol a ragfynegodd ei gwymp oddi ar ei orsedd, yn ogystal â ei gwymp i wallgofrwydd ac adferiad. Yn ei freuddwyd, roedd coeden fawr yn tyfu ac roedd ei uchder yn cyrraedd y nefoedd. Yn anffodus, cafodd ei dorri i lawr a'i fandio saith gwaith cyn cael tyfu eto.

  Yn llyfr Daniel, dywedir bod y goeden fawr yn symbol o Nebuchodonosor a ddaeth yn fawr ac yn gryf fel y llywodraethwr gallu byd. Yn y diwedd, cafodd ei dorri i lawr gan salwch meddwl,lle y bu am saith mlynedd yn byw yn y meusydd, ac yn bwyta glaswellt fel teirw.

  Yn y gwaith hanesyddol Hynafiaethau yr Iddewon , saith mlynedd a ddehonglir saith gwaith. Ar ddiwedd ei ddyddiau, daeth Nebuchodonosor yn ôl at ei synhwyrau ac adennill ei orsedd. Mae'r ddogfen Babylonaidd Ludlul Bel Nëmeqi , neu'r Swydd Babylonaidd , yn disgrifio stori debyg am wallgofrwydd ac adferiad y brenin.

  Breuddwyd Nebuchodonosor ar Bwerau'r Byd

  Yn ail flwyddyn teyrnasiad Nebuchodonosor yn 606 CC, cafodd freuddwyd arswydus am yr olyniaeth o deyrnasoedd a fyddai'n dilyn ar ôl yr Ymerodraeth Babilonaidd. Dehonglwyd y freuddwyd gan y proffwyd Daniel. Yn llyfr Daniel, mae'r freuddwyd yn disgrifio ffigwr metelaidd gyda phen aur, brest arian a breichiau, bol a morddwydydd copr, coesau haearn, a thraed haearn wedi'i gymysgu â chlai llaith.

  Roedd y pen aur yn symbol o'r llinach Babilonaidd o lywodraeth, wrth i Nebuchodonosor arwain llinach oedd yn rheoli Babilon. Erbyn 539 BCE, gorchfygodd Medo-Persia Babilon a daeth yn brif bŵer byd. Felly, roedd rhan arian y ffigwr yn symbol o linach brenhinoedd Persia gan ddechrau gyda Cyrus Fawr.

  Yn 331 CC, gorchfygodd Alecsander Fawr Persia, a sefydlodd Gwlad Groeg fel y pŵer byd newydd. Pan fu farw Alecsander, rhannwyd ei ymerodraeth yn diriogaethau dan reolaeth ei gadfridogion. Pŵer byd tebyg i gopr Gwlad Groegyn parhau tan 30 BCE, pan syrthiodd rheolaeth y llinach Ptolemaidd yn yr Aifft i Rufain. Yn gryfach nag ymerodraethau blaenorol, roedd gan yr Ymerodraeth Rufeinig bŵer tebyg i haearn.

  Fodd bynnag, roedd y coesau haearn yn ffigwr y freuddwyd yn cynrychioli nid yn unig yr Ymerodraeth Rufeinig, ond hefyd ei dyfiant gwleidyddol. Bu Prydain unwaith yn rhan o'r ymerodraeth, a daeth grym byd Eingl-Americanaidd i fodolaeth yn ystod Rhyfel Byd I. Yn llyfr Daniel, mae traed haearn a chlai yn symbol o fyd gwleidyddol rhanedig yr oes bresennol.

  Yn Gryno

  Mae'r diddordeb mewn breuddwydion rhagwybyddol yn deillio o awydd pobl am arweiniad cadarn yn eu bywydau. Er nad oes unrhyw ffordd i benderfynu pam mae rhai breuddwydion i'w gweld yn dod yn wir, mae'n debygol bod pobl sydd â chred gryfach mewn profiadau seicig yn tueddu i ddehongli eu breuddwydion fel rhai rhagwybyddol.

  Tra bod gwyddoniaeth wedi ceisio ateb y rôl y gall breuddwydion rhagwybyddol ei chwarae. chwarae yn ein bywydau, nid oes consensws o hyd ar ystyr y breuddwydion hyn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.